Changeset 15376


Ignore:
Timestamp:
2007/08/28 00:00:04 (15 years ago)
Author:
naka
Message:
 
Location:
branches/feature-module-zeus
Files:
96 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-zeus/data/class/GC_SendMail.php

  r12216 r15376  
  1717    var $mailer; 
  1818 
   19    function setTo($to, $to_name = "") { 
   20        if($to_name != "") { 
   21            $name = ereg_replace("<","¡ã", $to_name); 
   22            $name = ereg_replace(">","¡ä", $name); 
   23             
   24            if(WINDOWS != true) { 
   25                // windows¤Ç¤Ïʸ»ú²½¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¡£ 
   26                $name = mb_convert_encoding($name,"JIS",CHAR_CODE);  
   27            } 
   28             
   29            $name = mb_encode_mimeheader($name); 
   30            $this->to = $name . "<" . $to . ">"; 
   31        } else { 
   32            $this->to = $to; 
   33        } 
   34    } 
   35     
   36    function setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to="", $return_path="", $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
   37        $this->header        = "Mime-Version: 1.0\n"; 
   38        $this->header       .= "Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP\n"; 
   39        $this->header       .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n"; 
   40        $this->setBase($to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc); 
   41    } 
   42         
   43    function setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to="", $return_path="", $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
   44        $this->header        = "Mime-Version: 1.0\n"; 
   45        $this->header       .= "Content-Type: text/html; charset=ISO-2022-JP\n"; 
   46        $this->header       .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n"; 
   47        $this->setBase($to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc); 
   48    } 
   49 
  1950    /*  ¥Ø¥Ã¥ÀÅù¤ò³ÊǼ 
  2051         $to            -> Á÷¿®Àè¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   
  2859         $cc            -> ¥«¡¼¥Ü¥ó¥³¥Ô¡¼ 
  2960         $bcc           -> ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥«¡¼¥Ü¥ó¥³¥Ô¡¼ 
  30     */   
  31      
  32      
  33     function setTo($to, $to_name = "") { 
  34         if($to_name != "") { 
  35             $name = ereg_replace("<","¡ã", $to_name); 
  36             $name = ereg_replace(">","¡ä", $name); 
  37             $name = mb_encode_mimeheader(mb_convert_encoding($name, "JIS", CHAR_CODE)); 
  38             $this->to = $name . "<" . $to . ">"; 
  39         } else { 
  40             $this->to = $to; 
  41         } 
  42     } 
  43          
  44     function setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
  45          
   61    */       
   62    function setBase( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to="", $return_path="", $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
  4663        $this->to            = $to; 
  47         $this->subject       = $subject; 
   64        $this->subject       = mb_encode_mimeheader($subject); 
  4865 
  4966        // iso-2022-jp¤À¤ÈÆüìʸ»ú¤¬¡©¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇJIS¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
  5067        $this->body          = mb_convert_encoding( $body, "JIS", CHAR_CODE); 
  51  
   68                 
  5269        // ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ËÆüËܸì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤ÏMb_encode_mimeheader¤Ç¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£ 
  5370        $from_name = ereg_replace("<","¡ã", $from_name); 
  5471        $from_name = ereg_replace(">","¡ä", $from_name); 
  55         $from_name = mb_convert_encoding($from_name,"JIS",CHAR_CODE);  
  56         $this->header        = "From: ". Mb_encode_mimeheader( $from_name )."<".$fromaddress.">\n"; 
  57         $this->header       .= "Reply-To: ". $reply_to . "\n"; 
  58         $this->header       .= "Cc: " . $cc. "\n"; 
  59         $this->header       .= "Bcc: " . $bcc . "\n"; 
  60         $this->header       .= "Errors-To: ". $errors_to ."\n"; 
  6172         
  62         $this->return_path   = $return_path; 
   73        if(WINDOWS != true) { 
   74            // windows¤Ç¤Ïʸ»ú²½¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¡£ 
   75            $from_name = mb_convert_encoding($from_name,"JIS",CHAR_CODE);        
   76        } 
   77         
   78        $this->header.= "From: ". mb_encode_mimeheader( $from_name )."<".$fromaddress.">\n"; 
   79 
   80        if($reply_to != "") { 
   81            $this->header.= "Reply-To: ". $reply_to . "\n";          
   82        } else { 
   83            $this->header.= "Reply-To: ". $fromaddress . "\n";           
   84        } 
   85         
   86        if($cc != "") { 
   87            $this->header.= "Cc: " . $cc. "\n";          
   88        } 
   89         
   90        if($bcc != "") { 
   91            $this->header.= "Bcc: " . $bcc . "\n";           
   92        } 
   93 
   94        if($errors_to != "") { 
   95            $this->header.= "Errors-To: ". $errors_to ."\n"; 
   96        } 
  6397    } 
  64  
  65     function setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
  66              
  67         $this->to            = $to; 
  68         $this->subject       = mb_encode_mimeheader($subject); 
  69         $this->body          = mb_convert_encoding( $body, "JIS", CHAR_CODE); 
  70         $this->header        = "Mime-Version: 1.0\n"; 
  71         $this->header       .= "Content-Type: text/html; charset=iso-2022-jp\n"; 
  72         $this->header       .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n"; 
  73         $this->header       .= "From: ". Mb_encode_mimeheader( $from_name )."<".$fromaddress.">\n"; 
  74         $this->header       .= "Reply-To: ". $reply_to . "\n"; 
  75         $this->header       .= "Cc: " . $cc. "\n"; 
  76         $this->header       .= "Bcc: " . $bcc . "\n"; 
  77         $this->header       .= "Errors-To: ". $errors_to ."\n"; 
  78         $this->return_path   = $return_path; 
  79     } 
  80  
   98     
  8199    //  ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë 
  82100    function sendMail() { 
  83  
  84         Mb_language( "Japanese" ); 
  85          
  86         //¡¡¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  87         if( mb_send_mail( $this->to, $this->subject, $this->body, $this->header) ) { 
  88             return true; 
  89         } 
  90         return false; 
   101        return $this->sendHtmlMail(); 
  91102    } 
  92103 
  93104    function sendHtmlMail() { 
  94  
  95         Mb_language( "Japanese" );   
  96          
  97105        //¡¡¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  98106        if( mail( $this->to, $this->subject, $this->body, $this->header) ) { 
 • branches/feature-module-zeus/data/conf/conf.php

  r15284 r15376  
  190190 */ 
  191191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */ 
  192 define ('DEBUG_MODE', false);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤) 
   192define ('DEBUG_MODE', true);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤) 
  193193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£) 
  194194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë 
 • branches/feature-module-zeus/data/install.php

  r14676 r15376  
  11<?php 
   2    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON'); 
   3    define ('HTML_PATH', 'C:\mydir\pdt\workspace\feature-module-zeus\html/'); 
   4    define ('SITE_URL', 'http://zeus.ec-cube.net/'); 
   5    define ('SSL_URL', 'http://zeus.ec-cube.net/'); 
   6    define ('URL_DIR', '/'); 
   7    define ('DOMAIN_NAME', ''); 
   8    define ('DB_TYPE', 'pgsql'); 
   9    define ('DB_USER', 'eccube_db_user'); 
   10    define ('DB_PASSWORD', 'password'); 
   11    define ('DB_SERVER', '192.168.0.70'); 
   12    define ('DB_NAME', 'eccube_db'); 
   13    define ('DB_PORT', ''); 
   14    define ('DATA_PATH', 'C:\mydir\pdt\workspace\feature-module-zeus\data/'); 
   15    define ('MOBILE_HTML_PATH', HTML_PATH . 'mobile/'); 
   16    define ('MOBILE_SITE_URL', SITE_URL . 'mobile/'); 
   17    define ('MOBILE_SSL_URL', SSL_URL . 'mobile/'); 
   18    define ('MOBILE_URL_DIR', URL_DIR . 'mobile/'); 
  219?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.