Changeset 15362 for branches/beta


Ignore:
Timestamp:
2007/08/27 11:36:40 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

conf.phpが2重にrequireしていたのを修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/class/SC_CustomerList.php

  r14676 r15362  
  55 * http://www.lockon.co.jp/ 
  66 */ 
  7 $INC_PATH = realpath( dirname( __FILE__) ); 
  8 require( $INC_PATH ."/../conf/conf.php" ); 
   7 
  98/*  [̾¾Î] SC_CustomerList 
  109 *  [³µÍ×] ²ñ°÷¸¡º÷ÍÑ¥¯¥é¥¹ 
   
  1312 
  1413    var $arrColumnCSV; 
  15      
   14 
  1615    function SC_CustomerList($array, $mode = '') { 
  1716        parent::SC_SelectSql($array); 
  18          
   17 
  1918        if($mode == "") { 
  2019            // ²ñ°÷ËÜÅÐÏ¿²ñ°÷¤Çºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ°÷ 
  21             $this->setWhere("status = 2 AND del_flg = 0 ");      
   20            $this->setWhere("status = 2 AND del_flg = 0 "); 
  2221            // ÅÐÏ¿Æü¤ò¼¨¤¹¥«¥é¥à 
  2322            $regdate_col = 'dtb_customer.update_date'; 
  2423        } 
  25          
   24 
  2625        if($mode == "customer") { 
  2726            // ´ÉÍý¼Ô¥Ú¡¼¥¸¸ÜµÒ¸¡º÷¤Î¾ì¹ç²¾ÅÐÏ¿²ñ°÷¤â¸¡º÷ 
  28             $this->setWhere( "(status = 1 OR status = 2) AND del_flg = 0 ");         
   27            $this->setWhere( "(status = 1 OR status = 2) AND del_flg = 0 "); 
  2928            // ÅÐÏ¿Æü¤ò¼¨¤¹¥«¥é¥à 
  3029            $regdate_col = 'dtb_customer.update_date'; 
  3130        } 
  32                  
  33         // ¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¾ì¹ç      
   31 
   32        // ¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¾ì¹ç 
  3433        if($mode == "magazine") { 
  3534            $this->setWhere("(del_flg = 0 OR del_flg IS NULL)"); 
  3635            $this->setWhere("status = 2"); 
  37              
   36 
  3837            /*¡¡²ñ°÷¤Î¤ßÂоݤȤ¹¤ë¤¿¤áºï½ü 
  3938            if(is_array($this->arrSql['customer'])) { 
   
  4241                    if($tmp_where != "") { 
  4342                        $tmp_where.= " OR "; 
  44                     }                    
   43                    } 
  4544                    switch($val) { 
  4645                    // ²ñ°÷ 
   
  7069            $regdate_col = 'dtb_customer.create_date'; 
  7170        } 
  72                  
   71 
  7372        // ¸ÜµÒID 
  7473        if ( strlen($this->arrSql['customer_id']) > 0 ) { 
   
  7675            $this->arrVal[] = $this->arrSql['customer_id']; 
  7776        } 
  78          
   77 
  7978        // ̾Á° 
  8079        if ( strlen($this->arrSql['name']) > 0 ) { 
   
  9998            $this->arrVal[] = mb_ereg_replace("[ ¡¡]+","",$searchKana); 
  10099        } 
  101          
   100 
  102101        //¡¡ÅÔÆ»Éܸ© 
  103102        if ( strlen($this->arrSql['pref']) > 0 ) { 
   
  116115            $this->arrVal[] = ereg_replace("-", "", $searchTel); 
  117116        } 
  118          
   117 
  119118        //¡¡À­ÊÌ 
  120119        if ( is_array( $this->arrSql['sex'] ) ){ 
   
  153152                        $sql_where .= "AND dtb_customer.email NOT ILIKE ? "; 
  154153                    } 
  155                 } else {                 
   154                } else { 
  156155                    if($sql_where == "") { 
  157156                        $sql_where .= "dtb_customer.email ILIKE ? "; 
   
  180179                        $sql_where .= "AND dtb_customer.email_mobile NOT ILIKE ? "; 
  181180                    } 
  182                 } else {                 
   181                } else { 
  183182                    if($sql_where == "") { 
  184183                        $sql_where .= "dtb_customer.email_mobile ILIKE ? "; 
   
  193192        } 
  194193 
  195 /*      2007/05/28  °ìö¡¢Ää»ß¤·¤Þ¤¹¡£               
   194/*      2007/05/28  °ìö¡¢Ää»ß¤·¤Þ¤¹¡£ 
  196195 *      //¡¡ÇÛ¿®¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ 
  197196 *      if ( $mode == 'magazine' ){ 
   
  238237            } 
  239238        } 
  240          
   239 
  241240        // ¹ØÆþ¶â³Û»ØÄê 
  242241        if( is_numeric( $this->arrSql["buy_total_from"] ) || is_numeric( $this->arrSql["buy_total_to"] ) ) { 
   
  254253            } 
  255254        } 
  256          
   255 
  257256        // ÃÂÀ¸Æü´ü´Ö»ØÄê 
  258257        if ( (strlen($this->arrSql['b_start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['b_start_day']) > 0) || 
   
  267266            } 
  268267        } 
  269                  
   268 
  270269        // ÃÂÀ¸·î¤Î¸¡º÷ 
  271270        if (is_numeric($this->arrSql["birth_month"])) { 
  272             $this->setWhere(" EXTRACT(month from birth) = ?");   
   271            $this->setWhere(" EXTRACT(month from birth) = ?"); 
  273272            $this->arrVal[] = $this->arrSql["birth_month"]; 
  274273        } 
  275              
   274 
  276275        // ÅÐÏ¿´ü´Ö»ØÄê 
  277         if ( (strlen($this->arrSql['start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['start_day']) > 0 ) ||  
   276        if ( (strlen($this->arrSql['start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['start_day']) > 0 ) || 
  278277                (strlen($this->arrSql['end_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['end_month']) >0 && strlen($this->arrSql['end_day']) > 0) ) { 
  279278 
   
  286285            } 
  287286        } 
  288              
   287 
  289288        // ºÇ½ª¹ØÆþÆü»ØÄê 
  290         if ( (strlen($this->arrSql['buy_start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_start_day']) > 0 ) ||  
   289        if ( (strlen($this->arrSql['buy_start_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_start_month']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_start_day']) > 0 ) || 
  291290                (strlen($this->arrSql['buy_end_year']) > 0 && strlen($this->arrSql['buy_end_month']) >0 && strlen($this->arrSql['buy_end_day']) > 0) ) { 
  292291            $arrRegistTime = $this->selectTermRange($this->arrSql['buy_start_year'], $this->arrSql['buy_start_month'], $this->arrSql['buy_start_day'] 
   
  298297            } 
  299298        } 
  300          
   299 
  301300        //¹ØÆþ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É 
  302301        if ( strlen($this->arrSql['buy_product_code']) > 0 ) { 
   
  312311            $this->arrVal[] = $search_buyproduct_name; 
  313312        } 
  314          
   313 
  315314        //¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¹Ê¹þ¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦ 
  316315        if ( strlen($this->arrSql['category_id']) != ""){ 
   
  336335            $this->arrVal[] = $this->arrSql['campaign_id']; 
  337336        } 
  338                  
   337 
  339338        $this->setOrder( "customer_id DESC" ); 
  340339    } 
   
  343342    function getList() { 
  344343        $this->select = "SELECT customer_id,name01,name02,kana01,kana02,sex,email,tel01,tel02,tel03,pref,status FROM dtb_customer "; 
  345         return $this->getSql(0);     
   344        return $this->getSql(0); 
  346345    } 
  347346 
  348347    function getListMailMagazine($is_mobile = false) { 
  349              
   348 
  350349        $colomn = $this->getMailMagazineColumn($is_mobile); 
  351350        $this->select = " 
  352             SELECT  
   351            SELECT 
  353352                $colomn 
  354             FROM  
   353            FROM 
  355354                dtb_customer"; 
  356         return $this->getSql(0);     
  357     } 
  358      
   355        return $this->getSql(0); 
   356    } 
   357 
  359358    function getMailMagazineColumn($is_mobile= false) { 
  360359        if($is_mobile == true) { 
  361360            $email_column = "dtb_customer.email_mobile as email"; 
  362361        } else { 
  363             $email_column = "dtb_customer.email";            
  364         } 
  365          
   362            $email_column = "dtb_customer.email"; 
   363        } 
   364 
  366365        $column ="dtb_customer.customer_id, 
  367366                dtb_customer.name01, 
   
  370369                dtb_customer.kana02, 
  371370                dtb_customer.sex, 
  372                 $email_column,       
   371                $email_column, 
  373372                dtb_customer.tel01, 
  374373                dtb_customer.tel02, 
  375374                dtb_customer.tel03, 
  376                 dtb_customer.pref,  
   375                dtb_customer.pref, 
  377376                dtb_customer.mailmaga_flg"; 
  378                  
   377 
  379378        return $column; 
  380379    } 
  381      
   380 
  382381    //¡¡¸¡º÷Áí¿ô¥«¥¦¥ó¥ÈÍÑSQL 
  383382    function getListCount() { 
  384         $this->select = "SELECT COUNT(customer_id) FROM dtb_customer ";  
   383        $this->select = "SELECT COUNT(customer_id) FROM dtb_customer "; 
  385384        return $this->getSql(1); 
  386385    } 
   
  397396 
  398397        $this->select = "SELECT " .$state. " FROM dtb_customer "; 
  399         return $this->getSql(2);     
  400     } 
  401      
   398        return $this->getSql(2); 
   399    } 
   400 
  402401    function getWhere() { 
  403402        return array($this->where, $this->arrVal); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.