Changeset 15315 for branches/rel


Ignore:
Timestamp:
2007/08/20 18:17:01 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

ログインできない問題の修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/data/lib/slib.php

  r15046 r15315  
  2929        } 
  3030    } 
  31      
   31 
  3232    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  3333    list($db_type) = split(":", $dsn); 
   
  3535        $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
  3636        $version = "MySQL " . $val; 
  37     }    
   37    } 
  3838    if($db_type == 'pgsql') { 
  3939        $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
   
  5353        } 
  5454    } 
  55      
   55 
  5656    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  5757    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   
  6565                        pg_class 
  6666                    WHERE 
  67                         (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND  
  68                         relname = ?  
   67                        (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND 
   68                        relname = ? 
  6969                    GROUP BY 
  7070                        relname"; 
   
  9696    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
  9797    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
  98      
   98 
  9999    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  100100    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  101101    if(!$objQuery->isError()) { 
  102102        list($db_type) = split(":", $dsn); 
  103          
   103 
  104104        // ¥«¥é¥à¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ 
  105105        $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type); 
   
  110110        } 
  111111    } 
  112      
   112 
  113113    // ¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë 
  114114    if($add){ 
   
  116116        return true; 
  117117    } 
  118      
   118 
  119119    return false; 
  120120} 
   
  132132    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
  133133    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
  134      
   134 
  135135    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  136136    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  137137    if(!$objQuery->isError()) { 
  138         list($db_type) = split(":", $dsn);       
   138        list($db_type) = split(":", $dsn); 
  139139        switch($db_type) { 
  140140        case 'pgsql': 
   
  144144        case 'mysql': 
  145145            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ 
  146             $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name));            
   146            $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name)); 
  147147            break; 
  148148        default: 
   
  154154        } 
  155155    } 
  156      
   156 
  157157    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë 
  158158    if($add){ 
   
  162162            break; 
  163163        case 'mysql': 
  164             $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length));             
   164            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length)); 
  165165            break; 
  166166        default: 
   
  168168        } 
  169169        return true; 
  170     }    
   170    } 
  171171    return false; 
  172172} 
   
  193193        $objQuery->exec($sql); 
  194194    } 
  195      
   195 
  196196    return $ret; 
  197197} 
   
  201201 * ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É¬¤º1°Ê¾å¤Î¿ôÃͤ¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 
  202202 * 0¤òÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¸µ¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤³¤È¡£ 
  203  *  
   203 * 
  204204 * @param $control_id ´ÉÍýID 
  205205 * @param $dsn DataSource 
   
  232232        $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"]; 
  233233    } 
  234      
   234 
  235235    return $control_flg; 
  236236} 
   
  240240    if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query(); 
  241241    $arrRet = array(); 
  242      
   242 
  243243    // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë 
  244244    if ($db_type == "pgsql") { 
   
  268268            sfErrorHeader(">> /install/index.php¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); 
  269269        } 
  270          
   270 
  271271        // µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îinstall.php¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  272272        $path = HTML_PATH . "install.php"; 
  273273        if(file_exists($path)) { 
  274274            sfErrorHeader(">> /install.php¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); 
  275         }        
   275        } 
  276276    } 
  277277} 
   
  312312    $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n"; 
  313313    $GLOBAL_ERR.= "</table>\n"; 
  314      
   314 
  315315    if($print) { 
  316316        print($GLOBAL_ERR); 
   
  320320/* ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */ 
  321321function sfDispError($type) { 
  322      
   322 
  323323    class LC_ErrorPage { 
  324324        function LC_ErrorPage() { 
   
  330330    $objPage = new LC_ErrorPage(); 
  331331    $objView = new SC_AdminView(); 
  332      
   332 
  333333    switch ($type) { 
  334334        case LOGIN_ERROR: 
   
  348348            break; 
  349349    } 
  350      
   350 
  351351    $objView->assignobj($objPage); 
  352352    $objView->display(LOGIN_FRAME); 
  353      
   353 
  354354    exit; 
  355355} 
   
  358358function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "", $is_mobile = false) { 
  359359    global $objCampaignSess; 
  360      
   360 
  361361    if ($objSiteSess != "") { 
  362362        $objSiteSess->setNowPage('error'); 
  363363    } 
  364      
   364 
  365365    class LC_ErrorPage { 
  366366        function LC_ErrorPage() { 
   
  370370        } 
  371371    } 
  372      
   372 
  373373    $objPage = new LC_ErrorPage(); 
  374      
   374 
  375375    if($is_mobile === true) { 
  376         $objView = new SC_MobileView();      
   376        $objView = new SC_MobileView(); 
  377377    } else { 
  378378        $objView = new SC_SiteView(); 
  379379    } 
  380      
   380 
  381381    switch ($type) { 
  382382        case PRODUCT_NOT_FOUND: 
   
  450450            break; 
  451451    } 
  452      
   452 
  453453    $objPage->return_top = $return_top; 
  454      
   454 
  455455    $objView->assignobj($objPage); 
  456      
   456 
  457457    if(is_object($objCampaignSess)) { 
  458458        // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
   
  460460    } else { 
  461461        $objView->display(SITE_FRAME); 
  462     }    
   462    } 
  463463    exit; 
  464464} 
   
  481481        // sfErrorHeader('>> referrer¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£'); 
  482482    } else { 
  483         $domain  = sfIsHTTPS() ? SSL_URL : SITE_URL; 
  484         $pattern = sprintf('|^%s.*|', $domain); 
   483        $siteurl = preg_quote(SITE_URL, "/"); 
   484        $sslurl  = preg_quote(SSL_URL, "/"); 
   485 
   486        $pattern = "/^($siteurl|$sslurl)/"; 
  485487        $referer = $_SERVER['HTTP_REFERER']; 
  486488 
  487489        // ´ÉÍý²èÌ̤«¤é°Ê³°¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨ 
  488         if (!preg_match($pattern, $referer)) { 
   490        if ( !preg_match($pattern, $referer) ) { 
  489491            if ($disp_error) sfDispError(INVALID_MOVE_ERRORR); 
  490492            return false; 
   
  496498/** 
  497499 * HTTPS¤«¤É¤¦¤«¤òȽÄê 
  498  *  
   500 * 
  499501 * @return bool 
  500502 */ 
   
  530532    if($ret != true) { 
  531533        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  532         sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile);            
   534        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile); 
  533535    } 
  534536} 
   
  545547        sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess); 
  546548    } 
  547      
   549 
  548550    // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¤« || ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¤« 
  549551    $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(); 
   
  559561/* DBÍÑÆüÉÕʸ»úÎó¼èÆÀ */ 
  560562function sfGetTimestamp($year, $month, $day, $last = false) { 
  561     if($year != "" && $month != "" && $day != "") {  
   563    if($year != "" && $month != "" && $day != "") { 
  562564        if($last) { 
  563565            $time = "23:59:59"; 
   
  581583 
  582584function sfCSVDownload($data, $prefix = ""){ 
  583      
   585 
  584586    if($prefix == "") { 
  585587        $dir_name = sfUpDirName(); 
   
  588590        $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv"; 
  589591    } 
  590      
   592 
  591593    /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */ 
  592594    Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}"); 
   
  594596    Header("Cache-Control: "); 
  595597    Header("Pragma: "); 
  596      
   598 
  597599    /* i18n¢· ¤À¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢mb¢· ¤ËÊѹ¹ 
  598600    if (i18n_discover_encoding($data) == CHAR_CODE){ 
   
  603605        $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE); 
  604606    } 
  605      
   607 
  606608    /* ¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ */ 
  607609    echo $data; 
   
  623625        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL); 
  624626    } 
  625      
   627 
  626628    if($get != "") { 
  627629        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get); 
   
  671673    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ 
  672674    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
  673          
   675 
  674676    // ¥é¥ó¥¯¤¬1(ºÇ¾®ÃÍ)¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
  675677    if($rank > 1) { 
   
  693695    $objQuery = new SC_Query(); 
  694696    $objQuery->begin(); 
  695          
   697 
  696698    // ¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  697     $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId));   
   699    $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId)); 
  698700    $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where); 
  699          
   701 
  700702    // ÃͤÎÄ´À°¡ÊµÕ½ç¡Ë 
  701703    if($pos > $max) { 
   
  706708        $position = $max - $pos + 1; 
  707709    } 
  708      
   710 
  709711    if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç 
  710712    if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç 
   
  715717        $sql.= " AND $where"; 
  716718    } 
  717      
   719 
  718720    if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position )); 
  719721    if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 )); 
   
  724726        $sql.= " AND $where"; 
  725727    } 
  726      
   728 
  727729    $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) ); 
  728730    $objQuery->commit(); 
   
  734736    $objQuery = new SC_Query(); 
  735737    $objQuery->begin(); 
  736     // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£      
   738    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  737739    $where = "$colname = ?"; 
  738740    if($andwhere != "") { 
   
  750752        $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id)); 
  751753    } 
  752      
   754 
  753755    // Äɲå쥳¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä¤º¤é¤¹¡£ 
  754756    $where = "rank > ?"; 
   
  765767    $objQuery = new SC_Query(); 
  766768    $arrCol = split("[, ]", $col); 
  767          
   769 
  768770    $where = "del_flg = 0"; 
  769      
   771 
  770772    if($addwhere != "") { 
  771773        $where.= " AND $addwhere"; 
  772774    } 
  773          
   775 
  774776    foreach($arrCol as $val) { 
  775777        if($val != "") { 
   
  782784    } 
  783785    $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval); 
  784      
   786 
  785787    if($ret != "") { 
  786788        return true; 
   
  806808function sfMergeCheckBoxes($array, $max) { 
  807809    $ret = ""; 
  808     if(is_array($array)) {   
   810    if(is_array($array)) { 
  809811        foreach($array as $val) { 
  810812            $arrTmp[$val] = "1"; 
  811813        } 
  812814    } 
  813     for($i = 1; $i <= $max; $i++) {  
   815    for($i = 1; $i <= $max; $i++) { 
  814816        if($arrTmp[$i] == "1") { 
  815817            $ret.= "1"; 
   
  830832                $ret.= "-$val"; 
  831833            } else { 
  832                 $ret = $val;             
   834                $ret = $val; 
  833835            } 
  834836        } 
   
  849851        } 
  850852    } 
  851     for($i = 1; $i <= $max; $i++) {  
   853    for($i = 1; $i <= $max; $i++) { 
  852854        if($arrTmp[$i] == "1") { 
  853855            $ret.= "1"; 
   
  856858        } 
  857859    } 
  858      
  859     if($ret != "") {     
   860 
   861    if($ret != "") { 
  860862        $ret.= "%"; 
  861863    } 
   
  905907// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ 
  906908function sfArrKeyValue($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "") { 
  907      
   909 
  908910    $max = count($arrList); 
  909      
   911 
  910912    if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
  911913        $max = $len_max; 
  912914    } 
  913      
   915 
  914916    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  915917        if($keysize != "") { 
   
  919921        } 
  920922        $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
  921          
   923 
  922924        if(!isset($arrRet[$key])) { 
  923925            $arrRet[$key] = $val; 
  924926        } 
  925          
   927 
  926928    } 
  927929    return $arrRet; 
   
  930932// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ(Ãͤ¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç) 
  931933function sfArrKeyValues($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "", $connect = "") { 
  932      
   934 
  933935    $max = count($arrList); 
  934      
   936 
  935937    if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
  936938        $max = $len_max; 
  937939    } 
  938      
   940 
  939941    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  940942        if($keysize != "") { 
   
  944946        } 
  945947        $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
  946          
   948 
  947949        if($connect != "") { 
  948950            $arrRet[$key].= "$val".$connect; 
  949951        } else { 
  950             $arrRet[$key][] = $val;      
   952            $arrRet[$key][] = $val; 
  951953        } 
  952954    } 
   
  974976        return false; 
  975977    } 
  976      
   978 
  977979} 
  978980 
   
  10441046    if ( ! is_numeric($value)  ){ 
  10451047        return false; 
  1046     }  
  1047      
   1048    } 
   1049 
  10481050    if ( strlen($value) > 9 ) { 
  10491051        return false; 
  10501052    } 
  1051      
   1053 
  10521054    return true; 
  10531055} 
   
  10671069    $objQuery = new SC_Query(); 
  10681070    $where = "del_flg = 0"; 
  1069      
   1071 
  10701072    if($addwhere != "") { 
  10711073        $where.= " AND $addwhere"; 
  10721074    } 
  1073          
   1075 
  10741076    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  1075      
   1077 
  10761078    if($products_check) { 
  10771079        $col = "T1.category_id, category_name, level"; 
   
  10821084        $from = "dtb_category"; 
  10831085    } 
  1084      
   1086 
  10851087    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  1086              
   1088 
  10871089    $max = count($arrRet); 
  10881090    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
   
  11111113    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where); 
  11121114    $max = count($arrRet); 
  1113      
   1115 
  11141116    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  11151117        if($parent_zero) { 
   
  11171119                $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
  11181120            } else { 
  1119                 $arrValue[$cnt] = "";  
   1121                $arrValue[$cnt] = ""; 
  11201122            } 
  11211123        } else { 
  11221124            $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
  11231125        } 
  1124          
   1126 
  11251127        $arrOutput[$cnt] = ""; 
  1126         /*           
   1128        /* 
  11271129        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) { 
  11281130            $arrOutput[$cnt].= "¡¡"; 
   
  11951197    $len = count($arrId); 
  11961198    $where = ""; 
  1197      
   1199 
  11981200    for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) { 
  11991201        if($where == "") { 
   
  12031205        } 
  12041206    } 
  1205      
   1207 
  12061208    $objQuery->setorder("level"); 
  12071209    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId); 
  1208     return $arrRet;  
   1210    return $arrRet; 
  12091211} 
  12101212 
   
  12211223    } 
  12221224    // µì¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯ºï½ü½èÍý 
  1223     // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£      
   1225    // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  12241226    $where = "$id_name = ?"; 
  12251227    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
   
  12651267    $real_tax = $tax / 100; 
  12661268    $ret = $price * (1 + $real_tax); 
  1267      
   1269 
  12681270    switch($tax_rule) { 
  12691271    // »Í¼Î¸ÞÆþ 
   
  12951297        $ret = (round($value * $adjust)/$adjust); 
  12961298    } 
  1297      
   1299 
  12981300    $ret = round($ret); 
  12991301 
   
  13071309        $where = "now() >= cast(start_date as date) AND "; 
  13081310        $where .= "now() < cast(end_date as date) AND "; 
  1309          
   1311 
  13101312        $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )"; 
  13111313        //ÅÐÏ¿(¹¹¿·)ÆüÉÕ½ç 
   
  13571359    // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ 
  13581360    $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count'); 
  1359      
   1361 
  13601362    return $arrRet; 
  13611363} 
   
  13661368    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0"; 
  13671369    $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id)); 
  1368      
   1370 
  13691371    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  13701372    if($count == 0) { 
   
  13821384        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
  13831385        $sqlval['create_date'] = "now()"; 
  1384          
   1386 
  13851387        if($_SESSION['member_id'] == "") { 
  13861388            $sqlval['creator_id'] = '0'; 
  13871389        } 
  1388          
   1390 
  13891391        // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
  13901392        $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval); 
   
  14071409/* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */ 
  14081410function sfGetProductsClass($arrID) { 
  1409     list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID;  
  1410      
   1411    list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID; 
   1412 
  14111413    if($classcategory_id1 == "") { 
  14121414        $classcategory_id1 = '0'; 
   
  14151417        $classcategory_id2 = '0'; 
  14161418    } 
  1417          
   1419 
  14181420    // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ 
  14191421    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  14301432    // ¾¦Éʤιç·×¸Ä¿ô 
  14311433    $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true); 
  1432      
   1434 
  14331435    // ÀǶâ¤Î¼èÆÀ 
  14341436    $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax; 
  14351437    // ¾®·×¤Î¼èÆÀ 
  1436     $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax;   
  1437      
   1438    $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax; 
   1439 
  14381440    // ¹ç·×Á÷ÎÁ¤Î¼èÆÀ 
  14391441    $arrData['deliv_fee'] = 0; 
  1440          
   1442 
  14411443    // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
  14421444    if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) { 
  14431445        $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee(); 
  14441446    } 
  1445      
   1447 
  14461448    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
  14471449    if (OPTION_DELIV_FEE == 1) { 
   
  14491451        $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']); 
  14501452    } 
  1451      
   1453 
  14521454    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Î¹ØÆþ¿ô¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  14531455    if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) { 
  14541456        if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) { 
  14551457            $arrData['deliv_fee'] = 0; 
  1456         }    
  1457     } 
  1458          
   1458        } 
   1459    } 
   1460 
  14591461    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¾ò·ï¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  14601462    if($arrInfo['free_rule'] > 0) { 
   
  14731475    // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»» 
  14741476    $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo); 
  1475      
   1477 
  14761478    if($objCustomer != "") { 
  14771479        // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç 
   
  14811483        } 
  14821484    } 
  1483      
   1485 
  14841486    if($arrData['add_point'] < 0) { 
  14851487        $arrData['add_point'] = 0; 
  14861488    } 
  1487      
   1489 
  14881490    return $arrData; 
  14891491} 
   
  14951497    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
  14961498    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  1497      
   1499 
  14981500    $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // ÈñÍѹç·×(Àǹþ¤ß) 
  14991501    $objPage->tpl_total_tax = 0;        // ¾ÃÈñÀǹç·× 
  15001502    $objPage->tpl_total_point = 0;      // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·× 
  1501      
   1503 
  15021504    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  15031505    $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
   
  15061508 
  15071509    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  1508         // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
   1510        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  15091511        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
  15101512        $limit = ""; 
  15111513        // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ 
  15121514        if (count($arrData) > 0) { 
  1513              
  1514             // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£          
   1515 
   1516            // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£ 
  15151517            if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') { 
  15161518                if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) { 
   
  15271529                } 
  15281530            } 
  1529                          
   1531 
  15301532            if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) { 
  15311533                // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤òÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
   
  15361538                $quantity = $arrCart[$i]['quantity']; 
  15371539            } 
  1538              
   1540 
  15391541            $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData; 
  15401542            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity; 
   
  15441546            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
  15451547            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
  1546              
   1548 
  15471549            // ²èÁü¥µ¥¤¥º 
  15481550            list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"])); 
  15491551            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60; 
  15501552            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80; 
  1551              
   1553 
  15521554            // ²Á³Ê¤ÎÅÐÏ¿ 
  15531555            if ($arrData['price02'] != "") { 
   
  15701572        } 
  15711573    } 
  1572      
   1574 
  15731575    // Á´¾¦Éʹç·×¶â³Û(Àǹþ¤ß) 
  15741576    $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo); 
   
  15771579    // Á´¾¦Éʹç·×¥Ý¥¤¥ó¥È 
  15781580    $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint(); 
  1579      
  1580     return $objPage;     
   1581 
   1582    return $objPage; 
  15811583} 
  15821584 
   
  15891591            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M); 
  15901592        } else { 
  1591             $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M);                        
   1593            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M); 
  15921594        } 
  15931595    } else { 
   
  15991601function sfGetDelivTime($payment_id = "") { 
  16001602    $objQuery = new SC_Query(); 
  1601      
   1603 
  16021604    $deliv_id = ""; 
  1603      
   1605 
  16041606    if($payment_id != "") { 
  16051607        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?"; 
   
  16071609        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
  16081610    } 
  1609      
   1611 
  16101612    if($deliv_id != "") { 
  16111613        $objQuery->setorder("time_id"); 
   
  16131615        $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id)); 
  16141616    } 
  1615      
  1616     return $arrRet;  
   1617 
   1618    return $arrRet; 
  16171619} 
  16181620 
   
  16211623function sfGetDelivFee($pref, $payment_id = "") { 
  16221624    $objQuery = new SC_Query(); 
  1623      
   1625 
  16241626    $deliv_id = ""; 
  1625      
   1627 
  16261628    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âбþ¤·¤¿ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  16271629    if($payment_id != "") { 
   
  16351637        $objQuery->setLimitOffset(1); 
  16361638        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where); 
  1637         $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];  
  1638     } 
  1639      
   1639        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
   1640    } 
   1641 
  16401642    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¼èÆÀ 
  16411643    if($deliv_id != "") { 
  1642          
   1644 
  16431645        // ÅÔÆ»Éܸ©¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ª¤¯ 
  16441646        if($pref == "") { 
  16451647            $pref = 13; 
  16461648        } 
  1647          
   1649 
  16481650        $objQuery = new SC_Query(); 
  16491651        $where = "deliv_id = ? AND pref = ?"; 
  16501652        $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref)); 
  1651     }    
  1652     return $arrRet[0]['fee'];    
   1653    } 
   1654    return $arrRet[0]['fee']; 
  16531655} 
  16541656 
   
  16601662    $objQuery->setorder("fix, rank DESC"); 
  16611663    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where); 
  1662     return $arrRet;  
   1664    return $arrRet; 
  16631665} 
  16641666 
   
  16891691    $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer']; 
  16901692    $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
  1691      
   1693 
  16921694    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  16931695    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  1694      
   1696 
  16951697    $objMailView = new SC_SiteView(); 
  16961698    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  16971699    $objMailView->assignobj($objPage); 
  16981700    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
  1699      
   1701 
  17001702    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  17011703    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   
  17111713function sfSendOrderMail($order_id, $template_id, $subject = "", $header = "", $footer = "", $send = true) { 
  17121714    global $arrMAILTPLPATH; 
  1713      
   1715 
  17141716    $objPage = new LC_Page(); 
  17151717    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  17161718    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  17171719    $objPage->arrInfo = $arrInfo; 
  1718      
   1720 
  17191721    $objQuery = new SC_Query(); 
  1720          
   1722 
  17211723    if($subject == "" && $header == "" && $footer == "") { 
  17221724        // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   
  17311733        $tmp_subject = $subject; 
  17321734    } 
  1733      
   1735 
  17341736    // ¼õÃí¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  17351737    $where = "order_id = ?"; 
   
  17371739    $arrOrder = $arrRet[0]; 
  17381740    $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id)); 
  1739      
   1741 
  17401742    $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message']; 
  1741          
   1743 
  17421744    // ¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  17431745    $customer_id = $arrOrder['customer_id']; 
   
  17511753    if($arrOrder['memo02'] != "") { 
  17521754        $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']); 
  1753          
   1755 
  17541756        foreach($arrOther as $other_key => $other_val){ 
  17551757            if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){ 
   
  17571759            } 
  17581760        } 
  1759          
   1761 
  17601762        $objPage->arrOther = $arrOther; 
  17611763    } 
   
  17641766    global $arrPref; 
  17651767    $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']]; 
  1766      
   1768 
  17671769    $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail; 
  1768      
   1770 
  17691771    $objCustomer = new SC_Customer(); 
  17701772    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point'); 
  1771      
   1773 
  17721774    $objMailView = new SC_SiteView(); 
  17731775    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  17741776    $objMailView->assignobj($objPage); 
  17751777    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
  1776      
   1778 
  17771779    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  17781780    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   
  17821784 
  17831785    $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject); 
  1784      
   1786 
  17851787    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  17861788    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ"); 
   
  18141816    $error = $arrInfo['email04']; 
  18151817    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  1816     $objSendMail->sendMail();    
   1818    $objSendMail->sendMail(); 
  18171819} 
  18181820 
   
  18321834//·ï̾¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÍѤ¤¤ë 
  18331835function sfMakeSubject($subject){ 
  1834      
   1836 
  18351837    $objQuery = new SC_Query(); 
  18361838    $objMailView = new SC_SiteView(); 
  18371839    $objPage = new LC_Page(); 
  1838      
   1840 
  18391841    $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo"); 
  18401842    $arrInfo = $arrInfo[0]; 
   
  18441846    $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl'); 
  18451847    $ret = $mailtitle.$subject; 
  1846     return $ret;  
   1848    return $ret; 
  18471849} 
  18481850 
   
  18591861    } 
  18601862    $sqlval['mail_body'] = $body; 
  1861      
   1863 
  18621864    $objQuery = new SC_Query(); 
  18631865    $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval); 
   
  19361938    $now_dir = getcwd();            // require¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢cgi¼Â¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë 
  19371939    chdir($dir); 
  1938      
   1940 
  19391941    // ¥Ñ¥¤¥×ÅϤ·¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤écgiµ¯Æ° 
  19401942    $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info"; 
  19411943 
  19421944    $tmpResult = popen($cmd, "r"); 
  1943      
   1945 
  19441946    // ·ë²Ì¼èÆÀ 
  19451947    while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) { 
   
  19481950    pclose($tmpResult);             //  ¥Ñ¥¤¥×¤òÊĤ¸¤ë 
  19491951    chdir($now_dir);                //¡¡¸µ¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ëµ¢¤ë 
  1950      
   1952 
  19511953    // ·ë²Ì¤òÏ¢ÁÛÇÛÎó¤Ø³ÊǼ 
  19521954    $result = ereg_replace("&$", "", $result); 
   
  19551957        $return[$key] = $val; 
  19561958    } 
  1957      
   1959 
  19581960    return $return; 
  19591961} 
   
  20412043    // ¹ØÆþ¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍøÍѤ·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»²ÁÃͤò°ú¤¯Êý¼° 
  20422044    $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100)); 
  2043      
   2045 
  20442046    if($add_point < 0) { 
  20452047        $add_point = '0'; 
   
  20612063    // ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  20622064    $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate, 
  2063              A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls  
   2065             A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls 
  20642066            USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank"; 
  20652067    $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id)); 
   
  20812083        return $ret; 
  20822084    } 
  2083      
   2085 
  20842086    // ÇÛÎó¤Î¾ì¹ç 
  20852087    foreach($data as $val) { 
   
  21422144    $line = array(); 
  21432145    $ret = ""; 
  2144      
   2146 
  21452147    while($str[$i] != "") { 
  21462148        $line[$cnt].=$str[$i]; 
   
  21512153        } 
  21522154    } 
  2153      
   2155 
  21542156    foreach($line as $val) { 
  21552157        $ret.=$val; 
   
  21712173    $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str); 
  21722174    $ret = $head . $str; 
  2173     return $ret;     
   2175    return $ret; 
  21742176} 
  21752177 
  21762178function sfEncodeFile($filepath, $enc_type, $out_dir) { 
  21772179    $ifp = fopen($filepath, "r"); 
  2178      
   2180 
  21792181    $basename = basename($filepath); 
  21802182    $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename; 
  2181      
   2183 
  21822184    $ofp = fopen($outpath, "w+"); 
  2183      
   2185 
  21842186    while(!feof($ifp)) { 
  21852187        $line = fgets($ifp); 
   
  21872189        fwrite($ofp,  $line); 
  21882190    } 
  2189      
   2191 
  21902192    fclose($ofp); 
  21912193    fclose($ifp); 
  2192      
   2194 
  21932195    return  $outpath; 
  21942196} 
   
  22452247    $end_year = $year; 
  22462248    $end_month = $month; 
  2247      
   2249 
  22482250    // ³«»Ï·î¤¬½ªÎ»·î¤ÈƱ¤¸¤«Èݤ« 
  22492251    $same_month = false; 
  2250      
   2252 
  22512253    // ³ºÅö·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
  22522254    $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year)); 
  2253      
   2255 
  22542256    // ·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  22552257    if($end_last_day < $close_day) { 
   
  22592261        $end_day = $close_day; 
  22602262    } 
  2261      
   2263 
  22622264    // Á°·î¤Î¼èÆÀ 
  22632265    $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
   
  22652267    // Á°·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
  22662268    $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
  2267      
   2269 
  22682270    // Á°·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  22692271    if ($start_last_day < $close_day) { 
   
  22732275        $tmp_day = $close_day; 
  22742276    } 
  2275      
   2277 
  22762278    // Àè·î¤ÎËöÆü¤ÎÍâÆü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  22772279    $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
  22782280    $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
  22792281    $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
  2280      
   2282 
  22812283    // ÆüÉդκîÀ® 
  22822284    $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day); 
  22832285    $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day); 
  2284      
   2286 
  22852287    return array($start_date, $end_date); 
  22862288} 
   
  22902292    $hex = substr($hexrgb, 0, 2); 
  22912293    $r = hexdec($hex) / 255; 
  2292      
   2294 
  22932295    $hex = substr($hexrgb, 2, 2); 
  22942296    $g = hexdec($hex) / 255; 
  2295      
   2297 
  22962298    $hex = substr($hexrgb, 4, 2); 
  22972299    $b = hexdec($hex) / 255; 
  2298      
  2299     return array($r, $g, $b);    
   2300 
   2301    return array($r, $g, $b); 
  23002302} 
  23012303 
   
  23052307    $objConn = new SC_DBConn(); 
  23062308    $objPage = new LC_Page(); 
  2307      
   2309 
  23082310    $random_id = sfGetUniqRandomId(); 
  23092311    $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag; 
   
  23122314    $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0'; 
  23132315    $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()'; 
  2314      
   2316 
  23152317    //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿Íѥե饰 
  23162318    $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email)); 
   
  23202322        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine); 
  23212323        break; 
  2322      
   2324 
  23232325        case '1': 
  23242326        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'"); 
   
  23332335        $objPage->tpl_kindname = "HTML"; 
  23342336        break; 
  2335          
   2337 
  23362338        case '2': 
  23372339        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿"; 
  23382340        $objPage->tpl_kindname = "¥Æ¥­¥¹¥È"; 
  23392341        break; 
  2340          
   2342 
  23412343        case '3': 
  23422344        $objPage->tpl_name = "²ò½ü"; 
   
  23842386    } else { 
  23852387        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
  2386     }    
   2388    } 
  23872389 
  23882390    if($_GET['tpl'] != "") { 
   
  23972399 
  23982400    if($is_mobile === true) { 
  2399         $objView = new SC_MobileView();          
   2401        $objView = new SC_MobileView(); 
  24002402        $objView->assignobj($objPage); 
  2401         $objView->display(SITE_FRAME);       
   2403        $objView->display(SITE_FRAME); 
  24022404    } else if(file_exists($template_path)) { 
  24032405        $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR); 
   
  24142416function sfEditCustomerData($array, $arrRegistColumn) { 
  24152417    $objQuery = new SC_Query(); 
  2416      
   2418 
  24172419    foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  24182420        if ($data["column"] != "password") { 
   
  24312433 
  24322434    //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë 
  2433     if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);  
   2435    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC); 
  24342436    $arrRegist["update_date"] = "NOW()"; 
  2435      
   2437 
  24362438    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô 
  24372439    if (defined('MOBILE_SITE')) { 
   
  24472449function sf_mb_convert_encoding($str, $encode = 'CHAR_CODE') { 
  24482450    return  mb_convert_encoding($str, $encode); 
  2449 }    
   2451} 
  24502452 
  24512453// PHP¤Îmktime´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
  24522454function sf_mktime($format, $hour=0, $minute=0, $second=0, $month=1, $day=1, $year=1999) { 
  24532455    return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year)); 
  2454 }    
   2456} 
  24552457 
  24562458// PHP¤Îdate´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
   
  24782480function sfCategory_Count($objQuery){ 
  24792481    $sql = ""; 
  2480      
   2482 
  24812483    //¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâÍƤκï½ü 
  24822484    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count"); 
  24832485    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count"); 
  2484      
   2486 
  24852487    //³Æ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ³ÊǼ 
  24862488    $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) "; 
   
  24902492    $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id "; 
  24912493    $objQuery->query($sql); 
  2492      
   2494 
  24932495    //»Ò¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë 
  24942496    $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category"); 
  2495      
   2497 
  24962498    $sql = ""; 
  24972499    foreach($arrCat as $key => $val){ 
  2498          
   2500 
  24992501        // »ÒID°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ 
  2500         $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']);  
   2502        $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']); 
  25012503        $line = sfGetCommaList($arrRet); 
  2502          
   2504 
  25032505        $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) "; 
  25042506        $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count "; 
  25052507        $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")"; 
  2506                  
   2508 
  25072509        $objQuery->query($sql, array($val['category_id'])); 
  25082510    } 
   
  25132515 
  25142516    if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array(); 
  2515      
   2517 
  25162518    $keys = array_values($arrKeys); 
  2517     $vals = array_values($arrValues);  
  2518      
  2519     $max = max( count( $keys ), count( $vals ) );  
  2520     $combine_ary = array();  
  2521     for($i=0; $i<$max; $i++) {  
  2522         $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i];  
  2523     }  
  2524     if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary;  
  2525      
  2526     return false;  
   2519    $vals = array_values($arrValues); 
   2520 
   2521    $max = max( count( $keys ), count( $vals ) ); 
   2522    $combine_ary = array(); 
   2523    for($i=0; $i<$max; $i++) { 
   2524        $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i]; 
   2525    } 
   2526    if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary; 
   2527 
   2528    return false; 
  25272529} 
  25282530 
   
  25322534    $col = $pid_name . "," . $id_name; 
  25332535    $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
  2534      
   2536 
  25352537    $arrPID = array(); 
  25362538    $arrPID[] = $id; 
  25372539    $arrChildren = array(); 
  25382540    $arrChildren[] = $id; 
  2539      
   2541 
  25402542    $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID); 
  2541      
   2543 
  25422544    while(count($arrRet) > 0) { 
  25432545        $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet); 
  25442546        $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet); 
  25452547    } 
  2546      
   2548 
  25472549    return $arrChildren; 
  25482550} 
   
  25522554    $arrChildren = array(); 
  25532555    $max = count($arrData); 
  2554      
   2556 
  25552557    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  25562558        foreach($arrPID as $val) { 
   
  25592561            } 
  25602562        } 
  2561     }    
   2563    } 
  25622564    return $arrChildren; 
  25632565} 
   
  25692571    $col = $pid_name . "," . $id_name; 
  25702572    $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
  2571      
   2573 
  25722574    $arrParents = array(); 
  25732575    $arrParents[] = $id; 
  25742576    $child = $id; 
  2575      
   2577 
  25762578    $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child); 
  25772579 
   
  25802582        $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret); 
  25812583    } 
  2582      
   2584 
  25832585    $arrParents = array_reverse($arrParents); 
  2584      
   2586 
  25852587    return $arrParents; 
  25862588} 
   
  26022604function sfGetBrothersArray($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) { 
  26032605    $max = count($arrData); 
  2604      
   2606 
  26052607    $arrBrothers = array(); 
  26062608    foreach($arrPID as $id) { 
   
  26172619                $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name]; 
  26182620            } 
  2619         }                    
   2621        } 
  26202622    } 
  26212623    return $arrBrothers; 
   
  26252627function sfGetUnderChildrenArray($arrData, $pid_name, $id_name, $parent) { 
  26262628    $max = count($arrData); 
  2627      
   2629 
  26282630    $arrChildren = array(); 
  26292631    // »ÒID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
   
  26322634            $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name]; 
  26332635        } 
  2634     }                    
   2636    } 
  26352637    return $arrChildren; 
  26362638} 
   
  26502652    $col .= " cat.update_date,"; 
  26512653    $col .= " cat.del_flg, "; 
  2652     $col .= " ttl.product_count";    
   2654    $col .= " ttl.product_count"; 
  26532655    $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id"; 
  26542656    // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   
  26602662    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  26612663    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  2662      
   2664 
  26632665    $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
  2664      
   2666 
  26652667    foreach($arrRet as $key => $array) { 
  26662668        foreach($arrParentID as $val) { 
   
  26792681    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ 
  26802682    $objQuery = new SC_Query(); 
  2681     $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);  
   2683    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
  26822684    $ConbName = ""; 
  2683      
   2685 
  26842686    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  26852687    foreach($arrCatID as $key => $val){ 
   
  26912693    // ºÇ¸å¤Î ¡Ã ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë 
  26922694    $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2); 
  2693      
   2695 
  26942696    return $ConbName; 
  26952697} 
   
  27002702    $objQuery = new SC_Query(); 
  27012703    $arrRet = array(); 
  2702     $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);  
   2704    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
  27032705    $arrRet['id'] = $arrCatID[0]; 
  2704      
   2706 
  27052707    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  27062708    $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?"; 
  27072709    $arrVal = array($arrRet['id']); 
  27082710    $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal); 
  2709      
   2711 
  27102712    return $arrRet; 
  27112713} 
   
  27152717    // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹ 
  27162718    $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql); 
  2717      
   2719 
  27182720    $sql = sfChangeView($sql);      // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  27192721    $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   
  27382740// SQL¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥ÈÂбþ 
  27392741function sfQuoteSmart($in){ 
  2740      
   2742 
  27412743    if (is_int($in) || is_double($in)) { 
  27422744        return $in; 
   
  27492751    } 
  27502752} 
  2751      
   2753 
  27522754// viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  27532755function sfChangeView($sql){ 
  27542756    global $arrView; 
  27552757    global $arrViewWhere; 
  2756      
   2758 
  27572759    $arrViewTmp = $arrView; 
  27582760 
   
  27612763        $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere); 
  27622764    } 
  2763      
   2765 
  27642766    // view¤òÊÑ´¹ 
  27652767    $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp); 
   
  27992801    $oldmask = umask(0); 
  28002802    $mod= stat($src); 
  2801      
   2803 
  28022804    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë 
  28032805    if(!file_exists($des)) { 
   
  28062808        } 
  28072809    } 
  2808      
   2810 
  28092811    $fileArray=glob( $src."*" ); 
  28102812    foreach( $fileArray as $key => $data_ ){ 
   
  28192821            break; 
  28202822        } 
  2821          
   2823 
  28222824        mb_ereg("^(.*[\/])(.*)",$data_, $matches); 
  28232825        $data=$matches[2]; 
   
  28532855            $ret = sfDelFile($del_file); 
  28542856        } 
  2855          
   2857 
  28562858        if(!$ret){ 
  28572859            return $ret; 
  28582860        } 
  28592861    } 
  2860      
   2862 
  28612863    // ÊĤ¸¤ë 
  28622864    closedir($dh); 
  2863      
   2865 
  28642866    // ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü 
  28652867    return rmdir($dir); 
  28662868} 
  28672869 
  2868 /*  
   2870/* 
  28692871 * ´Ø¿ô̾¡§sfWriteFile 
  28702872 * °ú¿ô1 ¡§½ñ¤­¹þ¤à¥Ç¡¼¥¿ 
   
  28932895        chmod($path, $permission); 
  28942896    } 
  2895      
   2897 
  28962898    return true; 
  28972899} 
  2898      
   2900 
  28992901function sfFlush($output = " ", $sleep = 0){ 
  29002902    // ¼Â¹Ô»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤ 
   
  29022904    // ½ÐÎϤò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤(==ÆüËܸ켫ưÊÑ´¹¤â¤·¤Ê¤¤) 
  29032905    ob_end_clean(); 
  2904      
   2906 
  29052907    // IE¤Î¤¿¤á¤Ë256¥Ð¥¤¥È¶õʸ»ú½ÐÎÏ 
  29062908    echo str_pad('',256); 
  2907      
   2909 
  29082910    // ½ÐÎϤϥ֥é¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦ 
  29092911    echo $output; 
  29102912    // ½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë 
  29112913    flush(); 
  2912      
   2914 
  29132915    ob_end_flush(); 
  2914     ob_start();  
  2915      
   2916    ob_start(); 
   2917 
  29162918    // »þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë½èÍý 
  29172919    sleep($sleep); 
   
  29392941function sfSendPostData($url, $arrData, $arrOkCode = array()){ 
  29402942    require_once(DATA_PATH . "module/Request.php"); 
  2941      
   2943 
  29422944    // Á÷¿®¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹À¸À® 
  29432945    $req = new HTTP_Request($url); 
  2944      
   2946 
  29452947    $req->addHeader('User-Agent', 'DoCoMo/2.0¡¡P2101V(c100)'); 
  29462948    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
  2947      
   2949 
  29482950    // POST¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
  29492951    $req->addPostDataArray($arrData); 
  2950      
   2952 
  29512953    // ¥¨¥é¡¼¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  29522954    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
  2953          
   2955 
  29542956        // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤¬¥¨¥é¡¼È½Äê¤Ê¤é¡¢¶õ¤òÊÖ¤¹ 
  29552957        $res_code = $req->getResponseCode(); 
  2956          
   2958 
  29572959        if(!in_array($res_code, $arrOkCode)){ 
  29582960            $response = ""; 
   
  29602962            $response = $req->getResponseBody(); 
  29612963        } 
  2962          
   2964 
  29632965    } else { 
  29642966        $response = ""; 
  29652967    } 
  2966      
   2968 
  29672969    // POST¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ê¥¢ 
  2968     $req->clearPostData();   
  2969      
   2970    $req->clearPostData(); 
   2971 
  29702972    return $response; 
  29712973} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.