Changeset 15306 for branches/rel


Ignore:
Timestamp:
2007/08/17 16:34:06 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

getCustomerDataFromEmailPass()へ渡す引数の順序が誤っていた不具合を修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/data/class/SC_Customer.php

  r12157 r15306  
  1010 */ 
  1111class SC_Customer { 
  12      
   12 
  1313    var $conn; 
  1414    var $email; 
  15     var $customer_data;     // ²ñ°÷¾ðÊó    
  16          
   15    var $customer_data;     // ²ñ°÷¾ðÊó 
   16 
  1717    function SC_Customer( $conn = '', $email = '', $pass = '' ) { 
  1818        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï 
  1919        /* startSession¤«¤é°ÜÆ° 2005/11/04 ÃæÀî */ 
  2020        sfDomainSessionStart(); 
  21          
   21 
  2222        // DBÀܳ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÀ¸À® 
  2323        $DB_class_name = "SC_DbConn"; 
   
  3030            if (class_exists($DB_class_name)){ 
  3131                //$DB_class_name¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë 
  32                 $this->conn = new SC_DbConn();           
  33             } 
  34         } 
  35              
  36         if ( is_object($this->conn) ) {  
   32                $this->conn = new SC_DbConn(); 
   33            } 
   34        } 
   35 
   36        if ( is_object($this->conn) ) { 
  3737            // Àµ¾ï¤ËDB¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë 
  3838            if ( $email ){ 
   
  4444            exit; 
  4545        } 
  46          
   46 
  4747        if ( strlen($email) > 0 && strlen($pass) > 0 ){ 
  48             $this->getCustomerDataFromEmailPass( $email, $pass ); 
  49         } 
  50     } 
  51      
   48            $this->getCustomerDataFromEmailPass($pass, $email); 
   49        } 
   50    } 
   51 
  5252    function getCustomerDataFromEmailPass( $pass, $email, $mobile = false ) { 
  5353        $sql_mobile = $mobile ? ' OR email_mobile ILIKE ?' : ''; 
   
  6060        $result = $this->conn->getAll($sql, $arrValues); 
  6161        $data = $result[0]; 
  62          
   62 
  6363        // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸ÜµÒ¾ðÊó¤òcustomer_data¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Ætrue¤òÊÖ¤¹ 
  6464        if ( sha1($pass . ":" . AUTH_MAGIC) == $data['password'] ){ 
   
  159159        $this->customer_data['email_mobile'] = $this->customer_data['email']; 
  160160    } 
  161      
   161 
  162162    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò³Îǧ¤»¤º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó 
  163163    function setLogin($email) { 
   
  169169        $this->startSession(); 
  170170    } 
  171      
   171 
  172172    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë 
  173173    function updateSession() { 
   
  178178        $_SESSION['customer'] = $this->customer_data; 
  179179    } 
  180          
   180 
  181181    // ¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢¥í¥°¤Ë½ñ¤­¹þ¤à 
  182182    function startSession() { 
   
  194194        gfPrintLog("logout : user=".$this->customer_data['customer_id'] ."\t"."ip=". $_SERVER['REMOTE_HOST'], CUSTOMER_LOG_PATH ); 
  195195    } 
  196      
   196 
  197197    // ¥í¥°¥¤¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£ 
  198198    function isLoginSuccess($dont_check_email_mobile = false) { 
   
  213213        return false; 
  214214    } 
  215          
   215 
  216216    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  217217    function getValue($keyname) { 
  218218        return $_SESSION['customer'][$keyname]; 
  219219    } 
  220      
   220 
  221221    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¥»¥Ã¥È 
  222222    function setValue($keyname, $val) { 
   
  228228        return isset($_SESSION['customer'][$keyname]); 
  229229    } 
  230      
   230 
  231231    // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê 
  232232    function isBirthMonth() { 
   
  234234        $birth_month = intval($arrRet[1]); 
  235235        $now_month = intval(date("m")); 
  236          
   236 
  237237        if($birth_month == $now_month) { 
  238238            return true; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.