Changeset 15231


Ignore:
Timestamp:
2007/08/07 19:01:38 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

各決済の支払い説明文に必須チェックを追加

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.php

  r15230 r15231  
  122122            $arrErr['atm_limit_date'] = "¢¨ »Ùʧ´ü¸ÂÆü¤Ï¡¢0¡Á60Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÇÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>"; 
  123123    } 
  124      
   124    if(isset($_POST['payment_detail']) && $_POST['payment_detail'] == '') { 
   125            $arrErr['payment_detail'] = "¢¨ »ÙʧÀâÌÀʸ¡Ê¥«¥Ê¡Ë¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>"; 
   126    } 
   127    if(isset($_POST['claim_kanji']) && $_POST['claim_kanji'] == '') { 
   128            $arrErr['claim_kanji'] = "¢¨ »ÙʧÀâÌÀʸ¡Ê´Á»ú¡Ë¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>"; 
   129    } 
   130    if(isset($_POST['claim_kana']) && $_POST['claim_kana'] == '') { 
   131            $arrErr['claim_kana'] = "¢¨ »ÙʧÀâÌÀʸ¡Ê¥«¥Ê¡Ë¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>"; 
   132    } 
  125133    /** ¶¦ÄÌÅÅʸ **/     
  126134    // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥ÈID 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.