Changeset 15219


Ignore:
Timestamp:
2007/08/06 18:49:07 (15 years ago)
Author:
naka
Message:
 
Location:
branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r15198 r15219  
  88 */ 
  99$paygent_credit_php_dir = realpath(dirname( __FILE__)); 
   10// include_path¤Ëmdl_paygent¤Î¥Ñ¥¹¤ò´Þ¤á¤ë 
  1011ini_set('include_path', $paygent_credit_php_dir . PATH_SEPARATOR . ini_get('include_path')); 
  1112 
  12 $check_path = $paygent_credit_php_dir . "/" . "jp/co/ks/merchanttool/connectmodule/"; 
   13$paygent_module_dir = "jp/co/ks/merchanttool/connectmodule/"; 
   14 
   15// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   16if(!file_exists($paygent_credit_php_dir . "/" . $paygent_module_dir)) { 
   17    print("¥Ú¥¤¥¸¥§¥ó¥ÈÄ󶡥⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); 
   18    exit; 
   19} 
  1320 
  1421// paygent¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÆɹþ 
  15 include_once("jp/co/ks/merchanttool/connectmodule/entity/ResponseDataFactory.php"); 
  16 include_once("jp/co/ks/merchanttool/connectmodule/system/PaygentB2BModule.php"); 
  17 include_once("jp/co/ks/merchanttool/connectmodule/exception/PaygentB2BModuleConnectException.php"); 
  18 include_once("jp/co/ks/merchanttool/connectmodule/exception/PaygentB2BModuleException.php"); 
   22include_once($paygent_module_dir . "entity/ResponseDataFactory.php"); 
   23include_once($paygent_module_dir . "system/PaygentB2BModule.php"); 
   24include_once($paygent_module_dir . "exception/PaygentB2BModuleConnectException.php"); 
   25include_once($paygent_module_dir . "exception/PaygentB2BModuleException.php"); 
  1926 
  2027// ¥Ú¥¤¥¸¥§¥ó¥È·èºÑ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID¡Êdtb_module¤È¹ç¤ï¤»¤ë¡Ë 
   
  542549 
  543550/************************************************************************************************************** 
   551 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfPaygentTest 
   552 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Àܳ¥Æ¥¹¥È 
   553 * °ú¿ô1    ¡§ 
   554 * °ú¿ô2    ¡§ 
   555 * °ú¿ô3    ¡§ 
   556 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   557 **************************************************************************************************************/ 
   558function sfPaygentTest($arrParam) { 
   559    $objQuery = new SC_Query(); 
   560     
   561    // Àܳ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¼èÆÀ (¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿)¤È½é´ü²½ 
   562    $objPaygent = new PaygentB2BModule(); 
   563    $objPaygent->init(); 
   564         
   565    // ¶¦Ḁ̈ǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   566    $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_REF, '0', $arrParam); 
   567 
   568    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
   569    foreach($arrSend as $key => $val) { 
   570        $objPaygent->reqPut($key, $val); 
   571    } 
   572    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
   573    $objPaygent->post(); 
   574     
   575    // ½èÍý·ë²Ì¼èÆÀ¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë 
   576    $resultStatus = $objPaygent->getResultStatus(); # ½èÍý·ë²Ì 0=Àµ¾ï½ªÎ», 1=°Û¾ï½ªÎ» 
   577             
   578    if($resultStatus == 0) { 
   579        return true; 
   580    } else { 
   581        return false; 
   582    } 
   583} 
   584 
   585/************************************************************************************************************** 
  544586 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfCheckPaymentStatus 
  545587 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Æþ¶â¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹³Îǧ¥Ð¥Ã¥Á 
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.php

  r15201 r15219  
  113113            $arrErr['atm_limit_date'] = "¢¨ »Ùʧ´ü¸ÂÆü¤Ï¡¢0¡Á60Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÇÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>"; 
  114114    } 
   115     
   116    /** ¶¦ÄÌÅÅʸ **/     
   117    // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥ÈID 
   118    $arrParam['merchant_id'] = $objFormParam->getValue('merchant_id'); 
   119    // ÀܳID 
   120    $arrParam['connect_id'] = $objFormParam->getValue('connect_id'); 
   121    // Àܳ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   122    $arrParam['connect_password'] = $objFormParam->getValue('connect_password'); 
   123 
   124    // Àܳ¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
   125    if(!sfPaygentTest($arrParam)) { 
   126        $arrErr['err'] = "¢¨ Àܳ»î¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   127    }    
   128     
  115129    return $arrErr; 
  116130} 
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.tpl

  r15196 r15219  
  145145                                    </table> 
  146146                                     
   147                                    <!--{if $arrErr.err != ""}--> 
   148                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   149                                        <tr class="fs12n"> 
   150                                            <td width="442" bgcolor="#ffffff"><span class="red12"><!--{$arrErr.err}--></span><td> 
   151                                        </tr> 
   152                                    </table> 
   153                                    <!--{/if}--> 
   154                                     
  147155                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  148156                                        <tr class="fs12n"> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.