Ignore:
Timestamp:
2007/08/04 21:21:13 (16 years ago)
Author:
naka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r15196 r15197  
  4040define("PAYGENT_CONVENI", '030'); 
  4141define("PAYGENT_CREDIT", '020'); 
   42// ¥Ð¥Ã¥Á¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
   43define("PAYGENT_REF", '090');    
  4244 
  4345// »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î̾Á° 
   
  9294 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  9395 **************************************************************************************************************/ 
  94 function sfGetPaygentShare($telegram_kind, $arrData, $arrParam) { 
   96function sfGetPaygentShare($telegram_kind, $order_id, $arrParam) { 
  9597     
  9698    /** ¶¦ÄÌÅÅʸ **/     
   
  106108    $arrSend['telegram_version'] = TELEGRAM_VERSION; 
  107109    // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥È¼è°úID 
  108     $arrSend['trading_id'] = $arrData['order_id']; 
   110    $arrSend['trading_id'] = $order_id; 
  109111 
  110112    return $arrSend; 
   
  129131     
  130132    // ¶¦Ḁ̈ǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  131     $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_CREDIT, $arrData, $arrPaymentDB[0]); 
   133    $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_CREDIT, $arrData['order_id'], $arrPaymentDB[0]); 
  132134     
  133135    /** ¸ÄÊÌÅÅʸ **/ 
   
  187189     
  188190    // ¶¦Ḁ̈ǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  189     $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_CONVENI, $arrData, $arrPaymentDB[0]); 
   191    $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_CONVENI, $arrData['order_id'], $arrPaymentDB[0]); 
  190192     
  191193    /** ¸ÄÊÌÅÅʸ **/ 
   
  244246     
  245247    // ¶¦Ḁ̈ǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  246     $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_ATM, $arrData, $arrPaymentDB[0]); 
   248    $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_ATM, $arrData['order_id'], $arrPaymentDB[0]); 
  247249     
  248250     
   
  301303     
  302304    // ¶¦Ḁ̈ǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  303     $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_BANK, $arrData, $arrPaymentDB[0]); 
   305    $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_BANK, $arrData['order_id'], $arrPaymentDB[0]); 
  304306 
  305307    /** ¸ÄÊÌÅÅʸ **/ 
   
  373375        $arrRes[] = $objPaygent->resNext(); # Í×µá·ë²Ì¼èÆÀ 
  374376    } 
  375  
   377     
   378    // ·èºÑËè¤Ë°Û¤Ê¤ë½èÍý 
  376379    switch($telegram_kind) { 
   380    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¾ì¹ç 
   381    case PAYGENT_CREDIT: 
   382        // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¿·µ¬¼õÉդˤ¹¤ë¡£ 
   383        $arrVal["status"] = ORDER_NEW; 
   384        // ¶õ¤ÎÇÛÎó¤ò³ÊǼ¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   385        $arrVal["memo02"] = serialize(array());      
   386        break; 
  377387    // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Î¾ì¹ç 
  378388    case PAYGENT_CONVENI:        
   
  399409        // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ 
  400410        $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
   411        // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£ 
   412        $arrVal["status"] = ORDER_PAY_WAIT;      
  401413        break; 
  402414    // ATM·èºÑ¤Î¾ì¹ç 
   
  410422        $arrMemo['payment_limit_date'] = sfSetConvMSG("¤ª»Ùʧ´üÆü", date("Yǯm·îdÆü", strtotime($arrRes[0]['payment_limit_date']))); 
  411423        // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ 
  412         $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo);         
   424        $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
   425        // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£ 
   426        $arrVal["status"] = ORDER_PAY_WAIT;      
  413427        break; 
  414     default: 
   428    // ¶ä¹Ô¥Í¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç 
   429    case PAYGENT_BANK: 
   430        // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¿·µ¬¼õÉդˤ¹¤ë¡£ 
   431        $arrVal["status"] = ORDER_NEW; 
  415432        // ¶õ¤ÎÇÛÎó¤ò³ÊǼ¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  416433        $arrVal["memo02"] = serialize(array()); 
  417434        break; 
   435    default: 
   436        break; 
  418437    } 
  419438     
  420439    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
  421     $arrVal["memo01"] = $resultStatus;      // ½èÍý·ë²Ì 
  422     $arrVal["memo03"] = $responseCode;      // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É 
  423     $arrVal["memo04"] = $responseDetail;    // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  424     $arrVal["memo05"] = $arrRes[0]['payment_id'];       // ¾µÇ§ÈÖ¹æ 
   440    $arrVal["memo01"] = MDL_PAYGENT_ID;     // ½èÍý·ë²Ì 
   441         
   442    // memo02¤Ï¡¢»Ùʧ¾ðÊó¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¡£ 
   443    $arrVal["memo03"] = $resultStatus;      // ½èÍý·ë²Ì 
   444    $arrVal["memo04"] = $responseCode;      // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É 
   445    $arrVal["memo05"] = $responseDetail;    // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
   446    $arrVal["memo06"] = $arrRes[0]['payment_id'];       // ¾µÇ§ÈÖ¹æ 
  425447 
  426448    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   
  468490 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  469491 **************************************************************************************************************/ 
  470 function sfGetPaymentDB($module_id, $where, $arrWhereVal = array()){ 
   492function sfGetPaymentDB($module_id, $where = "", $arrWhereVal = array()){ 
  471493    $objQuery = new SC_Query(); 
  472494         
   
  487509    return $arrRet; 
  488510} 
   511 
   512/************************************************************************************************************** 
   513 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfPaygentBatch 
   514 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Æþ¶â¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹³Îǧ¥Ð¥Ã¥Á 
   515 * °ú¿ô1    ¡§ 
   516 * °ú¿ô2    ¡§ 
   517 * °ú¿ô3    ¡§ 
   518 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   519 **************************************************************************************************************/ 
   520function sfPaygentBatch() { 
   521    $objQuery = new SC_Query(); 
   522     
   523    // Àܳ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¼èÆÀ (¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿)¤È½é´ü²½ 
   524    $objPaygent = new PaygentB2BModule(); 
   525    $objPaygent->init(); 
   526     
   527    //¡¡ÀßÄê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   528    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_PAYGENT_ID); 
   529 
   530    $where = "memo01 = ? AND status = ?"; 
   531    $arrOrder = $objQuery->select("order_id", "dtb_order", $where, array(MDL_PAYGENT_ID, ORDER_PAY_WAIT)); 
   532     
   533    sfPrintR($arrRet); 
   534     
   535    // ¶¦Ḁ̈ǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   536    $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_REF, 0, $arrPaymentDB[0]); 
   537     
   538    for($i = 0; $i < count($arrOrder); $i++) { 
   539        $arrRet = sfCheckPaymentStatus($objPaygent, $arrOrder[$i]['order_id'], $arrSend); 
   540    } 
   541     
   542    sfPrintR($arrRet); 
   543     
   544    return $arrRet; 
   545} 
   546 
   547/************************************************************************************************************** 
   548 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfCheckPaymentStatus 
   549 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Æþ¶â¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹³Îǧ¥Ð¥Ã¥Á 
   550 * °ú¿ô1    ¡§ 
   551 * °ú¿ô2    ¡§ 
   552 * °ú¿ô3    ¡§ 
   553 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   554 **************************************************************************************************************/ 
   555function sfCheckPaymentStatus($objPaygent, $order_id, $arrSend) { 
   556    // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥È¼è°úID¤ÎÆþ¤ìÂؤ¨ 
   557    $arrSend['trading_id'] = $order_id; 
   558     
   559    sfPrintR($arrSend); 
   560     
   561    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
   562    foreach($arrSend as $key => $val) { 
   563        $objPaygent->reqPut($key, $val); 
   564    } 
   565    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
   566    $objPaygent->post(); 
   567     
   568    // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ 
   569    while($objPaygent->hasResNext()) { 
   570        # ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¼èÆÀ 
   571        $arrRes[] = $objPaygent->resNext(); # Í×µá·ë²Ì¼èÆÀ 
   572    } 
   573     
   574    foreach($arrRes[0] as $key => $val) { 
   575        // Shift-JIS¤Ç±þÅú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£ 
   576        $arrRes[0][$key] = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, "Shift-JIS");    
   577    } 
   578         
   579    return $arrRes[0]; 
   580} 
   581 
  489582?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.