Changeset 15148 for branches/dev


Ignore:
Timestamp:
2007/07/31 21:12:29 (16 years ago)
Author:
naka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/class/GC_SendMail.php

  r14873 r15148  
  2929         $bcc           -> ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥«¡¼¥Ü¥ó¥³¥Ô¡¼ 
  3030    */   
  31      
  32      
  3331    function setTo($to, $to_name = "") { 
  3432        if($to_name != "") { 
   
  4139        } 
  4240    } 
   41     
   42    function setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to="", $return_path="", $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
   43        $this->header        = "Mime-Version: 1.0\n"; 
   44        $this->header       .= "Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP\n"; 
   45        $this->header       .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n"; 
   46        $this->setBase($to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc); 
   47    } 
  4348         
  44     function setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
   49    function setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to="", $return_path="", $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
   50        $this->header        = "Mime-Version: 1.0\n"; 
   51        $this->header       .= "Content-Type: text/html; charset=ISO-2022-JP\n"; 
   52        $this->header       .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n"; 
   53        $this->setBase($to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc); 
   54    } 
   55     
   56    function setBase( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to="", $return_path="", $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
  4557         
  4658        $this->to            = $to; 
  47         $this->subject       = $subject; 
   59        $this->subject       = mb_encode_mimeheader($subject); 
  4860 
  4961        // iso-2022-jp¤À¤ÈÆüìʸ»ú¤¬¡©¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇJIS¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
  5062        $this->body          = mb_convert_encoding( $body, "JIS", CHAR_CODE); 
  51  
   63        //$this->body            = $body; 
   64                 
  5265        // ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ËÆüËܸì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤ÏMb_encode_mimeheader¤Ç¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£ 
  5366        $from_name = ereg_replace("<","¡ã", $from_name); 
  5467        $from_name = ereg_replace(">","¡ä", $from_name); 
  55         $from_name = mb_convert_encoding($from_name,"JIS",CHAR_CODE);  
  56         $this->header        = "From: ". Mb_encode_mimeheader( $from_name )."<".$fromaddress.">\n"; 
  57         $this->header       .= "Reply-To: ". $reply_to . "\n"; 
  58         $this->header       .= "Cc: " . $cc. "\n"; 
  59         $this->header       .= "Bcc: " . $bcc . "\n"; 
  60         $this->header       .= "Errors-To: ". $errors_to ."\n"; 
   68        $from_name = mb_convert_encoding($from_name,"JIS",CHAR_CODE); 
  6169         
  62         $this->return_path   = $return_path; 
   70        $this->header.= "From: ". mb_encode_mimeheader( $from_name )."<".$fromaddress.">\n"; 
   71 
   72        if($reply_to != "") { 
   73            $this->header.= "Reply-To: ". $reply_to . "\n";          
   74        } else { 
   75            $this->header.= "Reply-To: ". $fromaddress . "\n";           
   76        } 
   77         
   78        if($cc != "") { 
   79            $this->header.= "Cc: " . $cc. "\n";          
   80        } 
   81         
   82        if($bcc != "") { 
   83            $this->header.= "Bcc: " . $bcc . "\n";           
   84        } 
   85 
   86        if($errors_to != "") { 
   87            $this->header.= "Errors-To: ". $errors_to ."\n"; 
   88        } 
  6389    } 
  64  
  65     function setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) { 
  66              
  67         $this->to            = $to; 
  68         $this->subject       = mb_encode_mimeheader($subject); 
  69         $this->body          = mb_convert_encoding( $body, "JIS", CHAR_CODE); 
  70         $this->header        = "Mime-Version: 1.0\n"; 
  71         $this->header       .= "Content-Type: text/html; charset=iso-2022-jp\n"; 
  72         $this->header       .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n"; 
  73         $this->header       .= "From: ". Mb_encode_mimeheader( $from_name )."<".$fromaddress.">\n"; 
  74         $this->header       .= "Reply-To: ". $reply_to . "\n"; 
  75         $this->header       .= "Cc: " . $cc. "\n"; 
  76         $this->header       .= "Bcc: " . $bcc . "\n"; 
  77         $this->header       .= "Errors-To: ". $errors_to ."\n"; 
  78         $this->return_path   = $return_path; 
  79     } 
  80  
   90     
  8191    //  ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë 
  8292    function sendMail() { 
  83  
  84         Mb_language( "Japanese" ); 
  85          
  86         //¡¡¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  87         if( mb_send_mail( $this->to, $this->subject, $this->body, $this->header) ) { 
  88             return true; 
  89         } 
  90         return false; 
   93        return $this->sendHtmlMail(); 
  9194    } 
  9295 
  9396    function sendHtmlMail() { 
  94  
  95         Mb_language( "Japanese" );   
  96          
  9797        //¡¡¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  9898        if( mail( $this->to, $this->subject, $this->body, $this->header) ) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.