Ignore:
Timestamp:
2007/07/24 21:57:44 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

1.4.2betaのマージ

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/include/module.inc

  r8 r15120  
  11<?php 
  22 
  3 // ¥¿¥°½ÐÎÏÍÑ¥¯¥é¥¹ 
   3// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°½ÐÎÏÍÑ¥¯¥é¥¹ 
  44class LC_EbisPage { 
  5     function LC_EbisPage() { 
  6         $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "ebis_tag_text.tpl"; 
  7     } 
   5    function LC_EbisPage() { 
   6        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_ebis_tag/ebis_tag_text.tpl"; 
   7    } 
  88} 
  99 
   
  1111function sfPrintEbisTag($pid = "") { 
  1212    $objQuery = new SC_Query(); 
  13     $arrRet = $objQuery->select("sub_data", "dtb_module", "module_id = ?", array(EBIS_TAG_MID)); 
   13    $arrRet   = $objQuery->select("sub_data", "dtb_module", "module_id = ?", array(EBIS_TAG_MID)); 
  1414    $arrSubData = unserialize($arrRet[0]['sub_data']); 
  15     $arrEbis = array(); 
  16      
  17     if($arrSubData['cid'] != "") { 
  18         $arrEbis['cid'] = $arrSubData['cid']; 
  19     } else { 
  20         return; 
  21     } 
  22      
  23     // ¡Ö/¡×¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ø¤ÎÂбþ 
  24     $php_self = ereg_replace("[/]+", "/", $_SERVER['PHP_SELF']); 
  25     // PHP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸å¤í¤Ë¡Ö/¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ø¤ÎÂбþ 
  26     $php_self = ereg_replace(".php[/]+$", ".php", $php_self); 
  27      
   15     
   16    if ( empty($arrSubData['cid']) ) return; 
   17     
   18    $arrEbis = array( 
   19        'cid'       => $arrSubData['cid'], 
   20        'login_url' => $arrSubData['login_url'], 
   21    ); 
   22     
  2823    if(!is_array($pid) && $pid != "") { 
  2924        if(!ereg(".tpl$", $pid)) { 
   
  3227        } else { 
  3328            // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  34             $temp_id = ereg_replace(HTML_PATH,"",$pid);          
  35             $temp_id = ereg_replace("^[/]+","",$temp_id); 
  36             $temp_id = ereg_replace(".tpl$","",$temp_id); 
  37             $temp_id = ereg_replace("[\./]","_",$temp_id); 
   29            $temp_id = str_replace(USER_TEMPLATE_PATH, '', $pid); 
   30            $temp_id = str_replace(HTML_PATH,   '',  $temp_id); 
   31            $temp_id = preg_replace('|^/+|',    '',  $temp_id); 
   32            $temp_id = preg_replace('|\.tpl$|', '',  $temp_id); 
   33            $temp_id = preg_replace('|[\./]|',  '_', $temp_id); 
  3834            $arrEbis['pid'] = $temp_id; 
  3935        } 
   
  5147        $arrEbis['pid'] = ereg_replace("detail.php\?product_id=", "detail-p", $filename); 
  5248    } 
  53      
   49 
   50    // ¹ØÆþ´°Î»¥Ú¡¼¥¸(thanks¥Ú¡¼¥¸)¤ÏÆüìID¤òȯ¹Ô 
   51    lfSetThanksPegeTag($arrEbis, $arrSubData); 
   52 
  5453    // ID³ä¤êÅö¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤¹¤ë¡£ 
  5554    if($arrEbis['pid'] == "") {              
   
  5958        $arrEbis['pid'] = $temp_id; 
  6059    } 
  61              
   60 
  6261    // ¥Ú¡¼¥¸ID¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥¿¥°¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ 
  6362    if($arrEbis['pid'] != "") { 
   
  6867        $objSubView->display($objSubPage->tpl_mainpage); 
  6968    } 
   69} 
   70 
   71// ¹ØÆþ´°Î»²èÌ̤Υ¨¥Ó¥¹¥¿¥°¤òÀßÄê 
   72function lfSetThanksPegeTag(&$arrEbis, $arrSubData){ 
   73    $pattern = "|/shopping/complete.php$|"; 
   74    $target  = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
   75    if( !preg_match($pattern, $target) ) return; 
   76     
   77    global $arrEBiSTagAttrTagName; 
   78    global $arrJobEN; 
   79    global $arrSexEN; 
   80    global $order_id; 
   81     
   82    $objQuery = new SC_Query(); 
   83    $arrRet   = $objQuery->select('*', 'dtb_order', 'order_id = ?', array($order_id)); 
   84    $arrCustomerInfo = $arrRet[0]; 
   85    $arrEbis['pid']  = 'thanks'; // ¥Ú¡¼¥¸ID¤ò¥»¥Ã¥È 
   86     
   87    /** 
   88     * $arrSubData == Array ( 
   89     *      [user] => username 
   90     *      [pass] => password 
   91     *      [login_url] => http://login_url/ 
   92     *      [cid] => ebis_parameter 
   93     *      [m1id] => 1 
   94     *      [a1id] => 2 
   95     *      [o1id] => 3 
   96     *      [o2id] => 4 
   97     *      [o3id] => 0 
   98     *      [o4id] => 0 
   99     *      [o5id] => 0 
   100     * ) 
   101     * $arrEBiSTagAttrTagName == Array( 
   102     *      'm1id', 'a1id', 'o1id', 'o2id' 
   103     *      'o3id', 'o4id', 'o5id' 
   104     * ) 
   105     **/ 
   106     
   107    foreach ($arrEBiSTagAttrTagName as $tagname) { 
   108        if ( empty($arrSubData[$tagname]) ) continue; 
   109         
   110        $value = $arrSubData[$tagname]; 
   111         
   112        // °À­¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È 
   113        switch ($value) { 
   114        case EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID: 
   115            $arrEbis[$tagname] = $arrCustomerInfo['customer_id']; 
   116            break; 
   117        case EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT: 
   118            $arrEbis[$tagname] = $arrCustomerInfo['payment_total']; 
   119            break; 
   120        case EBiS_TAG_ATTR_JOB: 
   121            if ( empty($arrCustomerInfo['order_job']) ) break; 
   122            $arrEbis[$tagname] = $arrJobEN[$arrCustomerInfo['order_job']]; 
   123            break; 
   124        case EBiS_TAG_ATTR_SEX: 
   125            $arrEbis[$tagname] = $arrSexEN[$arrCustomerInfo['order_sex']]; 
   126            break; 
   127        case EBiS_TAG_ATTR_AGE: 
   128            if ( empty($arrCustomerInfo['order_birth']) ) break; 
   129            $arrEbis[$tagname] = gfGetAge($arrCustomerInfo['order_birth']); 
   130            break; 
   131        case EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER: 
   132            if ( $arrCustomerInfo['customer_id'] == '0' ) { 
   133                $arrEbis[$tagname] = '0'; 
   134            } else { 
   135                $arrEbis[$tagname] = '1'; 
   136            } 
   137            break; 
   138        default: 
   139        } 
   140    } 
  70141} 
  71142 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.