Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
7 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/mobile/shopping/complete.php

  r14898 r15078  
  1313        $this->tpl_mainpage = 'shopping/complete.tpl'; 
  1414        $this->tpl_css = '/css/layout/shopping/complete.css'; 
  15         $this->tpl_title = "¤´Ãíʸ´°Î»"; 
   15        $this->tpl_title = "ご注文完了"; 
  1616        global $arrCONVENIENCE; 
  1717        $this->arrCONVENIENCE = $arrCONVENIENCE; 
   
  2323        $objPage->arrCONVENIMESSAGE = $arrCONVENIMESSAGE; 
  2424        /* 
  25          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  26          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  27          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   25         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   26         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   27         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2828        */ 
  2929        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  4141$objCustomer = new SC_Customer(); 
  4242 
  43 // Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê 
   43// 前のページで正しく登録手続きが行われたか判定 
  4444sfIsPrePage($objSiteSess, true); 
  45 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   45// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  4646$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4747if ($uniqid != "") { 
  4848     
  49     // ´°Î»½èÍý 
   49    // 完了処理 
  5050    $objQuery = new SC_Query(); 
  5151    $objQuery->begin(); 
   
  5353    $objQuery->commit(); 
  5454     
  55     // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÊݴɤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
   55    // セッションに保管されている情報を更新する 
  5656    $objCustomer->updateSession(); 
  5757 
  58     // ´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   58    // 完了メール送信 
  5959    if($order_id != "") { 
  6060        sfSendOrderMail($order_id, '1'); 
  6161    } 
  6262 
  63     //¤½¤Î¾¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   63    //その他情報の取得 
  6464    $other_data = $objQuery->get("dtb_order", "memo02", "order_id = ? ", array($order_id)); 
  6565    if($other_data != "") { 
  6666        $arrOther = unserialize($other_data); 
  6767         
  68         // ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÔ½¸ 
   68        // データを編集 
  6969        foreach($arrOther as $key => $val){ 
  70             // URL¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¯¤Ä¤­¤Çɽ¼¨¤µ¤»¤ë 
   70            // URLの場合にはリンクつきで表示させる 
  7171            if (preg_match('/^(https?|ftp)(:\/\/[-_.!~*\'()a-zA-Z0-9;\/?:\@&=+\$,%#]+)$/', $val["value"])) { 
  7272                $arrOther[$key]["value"] = "<a href='#' onClick=\"window.open('". $val["value"] . "'); \" >" . $val["value"] ."</a>"; 
   
  7878    } 
  7979     
  80     // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥ÈÍÑ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¿¥°¤ÎÀßÄê 
   80    // アフィリエイト用コンバージョンタグの設定 
  8181    $objPage->tpl_conv_page = AFF_SHOPPING_COMPLETE; 
  8282    $objPage->tpl_aff_option = "order_id=$order_id"; 
  83     //¹ç·×²Á³Ê¤Î¼èÆÀ 
   83    //合計価格の取得 
  8484    $total = $objQuery->get("dtb_order", "total", "order_id = ? ", array($order_id)); 
  8585    if($total != "") { 
   
  9393$objView->display(SITE_FRAME); 
  9494//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  95 // ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°°úÅϤ·Íѥǡ¼¥¿¤òÀ¸À®¤¹¤ë 
   95// エビスタグ引渡し用データを生成する 
  9696function lfGetEbisData($order_id) { 
  9797    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  100100     
  101101    if($arrRet[0]['customer_id'] > 0) { 
  102         // ²ñ°÷ÈÖ¹æ 
   102        // 会員番号 
  103103        $arrEbis['m1id'] = $arrRet[0]['customer_id']; 
  104         // Èó²ñ°÷or²ñ°÷ 
   104        // 非会員or会員 
  105105        $arrEbis['o5id'] = '1'; 
  106106    } else { 
  107         // ²ñ°÷ÈÖ¹æ 
   107        // 会員番号 
  108108        $arrEbis['m1id'] = ''; 
  109         // Èó²ñ°÷or²ñ°÷ 
   109        // 非会員or会員 
  110110        $arrEbis['o5id'] = '2';  
  111111    } 
  112112     
  113     // ¹ØÆþ¶â³Û 
   113    // 購入金額 
  114114    $arrEbis['a1id'] = $arrRet[0]['total']; 
  115     // À­ÊÌ 
   115    // 性別 
  116116    $arrEbis['o2id'] = $arrRet[0]['order_sex']; 
  117     // ǯÎð 
   117    // 年齢 
  118118    $arrEbis['o3id'] = $arrRet[0]['order_age']; 
  119     // ¿¦¶È 
   119    // 職業 
  120120    $arrEbis['o4id'] = $arrRet[0]['order_job']; 
  121121         
   
  125125     
  126126    $line = ""; 
  127     // ¾¦ÉÊID¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¤ÇÀܳ¤¹¤ë¡£ 
   127    // 商品IDをアンダーバーで接続する。 
  128128    foreach($arrProducts['product_id'] as $val) { 
  129129        if($line != "") { 
   
  134134    } 
  135135     
  136     // ¾¦ÉÊID    
   136    // 商品ID  
  137137    $arrEbis['o1id'] = $line; 
  138138     
   
  140140} 
  141141 
  142 // ´°Î»½èÍý 
   142// 完了処理 
  143143function lfDoComplete($objQuery, $uniqid) { 
  144144    global $objCartSess; 
   
  147147    global $arrInfo; 
  148148     
  149     // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   149    // 一時受注テーブルの読込 
  150150    $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  151151     
  152     // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
   152    // 会員情報登録処理 
  153153    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  154         // ¿·¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿ 
   154        // 新お届け先の登録 
  155155        lfSetNewAddr($uniqid, $objCustomer->getValue('customer_id')); 
  156         // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   156        // 購入集計を顧客テーブルに反映 
  157157        lfSetCustomerPurchase($objCustomer->getValue('customer_id'), $arrData, $objQuery); 
  158158    } else { 
  159         //¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   159        //購入時強制会員登録 
  160160        switch(PURCHASE_CUSTOMER_REGIST) { 
  161         //̵¸ú 
   161        //無効 
  162162        case '0': 
  163             // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   163            // 購入時会員登録 
  164164            if($arrData['member_check'] == '1') { 
  165                 // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   165                // 仮会員登録 
  166166                $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo); 
  167                 // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   167                // 購入集計を顧客テーブルに反映 
  168168                lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery); 
  169169            } 
  170170            break; 
  171         //Í­¸ú 
   171        //有効 
  172172        case '1': 
  173             // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   173            // 仮会員登録 
  174174            $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo); 
  175             // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   175            // 購入集計を顧客テーブルに反映 
  176176            lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery); 
  177177            break; 
   
  179179         
  180180    } 
  181     // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   181    // 一時テーブルを受注テーブルに格納する 
  182182    $order_id = lfRegistOrder($objQuery, $arrData); 
  183     // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤò¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   183    // カート商品を受注詳細テーブルに格納する 
  184184    lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess); 
  185     // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   185    // 受注一時テーブルの情報を削除する。 
  186186    lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid); 
  187187     
  188     // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦Éʤòºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   188    // セッションカート内の商品を削除する。 
  189189    $objCartSess->delAllProducts(); 
  190     // Ãíʸ°ì»þID¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£ 
   190    // 注文一時IDを解除する。 
  191191    $objSiteSess->unsetUniqId(); 
  192192     
   
  194194} 
  195195 
  196 // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê²¾ÅÐÏ¿¡Ë 
   196// 会員登録(仮登録) 
  197197function lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo) { 
  198     // ¹ØÆþ»þ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   198    // 購入時の会員登録 
  199199    $sqlval['name01'] = $arrData['order_name01']; 
  200200    $sqlval['name02'] = $arrData['order_name02']; 
   
  218218    $sqlval['reminder_answer'] = $arrData['reminder_answer']; 
  219219 
  220     // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®Íѥե饰¤ÎȽÄê 
   220    // メルマガ配信用フラグの判定 
  221221    switch($arrData['mail_flag']) { 
  222     case '1':   // HTML¥á¡¼¥ë 
   222    case '1':   // HTMLメール 
  223223        $mail_flag = 4; 
  224224        break; 
  225     case '2':   // TEXT¥á¡¼¥ë 
   225    case '2':   // TEXTメール 
  226226        $mail_flag = 5; 
  227227        break; 
  228     case '3':   // ´õ˾¤Ê¤· 
   228    case '3':   // 希望なし 
  229229        $mail_flag = 6; 
  230230        break; 
   
  235235    $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag; 
  236236         
  237     // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿ 
   237    // 会員仮登録 
  238238    $sqlval['status'] = 1; 
  239     // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼ 
   239    // URL判定用キー 
  240240    $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t");  
  241241     
   
  245245    $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval); 
  246246     
  247     // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ 
   247    // 顧客IDの取得 
  248248    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key'])); 
  249249    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id']; 
  250250 
  251     //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   251    // 仮登録完了メール送信 
  252252    $objMailPage = new LC_Page(); 
  253253    $objMailPage->to_name01 = $arrData['order_name01']; 
   
  261261    $objMail = new GC_SendMail(); 
  262262    $objMail->setItem( 
  263                         ''                                      //¡¡°¸Àè 
  264                         , sfMakeSubject("²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ")     //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  265                         , $body                                 //¡¡ËÜʸ 
  266                         , $arrInfo['email03']                   //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹ 
  267                         , $arrInfo['shop_name']                 //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á° 
  268                         , $arrInfo["email03"]                   //¡¡reply_to 
  269                         , $arrInfo["email04"]                   //¡¡return_path 
   263                        ''                                      // 宛先 
   264                        , sfMakeSubject("会員登録のご確認")     // サブジェクト 
   265                        , $body                                 // 本文 
   266                        , $arrInfo['email03']                   // 配送元アドレス 
   267                        , $arrInfo['shop_name']                 // 配送元 名前 
   268                        , $arrInfo["email03"]                   // reply_to 
   269                        , $arrInfo["email04"]                   // return_path 
  270270                        , $arrInfo["email04"]                   //  Errors_to 
  271271                        , $arrInfo["email01"]                   //  Bcc 
  272272                                                        ); 
  273     // °¸Àè¤ÎÀßÄê 
  274     $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." ÍÍ"; 
   273    // 宛先の設定 
   274    $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." "; 
  275275    $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name);             
  276276    $objMail->sendMail(); 
   
  279279} 
  280280 
  281 // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
   281// 受注一時テーブルのお届け先をコピーする 
  282282function lfCopyDeliv($uniqid, $arrData) { 
  283283    $objQuery = new SC_Query(); 
  284284     
  285     // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   285    // 別のお届け先を指定していない場合、配送先に登録住所をコピーする。 
  286286    if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
  287287        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
   
  302302} 
  303303 
  304 // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿ 
   304// 受注テーブルへ登録 
  305305function lfRegistOrder($objQuery, $arrData) { 
  306306    $sqlval = $arrData; 
  307307 
  308     // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤Ê¤¤Îó¤ò½üµî 
  309     unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  310     unset($sqlval['deliv_check']);      // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  311     unset($sqlval['point_check']);      // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  312     unset($sqlval['member_check']);     // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  313     unset($sqlval['password']);         // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
  314     unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä 
  315     unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨ 
  316     unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó 
  317  
  318     // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
   308    // 受注テーブルに書き込まない列を除去 
   309    unset($sqlval['mail_flag']);        // メルマガチェック 
   310    unset($sqlval['deliv_check']);      // 別のお届け先チェック 
   311    unset($sqlval['point_check']);      // ポイント利用チェック 
   312    unset($sqlval['member_check']);     // 購入時会員チェック 
   313    unset($sqlval['password']);         // ログインパスワード 
   314    unset($sqlval['reminder']);         // リマインダー質問 
   315    unset($sqlval['reminder_answer']);  // リマインダー答え 
   316    unset($sqlval['session']);          // セッション 
   317 
   318    // 注文ステータス:指定が無ければ新規受付に設定 
  319319    if($sqlval["status"] == ""){ 
  320320        $sqlval['status'] = '1';             
  321321    } 
  322322     
  323     // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   323    // 別のお届け先を指定していない場合、配送先に登録住所をコピーする。 
  324324    if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
  325325        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
   
  337337    } 
  338338     
  339     $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID 
  340     $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü 
  341      
  342     // ¥²¥Ã¥È¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥È 
   339    $order_id = $arrData['order_id'];       // オーダーID 
   340    $sqlval['create_date'] = 'now()';       // 受注日 
   341     
   342    // ゲットの値をインサート 
  343343    //$sqlval = lfGetInsParam($sqlval); 
  344344     
  345     // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   345    // INSERTの実行 
  346346    $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval); 
  347347 
   
  349349} 
  350350 
  351 // ¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿ 
   351// 受注詳細テーブルへ登録 
  352352function lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess) { 
  353     // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   353    // カート内情報の取得 
  354354    $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
  355355    $max = count($arrCart); 
  356356     
  357     // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ 
   357    // 既に存在する詳細レコードを消しておく。 
  358358    $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = $order_id"); 
  359359 
  360     // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
   360    // 規格名一覧 
  361361    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
  362     // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
   362    // 規格分類名一覧 
  363363    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  364364             
  365365    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  366         // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
   366        // 商品規格情報の取得     
  367367        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
  368368         
  369         // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
   369        // 存在する商品のみ表示する。 
  370370        if($arrData != "") { 
  371371            $sqlval['order_id'] = $order_id; 
   
  381381            $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity']; 
  382382            lfReduceStock($objQuery, $arrCart[$i]['id'], $arrCart[$i]['quantity']); 
  383             // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   383            // INSERTの実行 
  384384            $objQuery->insert("dtb_order_detail", $sqlval); 
  385385        } else { 
   
  389389} 
  390390 
  391 /* ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü */ 
   391/* 受注一時テーブルの削除 */ 
  392392function lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid) { 
  393393    $where = "order_temp_id = ?"; 
   
  397397} 
  398398 
  399 // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤¬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ËÄɲ乤ë 
   399// 受注一時テーブルの住所が登録済みテーブルと異なる場合は、別のお届け先に追加する 
  400400function lfSetNewAddr($uniqid, $customer_id) { 
  401401    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  407407    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  408408     
  409     // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   409    // 要素名のdeliv_を削除する。 
  410410    foreach($arrRet[0] as $key => $val) { 
  411411        $keyname = ereg_replace("^deliv_", "", $key); 
   
  413413    } 
  414414     
  415     // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó 
   415    // 会員情報テーブルとの比較 
  416416    $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
  417417    $where = "customer_id = ?"; 
  418418    $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
  419419     
  420     // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç 
   420    // 会員情報の住所と異なる場合 
  421421    if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) { 
  422         // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë 
   422        // 別のお届け先テーブルの住所と比較する 
  423423        $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
  424424        $where = "customer_id = ?"; 
   
  427427        foreach($arrOtherAddr as $arrval) { 
  428428            if($arrNew == $arrval) { 
  429                 // ¤¹¤Ç¤ËƱ¤¸½»½ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   429                // すでに同じ住所が登録されている 
  430430                $find_same = true; 
  431431            } 
   
  437437    } 
  438438     
  439     // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   439    // 新しいお届け先が登録済みのものと異なる場合は別のお届け先テーブルに登録する 
  440440    if($diff) { 
  441441        $sqlval = $arrNew; 
   
  445445} 
  446446 
  447 /* ¹ØÆþ¾ðÊó¤ò²ñ°÷¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë */ 
   447/* 購入情報を会員テーブルに登録する */ 
  448448function lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery) { 
  449449    $col = "first_buy_date, last_buy_date, buy_times, buy_total, point"; 
   
  460460    $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']); 
  461461     
  462     // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   462    // ポイントが不足している場合 
  463463    if($sqlval['point'] < 0) { 
  464464        $objQuery->rollback(); 
   
  469469} 
  470470 
  471 // ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹½èÍý 
   471// 在庫を減らす処理 
  472472function lfReduceStock($objQuery, $arrID, $quantity) { 
  473473    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
  474474    $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID); 
  475475     
  476     // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼ 
   476    // 売り切れエラー 
  477477    if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) { 
  478478        $objQuery->rollback(); 
  479479        sfDispSiteError(SOLD_OUT, "", true); 
  480     // ̵À©¸Â¤Î¾ì¹ç¡¢ºß¸Ë¤ÏNULL 
   480    // 無制限の場合、在庫はNULL 
  481481    } elseif($arrRet[0]['stock_unlimited'] == '1') { 
  482482        $sqlval['stock'] = null; 
  483483        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
  484     // ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹ 
   484    // 在庫を減らす 
  485485    } else { 
  486486        $sqlval['stock'] = ($arrRet[0]['stock'] - $quantity); 
   
  492492} 
  493493 
  494 // GET¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥ÈÍѤËÀ°¤¨¤ë 
   494// GETの値をインサート用に整える 
  495495function lfGetInsParam($sqlVal){ 
  496496     
  497497    foreach($_GET as $key => $val){ 
  498         // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   498        // カラムの存在チェック 
  499499        if(sfColumnExists("dtb_order", $key)) $sqlVal[$key] = $val; 
  500500    } 
 • branches/feature-module-update/html/mobile/shopping/confirm.php

  r14898 r15078  
  1717        $this->tpl_mainpage = 'shopping/confirm.tpl'; 
  1818        $this->tpl_css = '/css/layout/shopping/confirm.css'; 
  19         $this->tpl_title = "¤´ÆþÎÏÆâÍƤΤ´³Îǧ"; 
   19        $this->tpl_title = "ご入力内容のご確認"; 
  2020        global $arrPref; 
  2121        $this->arrPref = $arrPref; 
   
  2727        $this->arrReminder = $arrReminder; 
  2828        /* 
  29          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  30          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  31          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   29         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   30         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   31         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  3232        */ 
  3333        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  4545$objQuery = new SC_Query(); 
  4646 
  47 // Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­Ï¿¤¬¤¢¤ë¤«È½Äê 
   47// 前のページで正しく登録手続きが行われた記録があるか判定 
  4848sfIsPrePage($objSiteSess, true); 
  4949 
  50 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   50// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  5151$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  5252$objPage->tpl_uniqid = $uniqid; 
  5353 
  54 // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   54// カート集計処理 
  5555$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  56 // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   56// 一時受注テーブルの読込 
  5757$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  58 // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   58// カート集計を元に最終計算 
  5959$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer); 
  6060 
  61 // ¥«¡¼ÅÔÆâ¤Î¾¦ÉʤÎÇä¤êÀÚ¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   61// カー都内の商品の売り切れチェック 
  6262$objCartSess->chkSoldOut($objCartSess->getCartList()); 
  6363 
  64 // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   64// 会員ログインチェック 
  6565if($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  6666    $objPage->tpl_login = '1'; 
   
  6868} 
  6969 
  70 // ·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   70// 決済区分を取得する 
  7171$payment_type = ""; 
  7272if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){ 
  73     // MEMO03¤ËÃͤ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲ䵤줿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤¹ 
   73    // MEMO03に値が入っている場合には、モジュール追加されたものとみなす 
  7474    $sql = "SELECT memo03 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ?"; 
  7575    $arrPayment = $objQuery->getall($sql, array($arrData['payment_id'])); 
   
  8080 
  8181switch($_POST['mode']) { 
  82 // Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë 
   82// 前のページに戻る 
  8383case 'return': 
  84     // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   84    // 正常な推移であることを記録しておく 
  8585    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  8686    header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT)); 
   
  8888    break; 
  8989case 'confirm': 
  90     // ¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼ID¤ò³ÎÊݤ·¤Æ¤ª¤¯¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤ÇɬÍפʤ¿¤á¡Ë 
  91     // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë 
   90    // この時点でオーダーIDを確保しておく(クレジット、コンビニ決済で必要なため) 
   91    // postgresqlとmysqlとで処理を分ける 
  9292    if (DB_TYPE == "pgsql") { 
  9393        $order_id = $objQuery->nextval("dtb_order","order_id"); 
   
  9797    $arrData["order_id"] = $order_id; 
  9898     
  99     // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÊÝ»ý 
   99    // セッション情報を保持 
  100100    $arrData['session'] = serialize($_SESSION); 
  101101     
  102     // ½¸·×·ë²Ì¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   102    // 集計結果を受注一時テーブルに反映 
  103103    sfRegistTempOrder($uniqid, $arrData); 
  104     // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   104    // 正常に登録されたことを記録しておく 
  105105    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  106106     
  107     // ·èºÑÊýË¡¤Ë¤è¤ê²èÌÌÀÚÂØ 
   107    // 決済方法により画面切替 
  108108    if($payment_type != "") { 
  109109        $_SESSION["payment_id"] = $arrData['payment_id']; 
 • branches/feature-module-update/html/mobile/shopping/deliv.php

  r12157 r15078  
  1919        global $arrPref; 
  2020        $this->arrPref = $arrPref; 
  21         $this->tpl_title = "¤ªÆϤ±Àè»ØÄê";      // ¥¿¥¤¥È¥ë 
   21        $this->tpl_title = "お届け先指定";        // タイトル 
  2222 
  2323        /* 
  24          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  25          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  26          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   24         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   25         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   26         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2727        */ 
  2828        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  3636$objCartSess = new SC_CartSession(); 
  3737$objCustomer = new SC_Customer(); 
  38 // ¥¯¥Ã¥­¡¼´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   38// クッキー管理クラス 
  3939$objCookie = new SC_Cookie(COOKIE_EXPIRE); 
  40 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   40// パラメータ管理クラス 
  4141$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  42 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   42// パラメータ情報の初期化 
  4343lfInitParam(); 
  44 // POSTÃͤμèÆÀ 
   44// POST値の取得 
  4545$objFormParam->setParam($_POST); 
  4646 
  47 $objLoginFormParam = new SC_FormParam();    // ¥í¥°¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥àÍÑ 
  48 lfInitLoginFormParam();                     // ½é´üÀßÄê 
  49 $objLoginFormParam->setParam($_POST);       // POSTÃͤμèÆÀ 
  50  
  51 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   47$objLoginFormParam = new SC_FormParam();    // ログインフォーム用 
   48lfInitLoginFormParam();                     // 初期設定 
   49$objLoginFormParam->setParam($_POST);       // POST値の取得 
   50 
   51// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  5252$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  5353$objPage->tpl_uniqid = $uniqid; 
  5454 
  55 // ¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   55// ログインチェック 
  5656if($_POST['mode'] != 'login' && !$objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  57     // ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤ß¤Ê¤¹ 
   57    // 不正アクセスとみなす 
  5858    sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true); 
  5959} 
   
  6464    $objPage->arrErr = $objLoginFormParam->checkError(); 
  6565    $arrForm =  $objLoginFormParam->getHashArray(); 
  66     // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊݸȽÄê 
   66    // クッキー保存判定 
  6767    if($arrForm['login_memory'] == "1" && $arrForm['login_email'] != "") { 
  6868        $objCookie->setCookie('login_email', $_POST['login_email']); 
   
  7272 
  7373    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  74         // ¥í¥°¥¤¥óȽÄê 
   74        // ログイン判定 
  7575        if(!$objCustomer->getCustomerDataFromMobilePhoneIdPass($arrForm['login_pass']) && 
  7676           !$objCustomer->getCustomerDataFromEmailPass($arrForm['login_pass'], $arrForm['login_email'], true)) { 
  77             // ²¾ÅÐÏ¿¤ÎȽÄê 
   77            // 仮登録の判定 
  7878            $objQuery = new SC_Query; 
  7979            $where = "email = ? AND status = 1 AND del_flg = 0"; 
   
  8787        }  
  8888    } else { 
  89         // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë 
   89        // ログインページに戻る 
  9090        header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_TOP)); 
  9191        exit; 
  9292    } 
  9393 
  94     // ¥í¥°¥¤¥ó¤¬À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·ÈÂÓüËöID¤òÊݸ¤¹¤ë¡£ 
   94    // ログインが成功した場合は携帯端末IDを保存する。 
  9595    $objCustomer->updateMobilePhoneId(); 
  9696 
  97     // ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   97    // 携帯のメールアドレスをコピーする。 
  9898    $objCustomer->updateEmailMobile(); 
  9999 
  100     // ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   100    // 携帯のメールアドレスが登録されていない場合 
  101101    if (!$objCustomer->hasValue('email_mobile')) { 
  102102        header('Location: ' . gfAddSessionId('../entry/email_mobile.php')); 
   
  104104    } 
  105105    break; 
  106 // ºï½ü 
   106// 削除 
  107107case 'delete': 
  108108    if (sfIsInt($_POST['other_deliv_id'])) { 
   
  113113    } 
  114114    break; 
  115 // ²ñ°÷ÅÐÏ¿½»½ê¤ËÁ÷¤ë 
   115// 会員登録住所に送る 
  116116case 'customer_addr': 
  117     // ¤ªÆϤ±À褬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹¹¿·½èÍý¤ò¹Ô¤¦ 
   117    // お届け先がチェックされている場合には更新処理を行う 
  118118    if ($_POST['deli'] != "") { 
  119         // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à 
   119        // 会員情報の住所を受注一時テーブルに書き込む 
  120120        lfRegistDelivData($uniqid, $objCustomer); 
  121         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   121        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  122122        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  123         // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   123        // お支払い方法選択ページへ移動 
  124124        header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT)); 
  125125        exit; 
  126126    }else{ 
  127         // ¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹ 
  128         $arrErr['deli'] = '¢¨ ¤ªÆϤ±Àè¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£'; 
   127        // エラーを返す 
   128        $arrErr['deli'] = '※ お届け先を選択してください。'; 
  129129    } 
  130130    break; 
  131131     
  132 // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊ̤ΤªÆϤ±Àè¤ËÁ÷¤ë 
   132// 登録済みの別のお届け先に送る 
  133133case 'other_addr': 
  134     // ¤ªÆϤ±À褬¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹¹¿·½èÍý¤ò¹Ô¤¦ 
   134    // お届け先がチェックされている場合には更新処理を行う 
  135135    if ($_POST['deli'] != "") { 
  136136        if (sfIsInt($_POST['other_deliv_id'])) { 
  137             // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊ̤ΤªÆϤ±Àè¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à 
   137            // 登録済みの別のお届け先を受注一時テーブルに書き込む 
  138138            lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $_POST['other_deliv_id']); 
  139             // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   139            // 正常に登録されたことを記録しておく 
  140140            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  141             // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   141            // お支払い方法選択ページへ移動 
  142142            header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT)); 
  143143            exit; 
  144144        } 
  145145    }else{ 
  146         // ¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹ 
  147         $arrErr['deli'] = '¢¨ ¤ªÆϤ±Àè¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£'; 
   146        // エラーを返す 
   147        $arrErr['deli'] = '※ お届け先を選択してください。'; 
  148148    } 
  149149    break; 
  150150 
  151151/* 
  152 // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄê 
   152// 別のお届け先を指定 
  153153case 'new_addr': 
  154     // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   154    // 入力値の変換 
  155155    $objFormParam->convParam(); 
  156156    $objPage->arrErr = lfCheckError($arrRet); 
  157     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   157    // 入力エラーなし 
  158158    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  159         // DB¤Ø¤ªÆϤ±Àè¤òÅÐÏ¿ 
   159        // DBへお届け先を登録 
  160160        lfRegistNewAddrData($uniqid, $objCustomer); 
  161         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   161        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  162162        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  163         // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   163        // お支払い方法選択ページへ移動 
  164164        header("Location: " . URL_SHOP_PAYMENT); 
  165165        exit; 
   
  168168*/ 
  169169 
  170 // Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë 
   170// 前のページに戻る 
  171171case 'return': 
  172     // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   172    // 確認ページへ移動 
  173173    header("Location: " . MOBILE_URL_CART_TOP); 
  174174    exit; 
   
  182182} 
  183183 
  184 /** ɽ¼¨½èÍý **/ 
  185  
  186 // ²ñ°÷ÅÐÏ¿½»½ê¤Î¼èÆÀ 
   184/** 表示処理 **/ 
   185 
   186// 会員登録住所の取得 
  187187$col = "name01, name02, pref, addr01, addr02, zip01, zip02"; 
  188188$where = "customer_id = ?"; 
  189189$objQuery = new SC_Query(); 
  190190$arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($_SESSION['customer']['customer_id'])); 
  191 // Ê̤ΤªÆϤ±Àè½»½ê¤Î¼èÆÀ 
   191// 別のお届け先住所の取得 
  192192$col = "other_deliv_id, name01, name02, pref, addr01, addr02, zip01, zip02"; 
  193193$objQuery->setorder("other_deliv_id DESC"); 
   
  200200} 
  201201 
  202 // ÆþÎÏÃͤμèÆÀ 
   202// 入力値の取得 
  203203$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  204204$objPage->arrErr = $arrErr; 
   
  206206$objView->display(SITE_FRAME); 
  207207//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  208 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   208/* パラメータ情報の初期化 */ 
  209209function lfInitParam() { 
  210210    global $objFormParam; 
  211     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°1", "deliv_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  212     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°2", "deliv_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  213     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê1", "deliv_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  214     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê2", "deliv_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  215     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  216     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  217     $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  218     $objFormParam->addParam("½»½ê1", "deliv_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  219     $objFormParam->addParam("½»½ê2", "deliv_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  220     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  221     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  222     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   211    $objFormParam->addParam("お名前1", "deliv_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   212    $objFormParam->addParam("お名前2", "deliv_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   213    $objFormParam->addParam("フリガナ1", "deliv_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   214    $objFormParam->addParam("フリガナ2", "deliv_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   215    $objFormParam->addParam("郵便番号1", "deliv_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   216    $objFormParam->addParam("郵便番号2", "deliv_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   217    $objFormParam->addParam("都道府県", "deliv_pref", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   218    $objFormParam->addParam("住所1", "deliv_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   219    $objFormParam->addParam("住所2", "deliv_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   220    $objFormParam->addParam("電話番号1", "deliv_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   221    $objFormParam->addParam("電話番号2", "deliv_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   222    $objFormParam->addParam("電話番号3", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  223223} 
  224224 
  225225function lfInitLoginFormParam() { 
  226226    global $objLoginFormParam; 
  227     $objLoginFormParam->addParam("µ­²±¤¹¤ë", "login_memory", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  228     $objLoginFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "login_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  229     $objLoginFormParam->addParam("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  230 } 
  231  
  232 /* DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÐÏ¿ */ 
   227    $objLoginFormParam->addParam("記憶する", "login_memory", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   228    $objLoginFormParam->addParam("メールアドレス", "login_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   229    $objLoginFormParam->addParam("パスワード", "login_pass", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   230} 
   231 
   232/* DBへデータの登録 */ 
  233233function lfRegistNewAddrData($uniqid, $objCustomer) { 
  234234    global $objFormParam; 
  235235    $arrRet = $objFormParam->getHashArray(); 
  236236    $sqlval = $objFormParam->getDbArray(); 
  237     // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   237    // 登録データの作成 
  238238    $sqlval['deliv_check'] = '1'; 
  239239    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
   
  245245} 
  246246 
  247 /* ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */ 
   247/* 会員情報の住所を一時受注テーブルへ */ 
  248248function lfRegistDelivData($uniqid, $objCustomer) { 
  249     // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   249    // 登録データの作成 
  250250    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
  251251    $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
   
  272272} 
  273273 
  274 /* Ê̤ΤªÆϤ±Àè½»½ê¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */ 
   274/* 別のお届け先住所を一時受注テーブルへ */ 
  275275function lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id) { 
  276     // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   276    // 登録データの作成 
  277277    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
  278278    $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
   
  300300} 
  301301 
  302 /* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
   302/* 入力内容のチェック */ 
  303303function lfCheckError() { 
  304304    global $objFormParam; 
  305     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   305    // 入力データを渡す。 
  306306    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  307307    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  308308    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  309     // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   309    // 複数項目チェック 
  310310    if ($_POST['mode'] == 'login'){ 
  311     $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "login_email", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK")); 
  312     $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK")); 
   311    $objErr->doFunc(array("メールアドレス", "login_email", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK")); 
   312    $objErr->doFunc(array("パスワード", "login_pass", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK")); 
  313313    } 
  314314    $objErr->doFunc(array("TEL", "deliv_tel01", "deliv_tel02", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
 • branches/feature-module-update/html/mobile/shopping/deliv_addr.php

  r12157 r15078  
  66 * http://www.lockon.co.jp/ 
  77 *  
  8  * ÇÛÁ÷Àè¤ÎÄɲà
   8 * 配送先の追加 
  99 */ 
  1010require_once("../require.php"); 
   
  1313    function LC_Page(){ 
  1414        $this->tpl_mainpage = 'shopping/deliv_addr.tpl'; 
  15         $this->tpl_title = "¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±Àè¤ÎÄɲÃ"; 
   15        $this->tpl_title = "新しいお届け先の追加"; 
  1616    } 
  1717} 
   
  2525$objCartSess = new SC_CartSession(); 
  2626 
  27 //¥í¥°¥¤¥óȽÄê 
   27//ログイン判定 
  2828if (!$objCustomer->isLoginSuccess()){ 
  2929    sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true); 
   
  3232$objPage->arrForm = $_POST; 
  3333$objPage->arrPref = $arrPref; 
  34 //-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê 
   34//-- データ設定 
  3535foreach($_POST as $key => $val) { 
  3636    if ($key != "mode" && $key != "return" && $key != "submit" && $key != session_name()) { 
   
  3838    } 
  3939} 
  40 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   40// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  4141$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4242 
  43 //Ê̤ΤªÆϤ±Àè£Ä£ÂÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó 
   43//別のお届け先DB登録用カラム配列 
  4444$arrRegistColumn = array( 
  4545                             array(  "column" => "name01",      "convert" => "aKV" ), 
   
  5757                        ); 
  5858 
  59 // Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý 
   59// 戻るボタン用処理 
  6060if (!empty($_POST["return"])) { 
  6161    switch ($_POST["mode"]) { 
   
  8383            } 
  8484 
  85             // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ 
   85            // 郵便番号から住所の取得 
  8686            if (@$objPage->arrForm['pref'] == "" && @$objPage->arrForm['addr01'] == "" && @$objPage->arrForm['addr02'] == "") { 
  8787                $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']); 
   
  113113        $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm); 
  114114        if (count($objPage->arrErr) == 0) { 
  115             // ÅÐÏ¿ 
   115            // 登録 
  116116            $other_deliv_id = lfRegistData($_POST,$arrRegistColumn); 
  117117 
  118             // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊ̤ΤªÆϤ±Àè¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à 
   118            // 登録済みの別のお届け先を受注一時テーブルに書き込む 
  119119            lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id); 
  120120 
  121             // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   121            // 正常に登録されたことを記録しておく 
  122122            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  123             // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   123            // お支払い方法選択ページへ移動 
  124124            header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT)); 
  125125            exit; 
   
  131131        $deliv_count = $objQuery->count("dtb_other_deliv", "customer_id=?", array($objCustomer->getValue('customer_id'))); 
  132132        if ($deliv_count >= DELIV_ADDR_MAX){ 
  133             sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "ºÇÂçÅÐÏ¿·ï¿ô¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"); 
   133            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "最大登録件数を超えています。"); 
  134134        } 
  135135} 
   
  140140//------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  141141 
  142 /* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */ 
   142/* エラーチェック */ 
  143143function lfErrorCheck() { 
  144144    $objErr = new SC_CheckError(); 
  145145     
  146     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  147     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  148     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  149     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  150     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  151     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
  152     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  153     $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
  154     $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  155     $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  156     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
  157     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
  158     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
  159     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
   146    $objErr->doFunc(array("お名前(姓)", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   147    $objErr->doFunc(array("お名前(名)", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   148    $objErr->doFunc(array("お名前(カナ/姓)", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   149    $objErr->doFunc(array("お名前(カナ/名)", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   150    $objErr->doFunc(array("郵便番号1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   151    $objErr->doFunc(array("郵便番号2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
   152    $objErr->doFunc(array("郵便番号", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   153    $objErr->doFunc(array("都道府県", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
   154    $objErr->doFunc(array("市区町村", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   155    $objErr->doFunc(array("番地", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   156    $objErr->doFunc(array("電話番号1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
   157    $objErr->doFunc(array("電話番号2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
   158    $objErr->doFunc(array("電話番号3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
   159    $objErr->doFunc(array("電話番号", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
  160160    return $objErr->arrErr; 
  161161     
  162162} 
  163163 
  164 /* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */ 
   164/* エラーチェック */ 
  165165function lfErrorCheck1() { 
  166166    $objErr = new SC_CheckError(); 
  167167     
  168     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  169     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  170     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  171     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  172     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  173     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
  174     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   168    $objErr->doFunc(array("お名前(姓)", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   169    $objErr->doFunc(array("お名前(名)", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   170    $objErr->doFunc(array("お名前(カナ/姓)", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   171    $objErr->doFunc(array("お名前(カナ/名)", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   172    $objErr->doFunc(array("郵便番号1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   173    $objErr->doFunc(array("郵便番号2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
   174    $objErr->doFunc(array("郵便番号", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  175175    return $objErr->arrErr; 
  176176     
  177177} 
  178178 
  179 /* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */ 
   179/* エラーチェック */ 
  180180function lfErrorCheck2() { 
  181181    $objErr = new SC_CheckError(); 
  182182     
  183     $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
  184     $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  185     $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  186     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
  187     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
  188     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
  189     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
   183    $objErr->doFunc(array("都道府県", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
   184    $objErr->doFunc(array("市区町村", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   185    $objErr->doFunc(array("番地", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   186    $objErr->doFunc(array("電話番号1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
   187    $objErr->doFunc(array("電話番号2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
   188    $objErr->doFunc(array("電話番号3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK")); 
   189    $objErr->doFunc(array("電話番号", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
  190190    return $objErr->arrErr; 
  191191     
   
  194194 
  195195 
  196 /* ÅÐÏ¿¼Â¹Ô */ 
   196/* 登録実行 */ 
  197197function lfRegistData($array, $arrRegistColumn) { 
  198198    global $objConn; 
   
  207207    $arrRegist['customer_id'] = $objCustomer->getvalue('customer_id'); 
  208208     
  209     //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô 
   209    //-- 編集登録実行 
  210210    $objConn->query("BEGIN"); 
  211211    if ($array['other_deliv_id'] != ""){ 
   
  223223} 
  224224 
  225 //----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
   225//---- 取得文字列の変換 
  226226function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) { 
  227227    /* 
  228      *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  229      *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  230      *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  231      *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹   
  232      *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹ 
  233      *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   228     *  文字列の変換 
   229     *  K :  「半角(ハンカク)片仮名」を「全角片仮名」に変換 
   230     *  C :  「全角ひら仮名」を「全角かた仮名」に変換 
   231     *  V :  濁点付きの文字を一文字に変換。"K","H"と共に使用します  
   232     *  n :  「全角」数字を「半角(ハンカク)」に変換 
   233     *  a :  全角英数字を半角英数字に変換する 
  234234     */ 
  235     // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó 
   235    // カラム名とコンバート情報 
  236236    foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  237237        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"]; 
  238238    } 
  239239     
  240     // ʸ»úÊÑ´¹ 
   240    // 文字変換 
  241241    foreach ($arrConvList as $key => $val) { 
  242         // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   242        // POSTされてきた値のみ変換する。 
  243243        if(strlen(($array[$key])) > 0) { 
  244244            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val); 
   
  248248} 
  249249 
  250 // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ 
   250// 郵便番号から住所の取得 
  251251function lfGetAddress($zipcode) { 
  252252    global $arrPref; 
   
  254254    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN); 
  255255 
  256     // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ® 
   256    // 郵便番号検索文作成 
  257257    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n"); 
  258258    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?"; 
   
  260260    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode)); 
  261261 
  262     // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£ 
   262    // インデックスと値を反転させる。 
  263263    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref); 
  264264 
  265265    /* 
  266         Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È 
  267         °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£ 
  268         ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë 
  269         ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   266        総務省からダウンロードしたデータをそのままインポートすると 
   267        以下のような文字列が入っているので   対策する。 
   268        ・(1・19丁目) 
   269        ・以下に掲載がない場合 
  270270    */ 
  271271    $town =  $data_list[0]['town']; 
  272     $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town); 
  273     $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town); 
   272    $town = ereg_replace("(.*)$","",$town); 
   273    $town = ereg_replace("以下に掲載がない場合","",$town); 
  274274    $data_list[0]['town'] = $town; 
  275275    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']]; 
   
  278278} 
  279279 
  280 /* Ê̤ΤªÆϤ±Àè½»½ê¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */ 
   280/* 別のお届け先住所を一時受注テーブルへ */ 
  281281function lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id) { 
  282     // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   282    // 登録データの作成 
  283283    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
  284284    $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
 • branches/feature-module-update/html/mobile/shopping/index.php

  r12157 r15078  
  2525         
  2626        /* 
  27          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  28          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  29          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   27         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   28         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   29         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  3030        */ 
  3131        session_cache_limiter('private-no-expire');              
   
  4040$objCustomer = new SC_Customer(); 
  4141$objCookie = new SC_Cookie(); 
  42 $objFormParam = new SC_FormParam();         // ¥Õ¥©¡¼¥àÍÑ 
  43 lfInitParam();                              // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
  44 $objFormParam->setParam($_POST);            // POSTÃͤμèÆÀ 
  45  
  46 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   42$objFormParam = new SC_FormParam();         // フォーム用 
   43lfInitParam();                              // パラメータ情報の初期化 
   44$objFormParam->setParam($_POST);            // POST値の取得 
   45 
   46// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  4747$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4848 
  4949$objPage->tpl_uniqid = $uniqid; 
  5050 
  51 // ¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   51// ログインチェック 
  5252if($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  53     // ¤¹¤Ç¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÆϤ±ÀèÀßÄê²èÌ̤ËžÁ÷ 
   53    // すでにログインされている場合は、お届け先設定画面に転送 
  5454    header("Location: " . gfAddSessionId('deliv.php')); 
  5555    exit; 
  5656} 
  5757 
  58 // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   58// 携帯端末IDが一致する会員が存在するかどうかをチェックする。 
  5959$objPage->tpl_valid_phone_id = $objCustomer->checkMobilePhoneId(); 
  6060 
   
  6262case 'nonmember_confirm': 
  6363    $objPage = lfSetNonMember($objPage); 
  64     // ¢¨break¤Ê¤· 
   64    // ※breakなし 
  6565case 'confirm': 
  66     // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   66    // 入力値の変換 
  6767    $objFormParam->convParam(); 
  6868    $objFormParam->toLower('order_mail'); 
   
  7171    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  7272 
  73     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   73    // 入力エラーなし 
  7474    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  75         // DB¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
   75        // DBへのデータ登録 
  7676        lfRegistData($uniqid); 
  77         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   77        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  7878        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  79         // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   79        // お支払い方法選択ページへ移動 
  8080        header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT)); 
  8181        exit;        
   
  8383     
  8484    break; 
  85 // Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë 
   85// 前のページに戻る 
  8686case 'return': 
  87     // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   87    // 確認ページへ移動 
  8888    header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_CART_TOP)); 
  8989    exit; 
   
  9191case 'nonmember': 
  9292    $objPage = lfSetNonMember($objPage); 
  93     // ¢¨break¤Ê¤· 
   93    // ※breakなし 
  9494default: 
  9595    if($_GET['from'] == 'nonmember') { 
  9696        $objPage = lfSetNonMember($objPage); 
  9797    } 
  98     // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
   98    // ユーザユニークIDの取得 
  9999    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
  100100    $objQuery = new SC_Query(); 
  101101    $where = "order_temp_id = ?"; 
  102102    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  103     // DBÃͤμèÆÀ 
   103    // DB値の取得 
  104104    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  105105    $objFormParam->setValue('order_email_check', $arrRet[0]['order_email']); 
   
  108108} 
  109109 
  110 // ¥¯¥Ã¥­¡¼È½Äê 
   110// クッキー判定 
  111111$objPage->tpl_login_email = $objCookie->getCookie('login_email'); 
  112112if($objPage->tpl_login_email != "") { 
   
  114114} 
  115115 
  116 // ÁªÂòÍÑÆüÉդμèÆÀ 
   116// 選択用日付の取得 
  117117$objDate = new SC_Date(START_BIRTH_YEAR); 
  118 $objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê 
   118$objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    // 日付プルダウン設定 
  119119$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth(); 
  120120$objPage->arrDay = $objDate->getDay(); 
   
  124124} 
  125125 
  126 // ÆþÎÏÃͤμèÆÀ 
   126// 入力値の取得 
  127127$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  128128 
   
  134134$objView->display(SITE_FRAME); 
  135135//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  136 /* Èó²ñ°÷ÆþÎÏ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È */ 
   136/* 非会員入力ページのセット */ 
  137137function lfSetNonMember($objPage) { 
  138138    $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/nonmember_input.tpl'; 
   
  142142} 
  143143 
  144 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   144/* パラメータ情報の初期化 */ 
  145145function lfInitParam() { 
  146146    global $objFormParam; 
  147     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "order_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  148     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "order_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  149     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  150     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  151     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "order_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  152     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "order_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  153     $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "order_pref", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  154     $objFormParam->addParam("½»½ê1", "order_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  155     $objFormParam->addParam("½»½ê2", "order_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  156     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  157     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  158     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  159     $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ1", "order_fax01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  160     $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ2", "order_fax02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  161     $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ3", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  162     $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "order_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK")); 
  163     $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê³Îǧ¡Ë", "order_email_check", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK"), "", false); 
  164     $objFormParam->addParam("ǯ", "year", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
  165     $objFormParam->addParam("·î", "month", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
  166     $objFormParam->addParam("Æü", "day", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
  167     $objFormParam->addParam("À­ÊÌ", "order_sex", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  168     $objFormParam->addParam("¿¦¶È", "order_job", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  169     $objFormParam->addParam("Ê̤ΤªÆϤ±Àè", "deliv_check", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  170     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "deliv_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  171     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "deliv_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  172     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "deliv_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  173     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "deliv_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  174     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  175     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  176     $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  177     $objFormParam->addParam("½»½ê1", "deliv_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  178     $objFormParam->addParam("½»½ê2", "deliv_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  179     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  180     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  181     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  182     $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", "mail_flag", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), 1); 
  183 } 
  184  
  185 /* DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÐÏ¿ */ 
   147    $objFormParam->addParam("お名前(姓)", "order_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   148    $objFormParam->addParam("お名前(名)", "order_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   149    $objFormParam->addParam("フリガナ(セイ)", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   150    $objFormParam->addParam("フリガナ(メイ)", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   151    $objFormParam->addParam("郵便番号1", "order_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   152    $objFormParam->addParam("郵便番号2", "order_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   153    $objFormParam->addParam("都道府県", "order_pref", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   154    $objFormParam->addParam("住所1", "order_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   155    $objFormParam->addParam("住所2", "order_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   156    $objFormParam->addParam("電話番号1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   157    $objFormParam->addParam("電話番号2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   158    $objFormParam->addParam("電話番号3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   159    $objFormParam->addParam("FAX番号1", "order_fax01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   160    $objFormParam->addParam("FAX番号2", "order_fax02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   161    $objFormParam->addParam("FAX番号3", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   162    $objFormParam->addParam("メールアドレス", "order_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK")); 
   163    $objFormParam->addParam("メールアドレス(確認)", "order_email_check", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK"), "", false); 
   164    $objFormParam->addParam("", "year", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
   165    $objFormParam->addParam("", "month", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
   166    $objFormParam->addParam("", "day", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
   167    $objFormParam->addParam("性別", "order_sex", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   168    $objFormParam->addParam("職業", "order_job", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   169    $objFormParam->addParam("別のお届け先", "deliv_check", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   170    $objFormParam->addParam("お名前(姓)", "deliv_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   171    $objFormParam->addParam("お名前(名)", "deliv_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   172    $objFormParam->addParam("フリガナ(セイ)", "deliv_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   173    $objFormParam->addParam("フリガナ(メイ)", "deliv_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   174    $objFormParam->addParam("郵便番号1", "deliv_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   175    $objFormParam->addParam("郵便番号2", "deliv_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   176    $objFormParam->addParam("都道府県", "deliv_pref", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   177    $objFormParam->addParam("住所1", "deliv_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   178    $objFormParam->addParam("住所2", "deliv_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   179    $objFormParam->addParam("電話番号1", "deliv_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   180    $objFormParam->addParam("電話番号2", "deliv_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   181    $objFormParam->addParam("電話番号3", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   182    $objFormParam->addParam("メールマガジン", "mail_flag", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), 1); 
   183} 
   184 
   185/* DBへデータの登録 */ 
  186186function lfRegistData($uniqid) { 
  187187    global $objFormParam; 
  188188    $arrRet = $objFormParam->getHashArray(); 
  189189    $sqlval = $objFormParam->getDbArray(); 
  190     // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   190    // 登録データの作成 
  191191    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
  192192    $sqlval['order_birth'] = sfGetTimestamp($arrRet['year'], $arrRet['month'], $arrRet['day']); 
   
  194194    $sqlval['customer_id'] = '0'; 
  195195     
  196     // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   196    // 既存データのチェック 
  197197    $objQuery = new SC_Query(); 
  198198    $where = "order_temp_id = ?"; 
  199199    $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  200     // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   200    // 既存データがない場合 
  201201    if ($cnt == 0) { 
  202202        $sqlval['create_date'] = 'Now()'; 
   
  207207} 
  208208 
  209 /* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
   209/* 入力内容のチェック */ 
  210210function lfCheckError() { 
  211211    global $objFormParam; 
  212     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   212    // 入力データを渡す。 
  213213    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  214214    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  215215    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  216216         
  217     // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   217    // 別のお届け先チェック 
  218218    if($_POST['deliv_check'] == "1") {  
  219         $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "deliv_name01"), array("EXIST_CHECK")); 
  220         $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "deliv_name02"), array("EXIST_CHECK")); 
  221         $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "deliv_kana01"), array("EXIST_CHECK")); 
  222         $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "deliv_kana02"), array("EXIST_CHECK")); 
  223         $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01"), array("EXIST_CHECK")); 
  224         $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02"), array("EXIST_CHECK")); 
  225         $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref"), array("EXIST_CHECK")); 
  226         $objErr->doFunc(array("½»½ê1", "deliv_addr01"), array("EXIST_CHECK")); 
  227         $objErr->doFunc(array("½»½ê2", "deliv_addr02"), array("EXIST_CHECK")); 
  228         $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01"), array("EXIST_CHECK")); 
  229         $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02"), array("EXIST_CHECK")); 
  230         $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03"), array("EXIST_CHECK")); 
  231     } 
  232      
  233     // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   219        $objErr->doFunc(array("お名前(姓)", "deliv_name01"), array("EXIST_CHECK")); 
   220        $objErr->doFunc(array("お名前(名)", "deliv_name02"), array("EXIST_CHECK")); 
   221        $objErr->doFunc(array("フリガナ(セイ)", "deliv_kana01"), array("EXIST_CHECK")); 
   222        $objErr->doFunc(array("フリガナ(メイ)", "deliv_kana02"), array("EXIST_CHECK")); 
   223        $objErr->doFunc(array("郵便番号1", "deliv_zip01"), array("EXIST_CHECK")); 
   224        $objErr->doFunc(array("郵便番号2", "deliv_zip02"), array("EXIST_CHECK")); 
   225        $objErr->doFunc(array("都道府県", "deliv_pref"), array("EXIST_CHECK")); 
   226        $objErr->doFunc(array("住所1", "deliv_addr01"), array("EXIST_CHECK")); 
   227        $objErr->doFunc(array("住所2", "deliv_addr02"), array("EXIST_CHECK")); 
   228        $objErr->doFunc(array("電話番号1", "deliv_tel01"), array("EXIST_CHECK")); 
   229        $objErr->doFunc(array("電話番号2", "deliv_tel02"), array("EXIST_CHECK")); 
   230        $objErr->doFunc(array("電話番号3", "deliv_tel03"), array("EXIST_CHECK")); 
   231    } 
   232     
   233    // 複数項目チェック 
  234234    $objErr->doFunc(array("TEL", "order_tel01", "order_tel02", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  235235    $objErr->doFunc(array("FAX", "order_fax01", "order_fax02", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  236     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "order_zip01", "order_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   236    $objErr->doFunc(array("郵便番号", "order_zip01", "order_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  237237    $objErr->doFunc(array("TEL", "deliv_tel01", "deliv_tel02", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  238238    $objErr->doFunc(array("FAX", "deliv_fax01", "deliv_fax02", "deliv_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  239     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "deliv_zip01", "deliv_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  240     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
  241     $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê³Îǧ¡Ë", "order_email", "order_email_check"), array("EQUAL_CHECK")); 
  242      
  243     // ¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ë¥Þ¥¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë²ñ°÷¤È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   239    $objErr->doFunc(array("郵便番号", "deliv_zip01", "deliv_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   240    $objErr->doFunc(array("生年月日", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
   241    $objErr->doFunc(array("メールアドレス", "メールアドレス(確認)", "order_email", "order_email_check"), array("EQUAL_CHECK")); 
   242     
   243    // すでにメルマガテーブルに会員としてメールアドレスが登録されている場合 
  244244    if(sfCheckCustomerMailMaga($arrRet['order_email'])) { 
  245         $objErr->arrErr['order_email'] = "¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br>"; 
   245        $objErr->arrErr['order_email'] = "このメールアドレスはすでに登録されています。<br>"; 
  246246    } 
  247247         
 • branches/feature-module-update/html/mobile/shopping/load_payment_module.php

  r12157 r15078  
  1313$objQuery = new SC_Query(); 
  1414 
  15 // Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­Ï¿¤¬¤¢¤ë¤«È½Äê 
   15// 前のページで正しく登録手続きが行われた記録があるか判定 
  1616sfIsPrePage($objSiteSess, true); 
  1717 
  18 // ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀµÅöÀ­¤ÎȽÄê 
   18// アクセスの正当性の判定 
  1919$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  2020 
  2121$payment_id = $_SESSION["payment_id"]; 
  2222 
  23 // »Ùʧ¤¤ID¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼ 
   23// 支払いIDが無い場合にはエラー 
  2424if($payment_id == ""){ 
  2525    sfDispSiteError(PAGE_ERROR, "", true, "", true); 
  2626} 
  2727 
  28 // ·èºÑ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   28// 決済情報を取得する 
  2929if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){ 
  3030    $sql = "SELECT module_path, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ?"; 
   
  3838        exit; 
  3939    } else { 
  40         sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£", true); 
   40        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "モジュールファイルの取得に失敗しました。<br />この手続きは無効となりました。", true); 
  4141    } 
  4242} 
 • branches/feature-module-update/html/mobile/shopping/payment.php

  r12157 r15078  
  1717        $this->tpl_mainpage = 'shopping/payment.tpl'; 
  1818        $this->tpl_onload = 'fnCheckInputPoint();'; 
  19         $this->tpl_title = "¤ª»ÙʧÊýË¡¤Î»ØÄê"; 
   19        $this->tpl_title = "お支払方法の指定"; 
  2020        /* 
  21          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  22          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  23          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   21         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   22         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   23         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2424        */ 
  2525        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   
  3535$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  3636 
  37 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   37// パラメータ管理クラス 
  3838$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  39 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   39// パラメータ情報の初期化 
  4040lfInitParam(); 
  41 // POSTÃͤμèÆÀ 
   41// POST値の取得 
  4242$objFormParam->setParam($_POST); 
  4343 
  44 // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   44// ユーザユニークIDの取得と購入状態の正当性をチェック 
  4545$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  46 // ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤ò°ú¤­·Ñ¤° 
   46// ユニークIDを引き継ぐ 
  4747$objPage->tpl_uniqid = $uniqid; 
  4848 
  49 // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   49// 会員ログインチェック 
  5050if($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  5151    $objPage->tpl_login = '1'; 
   
  5353} 
  5454 
  55 // ¶â³Û¤Î¼èÆÀ (¹ØÆþÅÓÃæ¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤Î´Ø¿ôÆâ¤Ë¤Æ¤½¤Î¾¦ÉʤθĿô¤¬£°¤Ë¤Ê¤ë) 
   55// 金額の取得 (購入途中で売り切れた場合にはこの関数内にてその商品の個数が0になる) 
  5656$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  5757$objPage->arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  5858 
  59 // ¥«¡¼ÅÔÆâ¤Î¾¦ÉʤÎÇä¤êÀÚ¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   59// カー都内の商品の売り切れチェック 
  6060$objCartSess->chkSoldOut($objCartSess->getCartList(), true); 
  6161 
  62 // Ìá¤ë¥Ü¥¿¥ó¤Î½èÍý 
   62// 戻るボタンの処理 
  6363if (!empty($_POST['return'])) { 
  6464    switch ($_POST['mode']) { 
   
  6767        break; 
  6868    default: 
  69         // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   69        // 正常な推移であることを記録しておく 
  7070        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  7171        header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_TOP)); 
   
  7575 
  7676switch($_POST['mode']) { 
  77 // »Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê ¢ª ÇÛãÆü»þ»ØÄê 
   77// 支払い方法指定 → 配達日時指定 
  7878case 'deliv_date': 
  79     // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   79    // 入力値の変換 
  8080    $objFormParam->convParam(); 
  8181    $objPage->arrErr = lfCheckError($objPage->arrData); 
  8282    if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) { 
  83         // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   83        // 支払い方法の入力エラーなし 
  8484        $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/deliv_date.tpl'; 
  85         $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê"; 
   85        $objPage->tpl_title = "配達日時指定"; 
  8686        break; 
  8787    } else { 
  88         // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
   88        // ユーザユニークIDの取得 
  8989        $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
  90         // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   90        // 受注一時テーブルからの情報を格納 
  9191        lfSetOrderTempData($uniqid); 
  9292    } 
  9393    break; 
  9494case 'confirm': 
  95     // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   95    // 入力値の変換 
  9696    $objFormParam->convParam(); 
  9797    $objPage->arrErr = lfCheckError($objPage->arrData ); 
  98     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   98    // 入力エラーなし 
  9999    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  100         // DB¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
   100        // DBへのデータ登録 
  101101        lfRegistData($uniqid); 
  102         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   102        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  103103        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  104         // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   104        // 確認ページへ移動 
  105105        header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_CONFIRM)); 
  106106        exit; 
  107107    }else{ 
  108         // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
   108        // ユーザユニークIDの取得 
  109109        $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
  110         // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   110        // 受注一時テーブルからの情報を格納 
  111111        lfSetOrderTempData($uniqid); 
  112112        if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) { 
  113             // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   113            // 支払い方法の入力エラーなし 
  114114            $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/deliv_date.tpl'; 
  115             $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê"; 
  116         } 
  117     } 
  118     break; 
  119 // Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë 
   115            $objPage->tpl_title = "配達日時指定"; 
   116        } 
   117    } 
   118    break; 
   119// 前のページに戻る 
  120120case 'return': 
  121     // Èó²ñ°÷¤Î¾ì¹ç 
  122     // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   121    // 非会員の場合 
   122    // 正常な推移であることを記録しておく 
  123123    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  124124    header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_TOP)); 
  125125    exit; 
  126126    break; 
  127 // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç 
   127// 支払い方法が変更された場合 
  128128case 'payment': 
  129     // ¤³¤³¤Îbreak¤Ï¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³°¤µ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£ 
   129    // ここのbreakは、意味があるので外さないで下さい。 
  130130    break; 
  131131default: 
  132     // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ 
   132    // 受注一時テーブルからの情報を格納 
  133133    lfSetOrderTempData($uniqid); 
  134134    break; 
  135135} 
  136136 
  137 // ŹÊÞ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   137// 店舗情報の取得 
  138138$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  139 // ¹ØÆþ¶â³Û¤Î¼èÆÀÆÀ 
   139// 購入金額の取得得 
  140140$total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo); 
  141 // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
   141// 支払い方法の取得 
  142142$objPage->arrPayment = lfGetPayment($total_pretax); 
  143 // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤Î¼èÆÀ 
   143// 配送時間の取得 
  144144$arrRet = sfGetDelivTime($objFormParam->getValue('payment_id')); 
  145145$objPage->arrDelivTime = sfArrKeyValue($arrRet, 'time_id', 'deliv_time'); 
  146146$objPage->objCustomer = $objCustomer; 
  147 //¡¡ÇÛÁ÷Æü°ìÍ÷¤Î¼èÆÀ 
   147// 配送日一覧の取得 
  148148$objPage->arrDelivDate = lfGetDelivDate(); 
  149149 
   
  153153$objView->display(SITE_FRAME); 
  154154//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  155 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   155/* パラメータ情報の初期化 */ 
  156156function lfInitParam() { 
  157157    global $objFormParam; 
  158     $objFormParam->addParam("¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡", "payment_id", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  159     $objFormParam->addParam("¥Ý¥¤¥ó¥È", "use_point", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK", "ZERO_START")); 
  160     $objFormParam->addParam("ÇÛã»þ´Ö", "deliv_time_id", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  161     $objFormParam->addParam("¤´¼ÁÌä", "message", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  162     $objFormParam->addParam("¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë", "point_check", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), '2'); 
  163     $objFormParam->addParam("ÇÛãÆü", "deliv_date", STEXT_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK")); 
   158    $objFormParam->addParam("お支払い方法", "payment_id", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   159    $objFormParam->addParam("ポイント", "use_point", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK", "ZERO_START")); 
   160    $objFormParam->addParam("配達時間", "deliv_time_id", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   161    $objFormParam->addParam("ご質問", "message", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   162    $objFormParam->addParam("ポイントを使用する", "point_check", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), '2'); 
   163    $objFormParam->addParam("配達日", "deliv_date", STEXT_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK")); 
  164164} 
  165165 
   
  167167    $objQuery = new SC_Query(); 
  168168    $objQuery->setorder("rank DESC"); 
  169     //ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÙʧÊýË¡¤ò¼èÆÀ 
   169    //削除されていない支払方法を取得 
  170170    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule, upper_rule, note, payment_image", "dtb_payment", "del_flg = 0 AND deliv_id IN (SELECT deliv_id FROM dtb_deliv WHERE del_flg = 0) "); 
  171     //ÍøÍѾò·ï¤«¤é»Ùʧ²ÄǽÊýË¡¤òȽÄê 
   171    //利用条件から支払可能方法を判定 
  172172    foreach($arrRet as $data) { 
  173         //²¼¸Â¤È¾å¸Â¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   173        //下限と上限が設定されている 
  174174        if($data['rule'] > 0 && $data['upper_rule'] > 0) { 
  175175            if($data['rule'] <= $total_pretax && $data['upper_rule'] >= $total_pretax) { 
  176176                $arrPayment[] = $data; 
  177177            } 
  178         //²¼¸Â¤Î¤ßÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   178        //下限のみ設定されている 
  179179        } elseif($data['rule'] > 0) {    
  180180            if($data['rule'] <= $total_pretax) { 
  181181                $arrPayment[] = $data; 
  182182            } 
  183         //¾å¸Â¤Î¤ßÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   183        //上限のみ設定されている 
  184184        } elseif($data['upper_rule'] > 0) { 
  185185            if($data['upper_rule'] >= $total_pretax) { 
  186186                $arrPayment[] = $data; 
  187187            } 
  188         //ÀßÄê¤Ê¤· 
   188        //設定なし 
  189189        } else { 
  190190            $arrPayment[] = $data; 
   
  194194} 
  195195 
  196 /* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
   196/* 入力内容のチェック */ 
  197197function lfCheckError($arrData) { 
  198198    global $objFormParam; 
  199199    global $objCustomer; 
  200     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   200    // 入力データを渡す。 
  201201    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  202202    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
   
  204204     
  205205    if($_POST['point_check'] == '1') { 
  206         $objErr->doFunc(array("¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë", "point_check"), array("EXIST_CHECK")); 
  207         $objErr->doFunc(array("¥Ý¥¤¥ó¥È", "use_point"), array("EXIST_CHECK")); 
   206        $objErr->doFunc(array("ポイントを使用する", "point_check"), array("EXIST_CHECK")); 
   207        $objErr->doFunc(array("ポイント", "use_point"), array("EXIST_CHECK")); 
  208208        $max_point = $objCustomer->getValue('point'); 
  209209        if($max_point == "") { 
   
  211211        } 
  212212        if($arrRet['use_point'] > $max_point) { 
  213             $objErr->arrErr['use_point'] = "¢¨ ¤´ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¤¬½ê»ý¥Ý¥¤¥ó¥È¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br>"; 
   213            $objErr->arrErr['use_point'] = "※ ご利用ポイントが所持ポイントを超えています。<br>"; 
  214214        } 
  215215        if(($arrRet['use_point'] * POINT_VALUE) > $arrData['subtotal']) { 
  216             $objErr->arrErr['use_point'] = "¢¨ ¤´ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¤¬¤´¹ØÆþ¶â³Û¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br>"; 
   216            $objErr->arrErr['use_point'] = "※ ご利用ポイントがご購入金額を超えています。<br>"; 
  217217        } 
  218218    } 
   
  220220} 
  221221 
  222 /* »Ùʧ¤¤Êýˡʸ»úÎó¤Î¼èÆÀ */ 
   222/* 支払い方法文字列の取得 */ 
  223223function lfGetPaymentInfo($payment_id) { 
  224224    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  228228} 
  229229 
  230 /* ÇÛÁ÷»þ´Öʸ»úÎó¤Î¼èÆÀ */ 
   230/* 配送時間文字列の取得 */ 
  231231function lfGetDelivTimeInfo($time_id) { 
  232232    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  236236} 
  237237 
  238 /* DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÐÏ¿ */ 
   238/* DBへデータの登録 */ 
  239239function lfRegistData($uniqid) { 
  240240    global $objFormParam; 
  241241    $arrRet = $objFormParam->getHashArray(); 
  242242    $sqlval = $objFormParam->getDbArray(); 
  243     // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   243    // 登録データの作成 
  244244    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
  245245    $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
   
  260260    } 
  261261     
  262     // »ÈÍѥݥ¤¥ó¥È¤ÎÀßÄê 
   262    // 使用ポイントの設定 
  263263    if($sqlval['point_check'] != '1') { 
  264264        $sqlval['use_point'] = 0; 
   
  268268} 
  269269 
  270 /* ÇÛãÆü°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
   270/* 配達日一覧を取得する */ 
  271271function lfGetDelivDate() { 
  272272    $objCartSess = new SC_CartSession(); 
  273273    $objQuery = new SC_Query(); 
  274     // ¾¦ÉÊID¤Î¼èÆÀ 
   274    // 商品IDの取得 
  275275    $max = $objCartSess->getMax(); 
  276276    for($i = 1; $i <= $max; $i++) { 
   
  281281    if(count($arrID['product_id']) > 0) { 
  282282        $id = implode(",", $arrID['product_id']); 
  283         //¾¦Éʤ«¤éȯÁ÷Ìܰ¤μèÆÀ 
   283        //商品から発送目安の取得 
  284284        $deliv_date = $objQuery->get("dtb_products", "MAX(deliv_date_id)", "product_id IN (".$id.")"); 
  285         //ȯÁ÷Ìܰ 
   285        //発送目安 
  286286        switch($deliv_date) { 
  287         //¨ÆüȯÁ÷ 
   287        //即日発送 
  288288        case '1': 
  289289            $start_day = 1; 
  290290            break; 
  291         //1-2Æü¸å 
   291        //1-2日後 
  292292        case '2': 
  293293            $start_day = 3; 
  294294            break; 
  295         //3-4Æü¸å 
   295        //3-4日後 
  296296        case '3': 
  297297            $start_day = 5; 
  298298            break; 
  299         //1½µ´Ö°ÊÆâ 
   299        //1週間以内 
  300300        case '4': 
  301301            $start_day = 8; 
  302302            break; 
  303         //2½µ´Ö°ÊÆâ 
   303        //2週間以内 
  304304        case '5': 
  305305            $start_day = 15; 
  306306            break; 
  307         //3½µ´Ö°ÊÆâ 
   307        //3週間以内 
  308308        case '6': 
  309309            $start_day = 22; 
  310310            break; 
  311         //1¥ö·î°ÊÆâ 
   311        //1ヶ月以内 
  312312        case '7': 
  313313            $start_day = 32; 
  314314            break; 
  315         //2¥ö·î°Ê¹ß 
   315        //2ヶ月以降 
  316316        case '8': 
  317317            $start_day = 62;             
  318318            break; 
  319         //¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å) 
   319        //お取り寄せ(商品入荷後) 
  320320        case '9': 
  321321            $start_day = ""; 
  322322            break; 
  323323        default: 
  324             //¤ªÆϤ±Æü¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   324            //お届け日が設定されていない場合 
  325325            $start_day = ""; 
  326326            break; 
  327327        } 
  328         //ÇÛã²ÄǽÆü¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃͤ«¤é¡¢ÇÛãÆü¤ÎÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   328        //配達可能日のスタート値から、配達日の配列を取得する 
  329329        $arrDelivDate = lfGetDateArray($start_day, DELIV_DATE_END_MAX); 
  330330    } 
   
  332332} 
  333333 
  334 //ÇÛã²ÄǽÆü¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃͤ«¤é¡¢ÇÛãÆü¤ÎÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   334//配達可能日のスタート値から、配達日の配列を取得する 
  335335function lfGetDateArray($start_day, $end_day) { 
  336336    global $arrWDAY; 
  337     //ÇÛã²ÄǽÆü¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃͤ¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð 
   337    //配達可能日のスタート値がセットされていれば 
  338338    if($start_day >= 1) { 
  339339        $now_time = time(); 
  340340        $max_day = $start_day + $end_day; 
  341         // ½¸·× 
   341        // 集計 
  342342        for ($i = $start_day; $i < $max_day; $i++) { 
  343             // ´ðËÜ»þ´Ö¤«¤éÆü¿ô¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯ 
   343            // 基本時間から日数を追加していく 
  344344            $tmp_time = $now_time + ($i * 24 * 3600); 
  345345            list($y, $m, $d, $w) = split(" ", date("y m d w", $tmp_time));   
   
  353353} 
  354354 
  355 //°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ¤¹¤ë 
   355//一時受注テーブルからの情報を格納する 
  356356function lfSetOrderTempData($uniqid) { 
  357357    global $objQuery; 
   
  363363    $where = "order_temp_id = ?"; 
  364364    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($uniqid)); 
  365     // DBÃͤμèÆÀ 
   365    // DB値の取得 
  366366    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  367367    return $objFormParam; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.