Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
2 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/mobile/regist/complete.php

  r12157 r15078  
  1212        $this->tpl_mainpage = 'regist/complete.tpl'; 
  1313        $this->tpl_css = '/css/layout/regist/complete.css'; 
  14         $this->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)'; 
   14        $this->tpl_title = '会員登録(完了ページ)'; 
  1515    } 
  1616} 
   
  1919$objView = new SC_MobileView(); 
  2020 
  21 // ¥«¡¼¥È¤¬¶õ¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤¹¤ë¡£ 
   21// カートが空かどうかを確認する。 
  2222$objCartSess = new SC_CartSession("", false); 
  2323$objPage->tpl_cart_empty = count($objCartSess->getCartList()) < 1; 
  2424 
  25 // ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ 
   25// レイアウトデザインを取得 
  2626$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT); 
  2727 
 • branches/feature-module-update/html/mobile/regist/index.php

  r12157 r15078  
  88require_once("../require.php"); 
  99 
  10 //---- ¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¥¯¥é¥¹ 
   10//---- ページ表示クラス 
  1111class LC_Page { 
  1212     
   
  1616 
  1717    function LC_Page() { 
  18         $this->tpl_css = '/css/layout/regist/index.css';    // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹ 
   18        $this->tpl_css = '/css/layout/regist/index.css';    // メインCSSパス 
  1919    } 
  2020} 
   
  2828$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  2929 
  30 //--¡¡ËÜÅÐÏ¿´°Î»¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¡¼¥ë¤«¤éÀܳ¤·¤¿¾ì¹ç 
   30//-- 本登録完了のためにメールから接続した場合 
  3131if ($_GET["mode"] == "regist") { 
  3232     
  33     //-- ÆþÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   33    //-- 入力チェック 
  3434    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($_GET); 
  3535    if ($objPage->arrErr) { 
  3636        $objPage->tpl_mainpage = 'regist/error.tpl'; 
  3737        $objPage->tpl_css = "/css/layout/regist/error.css"; 
  38         $objPage->tpl_title = '¥¨¥é¡¼'; 
   38        $objPage->tpl_title = 'エラー'; 
  3939 
  4040    } else { 
  4141        //$objPage->tpl_mainpage = 'regist/complete.tpl'; 
  42         //$objPage->tpl_title = ' ²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)'; 
  43         $registSecretKey = lfRegistData($_GET);         //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê¥Õ¥é¥°Êѹ¹¡Ë 
  44         lfSendRegistMail($registSecretKey);             //Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   42        //$objPage->tpl_title = ' 会員登録(完了ページ)'; 
   43        $registSecretKey = lfRegistData($_GET);         //本会員登録(フラグ変更) 
   44        lfSendRegistMail($registSecretKey);             //本会員登録完了メール送信 
  4545 
  46         // ¥í¥°¥¤¥óºÑ¤ß¤Î¾õÂ֤ˤ¹¤ë¡£ 
   46        // ログイン済みの状態にする。 
  4747        $objQuery = new SC_Query(); 
  4848        $email = $objQuery->get("dtb_customer", "email", "secret_key = ?", array($registSecretKey)); 
   
  5252    } 
  5353 
  54 //--¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï̵¸ú¤È¤¹¤ë 
   54//-- それ以外のアクセスは無効とする 
  5555} else { 
  56     $objPage->arrErr["id"] = "̵¸ú¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£"; 
   56    $objPage->arrErr["id"] = "無効なアクセスです。"; 
  5757    $objPage->tpl_mainpage = 'regist/error.tpl'; 
  5858    $objPage->tpl_css = "/css/layout/regist/error.css"; 
  59     $objPage->tpl_title = '¥¨¥é¡¼'; 
   59    $objPage->tpl_title = 'エラー'; 
  6060 
  6161} 
  6262 
  63 //----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨ 
   63//---- ページ表示 
  6464$objView->assignobj($objPage); 
  6565$objView->display(SITE_FRAME); 
  6666 
  67 //---- ÅÐÏ¿ 
   67//---- 登録 
  6868function lfRegistData($array) { 
  6969    global $objConn; 
   
  7878 
  7979    $objConn->query("BEGIN"); 
  80     $arrRegist["secret_key"] = $secret; //¡¡ËÜÅÐÏ¿IDȯ¹Ô 
   80    $arrRegist["secret_key"] = $secret; // 本登録ID発行 
  8181    $arrRegist["status"] = 2; 
  8282    $arrRegist["update_date"] = "NOW()"; 
   
  8686     
  8787    $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", $where, array($array["id"])); 
  88     // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Î²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È(¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¡Ë 
   88    // 会員登録時の加算ポイント(購入時会員登録の場合は、ポイント加算) 
  8989    $arrRegist['point'] = $arrRet[0]['point'] + addslashes($arrInfo['welcome_point']); 
  9090     
  9191    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, $where, array($array["id"])); 
  9292 
  93     /* ¹ØÆþ»þ¤Î¼«Æ°²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤¿¤áDEL 
  94     // ¹ØÆþ»þÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²ó¤Î¹ØÆþ¤ò²ñ°÷¹ØÆþ¤È¤ß¤Ê¤¹¡£ 
  95     // ²ñ°÷¾ðÊó¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
   93    /* 購入時の自動会員登録は行わないためDEL 
   94    // 購入時登録の場合、その回の購入を会員購入とみなす。 
   95    // 会員情報の読み込み 
  9696    $where1 = "secret_key = ? AND status = 2"; 
  9797    $customer = $objQuery->select("*", "dtb_customer", $where1, array($secret)); 
  98     // ½é²ó¹ØÆþ¾ðÊó¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
   98    // 初回購入情報の読み込み 
  9999    $order_temp_id = $objQuery->get("dtb_order_temp", "order_temp_id"); 
  100     // ¹ØÆþ¾ðÊó¤Î¹¹¿· 
   100    // 購入情報の更新 
  101101    if ($order_temp_id != null) { 
  102102        $arrCustomer['customer_id'] = $customer[0]['customer_id']; 
   
  111111     
  112112    switch($result) { 
  113     // ²¾HTML 
   113    // HTML 
  114114    case '4': 
  115115        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 1; 
  116116        break; 
  117     // ²¾TEXT 
   117    // TEXT 
  118118    case '5': 
  119119        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 2; 
  120120        break; 
  121     // ²¾¤Ê¤· 
   121    // 仮なし 
  122122    case '6': 
  123123        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 3; 
   
  131131    $objConn->query("COMMIT"); 
  132132         
  133     return $secret;     // ËÜÅÐÏ¿ID¤òÊÖ¤¹ 
   133    return $secret;     // 本登録IDを返す 
  134134} 
  135135 
  136 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   136//---- 入力エラーチェック 
  137137function lfErrorCheck($array) { 
  138138 
   
  140140    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  141141 
  142     $objErr->doFunc(array("²¾ÅÐÏ¿ID", 'id'), array("EXIST_CHECK")); 
   142    $objErr->doFunc(array("仮登録ID", 'id'), array("EXIST_CHECK")); 
  143143    if (! EregI("^[[:alnum:]]+$",$array["id"] )) { 
  144         $objErr->arrErr["id"] = "̵¸ú¤ÊURL¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËܲñ°÷ÅÐÏ¿ÍÑURL¤òºÆÅÙ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
   144        $objErr->arrErr["id"] = "無効なURLです。メールに記載されている本会員登録用URLを再度ご確認ください。"; 
  145145    } 
  146146    if (! $objErr->arrErr["id"]) { 
   
  150150 
  151151        if (! is_numeric($result)) { 
  152             $objErr->arrErr["id"] .= "¢¨ ´û¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ìµ¸ú¤ÊURL¤Ç¤¹¡£<br>"; 
   152            $objErr->arrErr["id"] .= "※ 既に会員登録が完了しているか、無効なURLです。<br>"; 
  153153            return $objErr->arrErr; 
  154154 
   
  159159} 
  160160 
  161 //---- Àµ²ñ°÷ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   161//---- 正会員登録完了メール送信 
  162162function lfSendRegistMail($registSecretKey) { 
  163163    global $objConn; 
  164164    global $CONF; 
  165165 
  166     //-- À«Ì¾¤ò¼èÆÀ 
   166    //-- 姓名を取得 
  167167    $sql = "SELECT email, name01, name02 FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?"; 
  168168    $result = $objConn->getAll($sql, array($registSecretKey)); 
  169169    $data = $result[0]; 
  170170     
  171     //--¡¡¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   171    //-- メール送信 
  172172    $objMailText = new SC_MobileView(); 
  173173    $objMailText->assign("CONF", $CONF); 
   
  175175    $objMailText->assign("name02", $data["name02"]); 
  176176    $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_regist_mail.tpl"); 
  177     $subject = sfMakeSubject('Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£'); 
   177    $subject = sfMakeSubject('本会員登録が完了しました。'); 
  178178    $objMail = new GC_SendMail(); 
  179179 
  180180    $objMail->setItem( 
  181                           ''                                //¡¡°¸Àè 
  182                         , $subject//"¡Ú" .$CONF["shop_name"]. "¡Û".ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT        //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  183                         , $toCustomerMail                   //¡¡ËÜʸ 
  184                         , $CONF["email03"]                  //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹ 
  185                         , $CONF["shop_name"]                //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á° 
  186                         , $CONF["email03"]                  //¡¡reply_to 
  187                         , $CONF["email04"]                  //¡¡return_path 
   181                          ''                                // 宛先 
   182                        , $subject//"【" .$CONF["shop_name"]. "】".ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT      // サブジェクト 
   183                        , $toCustomerMail                   // 本文 
   184                        , $CONF["email03"]                  // 配送元アドレス 
   185                        , $CONF["shop_name"]                // 配送元 名前 
   186                        , $CONF["email03"]                  // reply_to 
   187                        , $CONF["email04"]                  // return_path 
  188188                        , $CONF["email04"]                  //  Errors_to 
  189189                    ); 
  190     // °¸Àè¤ÎÀßÄê 
  191     $name = $data["name01"] . $data["name02"] ." ÍÍ"; 
   190    // 宛先の設定 
   191    $name = $data["name01"] . $data["name02"] ." "; 
  192192    $objMail->setTo($data["email"], $name); 
  193193    $objMail->sendMail(); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.