Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
4 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/mobile/products/category_list.php

  r12157 r15078  
  77 *  
  88 * 
  9  * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È/¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷ 
   9 * モバイルサイト/カテゴリー一覧 
  1010 */ 
  1111 
   
  1414class LC_Page { 
  1515    function LC_Page() { 
  16         /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  17         $this->tpl_mainpage = 'products/category_list.tpl';         // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  18         $this->tpl_title = '¥«¥Æ¥´¥ê°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸'; 
   16        /** 必ず指定する **/ 
   17        $this->tpl_mainpage = 'products/category_list.tpl';         // メインテンプレート 
   18        $this->tpl_title = 'カテゴリ一覧ページ'; 
  1919    } 
  2020} 
   
  2323$objView = new SC_MobileView(); 
  2424 
  25 // ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ 
   25// レイアウトデザインを取得 
  2626$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT); 
  2727 
  28 // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   28// カテゴリー情報を取得する。 
  2929lfGetCategories(@$_GET['category_id'], true, $objPage); 
  3030 
   
  3535 
  3636/** 
  37  * ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤½¤Î»Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ 
  38  * ¥Ú¡¼¥¸¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë¡£ 
   37 * 選択されたカテゴリーとその子カテゴリーの情報を取得し、 
   38 * ページオブジェクトに格納する。 
  3939 * 
  40  * @param string $category_id ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ID 
  41  * @param boolean $count_check Í­¸ú¤Ê¾¦Éʤ¬¤Ê¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò½ü¤¯¤«¤É¤¦¤« 
  42  * @param object &$objPage ¥Ú¡¼¥¸¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
   40 * @param string $category_id カテゴリーID 
   41 * @param boolean $count_check 有効な商品がないカテゴリーを除くかどうか 
   42 * @param object &$objPage ページオブジェクト 
  4343 * @return void 
  4444 */ 
  4545function lfGetCategories($category_id, $count_check = false, &$objPage) { 
  46     // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀµ¤·¤¤ID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   46    // カテゴリーの正しいIDを取得する。 
  4747    $category_id = sfGetCategoryId('', $category_id); 
  4848    if ($category_id == 0) { 
   
  5050    } 
  5151 
  52     $arrCategory = null;    // ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ 
  53     $arrChildren = array(); // »Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ 
   52    $arrCategory = null;    // 選択されたカテゴリー 
   53    $arrChildren = array(); // 子カテゴリー 
  5454 
  5555    $arrAll = sfGetCatTree($category_id, $count_check); 
  5656    foreach ($arrAll as $category) { 
  57         // ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾ì¹ç 
   57        // 選択されたカテゴリーの場合 
  5858        if ($category['category_id'] == $category_id) { 
  5959            $arrCategory = $category; 
   
  6161        } 
  6262 
  63         // ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ 
   63        // 関係のないカテゴリーはスキップする。 
  6464        if ($category['parent_category_id'] != $category_id) { 
  6565            continue; 
  6666        } 
  6767 
  68         // »Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¹¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡£ 
   68        // 子カテゴリーの場合は、孫カテゴリーが存在するかどうかを調べる。 
  6969        $arrGrandchildrenID = sfGetUnderChildrenArray($arrAll, 'parent_category_id', 'category_id', $category['category_id']); 
  7070        $category['has_children'] = count($arrGrandchildrenID) > 0; 
   
  7676    } 
  7777 
  78     // »Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¹ç·×¤¹¤ë¡£ 
   78    // 子カテゴリーの商品数を合計する。 
  7979    $children_product_count = 0; 
  8080    foreach ($arrChildren as $category) { 
   
  8282    } 
  8383 
  84     // ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ëľ°¤Î¾¦Éʤ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀèƬ¤ËÄɲ乤롣 
   84    // 選択されたカテゴリーに直属の商品がある場合は、子カテゴリーの先頭に追加する。 
  8585    if ($arrCategory['product_count'] > $children_product_count) { 
  86         $arrCategory['product_count'] -= $children_product_count;   // »Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½ü¤¯¡£ 
  87         $arrCategory['has_children'] = false;   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡£ 
   86        $arrCategory['product_count'] -= $children_product_count;   // 子カテゴリーの商品数を除く。 
   87        $arrCategory['has_children'] = false;   // 商品一覧ページに遷移させるため。 
  8888        array_unshift($arrChildren, $arrCategory); 
  8989    } 
  9090 
  91     // ·ë²Ì¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¡£ 
   91    // 結果を格納する。 
  9292    $objPage->arrCategory = $arrCategory; 
  9393    $objPage->arrChildren = $arrChildren; 
 • branches/feature-module-update/html/mobile/products/detail.php

  r12157 r15078  
  1212class LC_Page { 
  1313    function LC_Page() { 
  14         /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
   14        /** 必ず指定する **/ 
  1515        global $arrSTATUS; 
  1616        $this->arrSTATUS = $arrSTATUS; 
   
  2525         
  2626        /* 
  27          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  28          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  29          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   27         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   28         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   29         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  3030        */ 
  3131        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
   
  3838$objQuery = new SC_Query(); 
  3939 
  40 // ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ 
   40// レイアウトデザインを取得 
  4141$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, "products/detail.php"); 
  4242 
  43 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   43// パラメータ管理クラス 
  4444$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  45 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   45// パラメータ情報の初期化 
  4646lfInitParam(); 
  47 // POSTÃͤμèÆÀ 
   47// POST値の取得 
  4848$objFormParam->setParam($_POST); 
  4949 
  50 // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   50// ファイル管理クラス 
  5151$objUpFile = new SC_UploadFile(IMAGE_TEMP_DIR, IMAGE_SAVE_DIR); 
  52 // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   52// ファイル情報の初期化 
  5353lfInitFile(); 
  5454 
  55 // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î³Îǧ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Èó¸ø³«¤Î¾¦Éʤâɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
   55// 管理ページからの確認の場合は、非公開の商品も表示する。 
  5656if($_GET['admin'] == 'on') { 
  5757    $where = "del_flg = 0"; 
   
  6666} 
  6767 
  68 // ÃͤÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   68// 値の正当性チェック 
  6969if(!sfIsInt($_GET['product_id']) || !sfIsRecord("dtb_products", "product_id", $tmp_id, $where)) { 
  7070    sfDispSiteError(PRODUCT_NOT_FOUND, "", false, "", true); 
  7171} 
  72 // ¥í¥°¥¤¥óȽÄê 
   72// ログイン判定 
  7373if($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  74     //¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ü¥¿¥óɽ¼¨ 
   74    //お気に入りボタン表示 
  7575    $objPage->tpl_login = true; 
  7676 
  77 /* ±ÜÍ÷¥í¥°µ¡Ç½¤Ï¸½ºß̤»ÈÍÑ 
   77/* 閲覧ログ機能は現在未使用 
  7878     
  7979    $table = "dtb_customer_reading"; 
  8080    $where = "customer_id = ? "; 
  8181    $arrval[] = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
  82     //¸ÜµÒ¤Î±ÜÍ÷¾¦ÉÊ¿ô 
   82    //顧客の閲覧商品数 
  8383    $rpcnt = $objQuery->count($table, $where, $arrval); 
  8484 
  85     //±ÜÍ÷¿ô¤¬ÀßÄê¿ô°Ê²¼ 
   85    //閲覧数が設定数以下 
  8686    if ($rpcnt < CUSTOMER_READING_MAX){ 
  87         //±ÜÍ÷ÍúÎò¤Ë¿·µ¬Äɲà
   87        //閲覧履歴に新規追加 
  8888        lfRegistReadingData($tmp_id, $objCustomer->getValue('customer_id')); 
  8989    } else { 
  90         //±ÜÍ÷ÍúÎò¤ÎÃæ¤Ç°ìÈָŤ¤¤â¤Î¤òºï½ü¤·¤Æ¿·µ¬Äɲà
   90        //閲覧履歴の中で一番古いものを削除して新規追加 
  9191        $oldsql = "SELECT MIN(update_date) FROM ".$table." WHERE customer_id = ?"; 
  9292        $old = $objQuery->getone($oldsql, array($objCustomer->getValue("customer_id"))); 
  9393        $where = "customer_id = ? AND update_date = ? "; 
  9494        $arrval = array($objCustomer->getValue("customer_id"), $old); 
  95         //ºï½ü 
   95        //削除 
  9696        $objQuery->delete($table, $where, $arrval); 
  97         //Äɲà
   97        //追加 
  9898        lfRegistReadingData($tmp_id, $objCustomer->getValue('customer_id')); 
  9999    } 
   
  102102 
  103103 
  104 // µ¬³ÊÁªÂò¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ® 
   104// 規格選択セレクトボックスの作成 
  105105$objPage = lfMakeSelect($objPage, $tmp_id); 
  106106 
  107 // ¾¦ÉÊID¤òFORMÆâ¤ËÊÝ»ý¤¹¤ë¡£ 
   107// 商品IDをFORM内に保持する。 
  108108$objPage->tpl_product_id = $tmp_id; 
  109109 
  110110switch($_POST['mode']) { 
  111111case 'select': 
  112     // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   112    // 規格1が設定されている場合 
  113113    if($objPage->tpl_classcat_find1) { 
  114         // template¤ÎÊѹ¹ 
   114        // templateの変更 
  115115        $objPage->tpl_mainpage = "products/select_find1.tpl"; 
  116116        break; 
   
  120120    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  121121 
  122     // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   122    // 規格1が設定されている場合 
  123123    if($objPage->tpl_classcat_find1 and $objPage->arrErr['classcategory_id1']) { 
  124         // template¤ÎÊѹ¹ 
   124        // templateの変更 
  125125        $objPage->tpl_mainpage = "products/select_find1.tpl"; 
  126126        break; 
  127127    } 
  128128 
  129     // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   129    // 規格2が設定されている場合 
  130130    if($objPage->tpl_classcat_find2) { 
  131131        $objPage->arrErr = array(); 
   
  138138    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  139139 
  140     // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   140    // 規格1が設定されている場合 
  141141    if($objPage->tpl_classcat_find2 and $objPage->arrErr['classcategory_id2']) { 
  142         // template¤ÎÊѹ¹ 
   142        // templateの変更 
  143143        $objPage->tpl_mainpage = "products/select_find2.tpl"; 
  144144        break; 
  145145    } 
  146     // ¾¦ÉÊ¿ô¤ÎÁªÂò¤ò¹Ô¤¦ 
   146    // 商品数の選択を行う 
  147147    $objPage->tpl_mainpage = "products/select_item.tpl"; 
  148148    break; 
  149149 
  150150case 'cart': 
  151     // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   151    // 入力値の変換 
  152152    $objFormParam->convParam(); 
  153153    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
   
  157157        $classcategory_id2 = $_POST['classcategory_id2']; 
  158158                 
  159         // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   159        // 規格1が設定されていない場合 
  160160        if(!$objPage->tpl_classcat_find1) { 
  161161            $classcategory_id1 = '0'; 
  162162        } 
  163163         
  164         // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   164        // 規格2が設定されていない場合 
  165165        if(!$objPage->tpl_classcat_find2) { 
  166166            $classcategory_id2 = '0'; 
   
  181181 
  182182$objQuery = new SC_Query(); 
  183 // DB¤«¤é¾¦ÉʾðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   183// DBから商品情報を取得する。 
  184184$arrRet = $objQuery->select("*", "vw_products_allclass_detail AS alldtl", "product_id = ?", array($tmp_id)); 
  185185$objPage->arrProduct = $arrRet[0]; 
  186186 
  187 // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É¤Î¼èÆÀ 
   187// 商品コードの取得 
  188188$code_sql = "SELECT product_code FROM dtb_products_class AS prdcls WHERE prdcls.product_id = ? GROUP BY product_code ORDER BY product_code"; 
  189189$arrProductCode = $objQuery->getall($code_sql, array($tmp_id)); 
   
  191191$objPage->arrProductCode = $arrProductCode["product_code"]; 
  192192 
  193 // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤ò¼èÆÀ 
   193// 購入制限数を取得 
  194194if($objPage->arrProduct['sale_unlimited'] == 1 || $objPage->arrProduct['sale_limit'] > SALE_LIMIT_MAX) { 
  195195  $objPage->tpl_sale_limit = SALE_LIMIT_MAX; 
   
  198198} 
  199199 
  200 // ¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼èÆÀ 
   200// サブタイトルを取得 
  201201$arrFirstCat = sfGetFirstCat($arrRet[0]['category_id']); 
  202202$tpl_subtitle = $arrFirstCat['name']; 
  203203$objPage->tpl_subtitle = $tpl_subtitle; 
  204204 
  205 // DB¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ú¤­·Ñ¤° 
   205// DBからのデータを引き継ぐ 
  206206$objUpFile->setDBFileList($objPage->arrProduct); 
  207 // ¥Õ¥¡¥¤¥ëɽ¼¨ÍÑÇÛÎó¤òÅϤ¹ 
   207// ファイル表示用配列を渡す 
  208208$objPage->arrFile = $objUpFile->getFormFileList(IMAGE_TEMP_URL, IMAGE_SAVE_URL, true); 
  209 // »ÙʧÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
   209// 支払方法の取得 
  210210$objPage->arrPayment = lfGetPayment(); 
  211 // ÆþÎϾðÊó¤òÅϤ¹ 
   211// 入力情報を渡す 
  212212$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  213 //¥ì¥Ó¥å¡¼¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   213//レビュー情報の取得 
  214214$objPage->arrReview = lfGetReviewData($tmp_id); 
  215 // ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¾¦ÉÊ̾¤òÆþ¤ì¤ë 
  216 $objPage->tpl_title = "¾¦Éʾܺ٠". $objPage->arrProduct["name"]; 
  217 //¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉʾðÊóɽ¼¨ 
   215// タイトルに商品名を入れる 
   216$objPage->tpl_title = "商品詳細 ". $objPage->arrProduct["name"]; 
   217//オススメ商品情報表示 
  218218$objPage->arrRecommend = lfPreGetRecommendProducts($tmp_id); 
  219 //¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ 
   219//この商品を買った人はこんな商品も買っています 
  220220$objPage->arrRelateProducts = lfGetRelateProducts($tmp_id); 
  221221 
  222 // ³ÈÂç²èÁü¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤ò¥»¥Ã¥È 
   222// 拡大画像のウィンドウサイズをセット 
  223223list($large_width, $large_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrFile["main_large_image"]["filepath"])); 
  224224$objPage->tpl_large_width = $large_width + 60; 
   
  228228$objView->display(SITE_FRAME); 
  229229//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  230 /* ¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   230/* ファイル情報の初期化 */ 
  231231function lfInitFile() { 
  232232    global $objUpFile; 
  233     $objUpFile->addFile("°ìÍ÷-¥á¥¤¥ó²èÁü", 'main_list_image', array('jpg','gif'),IMAGE_SIZE, true, SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT); 
  234     $objUpFile->addFile("¾ÜºÙ-¥á¥¤¥ó²èÁü", 'main_image', array('jpg'), IMAGE_SIZE, true, NORMAL_IMAGE_WIDTH, NORMAL_IMAGE_HEIGHT); 
  235     $objUpFile->addFile("¾ÜºÙ-¥á¥¤¥ó³ÈÂç²èÁü", 'main_large_image', array('jpg'), IMAGE_SIZE, false, LARGE_IMAGE_HEIGHT, LARGE_IMAGE_HEIGHT); 
   233    $objUpFile->addFile("一覧-メイン画像", 'main_list_image', array('jpg','gif'),IMAGE_SIZE, true, SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT); 
   234    $objUpFile->addFile("詳細-メイン画像", 'main_image', array('jpg'), IMAGE_SIZE, true, NORMAL_IMAGE_WIDTH, NORMAL_IMAGE_HEIGHT); 
   235    $objUpFile->addFile("詳細-メイン拡大画像", 'main_large_image', array('jpg'), IMAGE_SIZE, false, LARGE_IMAGE_HEIGHT, LARGE_IMAGE_HEIGHT); 
  236236    for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) { 
  237         $objUpFile->addFile("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö²èÁü$cnt", "sub_image$cnt", array('jpg'), IMAGE_SIZE, false, NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT, NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT);  
  238         $objUpFile->addFile("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö³ÈÂç²èÁü$cnt", "sub_large_image$cnt", array('jpg'), IMAGE_SIZE, false, LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT, LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT); 
  239     } 
  240     $objUpFile->addFile("¾¦ÉÊÈæ³Ó²èÁü", 'file1', array('jpg'), IMAGE_SIZE, false, NORMAL_IMAGE_HEIGHT, NORMAL_IMAGE_HEIGHT); 
  241     $objUpFile->addFile("¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ë", 'file2', array('pdf'), PDF_SIZE, false, 0, 0, false); 
  242 } 
  243  
  244 /* µ¬³ÊÁªÂò¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ® */ 
   237        $objUpFile->addFile("詳細-サブ画像$cnt", "sub_image$cnt", array('jpg'), IMAGE_SIZE, false, NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT, NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT);    
   238        $objUpFile->addFile("詳細-サブ拡大画像$cnt", "sub_large_image$cnt", array('jpg'), IMAGE_SIZE, false, LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT, LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT); 
   239    } 
   240    $objUpFile->addFile("商品比較画像", 'file1', array('jpg'), IMAGE_SIZE, false, NORMAL_IMAGE_HEIGHT, NORMAL_IMAGE_HEIGHT); 
   241    $objUpFile->addFile("商品詳細ファイル", 'file2', array('pdf'), PDF_SIZE, false, 0, 0, false); 
   242} 
   243 
   244/* 規格選択セレクトボックスの作成 */ 
  245245function lfMakeSelect($objPage, $product_id) { 
  246246    global $objPage; 
  247247    $classcat_find1 = false; 
  248248    $classcat_find2 = false; 
  249     // ºß¸Ë¤¢¤ê¤Î¾¦ÉʤÎ̵ͭ 
   249    // 在庫ありの商品の有無 
  250250    $stock_find = false; 
  251251     
  252     // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
   252    // 規格名一覧 
  253253    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
  254     // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
   254    // 規格分類名一覧 
  255255    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  256     // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
   256    // 商品規格情報の取得     
  257257    $arrProductsClass = lfGetProductsClass($product_id); 
  258258     
  259     // µ¬³Ê1¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
   259    // 規格1クラス名の取得 
  260260    $objPage->tpl_class_name1 = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id1']]; 
  261     // µ¬³Ê2¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
   261    // 規格2クラス名の取得 
  262262    $objPage->tpl_class_name2 = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id2']]; 
  263263     
  264     // ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¿ô  
   264    // すべての組み合わせ数    
  265265    $count = count($arrProductsClass); 
  266266     
   
  272272     
  273273    $list_id = 0; 
  274     $arrList[0] = "\tlist0 = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤'"; 
   274    $arrList[0] = "\tlist0 = new Array('選択してください'"; 
  275275    $arrVal[0] = "\tval0 = new Array(''"; 
  276276     
  277277    for ($i = 0; $i < $count; $i++) { 
  278         // ºß¸Ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   278        // 在庫のチェック 
  279279        if($arrProductsClass[$i]['stock'] <= 0 && $arrProductsClass[$i]['stock_unlimited'] != '1') { 
  280280            continue; 
   
  283283        $stock_find = true; 
  284284         
  285         // µ¬³Ê1¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
   285        // 規格1のセレクトボックス用 
  286286        if($classcat_id1 != $arrProductsClass[$i]['classcategory_id1']){ 
  287287            $arrList[$list_id].=");\n"; 
   
  291291        } 
  292292 
  293         // µ¬³Ê2¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
   293        // 規格2のセレクトボックス用 
  294294        if($arrProductsClass[$i]['classcategory_id1'] == $_POST['classcategory_id1'] and $classcat_id2 != $arrProductsClass[$i]['classcategory_id2']) { 
  295295            $classcat_id2 = $arrProductsClass[$i]['classcategory_id2']; 
   
  299299        $list_id++; 
  300300 
  301         // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹É½¼¨ÃÍ 
   301        // セレクトボックス表示値 
  302302        if($arrList[$list_id] == "") { 
  303             $arrList[$list_id] = "\tlist".$list_id." = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤', '".$arrClassCatName[$classcat_id2]."'"; 
   303            $arrList[$list_id] = "\tlist".$list_id." = new Array('選択してください', '".$arrClassCatName[$classcat_id2]."'"; 
  304304        } else { 
  305305            $arrList[$list_id].= ", '".$arrClassCatName[$classcat_id2]."'"; 
  306306        } 
  307307         
  308         // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹POSTÃÍ 
   308        // セレクトボックスPOST値 
  309309        if($arrVal[$list_id] == "") { 
  310310            $arrVal[$list_id] = "\tval".$list_id." = new Array('', '".$classcat_id2."'"; 
   
  317317    $arrVal[$list_id].=");\n"; 
  318318         
  319     // µ¬³Ê1 
   319    // 規格1 
  320320    $objPage->arrClassCat1 = $arrSele1; 
  321321    $objPage->arrClassCat2 = $arrSele2; 
   
  349349    //$objPage->tpl_javascript.=$vals.");\n"; 
  350350     
  351     // ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¬³Ê2ID 
   351    // 選択されている規格2ID 
  352352    $objPage->tpl_onload = "lnSetSelect('form1', 'classcategory_id1', 'classcategory_id2', '" . $_POST['classcategory_id2'] . "');"; 
  353353 
  354     // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   354    // 規格1が設定されている 
  355355    if($arrProductsClass[0]['classcategory_id1'] != '0') { 
  356356        $classcat_find1 = true; 
  357357    } 
  358358     
  359     // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   359    // 規格2が設定されている 
  360360    if($arrProductsClass[0]['classcategory_id2'] != '0') { 
  361361        $classcat_find2 = true; 
   
  369369} 
  370370 
  371 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   371/* パラメータ情報の初期化 */ 
  372372function lfInitParam() { 
  373373    global $objFormParam; 
  374374 
  375     $objFormParam->addParam("µ¬³Ê1", "classcategory_id1", INT_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  376     $objFormParam->addParam("µ¬³Ê2", "classcategory_id2", INT_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  377     $objFormParam->addParam("¸Ä¿ô", "quantity", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "ZERO_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  378 } 
  379  
  380 /* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */ 
   375    $objFormParam->addParam("規格1", "classcategory_id1", INT_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   376    $objFormParam->addParam("規格2", "classcategory_id2", INT_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   377    $objFormParam->addParam("個数", "quantity", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "ZERO_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   378} 
   379 
   380/* 商品規格情報の取得 */ 
  381381function lfGetProductsClass($product_id) { 
  382382    $arrRet = array(); 
  383383    if(sfIsInt($product_id)) { 
  384         // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ 
   384        // 商品規格取得 
  385385        $objQuery = new SC_Query(); 
  386386        $col = "product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited"; 
   
  393393} 
  394394 
  395 /* ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉʤÎÆɤ߹þ¤ß */ 
   395/* 登録済みオススメ商品の読み込み */ 
  396396function lfPreGetRecommendProducts($product_id) { 
  397397    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  414414} 
  415415 
  416 /* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
   416/* 入力内容のチェック */ 
  417417function lfCheckError() { 
  418418    global $objFormParam; 
  419419    global $objPage; 
  420     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   420    // 入力データを渡す。 
  421421    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  422422    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  423423    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  424424         
  425     // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   425    // 複数項目チェック 
  426426    if ($objPage->tpl_classcat_find1) { 
  427         $objErr->doFunc(array("µ¬³Ê1", "classcategory_id1"), array("EXIST_CHECK")); 
   427        $objErr->doFunc(array("規格1", "classcategory_id1"), array("EXIST_CHECK")); 
  428428    } 
  429429    if ($objPage->tpl_classcat_find2) { 
  430         $objErr->doFunc(array("µ¬³Ê2", "classcategory_id2"), array("EXIST_CHECK")); 
   430        $objErr->doFunc(array("規格2", "classcategory_id2"), array("EXIST_CHECK")); 
  431431    } 
  432432 
   
  434434} 
  435435 
  436 //±ÜÍ÷ÍúÎò¿·µ¬ÅÐÏ¿ 
   436//閲覧履歴新規登録 
  437437function lfRegistReadingData($tmp_id, $customer_id){ 
  438438    $objQuery = new SC_Query; 
   
  444444} 
  445445 
  446 //¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ 
   446//この商品を買った人はこんな商品も買っています 
  447447function lfGetRelateProducts($tmp_id) { 
  448448    $objQuery = new SC_Query; 
  449     //¼«Æ°Ãê½Ð 
   449    //自動抽出 
  450450    $objQuery->setorder("random()"); 
  451     //ɽ¼¨·ï¿ô¤ÎÀ©¸Â 
   451    //表示件数の制限 
  452452    $objQuery->setlimit(RELATED_PRODUCTS_MAX); 
  453     //¸¡º÷¾ò·ï 
   453    //検索条件 
  454454    $col = "name, main_list_image, price01_min, price02_min, price01_max, price02_max, point_rate"; 
  455455    $from = "vw_products_allclass AS allcls "; 
  456456    $where = "del_flg = 0 AND status = 1 AND (stock_max <> 0 OR stock_max IS NULL) AND product_id = ? "; 
  457457    $arrval[] = $tmp_id; 
  458     //·ë²Ì¤Î¼èÆÀ 
   458    //結果の取得 
  459459    $arrProducts = $objQuery->select($col, $from, $where, $arrval); 
  460460     
   
  462462} 
  463463 
  464 //¾¦Éʤ´¤È¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   464//商品ごとのレビュー情報を取得する 
  465465function lfGetReviewData($id) { 
  466466    $objQuery = new SC_Query; 
  467     //¾¦Éʤ´¤È¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   467    //商品ごとのレビュー情報を取得する 
  468468    $col = "create_date, reviewer_url, reviewer_name, recommend_level, title, comment"; 
  469469    $from = "dtb_review"; 
   
  474474} 
  475475 
  476 //»ÙʧÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
  477 //payment_id    1:¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¡2:¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó   
   476//支払方法の取得 
   477//payment_id    1:クレジット 2:ショッピングローン  
  478478function lfGetPayment() { 
  479479    $objQuery = new SC_Query; 
 • branches/feature-module-update/html/mobile/products/list.php

  r12157 r15078  
  77 *  
  88 * 
  9  * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È/¾¦ÉÊ°ìÍ÷ 
   9 * モバイルサイト/商品一覧 
  1010 */ 
  1111 
   
  2323        $this->arrPRODUCTLISTMAX = $arrPRODUCTLISTMAX;       
  2424        /* 
  25          session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  26          ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  27          private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   25         session_start時のno-cacheヘッダーを抑制することで 
   26         「戻る」ボタン使用時の有効期限切れ表示を抑制する。 
   27         private-no-expire:クライアントのキャッシュを許可する。 
  2828        */ 
  2929        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
   
  3434$conn = new SC_DBConn(); 
  3535 
  36 //ɽ¼¨·ï¿ô¤ÎÁªÂò 
   36//表示件数の選択 
  3737if(sfIsInt($_REQUEST['disp_number'])) { 
  3838    $objPage->disp_number = $_REQUEST['disp_number']; 
  3939} else { 
  40     //ºÇ¾®É½¼¨·ï¿ô¤òÁªÂò 
   40    //最小表示件数を選択 
  4141    $objPage->disp_number = current(array_keys($arrPRODUCTLISTMAX)); 
  4242} 
  4343 
  44 //ɽ¼¨½ç½ø¤ÎÊݸ 
   44//表示順序の保存 
  4545$objPage->orderby = $_REQUEST['orderby']; 
  4646 
  47 // GET¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¸µ¤ËÀµ¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   47// GETのカテゴリIDを元に正しいカテゴリIDを取得する。 
  4848$category_id = sfGetCategoryId("", $_GET['category_id']); 
  4949 
  50 // ¥¿¥¤¥È¥ëÊÔ½¸ 
   50// タイトル編集 
  5151$tpl_subtitle = ""; 
  5252$tpl_search_mode = false; 
  5353if($_GET['mode'] == 'search'){ 
  54     $tpl_subtitle = "¸¡º÷·ë²Ì"; 
   54    $tpl_subtitle = "検索結果"; 
  5555    $tpl_search_mode = true; 
  5656}elseif ($category_id == "" ) { 
  57     $tpl_subtitle = "Á´¾¦ÉÊ"; 
   57    $tpl_subtitle = "全商品"; 
  5858}else{ 
  5959    $arrFirstCat = sfGetFirstCat($category_id); 
   
  6464$count = $objQuery->count("dtb_best_products", "category_id = ?", array($category_id)); 
  6565 
  66 // °Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ÇBEST¾¦Éʤòɽ¼¨¤¹¤ë 
  67 // ¡¦BESTºÇÂç¿ô¤Î¾¦Éʤ¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 
  68 // ¡¦¥«¥Æ¥´¥êID¤¬¥ë¡¼¥ÈID¤Ç¤¢¤ë¡£ 
  69 // ¡¦¸¡º÷¥â¡¼¥É¤Ç¤Ê¤¤¡£ 
   66// 以下の条件でBEST商品を表示する 
   67// ・BEST最大数の商品が登録されている。 
   68// ・カテゴリIDがルートIDである。 
   69// ・検索モードでない。 
  7070if(($count >= BEST_MIN) && lfIsRootCategory($category_id) && ($_GET['mode'] != 'search') ) { 
  71     // ¾¦ÉÊTOP¤Îɽ¼¨½èÍý 
  72     /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  73     $objPage->tpl_mainpage = "products/list.tpl";       // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È    
   71    // 商品TOPの表示処理 
   72    /** 必ず指定する **/ 
   73    $objPage->tpl_mainpage = "products/list.tpl";       // メインテンプレート     
  7474     
  7575    $objPage->arrBestItems = sfGetBestProducts($conn, $category_id); 
   
  7777} else { 
  7878    if ($_GET['mode'] == 'search' && strlen($_GET['category_id']) == 0 ){ 
  79         // ¸¡º÷»þ¤Ëcategory_id¤¬GET¤Ë¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾¤ËËä¤á¤¿ID¤ò¶õÇò¤ËÌ᤹ 
   79        // 検索時にcategory_idがGETに存在しない場合は、仮に埋めたIDを空白に戻す 
  8080        $category_id = '';   
  8181    } 
  8282     
  83     // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Îɽ¼¨½èÍý 
   83    // 商品一覧の表示処理 
  8484    $objPage = lfDispProductsList($category_id, $_GET['name'], $objPage->disp_number, $_REQUEST['orderby']); 
  8585     
  86     // ¸¡º÷¾ò·ï¤ò²èÌ̤Ëɽ¼¨ 
  87     // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¸¡º÷¾ò·ï 
   86    // 検索条件を画面に表示 
   87    // カテゴリー検索条件 
  8888    if (strlen($_GET['category_id']) == 0) { 
  89         $arrSearch['category'] = "»ØÄê¤Ê¤·"; 
   89        $arrSearch['category'] = "指定なし"; 
  9090    }else{ 
  9191        $arrCat = $conn->getOne("SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?",array($category_id)); 
   
  9393    } 
  9494     
  95     // ¾¦ÉÊ̾¸¡º÷¾ò·ï 
   95    // 商品名検索条件 
  9696    if ($_GET['name'] === "") { 
  97         $arrSearch['name'] = "»ØÄê¤Ê¤·"; 
   97        $arrSearch['name'] = "指定なし"; 
  9898    }else{ 
  9999        $arrSearch['name'] = $_GET['name']; 
   
  101101} 
  102102 
  103 // ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ 
   103// レイアウトデザインを取得 
  104104$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, "products/list.php"); 
  105105 
  106106if($_POST['mode'] == "cart" && $_POST['product_id'] != "") { 
  107     // ÃͤÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   107    // 値の正当性チェック 
  108108    if(!sfIsInt($_POST['product_id']) || !sfIsRecord("dtb_products", "product_id", $_POST['product_id'], "del_flg = 0 AND status = 1")) { 
  109109        sfDispSiteError(PRODUCT_NOT_FOUND, "", false, "", true); 
  110110    } else { 
  111         // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   111        // 入力値の変換 
  112112        $objPage->arrErr = lfCheckError($_POST['product_id']); 
  113113        if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   
  117117            $classcategory_id2 = $_POST[$classcategory_id. '_2']; 
  118118            $quantity = "quantity". $_POST['product_id']; 
  119             // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   119            // 規格1が設定されていない場合 
  120120            if(!$objPage->tpl_classcat_find1[$_POST['product_id']]) { 
  121121                $classcategory_id1 = '0'; 
  122122            } 
  123             // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   123            // 規格2が設定されていない場合 
  124124            if(!$objPage->tpl_classcat_find2[$_POST['product_id']]) { 
  125125                $classcategory_id2 = '0'; 
   
  134134 
  135135 
  136 // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤êµ¡Ç½ÍѤÎURL¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£ 
   136// ページ送り機能用のURLを作成する。 
  137137$objURL = new Net_URL($_SERVER['PHP_SELF']); 
  138138foreach ($_REQUEST as $key => $value) { 
   
  156156$objPage->tpl_search_mode = $tpl_search_mode; 
  157157 
  158 // »ÙʧÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
   158// 支払方法の取得 
  159159$objPage->arrPayment = lfGetPayment(); 
  160 // ÆþÎϾðÊó¤òÅϤ¹ 
   160// 入力情報を渡す 
  161161$objPage->arrForm = $_POST; 
  162162 
   
  167167 
  168168//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  169 /* ¥«¥Æ¥´¥êID¤¬¥ë¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê */ 
   169/* カテゴリIDがルートかどうかの判定 */ 
  170170function lfIsRootCategory($category_id) { 
  171171    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  177177} 
  178178 
  179 /* ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Îɽ¼¨ */ 
   179/* 商品一覧の表示 */ 
  180180function lfDispProductsList($category_id, $name, $disp_num, $orderby) { 
  181181    global $objPage; 
   
  183183    $objPage->tpl_pageno = $_REQUEST['pageno']; 
  184184 
  185     //ɽ¼¨·ï¿ô¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
  186     $objPage->tpl_mainpage = "products/list.tpl";       // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È        
  187  
  188     //ɽ¼¨½ç½ø 
   185    //表示件数でテンプレートを切り替える 
   186    $objPage->tpl_mainpage = "products/list.tpl";       // メインテンプレート         
   187 
   188    //表示順序 
  189189    switch($orderby) { 
  190     //²Á³Ê½ç 
   190    //価格順 
  191191    case 'price': 
  192192        $order = "price02_min ASC"; 
  193193        break; 
  194     //¿·Ãå½ç 
   194    //新着順 
  195195    case 'date': 
  196196        $order = "create_date DESC"; 
   
  201201    } 
  202202     
  203     // ¾¦Éʸ¡º÷¾ò·ï¤ÎºîÀ®¡Ê̤ºï½ü¡¢É½¼¨¡Ë 
   203    // 商品検索条件の作成(未削除、表示) 
  204204    $where = "del_flg = 0 AND status = 1 "; 
  205     // ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¤ÎWHEREʸ»úÎó¼èÆÀ 
   205    // カテゴリからのWHERE文字列取得 
  206206    if ( $category_id ) { 
  207207        $where .= 'AND category_id = ?'; 
   
  209209    } 
  210210         
  211     // ¾¦ÉÊ̾¤òwhereʸ¤Ë 
   211    // 商品名をwhere文に 
  212212    $name = ereg_replace(",", "", $name); 
  213213    if ( strlen($name) > 0 ){ 
   
  218218    } 
  219219             
  220     // ¹Ô¿ô¤Î¼èÆÀ 
   220    // 行数の取得 
  221221    $linemax = $objQuery->count("vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
  222     $objPage->tpl_linemax = $linemax;   // ²¿·ï¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¼¨ÍÑ 
  223      
  224     // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
   222    $objPage->tpl_linemax = $linemax;   // 何件が該当しました。表示用 
   223     
   224    // ページ送りの取得 
  225225    $objNavi = new SC_PageNavi($_REQUEST['pageno'], $linemax, $disp_num, "fnNaviPage", NAVI_PMAX); 
  226226     
  227227    $strnavi = $objNavi->strnavi; 
  228228    $strnavi = str_replace('onclick="fnNaviPage', 'onclick="form1.mode.value=\''.'\'; fnNaviPage', $strnavi); 
  229     $objPage->tpl_strnavi = $strnavi;       // ɽ¼¨Ê¸»úÎó 
  230     $startno = $objNavi->start_row;                 // ³«»Ï¹Ô 
  231      
  232     // ¼èÆÀÈϰϤλØÄê(³«»Ï¹ÔÈֹ桢¹Ô¿ô¤Î¥»¥Ã¥È) 
   229    $objPage->tpl_strnavi = $strnavi;       // 表示文字列 
   230    $startno = $objNavi->start_row;                 // 開始行 
   231     
   232    // 取得範囲の指定(開始行番号、行数のセット) 
  233233    $objQuery->setlimitoffset($disp_num, $startno); 
  234     // ɽ¼¨½ç½ø 
   234    // 表示順序 
  235235    $objQuery->setorder($order); 
  236     // ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¼èÆÀ 
   236    // 検索結果の取得 
  237237    $objPage->arrProducts = $objQuery->select("*", "vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
  238238     
  239     // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
   239    // 規格名一覧 
  240240    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
  241     // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
   241    // 規格分類名一覧 
  242242    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  243     // ´ë²è¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀßÄê 
   243    // 企画セレクトボックス設定 
  244244    if($disp_num == 15) { 
  245245        for($i = 0; $i < count($objPage->arrProducts); $i++) { 
  246246            $objPage = lfMakeSelect($objPage->arrProducts[$i]['product_id'], $arrClassName, $arrClassCatName); 
  247             // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤ò¼èÆÀ 
   247            // 購入制限数を取得 
  248248            $objPage = lfGetSaleLimit($objPage->arrProducts[$i]); 
  249249        } 
   
  254254} 
  255255 
  256 /* µ¬³Ê¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ® */ 
   256/* 規格セレクトボックスの作成 */ 
  257257function lfMakeSelect($product_id, $arrClassName, $arrClassCatName) { 
  258258    global $objPage; 
   
  260260    $classcat_find1 = false; 
  261261    $classcat_find2 = false; 
  262     // ºß¸Ë¤¢¤ê¤Î¾¦ÉʤÎ̵ͭ 
   262    // 在庫ありの商品の有無 
  263263    $stock_find = false; 
  264264     
  265     // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
   265    // 商品規格情報の取得     
  266266    $arrProductsClass = lfGetProductsClass($product_id); 
  267267     
  268     // µ¬³Ê1¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
   268    // 規格1クラス名の取得 
  269269    $objPage->tpl_class_name1[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id1']]; 
  270     // µ¬³Ê2¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
   270    // 規格2クラス名の取得 
  271271    $objPage->tpl_class_name2[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id2']]; 
  272272     
  273     // ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¿ô  
   273    // すべての組み合わせ数    
  274274    $count = count($arrProductsClass); 
  275275     
   
  280280     
  281281    $list_id = 0; 
  282     $arrList[0] = "\tlist". $product_id. "_0 = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤'"; 
   282    $arrList[0] = "\tlist". $product_id. "_0 = new Array('選択してください'"; 
  283283    $arrVal[0] = "\tval". $product_id. "_0 = new Array(''"; 
  284284     
  285285    for ($i = 0; $i < $count; $i++) { 
  286         // ºß¸Ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   286        // 在庫のチェック 
  287287        if($arrProductsClass[$i]['stock'] <= 0 && $arrProductsClass[$i]['stock_unlimited'] != '1') { 
  288288            continue; 
   
  291291        $stock_find = true; 
  292292         
  293         // µ¬³Ê1¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
   293        // 規格1のセレクトボックス用 
  294294        if($classcat_id1 != $arrProductsClass[$i]['classcategory_id1']){ 
  295295            $arrList[$list_id].=");\n"; 
   
  300300        } 
  301301         
  302         // µ¬³Ê2¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
   302        // 規格2のセレクトボックス用 
  303303        $classcat_id2 = $arrProductsClass[$i]['classcategory_id2']; 
  304304         
  305         // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹É½¼¨ÃÍ 
   305        // セレクトボックス表示値 
  306306        if($arrList[$list_id] == "") { 
  307             $arrList[$list_id] = "\tlist". $product_id. "_". $list_id. " = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤', '". $arrClassCatName[$classcat_id2]. "'"; 
   307            $arrList[$list_id] = "\tlist". $product_id. "_". $list_id. " = new Array('選択してください', '". $arrClassCatName[$classcat_id2]. "'"; 
  308308        } else { 
  309309            $arrList[$list_id].= ", '".$arrClassCatName[$classcat_id2]."'"; 
  310310        } 
  311311         
  312         // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹POSTÃÍ 
   312        // セレクトボックスPOST値 
  313313        if($arrVal[$list_id] == "") { 
  314314            $arrVal[$list_id] = "\tval". $product_id. "_". $list_id. " = new Array('', '". $classcat_id2. "'"; 
   
  321321    $arrVal[$list_id].=");\n"; 
  322322         
  323     // µ¬³Ê1 
   323    // 規格1 
  324324    $objPage->arrClassCat1[$product_id] = $arrSele; 
  325325     
   
  350350    $objPage->tpl_javascript.= $vals.");\n"; 
  351351     
  352     // ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¬³Ê2ID 
   352    // 選択されている規格2ID 
  353353    $classcategory_id = "classcategory_id". $product_id; 
  354354    $objPage->tpl_onload .= "lnSetSelect('".$classcategory_id."_1','".$classcategory_id."_2','".$product_id."','".$_POST[$classcategory_id."_2"]."'); "; 
  355355 
  356     // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   356    // 規格1が設定されている 
  357357    if($arrProductsClass[0]['classcategory_id1'] != '0') { 
  358358        $classcat_find1 = true; 
  359359    } 
  360360     
  361     // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   361    // 規格2が設定されている 
  362362    if($arrProductsClass[0]['classcategory_id2'] != '0') { 
  363363        $classcat_find2 = true; 
   
  370370    return $objPage; 
  371371} 
  372 /* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */ 
   372/* 商品規格情報の取得 */ 
  373373function lfGetProductsClass($product_id) { 
  374374    $arrRet = array(); 
  375375    if(sfIsInt($product_id)) { 
  376         // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ 
   376        // 商品規格取得 
  377377        $objQuery = new SC_Query(); 
  378378        $col = "product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited"; 
   
  385385} 
  386386 
  387 /* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
   387/* 入力内容のチェック */ 
  388388function lfCheckError($id) { 
  389389    global $objPage; 
  390390     
  391     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   391    // 入力データを渡す。 
  392392    $objErr = new SC_CheckError(); 
  393393     
   
  395395    $classcategory_id2 = "classcategory_id". $id. "_2"; 
  396396    $quantity = "quantity". $id; 
  397     // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   397    // 複数項目チェック 
  398398    if ($objPage->tpl_classcat_find1[$id]) { 
  399         $objErr->doFunc(array("µ¬³Ê1", $classcategory_id1, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   399        $objErr->doFunc(array("規格1", $classcategory_id1, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  400400    } 
  401401    if ($objPage->tpl_classcat_find2[$id]) { 
  402         $objErr->doFunc(array("µ¬³Ê2", $classcategory_id2, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  403     } 
  404     $objErr->doFunc(array("¸Ä¿ô", $quantity, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "ZERO_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   402        $objErr->doFunc(array("規格2", $classcategory_id2, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   403    } 
   404    $objErr->doFunc(array("個数", $quantity, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "ZERO_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  405405             
  406406    return $objErr->arrErr; 
  407407} 
  408408 
  409 // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤ÎÀßÄê 
   409// 購入制限数の設定 
  410410function lfGetSaleLimit($product) { 
  411411    global $objPage; 
  412     //ºß¸Ë¤¬Ìµ¸Â¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþÀ©¸ÂÃͤ¬ÀßÄêÃͤè¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç 
   412    //在庫が無限または購入制限値が設定値より大きい場合 
  413413    if($product['sale_unlimited'] == 1 || $product['sale_limit'] > SALE_LIMIT_MAX) { 
  414414        $objPage->tpl_sale_limit[$product['product_id']] = SALE_LIMIT_MAX; 
   
  420420} 
  421421 
  422 //»ÙʧÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
  423 //payment_id    1:Âå¶â°ú´¹¡¡2:¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¡¡3:¸½¶â½ñα 
   422//支払方法の取得 
   423//payment_id    1:代金引換 2:銀行振り込み 3:現金書留 
  424424function lfGetPayment() { 
  425425    $objQuery = new SC_Query; 
 • branches/feature-module-update/html/mobile/products/search.php

  r12157 r15078  
  77 *  
  88 * 
  9  * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È/¾¦Éʸ¡º÷¥Õ¥©¡¼¥à 
   9 * モバイルサイト/商品検索フォーム 
  1010 */ 
  1111 
   
  1414class LC_Page { 
  1515    function LC_Page() { 
  16         /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  17         $this->tpl_mainpage = 'products/search.tpl';            // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  18         $this->tpl_title = '¾¦Éʸ¡º÷'; 
   16        /** 必ず指定する **/ 
   17        $this->tpl_mainpage = 'products/search.tpl';            // メインテンプレート 
   18        $this->tpl_title = '商品検索'; 
  1919    } 
  2020} 
   
  2323$objView = new SC_MobileView(); 
  2424 
  25 // ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ 
   25// レイアウトデザインを取得 
  2626$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT); 
  2727 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.