Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/mobile/mypage/index.php

  r12157 r15078  
  1515    function LC_Page() { 
  1616        $this->tpl_mainpage = 'mypage/index.tpl'; 
  17         $this->tpl_title = 'MY¥Ú¡¼¥¸/¹ØÆþÍúÎò°ìÍ÷'; 
   17        $this->tpl_title = 'MYページ/購入履歴一覧'; 
  1818        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
  1919    } 
   
  2424$objQuery = new SC_Query(); 
  2525$objCustomer = new SC_Customer(); 
  26 // ¥¯¥Ã¥­¡¼´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   26// クッキー管理クラス 
  2727$objCookie = new SC_Cookie(COOKIE_EXPIRE); 
  28 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   28// パラメータ管理クラス 
  2929$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  30 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   30// パラメータ情報の初期化 
  3131lfInitParam(); 
  32 // POSTÃͤμèÆÀ 
   32// POST値の取得 
  3333$objFormParam->setParam($_POST); 
  3434 
  35 // ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ 
   35// レイアウトデザインを取得 
  3636$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, "mypage/index.php"); 
  3737 
  38 // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   38// 携帯端末IDが一致する会員が存在するかどうかをチェックする。 
  3939$objPage->tpl_valid_phone_id = $objCustomer->checkMobilePhoneId(); 
  4040 
  41 // ¥í¥°¥¤¥ó½èÍý 
   41// ログイン処理 
  4242if($_POST['mode'] == 'login') { 
  4343    $objFormParam->toLower('login_email'); 
   
  4545    $arrForm =  $objFormParam->getHashArray(); 
  4646     
  47     // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊݸȽÄê 
   47    // クッキー保存判定 
  4848    if ($arrForm['login_memory'] == "1" && $arrForm['login_email'] != "") { 
  4949        $objCookie->setCookie('login_email', $_POST['login_email']); 
   
  5555        if($objCustomer->getCustomerDataFromMobilePhoneIdPass($arrForm['login_pass']) || 
  5656           $objCustomer->getCustomerDataFromEmailPass($arrForm['login_pass'], $arrForm['login_email'], true)) { 
  57             // ¥í¥°¥¤¥ó¤¬À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·ÈÂÓüËöID¤òÊݸ¤¹¤ë¡£ 
   57            // ログインが成功した場合は携帯端末IDを保存する。 
  5858            $objCustomer->updateMobilePhoneId(); 
  5959 
  60             // ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   60            // 携帯のメールアドレスをコピーする。 
  6161            $objCustomer->updateEmailMobile(); 
  6262 
  63             // ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   63            // 携帯のメールアドレスが登録されていない場合 
  6464            if (!$objCustomer->hasValue('email_mobile')) { 
  6565                header('Location: ' . gfAddSessionId('../entry/email_mobile.php')); 
   
  8181 
  8282 
  83 // ¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   83// ログインチェック 
  8484if(!$objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  8585    $objPage->tpl_mainpage = 'mypage/login.tpl'; 
   
  8787    $objView->assignArray(array("arrErr" => $arrErr)); 
  8888}else { 
  89     //¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¸ÜµÒ¾ðÊóɽ¼¨ÍÑ 
   89    //マイページトップ顧客情報表示用 
  9090    $objPage->CustomerName1 = $objCustomer->getvalue('name01'); 
  9191    $objPage->CustomerName2 = $objCustomer->getvalue('name02'); 
  9292} 
  9393 
  94 $objView->assignobj($objPage);              //$objpageÆâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÑ¿ô¤òsmarty¤Ë³ÊǼ 
  95 $objView->display(SITE_FRAME);              //¥Ñ¥¹¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÑ¿ô¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¼Â¹Ô 
   94$objView->assignobj($objPage);              //$objpage内の全てのテンプレート変数をsmartyに格納 
   95$objView->display(SITE_FRAME);              //パスとテンプレート変数の呼び出し、実行 
  9696 
  9797//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  98 /* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   98/* パラメータ情報の初期化 */ 
  9999function lfInitParam() { 
  100100    global $objFormParam; 
  101     $objFormParam->addParam("µ­²±¤¹¤ë", "login_memory", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  102     $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "login_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  103     $objFormParam->addParam("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   101    $objFormParam->addParam("記憶する", "login_memory", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   102    $objFormParam->addParam("メールアドレス", "login_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   103    $objFormParam->addParam("パスワード", "login_pass", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  104104} 
  105105?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.