Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/mobile/mypage/change.php

  r12157 r15078  
  77 *  
  88 * 
  9  * ¾ðÊóÊѹ¹ 
   9 * 情報変更 
  1010 */ 
  1111 
   
  1414class LC_Page { 
  1515    function LC_Page() { 
  16         $this->tpl_mainpage = 'mypage/change.tpl';      // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  17         $this->tpl_title .= 'ÅÐÏ¿Êѹ¹(1/3)';            //¡¡¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë 
  18     } 
  19 } 
  20  
  21 //---- ¥Ú¡¼¥¸½é´üÀßÄê 
  22 $CONF = sf_getBasisData();                  // ŹÊÞ´ðËܾðÊó 
   16        $this->tpl_mainpage = 'mypage/change.tpl';      // メインテンプレート 
   17        $this->tpl_title .= '登録変更(1/3)';            // ページタイトル 
   18    } 
   19} 
   20 
   21//---- ページ初期設定 
   22$CONF = sf_getBasisData();                  // 店舗基本情報 
  2323$objConn = new SC_DbConn(); 
  2424$objPage = new LC_Page(); 
   
  3030$objPage->arrJob = $arrJob; 
  3131$objPage->arrReminder = $arrReminder; 
  32 $objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê 
   32$objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    // 日付プルダウン設定 
  3333$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth(); 
  3434$objPage->arrDay = $objDate->getDay(); 
  3535 
  36 // ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ 
   36// レイアウトデザインを取得 
  3737$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT); 
  3838 
  39 //---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó 
   39//---- 登録用カラム配列 
  4040$arrRegistColumn = array( 
  4141                             array(  "column" => "name01", "convert" => "aKV" ), 
   
  6565                         ); 
  6666 
  67 //---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó 
   67//---- 登録除外用カラム配列 
  6868$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02", "password02"); 
  6969 
   
  7373if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 
  7474 
  75     //-- POST¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤® 
   75    //-- POSTデータの引き継ぎ 
  7676    $objPage->arrForm = array_merge($objPage->arrForm, $_POST); 
  7777 
   
  8080    } 
  8181     
  82     $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý 
  83      
  84     //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹ 
   82    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // emailはすべて小文字で処理 
   83     
   84    //-- 入力データの変換 
  8585    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn); 
  8686 
  87     // Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý 
   87    // 戻るボタン用処理 
  8888    if (!empty($_POST["return"])) { 
  8989        switch ($_POST["mode"]) { 
   
  100100    } 
  101101 
  102     //--¡¡ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   102    //-- 入力エラーチェック 
  103103    if ($_POST["mode"] == "set1") { 
  104104        $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm); 
  105105        $objPage->tpl_mainpage = 'mypage/change.tpl'; 
  106         $objPage->tpl_title = 'ÅÐÏ¿Êѹ¹(1/3)'; 
   106        $objPage->tpl_title = '登録変更(1/3)'; 
  107107    } elseif ($_POST["mode"] == "set2") { 
  108108        $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm); 
  109109        $objPage->tpl_mainpage = 'mypage/set1.tpl'; 
  110         $objPage->tpl_title = 'ÅÐÏ¿Êѹ¹(2/3)'; 
   110        $objPage->tpl_title = '登録変更(2/3)'; 
  111111    } else { 
  112112        $objPage->arrErr = lfErrorCheck3($objPage->arrForm); 
  113113        $objPage->tpl_mainpage = 'mypage/set2.tpl'; 
  114         $objPage->tpl_title = 'ÅÐÏ¿Êѹ¹(3/3)'; 
  115     } 
  116  
  117     if ($objPage->arrErr || !empty($_POST["return"])) {     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   114        $objPage->tpl_title = '登録変更(3/3)'; 
   115    } 
   116 
   117    if ($objPage->arrErr || !empty($_POST["return"])) {     // 入力エラーのチェック 
  118118        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) { 
  119119            $objPage->$key = $val; 
  120120        } 
  121121 
  122         //-- ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀßÄê 
   122        //-- データの設定 
  123123        if ($_POST["mode"] == "set1") { 
  124124            $checkVal = array("email", "password", "reminder", "reminder_answer", "name01", "name02", "kana01", "kana02"); 
   
  137137    } else { 
  138138 
  139         //--¡¡¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê 
   139        //-- テンプレート設定 
  140140        if ($_POST["mode"] == "set1") { 
  141141            $objPage->tpl_mainpage = 'mypage/set1.tpl'; 
  142             $objPage->tpl_title = 'ÅÐÏ¿Êѹ¹(2/3)'; 
   142            $objPage->tpl_title = '登録変更(2/3)'; 
  143143        } elseif ($_POST["mode"] == "set2") { 
  144144            $objPage->tpl_mainpage = 'mypage/set2.tpl'; 
  145             $objPage->tpl_title = 'ÅÐÏ¿Êѹ¹(3/3)'; 
   145            $objPage->tpl_title = '登録変更(3/3)'; 
  146146        } elseif ($_POST["mode"] == "confirm") { 
  147             //¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ 
   147            //パスワード表示 
  148148            $passlen = strlen($objPage->arrForm['password']); 
  149149            $objPage->passlen = lfPassLen($passlen); 
  150150 
  151             // ¥á¡¼¥ë¼õ¤±¼è¤ê 
   151            // メール受け取り 
  152152            if (strtolower($_POST['mailmaga_flg']) == "on") { 
  153153                $_POST['mailmaga_flg']  = "2"; 
   
  157157 
  158158            $objPage->tpl_mainpage = 'mypage/change_confirm.tpl'; 
  159             $objPage->tpl_title = 'ÅÐÏ¿Êѹ¹(³Îǧ¥Ú¡¼¥¸)'; 
  160  
  161         } 
  162  
  163         //-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê 
   159            $objPage->tpl_title = '登録変更(確認ページ)'; 
   160 
   161        } 
   162 
   163        //-- データ設定 
  164164        unset($objPage->list_data); 
  165165        if ($_POST["mode"] == "set1") { 
   
  178178 
  179179 
  180         //--¡¡²¾ÅÐÏ¿¤È´°Î»²èÌÌ 
   180        //-- 仮登録と完了画面 
  181181        if ($_POST["mode"] == "complete") { 
  182182 
  183             //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹ 
   183            //-- 入力データの変換 
  184184            $arrForm = lfConvertParam($_POST, $arrRegistColumn); 
  185             $arrForm['email'] = strtolower($arrForm['email']);      // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý 
  186      
  187             //¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   185            $arrForm['email'] = strtolower($arrForm['email']);      // emailはすべて小文字で処理 
   186     
   187            //エラーチェック 
  188188            $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm); 
  189189            $email_flag = true; 
  190190 
  191191            if($objPage->arrForm['email'] != $objCustomer->getValue('email_mobile')) { 
  192                 //¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î½ÅÊ£¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   192                //メールアドレスの重複チェック 
  193193                $email_cnt = $objQuery->count("dtb_customer","del_flg=0 AND (email=? OR email_mobile=?)", array($objPage->arrForm['email'], $objPage->arrForm['email'])); 
  194194                if ($email_cnt > 0){ 
   
  197197            } 
  198198 
  199             //¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Ç¤«¤Ä¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   199            //エラーなしでかつメールアドレスが重複していない場合 
  200200            if($objPage->arrErr == "" && $email_flag) { 
  201201                $arrForm['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
  202                 //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿ 
   202                //-- 編集登録 
  203203                sfEditCustomerData($arrForm, $arrRegistColumn); 
  204                 //¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·¤¹¤ë 
   204                //セッション情報を最新の状態に更新する 
  205205                $objCustomer->updateSession(); 
  206                 //´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø 
   206                //完了ページへ 
  207207                header("Location: " . gfAddSessionId("change_complete.php")); 
  208208                exit; 
   
  220220} 
  221221 
  222 //----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨ 
   222//---- ページ表示 
  223223$objView->assignobj($objPage); 
  224224$objView->display(SITE_FRAME); 
   
  226226//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  227227 
  228 //---- function·² 
   228//---- function 
  229229function lfRegistData ($array, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn) { 
  230230    global $objConn; 
  231231 
  232     // ²¾ÅÐÏ¿ 
   232    // 仮登録 
  233233    foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  234234        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0 && ! in_array($data["column"], $arrRejectRegistColumn)) { 
   
  237237    } 
  238238         
  239     // ÃÂÀ¸Æü¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   239    // 誕生日が入力されている場合 
  240240    if (strlen($array["year"]) > 0 ) { 
  241241        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00"; 
  242242    } 
  243243     
  244     // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î°Å¹æ²½ 
   244    // パスワードの暗号化 
  245245    $arrRegist["password"] = sha1($arrRegist["password"] . ":" . AUTH_MAGIC); 
  246246     
   
  251251    } 
  252252     
  253     $arrRegist["secret_key"] = $uniqid;     // ²¾ÅÐÏ¿IDȯ¹Ô 
  254     $arrRegist["create_date"] = "now()";    // ºîÀ®Æü 
  255     $arrRegist["update_date"] = "now()";    // ¹¹¿·Æü 
  256     $arrRegist["first_buy_date"] = "";      // ºÇ½é¤Î¹ØÆþÆü 
  257      
  258     // ·ÈÂӥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   253    $arrRegist["secret_key"] = $uniqid;     // 仮登録ID発行 
   254    $arrRegist["create_date"] = "now()";    // 作成日 
   255    $arrRegist["update_date"] = "now()";    // 更新日 
   256    $arrRegist["first_buy_date"] = "";      // 最初の購入日 
   257     
   258    // 携帯メールアドレス 
  259259    $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email']; 
  260260 
  261     //-- ²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô 
   261    //-- 仮登録実行 
  262262    $objConn->query("BEGIN"); 
  263263 
   
  269269} 
  270270 
  271 //----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
   271//---- 取得文字列の変換 
  272272function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) { 
  273273    /* 
  274      *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  275      *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  276      *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  277      *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹   
  278      *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹ 
  279      *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   274     *  文字列の変換 
   275     *  K :  「半角(ハンカク)片仮名」を「全角片仮名」に変換 
   276     *  C :  「全角ひら仮名」を「全角かた仮名」に変換 
   277     *  V :  濁点付きの文字を一文字に変換。"K","H"と共に使用します  
   278     *  n :  「全角」数字を「半角(ハンカク)」に変換 
   279     *  a :  全角英数字を半角英数字に変換する 
  280280     */ 
  281     // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó 
   281    // カラム名とコンバート情報 
  282282    foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  283283        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"]; 
  284284    } 
  285     // ʸ»úÊÑ´¹ 
   285    // 文字変換 
  286286    foreach ($arrConvList as $key => $val) { 
  287         // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   287        // POSTされてきた値のみ変換する。 
  288288        if(strlen(($array[$key])) > 0) { 
  289289            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val); 
   
  294294 
  295295 
  296 //¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   296//エラーチェック 
  297297 
  298298function lfErrorCheck($array) { 
  299299    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  300300     
  301     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  302     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  303     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  304     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  305     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  306     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
  307     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  308     $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
  309     $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  310     $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  311     $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "NO_SPTAB" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  312     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK")); 
  313     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK")); 
  314     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK")); 
  315     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
  316     $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ", "fax01", "fax02", "fax03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
  317     $objErr->doFunc(array("À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
  318     $objErr->doFunc(array("¤´¿¦¶È", "job") ,array("NUM_CHECK")); 
  319     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
  320     $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK")); 
  321     $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É³ÎǧÍѤμÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
  322     $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É³ÎǧÍѤμÁÌä¤ÎÅú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   301    $objErr->doFunc(array("お名前(姓)", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   302    $objErr->doFunc(array("お名前(名)", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   303    $objErr->doFunc(array("お名前(カナ/姓)", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   304    $objErr->doFunc(array("お名前(カナ/名)", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   305    $objErr->doFunc(array("郵便番号1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   306    $objErr->doFunc(array("郵便番号2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
   307    $objErr->doFunc(array("郵便番号", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   308    $objErr->doFunc(array("都道府県", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
   309    $objErr->doFunc(array("市区町村", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   310    $objErr->doFunc(array("番地", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   311    $objErr->doFunc(array('メールアドレス', "email", MTEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "NO_SPTAB" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   312    $objErr->doFunc(array("電話番号1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK")); 
   313    $objErr->doFunc(array("電話番号2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK")); 
   314    $objErr->doFunc(array("電話番号3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK")); 
   315    $objErr->doFunc(array("電話番号", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
   316    $objErr->doFunc(array("FAX番号", "fax01", "fax02", "fax03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
   317    $objErr->doFunc(array("性別", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
   318    $objErr->doFunc(array("ご職業", "job") ,array("NUM_CHECK")); 
   319    $objErr->doFunc(array("生年月日", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
   320    $objErr->doFunc(array("パスワード", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK")); 
   321    $objErr->doFunc(array("パスワード確認用の質問", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
   322    $objErr->doFunc(array("パスワード確認用の質問の答え", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  323323    return $objErr->arrErr; 
  324324     
  325325} 
  326326 
  327 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   327//---- 入力エラーチェック 
  328328function lfErrorCheck1($array) { 
  329329 
   
  332332    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  333333     
  334     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  335     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  336     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  337     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  338     $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "MOBILE_EMAIL_CHECK")); 
  339  
  340     //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉԲĠ
   334    $objErr->doFunc(array("お名前(姓)", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   335    $objErr->doFunc(array("お名前(名)", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   336    $objErr->doFunc(array("お名前(カナ/姓)", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   337    $objErr->doFunc(array("お名前(カナ/名)", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   338    $objErr->doFunc(array('メールアドレス', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "MOBILE_EMAIL_CHECK")); 
   339 
   340    //現会員の判定 → 現会員もしくは仮登録中は、メアド一意が前提になってるので同じメアドで登録不可 
  341341    $array["customer_id"] = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
  342342    if (strlen($array["email"]) > 0) { 
   
  346346        if(count($arrRet) > 0) { 
  347347            if($arrRet[0]['del_flg'] != '1') { 
  348                 // ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç 
  349                 $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ ¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£<br />"; 
   348                // 会員である場合 
   349                $objErr->arrErr["email"] .= "※ すでに会員登録で使用されているメールアドレスです。<br />"; 
  350350            } else { 
  351                 // Âà²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç 
   351                // 退会した会員である場合 
  352352                $leave_time = sfDBDatetoTime($arrRet[0]['update_date']); 
  353353                $now_time = time(); 
  354354                $pass_time = $now_time - $leave_time; 
  355                 // Âà²ñ¤«¤é²¿»þ´Ö-·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£ 
   355                // 退会から何時間-経過しているか判定する。 
  356356                $limit_time = ENTRY_LIMIT_HOUR * 3600;                       
  357357                if($pass_time < $limit_time) { 
  358                     $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ Âà²ñ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤Î´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
   358                    $objErr->arrErr["email"] .= "※ 退会から一定期間の間は、同じメールアドレスを使用することはできません。<br />"; 
  359359                } 
  360360            } 
   
  362362    } 
  363363 
  364     $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK")); 
  365     $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É³ÎǧÍѤμÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
  366     $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É³ÎǧÍѤμÁÌä¤ÎÅú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   364    $objErr->doFunc(array("パスワード", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK")); 
   365    $objErr->doFunc(array("パスワード確認用の質問", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
   366    $objErr->doFunc(array("パスワード確認用の質問の答え", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  367367     
  368368    return $objErr->arrErr; 
  369369} 
  370370 
  371 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   371//---- 入力エラーチェック 
  372372function lfErrorCheck2($array) { 
  373373 
   
  375375    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  376376     
  377     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  378     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
  379     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  380  
  381     $objErr->doFunc(array("À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
  382     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", 4), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   377    $objErr->doFunc(array("郵便番号1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   378    $objErr->doFunc(array("郵便番号2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
   379    $objErr->doFunc(array("郵便番号", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   380 
   381    $objErr->doFunc(array("性別", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
   382    $objErr->doFunc(array("生年月日 (年)", "year", 4), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  383383    if (!isset($objErr->arrErr['year'])) { 
  384         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getStartYear()), array("MIN_CHECK")); 
  385         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getEndYear()), array("MAX_CHECK")); 
  386     } 
  387     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (·îÆü)", "month", "day"), array("SELECT_CHECK")); 
   384        $objErr->doFunc(array("生年月日 (年)", "year", $objDate->getStartYear()), array("MIN_CHECK")); 
   385        $objErr->doFunc(array("生年月日 (年)", "year", $objDate->getEndYear()), array("MAX_CHECK")); 
   386    } 
   387    $objErr->doFunc(array("生年月日 (月日)", "month", "day"), array("SELECT_CHECK")); 
  388388    if (!isset($objErr->arrErr['year']) && !isset($objErr->arrErr['month']) && !isset($objErr->arrErr['day'])) { 
  389         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
   389        $objErr->doFunc(array("生年月日", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
  390390    } 
  391391     
   
  393393} 
  394394 
  395 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   395//---- 入力エラーチェック 
  396396function lfErrorCheck3($array) { 
  397397 
   
  399399    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  400400     
  401     $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
  402     $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  403     $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  404     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
  405     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
  406     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
  407     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
   401    $objErr->doFunc(array("都道府県", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
   402    $objErr->doFunc(array("市区町村", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   403    $objErr->doFunc(array("番地", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   404    $objErr->doFunc(array("電話番号1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
   405    $objErr->doFunc(array("電話番号2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
   406    $objErr->doFunc(array("電話番号3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
   407    $objErr->doFunc(array("電話番号", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
  408408     
  409409    return $objErr->arrErr; 
  410410} 
  411411 
  412 //³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ 
   412//確認ページ用パスワード表示用 
  413413 
  414414function lfPassLen($passlen){ 
   
  422422 
  423423 
  424 // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ 
   424// 郵便番号から住所の取得 
  425425function lfGetAddress($zipcode) { 
  426426    global $arrPref; 
   
  428428    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN); 
  429429 
  430     // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ® 
   430    // 郵便番号検索文作成 
  431431    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n"); 
  432432    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?"; 
   
  434434    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode)); 
  435435 
  436     // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£ 
   436    // インデックスと値を反転させる。 
  437437    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref); 
  438438 
  439439    /* 
  440         Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È 
  441         °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£ 
  442         ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë 
  443         ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   440        総務省からダウンロードしたデータをそのままインポートすると 
   441        以下のような文字列が入っているので   対策する。 
   442        ・(1・19丁目) 
   443        ・以下に掲載がない場合 
  444444    */ 
  445445    $town =  $data_list[0]['town']; 
  446     $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town); 
  447     $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town); 
   446    $town = ereg_replace("(.*)$","",$town); 
   447    $town = ereg_replace("以下に掲載がない場合","",$town); 
  448448    $data_list[0]['town'] = $town; 
  449449    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']]; 
   
  452452} 
  453453 
  454 //¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   454//顧客情報の取得 
  455455function lfGetCustomerData(){ 
  456456    global $objQuery; 
  457457    global $objCustomer; 
  458     //¸ÜµÒ¾ðÊó¼èÆÀ 
   458    //顧客情報取得 
  459459    $ret = $objQuery->select("*","dtb_customer","customer_id=?", array($objCustomer->getValue('customer_id'))); 
  460460    $arrForm = $ret[0]; 
  461461    $arrForm['email'] = $arrForm['email_mobile']; 
  462462 
  463     //¥á¥ë¥Þ¥¬¥Õ¥é¥°¼èÆÀ 
   463    //メルマガフラグ取得 
  464464    $arrForm['mailmaga_flg'] = $objQuery->get("dtb_customer","mailmaga_flg","email=?", array($objCustomer->getValue('email_mobile'))); 
  465465     
  466     //ÃÂÀ¸Æü¤Îǯ·îÆü¼èÆÀ 
   466    //誕生日の年月日取得 
  467467    if (isset($arrForm['birth'])){ 
  468468        $birth = split(" ", $arrForm["birth"]); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.