Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/mobile/cart/index.php

  r12157 r15078  
  1717    var $tpl_message; 
  1818    function LC_Page() { 
  19         /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  20         $this->tpl_css = '/css/layout/cartin/index.css';    // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹ 
  21         /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  22         $this->tpl_mainpage = 'cart/index.tpl';     // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  23         $this->tpl_title = "Ž¶ŽºŽÞ¤ÎÃæ¤ò¸«¤ë"; 
   19        /** 必ず指定する **/ 
   20        $this->tpl_css = '/css/layout/cartin/index.css';    // メインCSSパス 
   21        /** 必ず指定する **/ 
   22        $this->tpl_mainpage = 'cart/index.tpl';     // メインテンプレート 
   23        $this->tpl_title = "カゴの中を見る"; 
  2424    } 
  2525} 
  2626 
  27 // Ç㤤ʪ¤ò³¤±¤ë¾ì¹ç 
   27// 買い物を続ける場合 
  2828if($_REQUEST['continue']) { 
  2929    header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SITE_TOP) ); 
   
  3737$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
  3838$objCustomer = new SC_Customer(); 
  39 // ´ðËܾðÊó¤Î¼èÆÀ 
   39// 基本情報の取得 
  4040$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  4141 
  42 // ¾¦ÉʹØÆþÃæ¤Ë¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¡£ 
   42// 商品購入中にカート内容が変更された。 
  4343if($objCartSess->getCancelPurchase()) { 
  44     $objPage->tpl_message = "¾¦ÉʹØÆþÃæ¤ËŽ¶Ž°ŽÄÆâÍƤ¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇŽ¤¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¤ä¤êľ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤Ž¡"; 
   44    $objPage->tpl_message = "商品購入中にカート内容が変更されましたので、お手数ですが購入手続きをやり直して下さい。"; 
  4545} 
  4646 
  4747switch($_POST['mode']) { 
  4848case 'confirm': 
  49     // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   49    // カート内情報の取得 
  5050    $arrRet = $objCartSess->getCartList(); 
  5151    $max = count($arrRet); 
  5252    $cnt = 0; 
  5353    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  54         // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   54        // 商品規格情報の取得 
  5555        $arrData = sfGetProductsClass($arrRet[$i]['id']); 
  56         // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ 
   56        // DBに存在する商品 
  5757        if($arrData != "") { 
  5858            $cnt++; 
  5959        } 
  6060    } 
  61     // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤ¬1·ï°Ê¾å¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç 
   61    // カート商品が1件以上存在する場合 
  6262    if($cnt > 0) { 
  63         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   63        // 正常に登録されたことを記録しておく 
  6464        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  6565        $pre_uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
  66         // Ãíʸ°ì»þID¤Îȯ¹Ô 
   66        // 注文一時IDの発行 
  6767        $objSiteSess->setUniqId(); 
  6868        $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
  69         // ¥¨¥é¡¼¥ê¥È¥é¥¤¤Ê¤É¤Ç´û¤Ëuniqid¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò°ú¤­·Ñ¤° 
   69        // エラーリトライなどで既にuniqidが存在する場合は、設定を引き継ぐ 
  7070        if($pre_uniqid != "") { 
  7171            $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
   
  7474            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($pre_uniqid)); 
  7575        } 
  76         // ¥«¡¼¥È¤ò¹ØÆþ¥â¡¼¥É¤ËÀßÄê 
   76        // カートを購入モードに設定 
  7777        $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid); 
  78         // ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ø 
   78        // 購入ページへ 
  7979        header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_TOP)); 
  8080        exit; 
   
  100100} 
  101101 
  102 // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   102// カート集計処理 
  103103$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  104104$objPage->arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer); 
   
  106106$objPage->arrInfo = $arrInfo; 
  107107 
  108 // ¥í¥°¥¤¥óȽÄê 
   108// ログイン判定 
  109109if($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  110110    $objPage->tpl_login = true; 
   
  113113} 
  114114 
  115 // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û¤ò·×»» 
   115// 送料無料までの金額を計算 
  116116$tpl_deliv_free = $objPage->arrInfo['free_rule'] - $objPage->tpl_total_pretax; 
  117117$objPage->tpl_deliv_free = $tpl_deliv_free; 
  118118 
  119 // Á°ÊǤÎURL¤ò¼èÆÀ 
   119// 前頁のURLを取得 
  120120$objPage->tpl_prev_url = $objCartSess->getPrevURL(); 
  121121 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.