Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (15 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
7 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/admin/design/bloc.php

  r12157 r15078  
  1818        $this->tpl_subno = "bloc";   
  1919        $this->tpl_mainno = "design"; 
  20         $this->tpl_subtitle = '¥Ö¥í¥Ã¥¯ÊÔ½¸'; 
   20        $this->tpl_subtitle = 'ブロック編集'; 
  2121    } 
  2222} 
   
  2525$objView = new SC_AdminView(); 
  2626 
  27 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   27// 認証可否の判定 
  2828$objSess = new SC_Session(); 
  2929sfIsSuccess($objSess); 
  3030 
  31 // ¥Ö¥í¥Ã¥¯°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ 
   31// ブロック一覧を取得 
  3232$objPage->arrBlocList = lfgetBlocData(); 
  3333 
  34 // ¥Ö¥í¥Ã¥¯ID¤ò¼èÆÀ 
   34// ブロックIDを取得 
  3535if (isset($_POST['bloc_id'])) { 
  3636    $bloc_id = $_POST['bloc_id']; 
   
  4242$objPage->bloc_id = $bloc_id; 
  4343 
  44 // bloc_id ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   44// bloc_id が指定されている場合にはブロックデータの取得 
  4545if ($bloc_id != '') { 
  4646    $arrBlocData = lfgetBlocData(" bloc_id = ? " , array($bloc_id)); 
  4747    $arrBlocData[0]['tpl_path'] = USER_PATH . $arrBlocData[0]['tpl_path']; 
  4848 
  49     // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
   49    // テンプレートファイルの読み込み 
  5050    $arrBlocData[0]['tpl_data'] = file_get_contents($arrBlocData[0]['tpl_path']); 
  5151    $objPage->arrBlocData = $arrBlocData[0]; 
  5252} 
  5353 
  54 // ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨ 
   54// メッセージ表示 
  5555if ($_GET['msg'] == "on") { 
  56     // ´°Î»¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  57     $objPage->tpl_onload="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
  58 } 
  59  
  60 // ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼É½¼¨ 
   56    // 完了メッセージ 
   57    $objPage->tpl_onload="alert('登録が完了しました。');"; 
   58} 
   59 
   60// プレビュー表示 
  6161if ($_POST['mode'] == "preview") { 
  62     // ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
   62    // プレビューファイル作成 
  6363    $prev_path = USER_INC_PATH . 'preview/bloc_preview.tpl'; 
  6464    $fp = fopen($prev_path,"w"); 
   
  6666    fclose($fp); 
  6767     
  68     // ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥Ç¡¼¥¿É½¼¨ 
   68    // プレビューデータ表示 
  6969    $objPage->preview = "on"; 
  7070    $objPage->arrBlocData['tpl_data'] = $_POST['bloc_html']; 
   
  7777} 
  7878 
  79 // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿½èÍý 
   79// データ登録処理 
  8080if ($_POST['mode'] == 'confirm') { 
  8181     
  82     // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   82    // エラーチェック 
  8383    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($_POST); 
  8484 
  85     // ¥¨¥é¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹¹¿·½èÍý¤ò¹Ô¤¦    
   85    // エラーがなければ更新処理を行う   
  8686    if (count($objPage->arrErr) == 0) { 
  87         // DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
   87        // DBへデータを更新する 
  8888        lfEntryBlocData($_POST); 
  8989         
  90         // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü 
   90        // ファイルの削除 
  9191        $del_file=BLOC_PATH . $arrBlocData[0]['filename']. '.tpl'; 
  9292        if (file_exists($del_file)) { 
   
  9494        } 
  9595         
  96         // ¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
   96        // ファイル作成 
  9797        $fp = fopen(BLOC_PATH . $_POST['filename'] . '.tpl',"w"); 
  9898        fwrite($fp, $_POST['bloc_html']); 
   
  104104        header("location: ./bloc.php?bloc_id=$bloc_id&msg=on"); 
  105105    }else{ 
  106         // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ì¤ÐÆþÎÏ»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨¤¹¤ë 
   106        // エラーがあれば入力時のデータを表示する 
  107107        $objPage->arrBlocData = $_POST; 
  108108    } 
  109109} 
  110110 
  111 // ¥Ç¡¼¥¿ºï½ü½èÍý 
   111// データ削除処理 
  112112if ($_POST['mode'] == 'delete') { 
  113113     
  114     // DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
  115     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  116     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·SQLÀ¸À®ÍÑ 
  117     $ret = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿··ë²Ì³ÊǼÍÑ 
  118     $arrDelData = array();          // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿À¸À®ÍÑ 
  119      
  120     // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
   114    // DBへデータを更新する 
   115    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   116    $sql = "";                      // データ更新SQL生成用 
   117    $ret = "";                      // データ更新結果格納用 
   118    $arrDelData = array();          // 更新データ生成用 
   119     
   120    // 更新データ生成 
  121121    $arrUpdData = array($arrData['bloc_name'], BLOC_DIR . $arrData['filename'] . '.tpl', $arrData['filename']); 
  122122     
  123     // bloc_id ¤¬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ïdelete¤ò¼Â¹Ô 
   123    // bloc_id が空でない場合にはdeleteを実行 
  124124    if ($_POST['bloc_id'] !== '') { 
  125         // SQLÀ¸À® 
   125        // SQL生成 
  126126        $sql = " DELETE FROM dtb_bloc WHERE bloc_id = ?"; 
  127         // SQL¼Â¹Ô 
   127        // SQL実行 
  128128        $ret = $objDBConn->query($sql,array($_POST['bloc_id'])); 
  129129         
  130         // ¥Ú¡¼¥¸¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤âºï½ü¤¹¤ë 
   130        // ページに配置されているデータも削除する 
  131131        $sql = "DELETE FROM dtb_blocposition WHERE bloc_id = ?"; 
  132         // SQL¼Â¹Ô 
   132        // SQL実行 
  133133        $ret = $objDBConn->query($sql,array($_POST['bloc_id'])); 
  134134     
  135         // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü 
   135        // ファイルの削除 
  136136        $del_file = BLOC_PATH . $arrBlocData[0]['filename']. '.tpl'; 
  137137        if(file_exists($del_file)){ 
   
  144144 
  145145 
  146 // ²èÌ̤Îɽ¼¨ 
   146// 画面の表示 
  147147$objView->assignobj($objPage); 
  148148$objView->display(MAIN_FRAME); 
   
  151151 
  152152/************************************************************************************************************** 
  153  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfgetBlocData 
  154  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  155  * °ú¿ô1    ¡§$where  Ž¥Ž¥Ž¥ Where¶çʸ 
  156  * °ú¿ô2    ¡§$arrVal Ž¥Ž¥Ž¥ Where¶ç¤Î¹Ê¹þ¾ò·ïÃÍ 
  157  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó 
   153 * 関数名  :lfgetBlocData 
   154 * 処理内容 :ブロック情報を取得する 
   155 * 引数1  :$where  ・・・ Where句文 
   156 * 引数2  :$arrVal ・・・ Where句の絞込条件値 
   157 * 戻り値  :ブロック情報 
  158158 **************************************************************************************************************/ 
  159159function lfgetBlocData($where = '', $arrVal = ''){ 
  160     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  161     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  162     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ 
  163      
  164     // SQLÀ¸À® 
   160    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   161    $sql = "";                      // データ取得SQL生成用 
   162    $arrRet = array();              // データ取得用 
   163     
   164    // SQL生成 
  165165    $sql = " SELECT "; 
  166166    $sql .= "   bloc_id"; 
   
  175175    $sql .= "   dtb_bloc"; 
  176176 
  177     // where¶ç¤Î»ØÄ꤬¤¢¤ì¤ÐÄɲà    
   177    // where句の指定があれば追加   
  178178    if ($where != '') { 
  179179        $sql .= " WHERE " . $where; 
   
  188188 
  189189/************************************************************************************************************** 
  190  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfEntryBlocData 
  191  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
  192  * °ú¿ô1    ¡§$arrData  Ž¥Ž¥Ž¥ ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿ 
  193  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¹¹¿··ë²Ì 
   190 * 関数名  :lfEntryBlocData 
   191 * 処理内容 :ブロック情報を更新する 
   192 * 引数1  :$arrData  ・・・ 更新データ 
   193 * 戻り値  :更新結果 
  194194 **************************************************************************************************************/ 
  195195function lfEntryBlocData($arrData){ 
  196     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  197     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·SQLÀ¸À®ÍÑ 
  198     $ret = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿··ë²Ì³ÊǼÍÑ 
  199     $arrUpdData = array();          // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿À¸À®ÍÑ 
  200     $arrChk = array();              // ÇÓ¾¥Á¥§¥Ã¥¯ÍÑ 
  201      
  202     // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
   196    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   197    $sql = "";                      // データ更新SQL生成用 
   198    $ret = "";                      // データ更新結果格納用 
   199    $arrUpdData = array();          // 更新データ生成用 
   200    $arrChk = array();              // 排他チェック用 
   201     
   202    // 更新データ生成 
  203203    $arrUpdData = array($arrData['bloc_name'], BLOC_DIR . $arrData['filename'] . '.tpl', $arrData['filename']); 
  204204     
  205     // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   205    // データが存在しているかチェックを行う 
  206206    if($arrData['bloc_id'] !== ''){ 
  207207        $arrChk = lfgetBlocData("bloc_id = ?", array($arrData['bloc_id'])); 
  208208    } 
  209209     
  210     // bloc_id ¤¬¶õ ¼ã¤·¤¯¤Ï ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏINSERT¤ò¹Ô¤¦ 
   210    // bloc_id が空 若しくは データが存在していない場合にはINSERTを行う 
  211211    if ($arrData['bloc_id'] === '' or !isset($arrChk[0])) { 
  212         // SQLÀ¸À® 
   212        // SQL生成 
  213213        $sql = " INSERT INTO dtb_bloc"; 
  214214        $sql .= " ( "; 
  215         $sql .= "     bloc_name ";      // ¥Ö¥í¥Ã¥¯Ì¾¾Î 
  216         $sql .= "     ,tpl_path ";      // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊݸÀè 
  217         $sql .= "     ,filename ";      // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¾Î 
  218         $sql .= "     ,create_date ";   // ºîÀ®Æü 
  219         $sql .= "     ,update_date ";   // ¹¹¿·Æü 
   215        $sql .= "     bloc_name ";      // ブロック名称 
   216        $sql .= "     ,tpl_path ";      // テンプレート保存先 
   217        $sql .= "     ,filename ";      // ファイル名称 
   218        $sql .= "     ,create_date ";   // 作成日 
   219        $sql .= "     ,update_date ";   // 更新日 
  220220        $sql .= " ) VALUES ( ?,?,?,now(),now() )"; 
  221221        $sql .= " "; 
  222222    }else{ 
  223         // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦ 
  224         // SQLÀ¸À® 
   223        // データが存在してる場合にはアップデートを行う 
   224        // SQL生成 
  225225        $sql = " UPDATE dtb_bloc"; 
  226226        $sql .= " SET"; 
  227         $sql .= "     bloc_name = ? ";  // ¥Ö¥í¥Ã¥¯Ì¾¾Î 
  228         $sql .= "     ,tpl_path = ? ";  // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊݸÀè 
  229         $sql .= "     ,filename = ? ";  // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ 
   227        $sql .= "     bloc_name = ? ";  // ブロック名称 
   228        $sql .= "     ,tpl_path = ? ";  // テンプレート保存先 
   229        $sql .= "     ,filename = ? ";  // テンプレートファイル名 
  230230        $sql .= "     ,update_date = now()"; 
  231231        $sql .= " WHERE bloc_id = ?"; 
  232232        $sql .= " "; 
  233233         
  234         // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ID¤òÄɲà
   234        // 更新データにブロックIDを追加 
  235235        array_push($arrUpdData, $arrData['bloc_id']); 
  236236    } 
  237237     
  238     // SQL¼Â¹Ô 
   238    // SQL実行 
  239239    $ret = $objDBConn->query($sql,$arrUpdData); 
  240240     
   
  244244 
  245245/************************************************************************************************************** 
  246  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfErrorCheck 
  247  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§ÆþÎϹàÌܤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
  248  * °ú¿ô1    ¡§$arrData  Ž¥Ž¥Ž¥ ÆþÎϥǡ¼¥¿ 
  249  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥¨¥é¡¼¾ðÊó 
   246 * 関数名  :lfErrorCheck 
   247 * 処理内容 :入力項目のエラーチェックを行う 
   248 * 引数1  :$arrData  ・・・ 入力データ 
   249 * 戻り値  :エラー情報 
  250250 **************************************************************************************************************/ 
  251251function lfErrorCheck($array) { 
   
  253253    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  254254     
  255     $objErr->doFunc(array("¥Ö¥í¥Ã¥¯Ì¾", "bloc_name", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  256     $objErr->doFunc(array("¥Õ¥¡¥¤¥ë̾", "filename", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK","FILE_NAME_CHECK")); 
  257      
  258     // Ʊ°ì¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼ 
   255    $objErr->doFunc(array("ブロック名", "bloc_name", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   256    $objErr->doFunc(array("ファイル名", "filename", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK","FILE_NAME_CHECK")); 
   257     
   258    // 同一のファイル名が存在している場合にはエラー 
  259259    if(!isset($objErr->arrErr['filename']) and $array['filename'] !== ''){ 
  260260        $arrChk = lfgetBlocData("filename = ?", array($array['filename'])); 
  261261         
  262262        if (count($arrChk[0]) >= 1 and $arrChk[0]['bloc_id'] != $array['bloc_id']) { 
  263             $objErr->arrErr['filename'] = '¢¨ Ʊ¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê̤Î̾¾Î¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£'; 
   263            $objErr->arrErr['filename'] = '※ 同じファイル名のデータが存在しています。別の名称を付けてください。'; 
  264264        } 
  265265    } 
 • branches/feature-module-update/html/admin/design/css.php

  r12157 r15078  
  1717        $this->tpl_subno = "css"; 
  1818        $this->tpl_mainno = "design"; 
  19         $this->tpl_subtitle = 'CSSÊÔ½¸'; 
   19        $this->tpl_subtitle = 'CSS編集'; 
  2020    } 
  2121} 
   
  2424$objView = new SC_AdminView(); 
  2525 
  26 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   26// 認証可否の判定 
  2727$objSess = new SC_Session(); 
  2828sfIsSuccess($objSess); 
   
  3030$css_path = USER_PATH . "css/contents.css"; 
  3131 
  32 // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·½èÍý 
   32// データ更新処理 
  3333if ($_POST['mode'] == 'confirm'){ 
  34     // ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼Íѥƥó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß    
   34    // プレビュー用テンプレートに書き込み     
  3535    $fp = fopen($css_path,"w"); 
  3636    fwrite($fp, $_POST['css']); 
  3737    fclose($fp); 
  3838     
  39     $objPage->tpl_onload="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
   39    $objPage->tpl_onload="alert('登録が完了しました。');"; 
  4040} 
  4141 
  42 // CSS¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
   42// CSSファイルの読み込み 
  4343if(file_exists($css_path)){ 
  4444    $css_data = file_get_contents($css_path); 
  4545} 
  4646 
  47 // ¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤Ëɽ¼¨ 
   47// テキストエリアに表示 
  4848$objPage->css_data = $css_data; 
  4949 
  50 // ²èÌ̤Îɽ¼¨ 
   50// 画面の表示 
  5151$objView->assignobj($objPage); 
  5252$objView->display(MAIN_FRAME); 
 • branches/feature-module-update/html/admin/design/header.php

  r12157 r15078  
  1818        $this->tpl_subno = "header"; 
  1919        $this->tpl_mainno = "design"; 
  20         $this->tpl_subtitle = '¥Ø¥Ã¥À¡¼Ž¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ÊÔ½¸'; 
   20        $this->tpl_subtitle = 'ヘッダー・フッター編集'; 
  2121        $this->tpl_onload = 'comment_start(); comment_end();'; 
  2222    } 
   
  2626$objView = new SC_AdminView(); 
  2727 
  28 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   28// 認証可否の判定 
  2929$objSess = new SC_Session(); 
  3030sfIsSuccess($objSess); 
   
  3333$pre_DIR = USER_INC_PATH . 'preview/'; 
  3434 
  35 // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·½èÍý 
   35// データ更新処理 
  3636if ($division != ''){ 
  37     // ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼Íѥƥó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß    
   37    // プレビュー用テンプレートに書き込み     
  3838    $fp = fopen($pre_DIR.$division.'.tpl',"w"); 
  3939    fwrite($fp, $_POST[$division]); 
  4040    fclose($fp); 
  4141 
  42     // ÅÐÏ¿»þ¤Ï¥×¥ì¥Ó¥å¡¼Íѥƥó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
   42    // 登録時はプレビュー用テンプレートをコピーする 
  4343    if ($_POST['mode'] == 'confirm'){ 
  4444        copy($pre_DIR.$division.".tpl", USER_INC_PATH . $division . ".tpl"); 
  45         // ´°Î»¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê¥×¥ì¥Ó¥å¡¼»þ¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡Ë 
  46         $objPage->tpl_onload="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
   45        // 完了メッセージ(プレビュー時は表示しない) 
   46        $objPage->tpl_onload="alert('登録が完了しました。');"; 
  4747         
  48         // ¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤ÎÉý¤ò¸µ¤ËÌ᤹(½èÍý¤ÎÅý°ì¤Î¤¿¤á) 
   48        // テキストエリアの幅を元に戻す(処理の統一のため) 
  4949        $_POST['header_row'] = ""; 
  5050        $_POST['footer_row'] = ""; 
   
  5454    } 
  5555 
  56     // ¥Ø¥Ã¥À¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß(¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥Ç¡¼¥¿) 
   56    // ヘッダーファイルの読み込み(プレビューデータ) 
  5757    $header_data = file_get_contents($pre_DIR . "header.tpl"); 
  5858     
  59     // ¥Õ¥Ã¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß(¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥Ç¡¼¥¿) 
   59    // フッターファイルの読み込み(プレビューデータ) 
  6060    $footer_data = file_get_contents($pre_DIR . "footer.tpl"); 
  6161}else{ 
  62     // post¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤¬ÅϤµ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·µ¬Æɤ߹þ¤ß¤ÈȽÃǤò¤·¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼Íѥǡ¼¥¿¤òÀµµ¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¾å½ñ¤­¤¹¤ë 
   62    // postでデータが渡されなければ新規読み込みと判断をし、プレビュー用データを正規のデータで上書きする 
  6363    if (!is_dir($pre_DIR)) { 
  6464        mkdir($pre_DIR); 
   
  6767    copy(USER_INC_PATH . "footer.tpl", $pre_DIR . "footer.tpl"); 
  6868     
  69     // ¥Ø¥Ã¥À¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
   69    // ヘッダーファイルの読み込み 
  7070    $header_data = file_get_contents(USER_INC_PATH . "header.tpl"); 
  71     // ¥Õ¥Ã¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
   71    // フッターファイルの読み込み 
  7272    $footer_data = file_get_contents(USER_INC_PATH . "footer.tpl"); 
  7373 
  7474} 
  7575 
  76 // ¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤Ëɽ¼¨ 
   76// テキストエリアに表示 
  7777$objPage->header_data = $header_data; 
  7878$objPage->footer_data = $footer_data; 
   
  8686} 
  8787 
  88 // ¥Ö¥é¥¦¥¶¥¿¥¤¥× 
   88// ブラウザタイプ 
  8989$objPage->browser_type = $_POST['browser_type']; 
  9090 
  91 // ²èÌ̤Îɽ¼¨ 
   91// 画面の表示 
  9292$objView->assignobj($objPage); 
  9393$objView->display(MAIN_FRAME); 
 • branches/feature-module-update/html/admin/design/index.php

  r12157 r15078  
  1717        $this->tpl_subno = "layout";         
  1818        $this->tpl_mainno = "design"; 
  19         $this->tpl_subtitle = '¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÔ½¸'; 
   19        $this->tpl_subtitle = 'レイアウト編集'; 
  2020    } 
  2121} 
   
  2525$objSess = new SC_Session(); 
  2626 
  27 // ¥Ú¡¼¥¸ID¤ò¼èÆÀ 
   27// ページIDを取得 
  2828if (isset($_GET['page_id'])) { 
  2929    $page_id = $_GET['page_id']; 
   
  3434} 
  3535 
  36 // ÊÔ½¸²Äǽ¥Ú¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ 
   36// 編集可能ページを取得 
  3737$objPage->arrEditPage = lfgetPageData(); 
  3838 
  39 // ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖÍѥǡ¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   39// ブロック配置用データを取得 
  4040$sel   = ", pos.target_id, pos.bloc_id, pos.bloc_row "; 
  4141$from  = ", dtb_blocposition AS pos"; 
   
  4646$arrBlocPos = lfgetLayoutData($sel, $from, $where, $arrData ); 
  4747 
  48 // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   48// データの存在チェックを行う 
  4949$arrPageData = lfgetPageData("page_id = ?", array($page_id)); 
  5050if (count($arrPageData) <= 0) { 
   
  5555$objPage->exists_page = $exists_page; 
  5656 
  57 // ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨ 
   57// メッセージ表示 
  5858if ($_GET['msg'] == "on") { 
  59     $objPage->complate_msg="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
  60 } 
  61  
  62 // ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¼èÆÀ 
   59    $objPage->complate_msg="alert('登録が完了しました。');"; 
   60} 
   61 
   62// ブロックを取得 
  6363$arrBloc = lfgetBlocData(); 
  6464 
  65 // ¿·µ¬¥Ö¥í¥Ã¥¯ºîÀ® 
   65// 新規ブロック作成 
  6666if ($_POST['mode'] == 'new_bloc') { 
  6767    header("location: ./bloc.php"); 
  6868} 
  6969 
  70 // ¿·µ¬¥Ú¡¼¥¸ºîÀ® 
   70// 新規ページ作成 
  7171if ($_POST['mode'] == 'new_page') { 
  7272    header("location: ./main_edit.php"); 
  7373} 
  7474 
  75 // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿½èÍý 
   75// データ登録処理 
  7676if ($_POST['mode'] == 'confirm' or $_POST['mode'] == 'preview') { 
  7777     
   
  8383    } 
  8484     
  85     // ¹¹¿·ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÀ°¤¨¤ë 
   85    // 更新用にデータを整える 
  8686    $arrUpdBlocData = array(); 
  8787    $arrTargetFlip = array_flip($arrTarget); 
   
  9090    $arrUpdData[$upd_cnt]['page_id'] = $_POST['page_id']; 
  9191     
  92     // POST¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ 
   92    // POSTのデータを使いやすいように修正 
  9393    for($upd_cnt = 1; $upd_cnt <= $_POST['bloc_cnt']; $upd_cnt++){ 
  9494        if (!isset($_POST['id_'.$upd_cnt])) { 
  9595            break; 
  9696        } 
  97         $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['name']       = $_POST['name_'.$upd_cnt];                         // ¥Ö¥í¥Ã¥¯Ì¾¾Î 
  98         $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['id']         = $_POST['id_'.$upd_cnt];                           // ¥Ö¥í¥Ã¥¯ID  
  99         $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['target_id']  = $arrTargetFlip[$_POST['target_id_'.$upd_cnt]];    // ¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈID 
  100         $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['top']        = $_POST['top_'.$upd_cnt];                          // TOPºÂɸ 
  101         $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['update_url'] = $_SERVER['HTTP_REFERER'];                         // ¹¹¿·URL 
  102     } 
  103  
  104     // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦ 
  105     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  106     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ 
  107      
  108     // delete¼Â¹Ô 
   97        $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['name']       = $_POST['name_'.$upd_cnt];                         // ブロック名称 
   98        $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['id']         = $_POST['id_'.$upd_cnt];                           // ブロックID  
   99        $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['target_id']  = $arrTargetFlip[$_POST['target_id_'.$upd_cnt]];    // ターゲットID 
   100        $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['top']        = $_POST['top_'.$upd_cnt];                          // TOP座標 
   101        $arrUpdBlocData[$upd_cnt]['update_url'] = $_SERVER['HTTP_REFERER'];                         // 更新URL 
   102    } 
   103 
   104    // データの更新を行う 
   105    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   106    $arrRet = array();              // データ取得用 
   107     
   108    // delete実行 
  109109    $del_sql = ""; 
  110110    $del_sql .= "DELETE FROM dtb_blocposition WHERE page_id = ? "; 
  111111    $arrRet = $objDBConn->query($del_sql,array($page_id)); 
  112112     
  113     // ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦ 
   113    // ブロックの順序を取得し、更新を行う 
  114114    foreach($arrUpdBlocData as $key => $val){ 
  115         // ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤ò¼èÆÀ 
   115        // ブロックの順序を取得 
  116116        $bloc_row = lfGetRowID($arrUpdBlocData, $val); 
  117117        $arrUpdBlocData[$key]['bloc_row'] = $bloc_row; 
  118         $arrUpdBlocData[$key]['page_id']    = $_POST['page_id'];    // ¥Ú¡¼¥¸ID 
   118        $arrUpdBlocData[$key]['page_id']    = $_POST['page_id'];    // ページID 
  119119         
  120120        if ($arrUpdBlocData[$key]['target_id'] == 5) { 
   
  122122        } 
  123123         
  124         // insertʸÀ¸À® 
   124        // insert文生成 
  125125        $ins_sql = ""; 
  126126        $ins_sql .= "INSERT INTO dtb_blocposition "; 
  127127        $ins_sql .= " values ( "; 
  128         $ins_sql .= "   ?  ";           // ¥Ú¡¼¥¸ID 
  129         $ins_sql .= "   ,? ";           // ¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈID 
  130         $ins_sql .= "   ,? ";           // ¥Ö¥í¥Ã¥¯ID 
  131         $ins_sql .= "   ,? ";           // ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îʤӽç½ø 
  132         $ins_sql .= "   ,(SELECT filename FROM dtb_bloc WHERE bloc_id = ?) ";           // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¾Î 
   128        $ins_sql .= "   ?  ";           // ページID 
   129        $ins_sql .= "   ,? ";           // ターゲットID 
   130        $ins_sql .= "   ,? ";           // ブロックID 
   131        $ins_sql .= "   ,? ";           // ブロックの並び順序 
   132        $ins_sql .= "   ,(SELECT filename FROM dtb_bloc WHERE bloc_id = ?) ";           // ファイル名称 
  133133        $ins_sql .= "   )  "; 
  134134 
  135         // insert¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
   135        // insertデータ生成 
  136136        $arrInsData = array($page_id, 
  137137                             $arrUpdBlocData[$key]['target_id'], 
   
  140140                             $arrUpdBlocData[$key]['id'] 
  141141                            ); 
  142         // SQL¼Â¹Ô 
   142        // SQL実行 
  143143        $arrRet = $objDBConn->query($ins_sql,$arrInsData); 
  144144    } 
  145145 
  146     // ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼½èÍý 
   146    // プレビュー処理 
  147147    if ($_POST['mode'] == 'preview') { 
  148148        if ($page_id === "") { 
   
  158158} 
  159159 
  160 // ¥Ç¡¼¥¿ºï½ü½èÍý ¥Ù¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü 
   160// データ削除処理 ベースデータでなければファイルを削除 
  161161if ($_POST['mode'] == 'delete' and  !lfCheckBaseData($page_id)) { 
  162162    lfDelPageData($page_id); 
  163163} 
  164164 
  165 // ¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò²èÌÌÇÛÃÖÍѤËÊÔ½¸ 
   165// ブロック情報を画面配置用に編集 
  166166$tpl_arrBloc = array(); 
  167167$cnt = 0; 
  168 // »ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸À® 
   168// 使用されているブロックデータを生成 
  169169foreach($arrBlocPos as $key => $val){ 
  170170    if ($val['page_id'] == $page_id) { 
   
  174174} 
  175175 
  176 // ̤»ÈÍѤΥ֥í¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲà
   176// 未使用のブロックデータを追加 
  177177foreach($arrBloc as $key => $val){ 
  178178    if (!lfChkBloc($val, $tpl_arrBloc)) { 
  179         $val['target_id'] = 5;  // ̤»ÈÍѤËÄɲ乤ë 
   179        $val['target_id'] = 5;  // 未使用に追加する 
  180180        $tpl_arrBloc = lfSetBlocData($arrBloc, $val, $tpl_arrBloc, $cnt); 
  181181        $cnt++; 
   
  187187$objPage->page_id = $page_id; 
  188188 
  189 // ¥Ú¡¼¥¸Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ 
   189// ページ名称を取得 
  190190$arrPageData = lfgetPageData(' page_id = ?', array($page_id)); 
  191191$objPage->arrPageData = $arrPageData[0]; 
  192192 
  193 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   193// 認証可否の判定 
  194194$objSess = new SC_Session(); 
  195195sfIsSuccess($objSess); 
   
  206206$objPage->errCnt = $errCnt; 
  207207 
  208 // ²èÌ̤Îɽ¼¨ 
   208// 画面の表示 
  209209$objView->assignobj($objPage); 
  210210$objView->display(MAIN_FRAME); 
   
  213213 
  214214/************************************************************************************************************** 
  215  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfgetLayoutData 
  216  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§ÊÔ½¸²Äǽ¤Ê¥Ú¡¼¥¸¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  217  * °ú¿ô1    ¡§$sel    Ž¥Ž¥Ž¥ Select¶çʸ 
  218  * °ú¿ô2    ¡§$where  Ž¥Ž¥Ž¥ Where¶çʸ 
  219  * °ú¿ô3    ¡§$arrVal Ž¥Ž¥Ž¥ Where¶ç¤Î¹Ê¹þ¾ò·ïÃÍ 
  220  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¾ðÊó 
   215 * 関数名  :lfgetLayoutData 
   216 * 処理内容 :編集可能なページ情報を取得する 
   217 * 引数1  :$sel    ・・・ Select句文 
   218 * 引数2  :$where  ・・・ Where句文 
   219 * 引数3  :$arrVal ・・・ Where句の絞込条件値 
   220 * 戻り値  :ページレイアウト情報 
  221221 **************************************************************************************************************/ 
  222222function lfgetLayoutData($sel = '' , $from = '', $where = '', $arrVal = ''){ 
  223     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  224     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  225     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ 
  226      
  227     // SQLÀ¸À® 
   223    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   224    $sql = "";                      // データ取得SQL生成用 
   225    $arrRet = array();              // データ取得用 
   226     
   227    // SQL生成 
  228228 
  229229    $sql = ""; 
   
  239239    $sql .= "     ,lay.update_date "; 
  240240     
  241     // Select¶ç¤Î»ØÄ꤬¤¢¤ì¤ÐÄɲà   
   241    // Select句の指定があれば追加  
  242242    if ($sel != '') { 
  243243        $sql .= $sel; 
   
  245245     
  246246    $sql .= " from dtb_pagelayout AS lay "; 
  247     // From¶ç¤Î»ØÄ꤬¤¢¤ì¤ÐÄɲà  
   247    // From句の指定があれば追加    
  248248    if ($from != '') { 
  249249        $sql .= $from; 
  250250    } 
  251251 
  252     // where¶ç¤Î»ØÄ꤬¤¢¤ì¤ÐÄɲà    
   252    // where句の指定があれば追加   
  253253    if ($where != '') { 
  254254        $sql .= $where; 
   
  263263 
  264264/************************************************************************************************************** 
  265  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfgetBlocData 
  266  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  267  * °ú¿ô1    ¡§$where  Ž¥Ž¥Ž¥ Where¶çʸ 
  268  * °ú¿ô2    ¡§$arrVal Ž¥Ž¥Ž¥ Where¶ç¤Î¹Ê¹þ¾ò·ïÃÍ 
  269  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó 
   265 * 関数名  :lfgetBlocData 
   266 * 処理内容 :ブロック情報を取得する 
   267 * 引数1  :$where  ・・・ Where句文 
   268 * 引数2  :$arrVal ・・・ Where句の絞込条件値 
   269 * 戻り値  :ブロック情報 
  270270 **************************************************************************************************************/ 
  271271function lfgetBlocData($where = '', $arrVal = ''){ 
  272     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  273     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  274     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ 
  275      
  276     // SQLÀ¸À® 
   272    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   273    $sql = "";                      // データ取得SQL生成用 
   274    $arrRet = array();              // データ取得用 
   275     
   276    // SQL生成 
  277277    $sql = ""; 
  278278    $sql .= " SELECT "; 
   
  285285    $sql .= "   dtb_bloc"; 
  286286 
  287     // where¶ç¤Î»ØÄ꤬¤¢¤ì¤ÐÄɲà    
   287    // where句の指定があれば追加   
  288288    if ($where != '') { 
  289289        $sql .= " WHERE " . $where; 
   
  298298 
  299299/************************************************************************************************************** 
  300  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfSetBlocData 
  301  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó¤ÎÇÛÎó¤òÀ¸À®¤¹¤ë 
  302  * °ú¿ô1    ¡§$arrBloc      Ž¥Ž¥Ž¥ Bloc¾ðÊó 
  303  * °ú¿ô2    ¡§$tpl_arrBloc  Ž¥Ž¥Ž¥ ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÇÛÎó 
  304  * °ú¿ô3    ¡§$cnt          Ž¥Ž¥Ž¥ ÇÛÎóÈÖ¹æ 
  305  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥Ç¡¼¥¿¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó 
   300 * 関数名  :lfSetBlocData 
   301 * 処理内容 :ブロック情報の配列を生成する 
   302 * 引数1  :$arrBloc       ・・・ Bloc情報 
   303 * 引数2  :$tpl_arrBloc   ・・・ データをセットする配列 
   304 * 引数3  :$cnt           ・・・ 配列番号 
   305 * 戻り値  :データをセットした配列 
  306306 **************************************************************************************************************/ 
  307307function lfSetBlocData($arrBloc, $val, $tpl_arrBloc, $cnt) { 
   
  324324 
  325325/************************************************************************************************************** 
  326  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfChkBloc 
  327  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯ID¤¬ÇÛÎó¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
  328  * °ú¿ô1    ¡§$arrBloc    Ž¥Ž¥Ž¥ Bloc¾ðÊó 
  329  * °ú¿ô2    ¡§$arrChkData Ž¥Ž¥Ž¥ ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¥Ç¡¼¥¿ÇÛÎó 
  330  * Ìá¤êÃÍ   ¡§True  Ž¥Ž¥Ž¥ ¸ºß¤¹¤ë 
  331  *          ¡¡False Ž¥Ž¥Ž¥ ¸ºß¤·¤Ê¤¤ 
   326 * 関数名  :lfChkBloc 
   327 * 処理内容 :ブロックIDが配列に追加されているかのチェックを行う 
   328 * 引数1  :$arrBloc    ・・・ Bloc情報 
   329 * 引数2  :$arrChkData ・・・ チェックを行うデータ配列 
   330 * 戻り値  :True   ・・・ 存在する 
   331 *          False  ・・・ 存在しない 
  332332 **************************************************************************************************************/ 
  333333function lfChkBloc($arrBloc, $arrChkData) { 
  334334    foreach($arrChkData as $key => $val){ 
  335335        if ($val['bloc_id'] === $arrBloc['bloc_id'] ) { 
  336             // ÇÛÎó¤Ë¸ºß¤¹¤ì¤ÐTrue¤òÊÖ¤¹ 
   336            // 配列に存在すればTrueを返す 
  337337            return true; 
  338338        } 
  339339    } 
  340340     
  341     // ÇÛÎó¤Ë¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐFlase¤òÊÖ¤¹ 
   341    // 配列に存在しなければFlaseを返す 
  342342    return false; 
  343343} 
  344344 
  345345/************************************************************************************************************** 
  346  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfGetRowID 
  347  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯ID¤¬²¿ÈÖÌܤËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë 
  348  * °ú¿ô1    ¡§$arrUpdData   Ž¥Ž¥Ž¥ ¹¹¿·¾ðÊó 
  349  * °ú¿ô2    ¡§$arrObj       Ž¥Ž¥Ž¥ ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¥Ç¡¼¥¿ÇÛÎó 
  350  * Ìá¤êÃÍ   ¡§½çÈÖ 
   346 * 関数名  :lfGetRowID 
   347 * 処理内容 :ブロックIDが何番目に配置されているかを調べる 
   348 * 引数1  :$arrUpdData   ・・・ 更新情報 
   349 * 引数2  :$arrObj        ・・・ チェックを行うデータ配列 
   350 * 戻り値  :順番 
  351351 **************************************************************************************************************/ 
  352352function lfGetRowID($arrUpdData, $arrObj){ 
  353     $no = 0; // ¥«¥¦¥ó¥ÈÍÑ¡ÊƱ¤¸¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬¤º1·ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½é´üÃͤÏ0¡Ë 
  354      
  355     // Âоݥǡ¼¥¿¤¬²¿ÈÖÌܤËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   353    $no = 0; // カウント用(同じデータが必ず1件あるので、初期値は0) 
   354     
   355    // 対象データが何番目に配置されているのかを取得する。 
  356356    foreach ($arrUpdData as $key => $val) { 
  357357        if ($val['target_id'] === $arrObj['target_id'] and $val['top'] <= $arrObj['top']){ 
   
  359359        } 
  360360    } 
  361     // ÈÖ¹æ¤òÊÖ¤¹ 
   361    // 番号を返す 
  362362    return $no; 
  363363} 
  364364 
  365365/************************************************************************************************************** 
  366  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfGetRowID 
  367  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯ID¤¬²¿ÈÖÌܤËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë 
  368  * °ú¿ô1    ¡§$arrUpdData   Ž¥Ž¥Ž¥ ¹¹¿·¾ðÊó 
  369  * °ú¿ô2    ¡§$arrObj       Ž¥Ž¥Ž¥ ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¥Ç¡¼¥¿ÇÛÎó 
  370  * Ìá¤êÃÍ   ¡§½çÈÖ 
   366 * 関数名  :lfGetRowID 
   367 * 処理内容 :ブロックIDが何番目に配置されているかを調べる 
   368 * 引数1  :$arrUpdData   ・・・ 更新情報 
   369 * 引数2  :$arrObj        ・・・ チェックを行うデータ配列 
   370 * 戻り値  :順番 
  371371 **************************************************************************************************************/ 
  372372function lfSetPreData($arrPageData){ 
  373     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  374     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·SQLÀ¸À®ÍÑ 
  375     $ret = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿··ë²Ì³ÊǼÍÑ 
  376     $arrUpdData = array();          // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿À¸À®ÍÑ 
   373    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   374    $sql = "";                      // データ更新SQL生成用 
   375    $ret = "";                      // データ更新結果格納用 
   376    $arrUpdData = array();          // 更新データ生成用 
  377377    $filename = uniqid(""); 
  378378 
  379379    $arrPreData = lfgetPageData(" page_id = ? " , array("0")); 
  380380 
  381     // tpl¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü 
   381    // tplファイルの削除 
  382382    $del_tpl = USER_PATH . "templates/" . $arrPreData[0]['filename'] . '.tpl'; 
  383383    if (file_exists($del_tpl)){ 
   
  385385    } 
  386386     
  387     // ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÍÑtpl¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼ 
   387    // プレビュー用tplファイルのコピー 
  388388    $tplfile = $arrPageData[0]['tpl_dir'] . $arrPageData[0]['filename']; 
  389389     
  390390    if($tplfile == ""){ 
  391         // tpl¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏMY¥Ú¡¼¥¸¤ÈȽÃÇ 
   391        // tplファイルが空の場合にはMYページと判断 
  392392        $tplfile = "user_data/templates/mypage/index"; 
  393393    } 
  394394    copy(HTML_PATH . $tplfile . ".tpl", USER_PATH . "templates/" . $filename . ".tpl"); 
  395395     
  396     // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   396    // 更新データの取得 
  397397    $sql = "select page_name, header_chk, footer_chk from dtb_pagelayout where page_id = ?"; 
  398398    $ret = $objDBConn->getAll($sql, array($arrPageData[0]['page_id'])); 
  399399 
  400     // db¥Ç¡¼¥¿¤Î¥³¥Ô¡¼ 
   400    // dbデータのコピー 
  401401    $sql = " update dtb_pagelayout set "; 
  402402    $sql .= "     page_name = ?"; 
 • branches/feature-module-update/html/admin/design/main_edit.php

  r12157 r15078  
  1919        $this->tpl_subno = "main_edit"; 
  2020        $this->tpl_mainno = "design"; 
  21         $this->tpl_subtitle = '¥Ú¡¼¥¸¾ÜºÙÀßÄê'; 
   21        $this->tpl_subtitle = 'ページ詳細設定'; 
  2222    } 
  2323} 
   
  2525$objView = new SC_AdminView(); 
  2626 
  27 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   27// 認証可否の判定 
  2828$objSess = new SC_Session(); 
  2929sfIsSuccess($objSess); 
  3030 
  31 // ¥Ú¡¼¥¸°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ 
   31// ページ一覧を取得 
  3232$objPage->arrPageList = lfgetPageData(); 
  3333 
  34 // ¥Ö¥í¥Ã¥¯ID¤ò¼èÆÀ 
   34// ブロックIDを取得 
  3535if (isset($_POST['page_id'])) { 
  3636    $page_id = $_POST['page_id']; 
   
  4343$objPage->page_id = $page_id; 
  4444 
  45 // ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨ 
   45// メッセージ表示 
  4646if ($_GET['msg'] == "on"){ 
  47     $objPage->tpl_onload="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
  48 } 
  49  
  50 // page_id ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   47    $objPage->tpl_onload="alert('登録が完了しました。');"; 
   48} 
   49 
   50// page_id が指定されている場合にはテンプレートデータの取得 
  5151if (is_numeric($page_id) and $page_id != '') { 
  5252    $arrPageData = lfgetPageData(" page_id = ? " , array($page_id)); 
  5353 
  5454    if ($arrPageData[0]['tpl_dir'] === "") { 
  55         $objPage->arrErr['page_id_err'] = "¢¨ »ØÄꤵ¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  56         // ²èÌ̤Îɽ¼¨ 
   55        $objPage->arrErr['page_id_err'] = "※ 指定されたページは編集できません。"; 
   56        // 画面の表示 
  5757        $objView->assignobj($objPage); 
  5858        $objView->display(MAIN_FRAME); 
   
  6060    } 
  6161 
  62     // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆɤ߹þ¤à 
   62    // テンプレートファイルが存在していれば読み込む 
  6363    $tpl_file = HTML_PATH . $arrPageData[0]['tpl_dir'] . $arrPageData[0]['filename'] . ".tpl"; 
  6464    if (file_exists($tpl_file)){ 
   
  6666    } 
  6767 
  68     // ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃÍÊѹ¹ 
   68    // チェックボックスの値変更 
  6969    $arrPageData[0]['header_chk'] = sfChangeCheckBox($arrPageData[0]['header_chk'], true); 
  7070    $arrPageData[0]['footer_chk'] = sfChangeCheckBox($arrPageData[0]['footer_chk'], true); 
  7171 
  72     // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò²èÌÌɽ¼¨ÍѤËÊÔ½¸ 
   72    // ディレクトリを画面表示用に編集 
  7373    $arrPageData[0]['directory'] = str_replace( USER_DIR,'', $arrPageData[0]['php_dir']); 
  7474     
   
  7676} 
  7777 
  78 // ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼½èÍý 
   78// プレビュー処理 
  7979if ($_POST['mode'] == 'preview') { 
  8080     
   
  8888    $arrPreData = lfgetPageData(" page_id = ? " , array($page_id)); 
  8989 
  90     // tpl¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü 
   90    // tplファイルの削除 
  9191    $del_tpl = USER_PATH . "templates/" . $arrPreData[0]['filename'] . '.tpl'; 
  9292    if (file_exists($del_tpl)){ 
   
  9494    } 
  9595 
  96     // DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
   96    // DBへデータを更新する 
  9797    lfEntryPageData($_POST); 
  9898 
  99     // TPL¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
   99    // TPLファイル作成 
  100100    $cre_tpl = USER_PATH . "templates/" . $url . '.tpl'; 
  101101    lfCreateFile($cre_tpl); 
  102102     
  103     // blocposition ¤òºï½ü 
  104     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
   103    // blocposition を削除 
   104    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
  105105    $sql = 'delete from dtb_blocposition where page_id = 0'; 
  106106    $ret = $objDBConn->query($sql); 
  107107     
  108108    if ($page_id_old != "") { 
  109         // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   109        // 登録データを取得 
  110110        $sql = "SELECT 0, target_id, bloc_id, bloc_row FROM dtb_blocposition WHERE page_id = ?"; 
  111111        $ret = $objDBConn->getAll($sql,array($page_id_old)); 
   
  113113        if (count($ret) > 0) { 
  114114             
  115             // blocposition ¤òÊ£À½ 
   115            // blocposition を複製 
  116116            $sql = " insert into dtb_blocposition ("; 
  117117            $sql .= "     page_id,"; 
   
  121121            $sql .= "     )values(?, ?, ?, ?)"; 
  122122             
  123             // ¼èÆÀ·ï¿ôʸINSERT¼Â¹Ô 
   123            // 取得件数文INSERT実行 
  124124            foreach($ret as $key => $val){ 
  125125                $ret = $objDBConn->query($sql,$val); 
   
  134134} 
  135135 
  136 // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿½èÍý 
   136// データ登録処理 
  137137if ($_POST['mode'] == 'confirm') { 
  138138     
  139     // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   139    // エラーチェック 
  140140    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($_POST); 
  141141 
  142     // ¥¨¥é¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹¹¿·½èÍý¤ò¹Ô¤¦    
   142    // エラーがなければ更新処理を行う   
  143143    if (count($objPage->arrErr) == 0) { 
  144144 
  145         // DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
   145        // DBへデータを更新する 
  146146        lfEntryPageData($_POST); 
  147147         
  148         // ¥Ù¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¡¢PHP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë 
   148        // ベースデータでなければファイルを削除し、PHPファイルを作成する 
  149149        if (!lfCheckBaseData($page_id)) { 
  150             // ¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü 
   150            // ファイル削除 
  151151            lfDelFile($arrPageData[0]); 
  152152             
  153             // PHP¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
   153            // PHPファイル作成 
  154154            $cre_php = USER_PATH . $_POST['url'] . ".php"; 
  155155            lfCreatePHPFile($cre_php); 
  156156        } 
  157157 
  158         // TPL¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
   158        // TPLファイル作成 
  159159        $cre_tpl = dirname(USER_PATH . "templates/" . $_POST['url']) . "/" . basename($_POST['url']) . '.tpl'; 
  160160 
  161161        lfCreateFile($cre_tpl); 
  162162 
  163         // ÊÔ½¸²Äǽ¥Ú¡¼¥¸¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß½èÍý¤ò¹Ô¤¦ 
   163        // 編集可能ページの場合にのみ処理を行う 
  164164        if ($arrPageData[0]['edit_flg'] != 2) { 
  165             // ¿·µ¬ºîÀ®¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë²þ¤Ë¥Ú¡¼¥¸ID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   165            // 新規作成した場合のために改にページIDを取得する 
  166166            $arrPageData = lfgetPageData(" url = ? " , array(USER_URL.$_POST['url'].".php")); 
  167167            $page_id = $arrPageData[0]['page_id']; 
   
  170170        header("location: ./main_edit.php?page_id=$page_id&msg=on"); 
  171171    }else{ 
  172         // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ì¤ÐÆþÎÏ»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨¤¹¤ë 
   172        // エラーがあれば入力時のデータを表示する 
  173173        $objPage->arrPageData = $_POST; 
  174174        $objPage->arrPageData['header_chk'] = sfChangeCheckBox(sfChangeCheckBox($_POST['header_chk']), true); 
   
  179179} 
  180180 
  181 // ¥Ç¡¼¥¿ºï½ü½èÍý ¥Ù¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü 
   181// データ削除処理 ベースデータでなければファイルを削除 
  182182if ($_POST['mode'] == 'delete' and  !lfCheckBaseData($page_id)) { 
  183183    lfDelPageData($_POST['page_id']); 
  184184} 
  185185 
  186 // ²èÌ̤Îɽ¼¨ 
   186// 画面の表示 
  187187$objView->assignobj($objPage); 
  188188$objView->display(MAIN_FRAME); 
   
  190190//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  191191/************************************************************************************************************** 
  192  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfEntryPageData 
  193  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
  194  * °ú¿ô1    ¡§$arrData  Ž¥Ž¥Ž¥ ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿ 
  195  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¹¹¿··ë²Ì 
   192 * 関数名  :lfEntryPageData 
   193 * 処理内容 :ブロック情報を更新する 
   194 * 引数1  :$arrData  ・・・ 更新データ 
   195 * 戻り値  :更新結果 
  196196 **************************************************************************************************************/ 
  197197function lfEntryPageData($arrData){ 
  198     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  199     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·SQLÀ¸À®ÍÑ 
  200     $ret = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿··ë²Ì³ÊǼÍÑ 
  201     $arrUpdData = array();          // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿À¸À®ÍÑ 
  202     $arrChk = array();              // ÇÓ¾¥Á¥§¥Ã¥¯ÍÑ 
  203  
  204     // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿À¸À® 
   198    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   199    $sql = "";                      // データ更新SQL生成用 
   200    $ret = "";                      // データ更新結果格納用 
   201    $arrUpdData = array();          // 更新データ生成用 
   202    $arrChk = array();              // 排他チェック用 
   203 
   204    // 更新データ生成 
  205205    $arrUpdData = lfGetUpdData($arrData); 
  206206     
  207     // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
   207    // データが存在しているかチェックを行う 
  208208    if($arrData['page_id'] !== ''){ 
  209209        $arrChk = lfgetPageData(" page_id = ?", array($arrData['page_id'])); 
  210210    } 
  211211 
  212     // page_id ¤¬¶õ ¼ã¤·¤¯¤Ï ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏINSERT¤ò¹Ô¤¦ 
   212    // page_id が空 若しくは データが存在していない場合にはINSERTを行う 
  213213    if ($arrData['page_id'] === '' or !isset($arrChk[0])) { 
  214         // SQLÀ¸À® 
   214        // SQL生成 
  215215        $sql = " INSERT INTO dtb_pagelayout "; 
  216216        $sql .= " ( "; 
   
  228228        $sql .= " "; 
  229229    }else{ 
  230         // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦ 
  231         // SQLÀ¸À® 
   230        // データが存在してる場合にはアップデートを行う 
   231        // SQL生成 
  232232        $sql = " UPDATE dtb_pagelayout "; 
  233233        $sql .= " SET"; 
   
  244244        $sql .= " "; 
  245245 
  246         // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ID¤òÄɲà
   246        // 更新データにブロックIDを追加 
  247247        array_push($arrUpdData, $arrData['page_id']); 
  248248    } 
  249249 
  250     // SQL¼Â¹Ô 
   250    // SQL実行 
  251251    $ret = $objDBConn->query($sql,$arrUpdData); 
  252252     
   
  255255 
  256256/************************************************************************************************************** 
  257  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfGetUpdData 
  258  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§DB¤Ø¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸À®¤¹¤ë 
  259  * °ú¿ô1    ¡§$arrData  Ž¥Ž¥Ž¥ ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿ 
  260  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿ 
   257 * 関数名  :lfGetUpdData 
   258 * 処理内容 :DBへ更新を行うデータを生成する 
   259 * 引数1  :$arrData  ・・・ 更新データ 
   260 * 戻り値  :更新データ 
  261261 **************************************************************************************************************/ 
  262262function lfGetUpdData($arrData){ 
  263263     
  264     // ¥Ù¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊѹ¹¤·¤Ê¤¤¡£ 
   264    // ベースデータの場合には変更しない。 
  265265    if (lfCheckBaseData($arrData['page_id'])) { 
  266266        $arrPageData = lfgetPageData( ' page_id = ? ' , array($arrData['page_id'])); 
   
  279279    } 
  280280 
  281     // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿ÇÛÎó¤ÎºîÀ® 
   281    // 更新データ配列の作成 
  282282    $arrUpdData = array( 
  283                     $name                                       // ̾¾Î  
   283                    $name                                       // 名称    
  284284                    ,$url                                       // URL 
  285                     ,$php_dir                                   // PHP¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
  286                     ,$tpl_dir                                   // TPL¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
  287                     ,$filename                                  // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ 
  288                     ,sfChangeCheckBox($arrData['header_chk'])   // ¥Ø¥Ã¥À¡¼»ÈÍÑ 
  289                     ,sfChangeCheckBox($arrData['footer_chk'])   // ¥Õ¥Ã¥¿¡¼»ÈÍÑ 
  290                     ,$_SERVER['HTTP_REFERER']                   // ¹¹¿·URL 
   285                    ,$php_dir                                   // PHPディレクトリ 
   286                    ,$tpl_dir                                   // TPLディレクトリ 
   287                    ,$filename                                  // ファイル名 
   288                    ,sfChangeCheckBox($arrData['header_chk'])   // ヘッダー使用 
   289                    ,sfChangeCheckBox($arrData['footer_chk'])   // フッター使用 
   290                    ,$_SERVER['HTTP_REFERER']                   // 更新URL 
  291291                    ); 
  292292                     
   
  295295 
  296296/************************************************************************************************************** 
  297  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfErrorCheck 
  298  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§ÆþÎϹàÌܤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
  299  * °ú¿ô1    ¡§$arrData  Ž¥Ž¥Ž¥ ÆþÎϥǡ¼¥¿ 
  300  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥¨¥é¡¼¾ðÊó 
   297 * 関数名  :lfErrorCheck 
   298 * 処理内容 :入力項目のエラーチェックを行う 
   299 * 引数1  :$arrData  ・・・ 入力データ 
   300 * 戻り値  :エラー情報 
  301301 **************************************************************************************************************/ 
  302302function lfErrorCheck($array) { 
   
  304304     
  305305    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  306     $objErr->doFunc(array("̾¾Î", "page_name", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   306    $objErr->doFunc(array("名称", "page_name", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  307307    $objErr->doFunc(array("URL", "url", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  308308 
  309     // URL¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   309    // URLチェック 
  310310    if (substr(strrev(trim($array['url'])),0,1) == "/") { 
  311         $objErr->arrErr['url'] = "¢¨ URL¤òÀµ¤·¤¯ÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
   311        $objErr->arrErr['url'] = "※ URLを正しく入力してください。<br />"; 
  312312    } 
  313313     
  314314    $check_url = USER_URL . $array['url'] . ".php"; 
  315315    if( strlen($array['url']) > 0 && !ereg( "^https?://+($|[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\/-])+$", $check_url ) ) { 
  316         $objErr->arrErr['url'] = "¢¨ URL¤òÀµ¤·¤¯ÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />"; 
  317     } 
  318  
  319     // Ʊ°ì¤ÎURL¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼ 
   316        $objErr->arrErr['url'] = "※ URLを正しく入力してください。<br />"; 
   317    } 
   318 
   319    // 同一のURLが存在している場合にはエラー 
  320320    if(!isset($objErr->arrErr['url']) and $array['url'] !== ''){ 
  321321        $arrChk = lfgetPageData(" url = ? " , array(USER_URL . $array['url'].".php")); 
  322322 
  323323        if (count($arrChk[0]) >= 1 and $arrChk[0]['page_id'] != $array['page_id']) { 
  324             $objErr->arrErr['url'] = '¢¨ Ʊ¤¸URL¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê̤ÎURL¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£'; 
   324            $objErr->arrErr['url'] = '※ 同じURLのデータが存在しています。別のURLを付けてください。'; 
  325325        } 
  326326    } 
   
  330330 
  331331/************************************************************************************************************** 
  332  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfCreateFile 
  333  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë 
  334  * °ú¿ô1    ¡§$pathŽ¥Ž¥Ž¥¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹ 
  335  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¤Ê¤· 
   332 * 関数名  :lfCreateFile 
   333 * 処理内容 :ファイルを作成する 
   334 * 引数1  :$path・・・テンプレートファイルのパス 
   335 * 戻り値  :なし 
  336336 **************************************************************************************************************/ 
  337337function lfCreateFile($path){ 
  338338     
  339     // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë      
   339    // ディレクトリが存在していなければ作成する      
  340340    if (!is_dir(dirname($path))) { 
  341341        mkdir(dirname($path)); 
  342342    } 
  343343 
  344     // ¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® 
   344    // ファイル作成 
  345345    $fp = fopen($path,"w"); 
  346346    fwrite($fp, $_POST['tpl_data']); 
   
  349349 
  350350/************************************************************************************************************** 
  351  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfCreatePHPFile 
  352  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§PHP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë 
  353  * °ú¿ô1    ¡§$pathŽ¥Ž¥Ž¥PHP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹ 
  354  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¤Ê¤· 
   351 * 関数名  :lfCreatePHPFile 
   352 * 処理内容 :PHPファイルを作成する 
   353 * 引数1  :$path・・・PHPファイルのパス 
   354 * 戻り値  :なし 
  355355 **************************************************************************************************************/ 
  356356function lfCreatePHPFile($path){ 
  357357 
  358     // phpÊݸÀè¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë 
   358    // php保存先ディレクトリが存在していなければ作成する 
  359359    if (!is_dir(dirname($path))) { 
  360360        mkdir(dirname($path)); 
  361361    } 
  362362     
  363     // ¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß 
   363    // ベースとなるPHPファイルの読み込み 
  364364    if (file_exists(USER_DEF_PHP)){ 
  365365        $php_data = file_get_contents(USER_DEF_PHP);         
  366366    } 
  367367     
  368     // require.php¤Î¾ì½ê¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë 
   368    // require.phpの場所を書き換える 
  369369    $php_data = str_replace("###require###", HTML_PATH . "require.php", $php_data); 
  370370     
  371     // php¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ® 
   371    // phpファイルの作成 
  372372    $fp = fopen($path,"w"); 
  373373    fwrite($fp, $php_data); 
 • branches/feature-module-update/html/admin/design/template.php

  r12157 r15078  
  2121        ), 
  2222        'name' =>array( 
  23             1 => 'TOP¥Ú¡¼¥¸', 
  24             2 => '¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸', 
  25             3 => '¾¦Éʾܺ٥ڡ¼¥¸', 
  26             4 => 'MY¥Ú¡¼¥¸'  
   23            1 => 'TOPページ', 
   24            2 => '商品一覧ページ', 
   25            3 => '商品詳細ページ', 
   26            4 => 'MYページ'  
  2727        ) 
  2828    ); 
   
  3535        $this->tpl_TemplateName = $this->arrTemplateName['name'][1]; 
  3636        $this->tpl_mainno = "design"; 
  37         $this->tpl_subtitle = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê'; 
   37        $this->tpl_subtitle = 'テンプレート設定'; 
  3838    } 
  3939} 
   
  4343$objSess = new SC_Session(); 
  4444 
  45 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   45// 認証可否の判定 
  4646$objSess = new SC_Session(); 
  4747sfIsSuccess($objSess); 
  4848 
  49 // GET¤ÎÃͤò¼õ¤±¼è¤ë 
   49// GETの値を受け取る 
  5050$get_tpl_subno_template = $_GET['tpl_subno_template']; 
  5151 
  52 // GET¤ÇÃͤ¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃͤò¸µ¤Ë²èÌÌɽ¼¨¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
   52// GETで値が送られている場合にはその値を元に画面表示を切り替える 
  5353if ($get_tpl_subno_template != ""){ 
  54     // Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿Ãͤ¬ÇÛÎó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐTOP¤òɽ¼¨ 
   54    // 送られてきた値が配列に登録されていなければTOPを表示 
  5555    if (in_array($get_tpl_subno_template,$objPage->arrSubnavi['title'])){ 
  5656        $tpl_subno_template = $get_tpl_subno_template; 
   
  5959    } 
  6060} else { 
  61     // GET¤ÇÃͤ¬¤Ê¤±¤ì¤ÐPOST¤ÎÃͤò»ÈÍѤ¹¤ë 
   61    // GETで値がなければPOSTの値を使用する 
  6262    if ($_POST['tpl_subno_template'] != ""){ 
  6363        $tpl_subno_template = $_POST['tpl_subno_template']; 
   
  7070$objPage->template_name = $objPage->arrSubnavi['name'][$key[0]]; 
  7171 
  72 // ÅÐÏ¿¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤Ð¤¢¤Ë¤ÏDB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·¤Ë¹Ô¤¯ 
   72// 登録を押されたばあにはDBへデータを更新に行く 
  7373switch($_POST['mode']) { 
  7474case 'confirm': 
  75     // DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
   75    // DBへデータ更新 
  7676    lfUpdData(); 
  7777     
  78     // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾å½ñ¤­ 
   78    // テンプレートの上書き 
  7979    lfChangeTemplate(); 
  8080     
  81     // ´°Î»¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  82     $objPage->tpl_onload="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
   81    // 完了メッセージ 
   82    $objPage->tpl_onload="alert('登録が完了しました。');"; 
  8383    break; 
  8484case 'download': 
   
  8989} 
  9090 
  91 // POSTÃͤΰú¤­·Ñ¤® 
   91// POST値の引き継ぎ 
  9292$objPage->arrForm = $_POST; 
  9393 
  94 // ²èÁü¼èÆÀ 
   94// 画像取得 
  9595$tpl_arrTemplate = array(); 
  9696$objPage->arrTemplate = lfgetTemplate(); 
  9797 
  98 // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¼èÆÀ 
   98// デフォルトチェック取得 
  9999$objPage->MainImage = $objPage->arrTemplate['check']; 
  100100$objPage->arrTemplate['check'] = array($objPage->arrTemplate['check']=>"check"); 
  101101 
  102 // ²èÌ̤Îɽ¼¨ 
   102// 画面の表示 
  103103$objView->assignobj($objPage); 
  104104$objView->display(MAIN_FRAME); 
   
  107107 
  108108/************************************************************************************************************** 
  109  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfgetTemplate 
  110  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§²èÌ̤Ëɽ¼¨¤¹¤ë²èÁü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  111  * °ú¿ô     ¡§¤Ê¤· 
  112  * Ìá¤êÃÍ   ¡§²èÌ̤Ëɽ¼¨¤¹¤ë²èÁü(ÇÛÎó) 
   109 * 関数名  :lfgetTemplate 
   110 * 処理内容 :画面に表示する画像を取得する 
   111 * 引数       :なし 
   112 * 戻り値  :画面に表示する画像(配列) 
  113113 **************************************************************************************************************/ 
  114114function lfgetTemplate(){ 
   
  116116    $filepath = "user_data/templates/"; 
  117117     
  118     $arrTemplateImage = array();    // ²èÌÌɽ¼¨²èÁü³ÊǼÍÑ 
  119     $Image = "";                    // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
   118    $arrTemplateImage = array();    // 画面表示画像格納用 
   119    $Image = "";                    // イメージの配列要素名格納用 
  120120    $disp = ""; 
  121     $arrDefcheck = array();         // radio¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Á¥§¥Ã¥¯³ÊǼÍÑ 
  122      
  123     // DB¤«¤é¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
   121    $arrDefcheck = array();         // radioボタンのデフォルトチェック格納用 
   122     
   123    // DBから現在選択されているデータ取得 
  124124    $arrDefcheck = lfgetTemplaeBaseData(); 
  125125     
  126     // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   126    // テンプレートデータを取得する 
  127127    $objQuery = new SC_Query(); 
  128128    $sql = "SELECT template_code,template_name FROM dtb_templates ORDER BY create_date DESC"; 
   
  132132        // TOP 
  133133        case $objPage->arrSubnavi['title'][1]: 
  134             $Image = "TopImage.jpg";            // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
   134            $Image = "TopImage.jpg";            // イメージの配列要素名格納用 
  135135            $disp = $objPage->arrSubnavi['title'][1]; 
  136136            break; 
  137137             
  138         // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ 
   138        // 商品一覧 
  139139        case $objPage->arrSubnavi['title'][2]: 
  140             $Image = "ProdImage.jpg";           // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
   140            $Image = "ProdImage.jpg";           // イメージの配列要素名格納用 
  141141            $disp = $objPage->arrSubnavi['title'][2]; 
  142142            break; 
  143143             
  144         // ¾¦Éʾܺ٠
   144        // 商品詳細 
  145145        case $objPage->arrSubnavi['title'][3]: 
  146             $Image = "DetailImage.jpg";         // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
   146            $Image = "DetailImage.jpg";         // イメージの配列要素名格納用 
  147147            $disp = $objPage->arrSubnavi['title'][3]; 
  148148            break; 
  149149             
  150         // MY¥Ú¡¼¥¸ 
   150        // MYページ 
  151151        case $objPage->arrSubnavi['title'][4]: 
  152             $Image = "MypageImage.jpg";         //¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
   152            $Image = "MypageImage.jpg";         //イメージの配列要素名格納用 
  153153            $disp = $objPage->arrSubnavi['title'][4]; 
  154154            break; 
  155155    } 
  156156 
  157     // ²èÁüɽ¼¨ÇÛÎóºîÀ® 
   157    // 画像表示配列作成 
  158158    foreach($arrTemplate as $key => $val){ 
  159159        $arrTemplateImage['image'][$val['template_code']] = $filepath . $val['template_code'] . "/" . $Image; 
   
  161161    } 
  162162     
  163     // ½é´ü¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   163    // 初期チェック 
  164164    if (isset($arrDefcheck[$disp])){ 
  165165        $arrTemplateImage['check'] = $arrDefcheck[$disp]; 
   
  172172 
  173173/************************************************************************************************************** 
  174  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfgetTemplaeBaseData 
  175  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§DB¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  176  * °ú¿ô     ¡§¤Ê¤· 
  177  * Ìá¤êÃÍ   ¡§DB¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿(ÇÛÎó) 
   174 * 関数名  :lfgetTemplaeBaseData 
   175 * 処理内容 :DBに保存されているテンプレートデータを取得する 
   176 * 引数       :なし 
   177 * 戻り値  :DBに保存されているテンプレートデータ(配列) 
  178178 **************************************************************************************************************/ 
  179179function lfgetTemplaeBaseData(){ 
  180     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  181     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  182     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ 
   180    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   181    $sql = "";                      // データ取得SQL生成用 
   182    $arrRet = array();              // データ取得用 
  183183     
  184184    $sql = "SELECT top_tpl AS top, product_tpl AS product, detail_tpl AS detail, mypage_tpl AS mypage FROM dtb_baseinfo"; 
   
  189189 
  190190/************************************************************************************************************** 
  191  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfUpdData 
  192  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§DB¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ¤¹¤ë 
  193  * °ú¿ô     ¡§¤Ê¤· 
  194  * Ìá¤êÃÍ   ¡§À®¸ù TRUE¡¢¥¨¥é¡¼ FALSE 
   191 * 関数名  :lfUpdData 
   192 * 処理内容 :DBにデータを保存する 
   193 * 引数       :なし 
   194 * 戻り値  :成功 TRUE、エラー FALSE 
  195195 **************************************************************************************************************/ 
  196196function lfUpdData(){ 
  197197    global $objPage; 
  198     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  199     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  200     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ(¹¹¿·È½Äê) 
  201  
  202     // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ    
   198    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   199    $sql = "";                      // データ取得SQL生成用 
   200    $arrRet = array();              // データ取得用(更新判定) 
   201 
   202    // データ取得     
  203203    $sql = "SELECT top_tpl AS top, product_tpl AS product, detail_tpl AS detail, mypage_tpl AS mypage FROM dtb_baseinfo"; 
  204204    $arrRet = $objDBConn->getAll($sql); 
  205205 
  206206    $chk_tpl = $_POST['check_template']; 
  207     // ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤ÐINSERT¡¢¤Ç¤­¤ì¤ÐUPDATE 
   207    // データが取得できなければINSERT、できればUPDATE 
  208208    if (isset($arrRet[0])){ 
  209209        // UPDATE 
  210210        $arrVal = $arrRet[0]; 
  211211         
  212         // TOP¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´²èÌÌÊѹ¹ 
   212        // TOPを変更した場合には全画面変更 
  213213        if ($objPage->tpl_subno_template == $objPage->arrSubnavi['title'][1]){ 
  214214            $arrVal = array($chk_tpl,$chk_tpl,$chk_tpl,$chk_tpl); 
   
  221221        $arrVal = array(null,null,null,null); 
  222222         
  223         // TOP¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´²èÌÌÊѹ¹ 
   223        // TOPを変更した場合には全画面変更 
  224224        if ($objPage->tpl_subno_template == $objPage->arrSubnavi['title'][1]){ 
  225225            $arrVal = array($chk_tpl,$chk_tpl,$chk_tpl,$chk_tpl); 
   
  230230    } 
  231231 
  232     // SQL¼Â¹Ô   
   232    // SQL実行     
  233233    $arrRet = $objDBConn->query($sql,$arrVal); 
  234234     
   
  237237 
  238238/************************************************************************************************************** 
  239  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfChangeTemplate 
  240  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë 
  241  * °ú¿ô     ¡§¤Ê¤· 
  242  * Ìá¤êÃÍ   ¡§À®¸ù TRUE¡¢¥¨¥é¡¼ FALSE 
   239 * 関数名  :lfChangeTemplate 
   240 * 処理内容 :テンプレートファイルを上書きする 
   241 * 引数       :なし 
   242 * 戻り値  :成功 TRUE、エラー FALSE 
  243243 **************************************************************************************************************/ 
  244244function lfChangeTemplate(){ 
   
  261261        // TOP 
  262262        case $objPage->arrSubnavi['title'][1]: 
  263             $tpl_element = "TopTemplate";           // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
   263            $tpl_element = "TopTemplate";           // イメージの配列要素名格納用 
  264264            $tpl_name = "top.tpl"; 
  265265            break; 
  266266             
  267         // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ 
   267        // 商品一覧 
  268268        case $objPage->arrSubnavi['title'][2]: 
  269             $tpl_element = "ProdTemplate";          // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
   269            $tpl_element = "ProdTemplate";          // イメージの配列要素名格納用 
  270270            $tpl_name = "list.tpl"; 
  271271            break; 
  272272             
  273         // ¾¦Éʾܺ٠
   273        // 商品詳細 
  274274        case $objPage->arrSubnavi['title'][3]: 
  275             $tpl_element = "DetailTemplate";            // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
   275            $tpl_element = "DetailTemplate";            // イメージの配列要素名格納用 
  276276            $tpl_name = "detail.tpl"; 
  277277            break; 
  278278             
  279         // MY¥Ú¡¼¥¸ 
   279        // MYページ 
  280280        case $objPage->arrSubnavi['title'][4]: 
  281             $tpl_element = "MypageTemplate";            //¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
   281            $tpl_element = "MypageTemplate";            //イメージの配列要素名格納用 
  282282            $tpl_name = "mypage.tpl"; 
  283283            break; 
   
  287287    } 
  288288 
  289     // ²èÁü¥Ñ¥¹¤ò½ñ¤­´¹¤¨ 
   289    // 画像パスを書き換え 
  290290    $img_path = '<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/'; 
  291291    $displace_path = '<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->'. USER_DIR . 'templates/' . $chk_tpl . '/img/'; 
   
  293293    $fs->doSearch();  
  294294     
  295     // TOP¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´²èÌÌÊѹ¹ 
   295    // TOPを変更した場合には全画面変更 
  296296    if ($objPage->tpl_subno_template == $objPage->arrSubnavi['title'][1]){ 
  297         // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥Ô¡¼ 
   297        // テンプレートファイルをコピー 
  298298        copy($taget_tpl_path . "top.tpl", $save_tpl_path . "top.tpl"); 
  299299        copy($taget_tpl_path . "list.tpl", $save_tpl_path . "list.tpl"); 
  300300        copy($taget_tpl_path . "detail.tpl", $save_tpl_path . "detail.tpl"); 
  301301 
  302         // mypage¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À¤´¤È¥³¥Ô¡¼ 
   302        // mypageはフォルダごとコピー 
  303303        lfFolderCopy($taget_tpl_path."mypage/", $save_tpl_path . "mypage/"); 
  304304 
  305         // ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤Î¥³¥Ô¡¼ 
   305        // ブロックデータのコピー 
  306306        lfFolderCopy($taget_inc_path."bloc/", $inc_path . "bloc/"); 
  307307 
  308         // ¥Ø¥Ã¥À¡¼,¥Õ¥Ã¥¿¡¼¥³¥Ô¡¼ 
   308        // ヘッダー,フッターコピー 
  309309        copy($taget_inc_path . "header.tpl", $inc_path . "header.tpl"); 
  310310        copy($taget_inc_path . "footer.tpl", $inc_path . "footer.tpl"); 
  311311         
  312         // CSS¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼ 
   312        // CSSファイルのコピー 
  313313        copy($taget_css_path . "contents.css", $css_path . "contents.css"); 
  314314 
  315     // mypage¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À¤´¤È¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
   315    // mypageの場合にはフォルダごとコピーする 
  316316    }elseif($objPage->tpl_subno_template == $objPage->arrSubnavi['title'][4]){ 
  317317        lfFolderCopy($taget_tpl_path."mypage/", $save_tpl_path."mypage/"); 
  318318    }else{ 
  319         // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥Ô¡¼ 
   319        // テンプレートファイルをコピー 
  320320        copy($taget_tpl_path . $tpl_name, $save_tpl_path . $tpl_name); 
  321321    } 
  322322 
  323     // ²èÁü¥Ñ¥¹¤ò¸µ¤ËÌ᤹    
   323    // 画像パスを元に戻す     
  324324    $fs = new File_SearchReplace($displace_path, $img_path, "", $path, true);  
  325325    $fs->doSearch();  
   
  327327 
  328328/************************************************************************************************************** 
  329  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfDownloadTemplate 
  330  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°µ½Ì¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë 
  331  * °ú¿ô1    ¡§¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥É 
  332  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¤Ê¤· 
   329 * 関数名  :lfDownloadTemplate 
   330 * 処理内容 :テンプレートファイル圧縮してダウンロードする 
   331 * 引数1  :テンプレートコード 
   332 * 戻り値  :なし 
  333333 **************************************************************************************************************/ 
  334334function lfDownloadTemplate($template_code){ 
   
  336336    $dl_file = USER_TEMPLATE_PATH.$filename; 
  337337     
  338     // IMG¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥³¥Ô¡¼ 
   338    // IMGフォルダをコピー 
  339339    $mess = ""; 
  340340    $mess = sfCopyDir(HTML_PATH."img/", USER_TEMPLATE_PATH.$template_code."/img/", $mess); 
  341341     
  342     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°µ½Ì 
   342    // ファイルの圧縮 
  343343    $tar = new Archive_Tar($dl_file, TRUE); 
  344     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë°ìÍ÷¼èÆÀ 
   344    // ファイル一覧取得 
  345345    $arrFileHash = sfGetFileList(USER_TEMPLATE_PATH.$template_code); 
  346346    foreach($arrFileHash as $val) { 
  347347        $arrFileList[] = $val['file_name']; 
  348348    } 
  349     // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò°ÜÆ° 
   349    // ディレクトリを移動 
  350350    chdir(USER_TEMPLATE_PATH.$template_code); 
  351351     
  352     //°µ½Ì¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ 
   352    //圧縮をおこなう 
  353353    $zip = $tar->create($arrFileList); 
  354354         
  355     // ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É³«»Ï 
   355    // ダウンロード開始 
  356356    Header("Content-disposition: attachment; filename=${filename}"); 
  357357    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${dl_file}"); 
  358358    header("Content-Length: " .filesize($dl_file));  
  359359    readfile ($dl_file); 
  360     // °µ½Ì¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü 
   360    // 圧縮ファイル削除 
  361361    unlink($dl_file); 
  362362     
   
  365365 
  366366/************************************************************************************************************** 
  367  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfFolderCopy 
  368  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
  369  * °ú¿ô1    ¡§¥³¥Ô¡¼¸µ¥Ñ¥¹ 
  370  * °ú¿ô2¡¡¡¡¡§¥³¥Ô¡¼Àè¥Ñ¥¹ 
  371  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¤Ê¤· 
   367 * 関数名  :lfFolderCopy 
   368 * 処理内容 :フォルダをコピーする 
   369 * 引数1  :コピー元パス 
   370 * 引数2 :コピー先パス 
   371 * 戻り値  :なし 
  372372 **************************************************************************************************************/ 
  373373function lfFolderCopy($taget_path, $save_path){ 
  374374 
  375     // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   375    // フォルダ内のファイルを取得する 
  376376    $arrMypage=glob($taget_path . "*" ); 
  377377     
  378     // ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë 
   378    // フォルダがなければ作成する 
  379379    if(!is_dir($save_path)){ 
  380380        mkdir($save_path); 
  381381    } 
  382382 
  383     // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤òÁ´¤Æ¥³¥Ô¡¼ 
   383    // フォルダ内を全てコピー 
  384384    foreach($arrMypage as $key => $val){ 
  385385        $matches = array(); 
 • branches/feature-module-update/html/admin/design/upload.php

  r12157 r15078  
  1616        $this->tpl_subno_template = 'upload'; 
  1717        $this->tpl_mainno = "design"; 
  18         $this->tpl_subtitle = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É'; 
  19         $this->template_name = '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É'; 
   18        $this->tpl_subtitle = 'アップロード'; 
   19        $this->template_name = 'アップロード'; 
  2020    } 
  2121} 
   
  2626$objQuery = new SC_Query(); 
  2727 
  28 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   28// 認証可否の判定 
  2929$objSess = new SC_Session(); 
  3030sfIsSuccess($objSess); 
  3131 
  32 // ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Õ¥©¥ë¥À 
   32// アップロードしたファイルをフォルダ 
  3333$new_file_dir = USER_TEMPLATE_PATH.$_POST['template_code']; 
  3434 
  35 // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   35// ファイル管理クラス 
  3636$objUpFile = new SC_UploadFile(TEMPLATE_TEMP_DIR, $new_file_dir); 
  37 // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   37// ファイル情報の初期化 
  3838lfInitFile(); 
  39 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   39// パラメータ管理クラス 
  4040$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  41 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   41// パラメータ情報の初期化 
  4242lfInitParam(); 
  4343 
   
  4949    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($arrRet); 
  5050 
  51     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°ì»þ¥Õ¥©¥ë¥À¤ØÊݸ 
   51    // ファイルを一時フォルダへ保存 
  5252    $ret = $objUpFile->makeTempFile('template_file', false); 
  5353    if($ret != "") { 
  5454        $objPage->arrErr['template_file'] = $ret; 
  5555    } else if(count($objPage->arrErr) <= 0) { 
  56         // ¥Õ¥©¥ë¥ÀºîÀ® 
   56        // フォルダ作成 
  5757        $ret = @mkdir($new_file_dir); 
  58         // °ì»þ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ø°ÜÆ° 
   58        // 一時フォルダから保存ディレクトリへ移動 
  5959        $objUpFile->moveTempFile(); 
  60         // ²òÅà 
   60        // 解凍 
  6161        lfUnpacking($new_file_dir, $_FILES['template_file']['name'], $new_file_dir."/"); 
  62         // DB¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤òÊݸ 
   62        // DBにテンプレート情報を保存 
  6363        lfRegistTemplate($arrRet); 
  64         // ´°Î»É½¼¨javascript 
  65         $objPage->tpl_onload = "alert('¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
  66         // ¥Õ¥©¡¼¥àÃͤò¥¯¥ê¥¢ 
   64        // 完了表示javascript 
   65        $objPage->tpl_onload = "alert('テンプレートファイルをアップロードしました。');"; 
   66        // フォーム値をクリア 
  6767        $objFormParam->setParam(array('template_code' => "", 'template_name' => "")); 
  6868    } 
   
  7171    break; 
  7272} 
  73 // ²èÌ̤Îɽ¼¨ 
   73// 画面の表示 
  7474$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  7575$objView->assignobj($objPage); 
   
  7979 
  8080/*  
  81  * ´Ø¿ô̾¡§lfInitFile() 
  82  * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   81 * 関数名:lfInitFile() 
   82 * 説明 :ファイル情報の初期化 
  8383 */ 
  8484function lfInitFile() { 
  8585    global $objUpFile; 
  8686 
  87     $objUpFile->addFile("¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë", 'template_file', array(), TEMPLATE_SIZE, true, 0, 0, false); 
   87    $objUpFile->addFile("テンプレートファイル", 'template_file', array(), TEMPLATE_SIZE, true, 0, 0, false); 
  8888} 
  8989 
  9090/*  
  91  * ´Ø¿ô̾¡§lfInitParam() 
  92  * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   91 * 関数名:lfInitParam() 
   92 * 説明 :パラメータ情報の初期化 
  9393 */ 
  9494function lfInitParam() { 
  9595    global $objFormParam; 
  9696         
  97     $objFormParam->addParam("¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥É", "template_code", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK", "ALNUM_CHECK")); 
  98     $objFormParam->addParam("¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾", "template_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   97    $objFormParam->addParam("テンプレートコード", "template_code", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK", "ALNUM_CHECK")); 
   98    $objFormParam->addParam("テンプレート名", "template_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  9999} 
  100100 
  101101/*  
  102  * ´Ø¿ô̾¡§lfErrorCheck() 
  103  * °ú¿ô1 ¡§¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃÍ 
  104  * ÀâÌÀ¡¡¡§¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   102 * 関数名:lfErrorCheck() 
   103 * 引数1 :フォームの値 
   104 * 説明 :エラーチェック 
  105105 */ 
  106106function lfErrorCheck($arrList) { 
   
  112112     
  113113    if(count($objErr->arrErr) <= 0) { 
  114         // Ʊ̾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼ 
   114        // 同名のフォルダが存在する場合はエラー 
  115115        if(file_exists(USER_TEMPLATE_PATH.$arrList['template_code'])) { 
  116             $objErr->arrErr['template_code'] = "¢¨ Ʊ̾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£<br/>"; 
   116            $objErr->arrErr['template_code'] = "※ 同名のファイルがすでに存在します。<br/>"; 
  117117        } 
  118         // DB¤Ë¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   118        // DBにすでに登録されていないかチェック 
  119119        $ret = $objQuery->get("dtb_templates", "template_code", "template_code = ?", array($arrList['template_code'])); 
  120120        if($ret != "") { 
  121             $objErr->arrErr['template_code'] = "¢¨ ¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥É¤Ç¤¹¡£<br/>"; 
   121            $objErr->arrErr['template_code'] = "※ すでに登録されているテンプレートコードです。<br/>"; 
  122122        } 
  123         // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¥Á¥§¥Ã¥¯(.tar/tar.gz¤Î¤ßµö²Ä) 
   123        // ファイルの拡張子チェック(.tar/tar.gzのみ許可) 
  124124        $errFlag = true; 
  125125        $array_ext = explode(".", $_FILES['template_file']['name']); 
  126126        $ext = $array_ext[ count ( $array_ext ) - 1 ]; 
  127127        $ext = strtolower($ext); 
  128         // .tar¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   128        // .tarチェック 
  129129        if ($ext == 'tar') { 
  130130            $errFlag = false; 
   
  133133        $ext = $array_ext[ count ( $array_ext ) - 2 ].".".$ext; 
  134134        $ext = strtolower($ext); 
  135         // .tar.gz¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   135        // .tar.gzチェック 
  136136        if ($ext== 'tar.gz') { 
  137137            $errFlag = false; 
   
  139139         
  140140        if($errFlag) { 
  141             $objErr->arrErr['template_file'] = "¢¨ ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Çµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤Ï¡¢tar/tar.gz¤Ç¤¹¡£<br />";      
   141            $objErr->arrErr['template_file'] = "※ アップロードするテンプレートファイルで許可されている形式は、tar/tar.gzです。<br />";        
  142142        } 
  143143    } 
   
  147147 
  148148/*  
  149  * ´Ø¿ô̾¡§lfErrorCheck() 
  150  * °ú¿ô1 ¡§¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿ 
  151  * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
   149 * 関数名:lfErrorCheck() 
   150 * 引数1 :パラメータ 
   151 * 説明 :テンプレートデータ登録 
  152152 */ 
  153153function lfRegistTemplate($arrList) { 
  154154    global $objQuery; 
  155155     
  156     // INSERT¤¹¤ëÃͤòºîÀ®¤¹¤ë¡£ 
   156    // INSERTする値を作成する。 
  157157    $sqlval['template_code'] = $arrList['template_code']; 
  158158    $sqlval['template_name'] = $arrList['template_name']; 
   
  164164 
  165165/*  
  166  * ´Ø¿ô̾¡§lfUnpacking 
  167  * °ú¿ô1 ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
  168  * °ú¿ô2 ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Í¡¼¥à 
  169  * °ú¿ô3 ¡§²òÅà¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
  170  * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
   166 * 関数名:lfUnpacking 
   167 * 引数1 :ディレクトリ 
   168 * 引数2 :ファイルネーム 
   169 * 引数3 :解凍ディレクトリ 
   170 * 説明 :テンプレートデータ登録 
  171171 */ 
  172172function lfUnpacking($dir, $file_name, $unpacking_dir) { 
  173173 
  174     // °µ½Ì¥Õ¥é¥°TRUE¤Ïgzip²òÅà¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ 
   174    // 圧縮フラグTRUEはgzip解凍をおこなう 
  175175    $tar = new Archive_Tar("$dir/$file_name", TRUE); 
  176176 
  177     // ³ÈÄ¥»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤ë 
   177    // 拡張子を切り取る 
  178178    $unpacking_name = ereg_replace("\.tar$", "", $file_name); 
  179179    $unpacking_name = ereg_replace("\.tar\.gz$", "", $file_name); 
  180180 
  181     // »ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Ë²òÅह¤ë 
   181    // 指定されたフォルダ内に解凍する 
  182182    $err = $tar->extractModify($unpacking_dir, $unpacking_name); 
  183183 
  184     // ¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü 
   184    // フォルダ削除 
  185185    @sfDelFile("$dir/$unpacking_name"); 
  186     // °µ½Ì¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü 
   186    // 圧縮ファイル削除 
  187187    @unlink("$dir/$file_name"); 
  188188 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.