Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (15 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/data/include/page_layout.inc

  r12496 r15078  
  77 
  88/************************************************************************************************************** 
  9  * ´Ø¿ô̾   ¡§sfGetPageLayout 
  10  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
  11  * °ú¿ô1    ¡§$objPage 
  12  * °ú¿ô2    ¡§$preview 
  13  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¾ðÊó 
   9 * 関数名  :sfGetPageLayout 
   10 * 処理内容 :ページのレイアウト情報をセットする 
   11 * 引数1  :$objPage 
   12 * 引数2  :$preview 
   13 * 戻り値  :ページのレイアウト情報 
  1414 **************************************************************************************************************/ 
  1515function sfGetPageLayout($objPage, $preview = false, $url = ""){ 
  1616    $arrPageLayout = array(); 
  1717 
  18     // ¸½ºß¤ÎURL¤Î¼èÆÀ 
   18    // 現在のURLの取得 
  1919    if ($preview === false) { 
  2020        if ($url == "") { 
  2121            $url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF'];             
  2222        } 
  23         // URL¤ò¸µ¤Ë¥Ú¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ 
   23        // URLを元にページデザインを取得 
  2424        $arrPageData = lfgetPageData(" url = ? " , array($url)); 
  2525    }else{ 
   
  2727    } 
  2828 
  29     // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀßÄê 
   29    // メインテンプレートファイルを設定 
  3030    if (!isset($objPage->tpl_mainpage)) { 
  3131        $objPage->tpl_mainpage = HTML_PATH . $arrPageData[0]['tpl_dir'] . $arrPageData[0]['filename'] . ".tpl"; 
  3232    } 
  3333     
  34     // ¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀßÄê 
   34    // ページタイトルを設定 
  3535    if (!isset($objPage->tpl_title)) { 
  3636        $objPage->tpl_title = $arrPageData[0]['page_name']; 
   
  3939    $arrPageLayout = $arrPageData[0]; 
  4040 
  41     // Á´¥Ê¥Ó¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   41    // 全ナビデータを取得する 
  4242    $arrNavi = lfGetNaviData($url, $preview); 
  4343     
  4444    $arrPageLayout['LeftNavi']  = lfGetNavi($arrNavi,1);    // LEFT NAVI 
  45     $arrPageLayout['MainHead']  = lfGetNavi($arrNavi,2);    // ¥á¥¤¥ó¾åÉô 
   45    $arrPageLayout['MainHead']  = lfGetNavi($arrNavi,2);    // メイン上部 
  4646    $arrPageLayout['RightNavi'] = lfGetNavi($arrNavi,3);    // RIGHT NAVI 
  47     $arrPageLayout['MainFoot']  = lfGetNavi($arrNavi,4);    // ¥á¥¤¥ó²¼Éô 
   47    $arrPageLayout['MainFoot']  = lfGetNavi($arrNavi,4);    // メイン下部 
  4848     
  4949    $objPage->arrPageLayout = $arrPageLayout; 
   
  5353 
  5454/************************************************************************************************************** 
  55  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfgetPageData 
  56  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ú¡¼¥¸¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  57  * °ú¿ô1    ¡§$where  Ž¥Ž¥Ž¥ Where¶çʸ 
  58  * °ú¿ô2    ¡§$arrVal Ž¥Ž¥Ž¥ Where¶ç¤Î¹Ê¹þ¾ò·ïÃÍ 
  59  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥Ú¡¼¥¸¾ðÊó 
   55 * 関数名  :lfgetPageData 
   56 * 処理内容 :ページ情報を取得する 
   57 * 引数1  :$where  ・・・ Where句文 
   58 * 引数2  :$arrVal ・・・ Where句の絞込条件値 
   59 * 戻り値  :ページ情報 
  6060 **************************************************************************************************************/ 
  6161function lfgetPageData($where = '', $arrVal = ''){ 
  62     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  63     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  64     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ 
  65      
  66     // SQLÀ¸À® 
   62    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   63    $sql = "";                      // データ取得SQL生成用 
   64    $arrRet = array();              // データ取得用 
   65     
   66    // SQL生成 
  6767    $sql .= " SELECT"; 
  68     $sql .= " page_id";             // ¥Ú¡¼¥¸ID 
  69     $sql .= " ,page_name";          // ̾¾Î 
   68    $sql .= " page_id";             // ページID 
   69    $sql .= " ,page_name";          // 名称 
  7070    $sql .= " ,url";                // URL 
  71     $sql .= " ,php_dir";            // phpÊݸÀè¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
  72     $sql .= " ,tpl_dir";            // tplÊݸÀè¥Ç¥£d¥ì¥¯¥È¥ê 
  73     $sql .= " ,filename";           // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¾Î 
  74     $sql .= " ,header_chk ";        // ¥Ø¥Ã¥À¡¼»ÈÍÑFLG 
  75     $sql .= " ,footer_chk ";        // ¥Õ¥Ã¥¿¡¼»ÈÍÑFLG 
  76     $sql .= " ,edit_flg ";          // ÊÔ½¸²ÄǽFLG 
  77     $sql .= " ,author";             // author¥¿¥° 
  78     $sql .= " ,description";        // description¥¿¥° 
  79     $sql .= " ,keyword";            // keyword¥¿¥° 
  80     $sql .= " ,update_url";         // ¹¹¿·URL 
  81     $sql .= " ,create_date";        // ¥Ç¡¼¥¿ºîÀ®Æü 
  82     $sql .= " ,update_date";        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·Æü 
   71    $sql .= " ,php_dir";            // php保存先ディレクトリ 
   72    $sql .= " ,tpl_dir";            // tpl保存先ディdレクトリ 
   73    $sql .= " ,filename";           // ファイル名称 
   74    $sql .= " ,header_chk ";        // ヘッダー使用FLG 
   75    $sql .= " ,footer_chk ";        // フッター使用FLG 
   76    $sql .= " ,edit_flg ";          // 編集可能FLG 
   77    $sql .= " ,author";             // authorタグ 
   78    $sql .= " ,description";        // descriptionタグ 
   79    $sql .= " ,keyword";            // keywordタグ 
   80    $sql .= " ,update_url";         // 更新URL 
   81    $sql .= " ,create_date";        // データ作成日 
   82    $sql .= " ,update_date";        // データ更新日 
  8383    $sql .= " FROM "; 
  8484    $sql .= "     dtb_pagelayout"; 
  8585    $sql .= " WHERE "; 
  8686     
  87     // where¶ç¤Î»ØÄ꤬¤¢¤ì¤ÐÄɲà
   87    // where句の指定があれば追加 
  8888    if ($where != '') { 
  8989        $sql .= $where; 
   
  101101 
  102102/************************************************************************************************************** 
  103  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfGetNaviData 
  104  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ê¥Ó¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  105  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó 
   103 * 関数名  :lfGetNaviData 
   104 * 処理内容 :ナビ情報を取得する 
   105 * 戻り値  :ブロック情報 
  106106 **************************************************************************************************************/ 
  107107function lfGetNaviData($url, $preview=false){ 
  108     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  109     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  110     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ 
   108    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   109    $sql = "";                      // データ取得SQL生成用 
   110    $arrRet = array();              // データ取得用 
  111111    $arrData = array(); 
  112112 
  113     // SQLʸÀ¸À®         
   113    // SQL文生成        
  114114    $sql = ""; 
  115115    $sql .= " SELECT "; 
   
  130130    $sql .= " "; 
  131131     
  132     // SQL¼Â¹Ô 
   132    // SQL実行 
  133133    $arrRet = $objDBConn->getAll($sql, $arrData); 
  134134     
  135     // ·ë²Ì¤òÊÖ¤¹ 
   135    // 結果を返す 
  136136    return $arrRet; 
  137137} 
   
  139139 
  140140/************************************************************************************************************** 
  141  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfGetNavi 
  142  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§³ÆÉôʬ¤Î¥Ê¥Ó¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  143  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó 
   141 * 関数名  :lfGetNavi 
   142 * 処理内容 :各部分のナビ情報を取得する 
   143 * 戻り値  :ブロック情報 
  144144 **************************************************************************************************************/ 
  145145function lfGetNavi($arrNavi, $target_id){ 
   
  147147    if(is_array($arrNavi)) { 
  148148        foreach($arrNavi as $key => $val){ 
  149             // »ØÄꤵ¤ì¤¿²Õ½ê¤ÈƱ¤¸¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   149            // 指定された箇所と同じデータだけを取得する 
  150150            if ($target_id == $val['target_id']){ 
  151151                if ($val['php_path'] != '') { 
   
  166166 
  167167function lfDelPageData($page_id){ 
  168     // DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
  169     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  170     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·SQLÀ¸À®ÍÑ 
  171     $ret = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿··ë²Ì³ÊǼÍÑ 
  172     $arrDelData = array();          // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿À¸À®ÍÑ 
  173      
  174     // page_id ¤¬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ïdelete¤ò¼Â¹Ô 
   168    // DBへデータを更新する 
   169    $objDBConn = new SC_DbConn;     // DB操作オブジェクト 
   170    $sql = "";                      // データ更新SQL生成用 
   171    $ret = "";                      // データ更新結果格納用 
   172    $arrDelData = array();          // 更新データ生成用 
   173     
   174    // page_id が空でない場合にはdeleteを実行 
  175175    if ($page_id !== '') { 
  176         // SQLÀ¸À® 
   176        // SQL生成 
  177177        $sql = " DELETE FROM dtb_pagelayout WHERE page_id = ?"; 
  178178 
  179         // SQL¼Â¹Ô 
   179        // SQL実行 
  180180        $ret = $objDBConn->query($sql,array($page_id)); 
  181181 
  182         // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü 
   182        // ファイルの削除 
  183183        lfDelFile($arrPageData[0]); 
  184184    } 
   
  189189 
  190190/************************************************************************************************************** 
  191  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfDelFile  
  192  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë 
  193  * °ú¿ô1    ¡§$data  Ž¥Ž¥Ž¥ ºï½ü¥Ç¡¼¥¿ 
  194  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¤Ê¤· 
   191 * 関数名  :lfDelFile   
   192 * 処理内容 :ファイルを削除する 
   193 * 引数1  :$data  ・・・ 削除データ 
   194 * 戻り値  :なし 
  195195 **************************************************************************************************************/ 
  196196function lfDelFile($arrData){ 
  197     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¼èÆÀ 
   197    // ファイルディレクトリ取得 
  198198    $del_php = HTML_PATH . $arrData['php_dir'] . $arrData['filename'] . ".php"; 
  199199    $del_tpl = HTML_PATH . $arrData['tpl_dir'] . $arrData['filename'] . ".tpl"; 
  200200 
  201     // php¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü 
   201    // phpファイルの削除 
  202202    if (file_exists($del_php)){ 
  203203        unlink($del_php);    
  204204    } 
  205205 
  206     // tpl¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü 
   206    // tplファイルの削除 
  207207    if (file_exists($del_tpl)){ 
  208208        unlink($del_tpl);    
   
  211211 
  212212/************************************************************************************************************** 
  213  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfCheckBaseData 
  214  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Ç¡¼¥¿¤¬¥Ù¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤Î¤«¤òȽÃǤ¹¤ë 
  215  * °ú¿ô1    ¡§$data  Ž¥Ž¥Ž¥ ȽÃǥǡ¼¥¿¡Ê¥Ú¡¼¥¸ID¡Ë 
  216  * Ìá¤êÃÍ   ¡§trueŽ¥Ž¥Ž¥¥Ù¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¢falseŽ¥Ž¥Ž¥¥Ù¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ê¤¤ 
   213 * 関数名  :lfCheckBaseData 
   214 * 処理内容 :データがベースデータなのかを判断する 
   215 * 引数1  :$data  ・・・ 判断データ(ページID) 
   216 * 戻り値  :true・・・ベースデータ、false・・・ベースデータでない 
  217217 **************************************************************************************************************/ 
  218218function lfCheckBaseData($data){ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.