Changeset 15072


Ignore:
Timestamp:
2007/07/19 12:48:39 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

岩田さん指摘事項対応

Location:
branches/dev/data/downloads/module/mdl_ebis_tag
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/downloads/module/mdl_ebis_tag/ebis_tag.php

  r15060 r15072  
  88 */ 
  99 
  10 //require_once("./require.php"); 
  11 //require_once MODULE_PATH . 'ebis_tag_conf.php'; 
  12  
  1310// ǧ¾Ú³Îǧ 
  1411$objSess = new SC_Session(); 
   
  2118        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
  2219        $this->tpl_mainpage  = MODULE_PATH . 'mdl_ebis_tag/ebis_tag.tpl'; 
  23         $this->tpl_subtitle  = 'EBiS¥¿¥°Ëä¤á¹þ¤ßµ¡Ç½'; 
   20        $this->tpl_subtitle  = 'AD EBiS¥¿¥°Ëä¤á¹þ¤ßµ¡Ç½'; 
  2421        $this->tpl_uniqid    = ''; 
  2522         
   
  8481/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
  8582function lfInitParam($objFormParam) { 
  86     $objFormParam->addParam("¥æ¡¼¥¶ID", "user", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  87     $objFormParam->addParam("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "pass", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  8883    $objFormParam->addParam("¥í¥°¥¤¥óURL", "login_url", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK")); 
  8984    $objFormParam->addParam("EBiS°ú¿ô", "cid", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   
  10398} 
  10499 
  105 /* CSV¼èÆÀ */ 
   100/** 
   101 * ¥«¥Æ¥´¥êʸ»úÎó¤ò¼èÆÀ(¥«¥Æ¥´¥ê¡ä¥«¥Æ¥´¥ê¡ä¥«¥Æ¥´¥ê¡ä) 
   102 *  
   103 * @param int $category_id ¥«¥Æ¥´¥êID 
   104 * @param str $sep ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¶èÀÚ¤êʸ»ú 
   105 * return ¥«¥Æ¥´¥êʸ»úÎó(¥«¥Æ¥´¥ê¡ä¥«¥Æ¥´¥ê¡ä¥«¥Æ¥´¥ê¡ä) 
   106 */  
   107function lfGetCategoriesStr($category_id, $sep = ' > ') { 
   108    $tbl_category = 'dtb_category'; 
   109     
   110    // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎÇÛÎó 
   111    $arrParentsCatId = sfGetParents(null, $tbl_category, 'parent_category_id', 'category_id', $category_id); 
   112     
   113    // WHERE¶ç¤ò¹½ÃÛ 
   114    $where = str_repeat('category_id = ? OR ' , count($arrParentsCatId)); 
   115    $where = preg_replace('/OR $/', '', $where); 
   116 
   117    // ¥«¥Æ¥´¥ê̾¤ò¼èÆÀ 
   118    $objQuery = new SC_Query(); 
   119    $arrRet   = $objQuery->select('category_name', $tbl_category, $where, $arrParentsCatId); 
   120     
   121    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡ä¥«¥Æ¥´¥ê¡ä¥«¥Æ¥´¥ê...¤ò¹½ÃÛ 
   122    $categories_str = ''; 
   123    foreach($arrRet as $category) { 
   124        $categories_str .= $category['category_name'] . $sep; 
   125    } 
   126     
   127    return $categories_str; 
   128} 
   129 
   130/** CSV¼èÆÀ **/ 
  106131function lgGetCsvData() { 
  107     $csv  = lfGetDetailPageCSV(); 
   132    $csv  = '"¥Ú¡¼¥¸ID","¥¿¥¤¥È¥ë","URL"' . "\n"; 
   133    $csv .= lfGetDetailPageCSV(); 
  108134    $csv .= lfGetListPageCSV(); 
  109135    $csv .= lfGetFrontPageCSV(); 
   
  111137} 
  112138 
  113 /* ¾¦Éʾܺ٥ڡ¼¥¸¤ÎCSV¤ò¼èÆÀ */ 
   139/** ¾¦Éʾܺ٥ڡ¼¥¸¤ÎCSV¤ò¼èÆÀ **/ 
  114140function lfGetDetailPageCSV() { 
  115141    $table    = 'dtb_products'; 
  116     $colmuns  = 'product_id, name'; 
   142    $colmuns  = 'product_id, name, category_id'; 
  117143    $objQuery = new SC_Query(); 
  118144     
   
  120146     
  121147    $arrCSV = array(); 
  122     foreach ($arrRet as $key => $product) { 
   148    foreach ($arrRet as $index => $product) { 
  123149        $id  = $product['product_id']; 
  124150        $url = SITE_URL . 'products/detail.php?product_id='; 
  125         $title = str_replace('"', '\"', $product['name']); 
  126          
  127         $arrCSV[$key]['page_id']    = '"' . 'detail-p' . $id . '"'; 
  128         $arrCSV[$key]['page_title'] = '"' . $title . '"'; 
  129         $arrCSV[$key]['url']        = '"' . $url . $id . '"'; 
   151        $title = lfGetCategoriesStr($product['category_id']) . $product['name']; 
   152         
   153        $arrCSV[$index]['page_id']    = 'detail-p' . $id; 
   154        $arrCSV[$index]['page_title'] = $title; 
   155        $arrCSV[$index]['url']        = $url . $id; 
  130156    } 
  131157     
   
  133159} 
  134160 
  135 /* ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤ÎCSV¤ò¼èÆÀ */ 
   161/** ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤ÎCSV¤ò¼èÆÀ **/ 
  136162function lfGetListPageCSV() { 
  137163    $table    = 'dtb_category'; 
   
  142168     
  143169    $arrCSV = array(); 
  144     foreach ($arrRet as $key => $category) { 
   170    foreach ($arrRet as $index => $category) { 
  145171        $id  = $category['category_id']; 
  146172        $url = SITE_URL . 'products/list.php?category_id='; 
  147         $title = str_replace('"', '\"', $category['category_name']); 
  148          
  149         $arrCSV[$key]['page_id']    = '"' . 'list-c' . $id . '"'; 
  150         $arrCSV[$key]['page_title'] = '"' . $title . '"'; 
  151         $arrCSV[$key]['url']        = '"' . $url . $id . '"'; 
   173        $title = $category['category_name']; 
   174         
   175        $arrCSV[$index]['page_id']    = 'list-c' . $id; 
   176        $arrCSV[$index]['page_title'] = $title; 
   177        $arrCSV[$index]['url']        = $url . $id; 
  152178    } 
  153179    return lfCreateCSV($arrCSV); 
   
  156182function lfCreateCSV ($arrCSV) { 
  157183    $csv_str = ''; 
  158     foreach ($arrCSV as $csv) { 
  159         $csv_str .= join(',', $csv) . "\n"; 
  160     } 
   184    $max = count($arrCSV); 
   185    for ($i=0; $i < $max; $i++) { 
   186        foreach (array('page_id', 'page_title', 'url') as $key) { 
   187            $arrCSV[$i][$key] = sprintf( 
   188                '"%s"', 
   189                str_replace('"', '""', $arrCSV[$i][$key]) 
   190            ); 
   191        } 
   192        $csv_str .= join(',', $arrCSV[$i]) . "\n"; 
   193    } 
   194     
  161195    return $csv_str; 
  162196} 
  163197 
  164 /* ¤½¤Î¾¥Ú¡¼¥¸¤ÎCSV¤ò¼èÆÀ */ 
   198/** ¤½¤Î¾¥Ú¡¼¥¸¤ÎCSV¤ò¼èÆÀ **/ 
  165199function lfGetFrontPageCSV() { 
  166200    // ¹àÌÜÄɲäκݤϲ¼µ­Ï¢ÁÛÇÛÎó¤òÄɲᣠ
  167201    // page_title,url¤ÏǤ°Õ¡¢¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïpage_id¤«¤é¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤ë 
  168     // 'page_id' => 'top', 'page_title' => '' , 'url' => 'index.php' 
   202    // 'page_id' => 'top', 'page_title' => '¥È¥Ã¥×' , 'url' => 'index.php' 
  169203    $arrList = array( 
  170         array('page_id' => 'top', 'page_title' => '' , 'url' => 'index.php'), 
  171         array('page_id' => 'abouts_index'), 
  172         array('page_id' => 'cart_index'), 
  173         array('page_id' => 'contact_index'), 
  174         array('page_id' => 'contact_confirm', 'page_title' => '', 'url' => 'contact/index.php'), 
  175         array('page_id' => 'contact_complete'), 
  176         array('page_id' => 'order_index'), 
  177         array('page_id' => 'entry_kiyaku'), 
  178         array('page_id' => 'entry_index'), 
  179         array('page_id' => 'entry_confirm', 'page_title' => '', 'url' => 'entry/index.php'), 
  180         array('page_id' => 'regist_complete', 'page_title' => '', 'url' => 'entry/complete.php'), 
  181         array('page_id' => 'products_favorite'), 
  182         array('page_id' => 'shopping_deliv'), 
  183         array('page_id' => 'shopping_payment'), 
  184         array('page_id' => 'shopping_confirm'), 
  185         array('page_id' => 'thanks', 'page_title' => '', 'url' => 'shopping/complete.php'), 
  186         array('page_id' => 'mypage_index'), 
  187         array('page_id' => 'mypage_change'), 
  188         array('page_id' => 'mypage_change_confirm', 'page_title' => '', 'url' => 'mypage/change.php'), 
  189         array('page_id' => 'mypage_change_complete', 'page_title' => '', 'url' => 'mypage/change_complete.php'), 
   204        array('page_id' => 'top', 'page_title' => '¥È¥Ã¥×' , 'url' => 'index.php'), 
   205        array('page_id' => 'abouts_index', 'page_title' => 'Åö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ'), 
   206        array('page_id' => 'cart_index', 'page_title' => 'Ç㤤ʪ¤«¤´¡Ê¥È¥Ã¥×¡Ë'), 
   207        array('page_id' => 'contact_index', 'page_title' => '¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¡ÊÆþÎÏ¡Ë'), 
   208        array('page_id' => 'contact_confirm', 'page_title' => '¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¡Ê³Îǧ¡Ë', 'url' => 'contact/index.php'), 
   209        array('page_id' => 'contact_complete', 'page_title' => '¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¡Ê´°Î»¡Ë'), 
   210        array('page_id' => 'order_index', 'page_title' => '¹ØÆþ¡ÊÆþÎÏ¡Ë'), 
   211        array('page_id' => 'entry_kiyaku', 'page_title' => '¤´ÍøÍѵ¬Ìó'), 
   212        array('page_id' => 'entry_index', 'page_title' => '²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÆþÎÏ'), 
   213        array('page_id' => 'entry_confirm', 'page_title' => '²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê³Îǧ¡Ë', 'url' => 'entry/index.php'), 
   214        array('page_id' => 'regist_complete', 'page_title' => '²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê´°Î»¡Ë', 'url' => 'entry/complete.php'), 
   215        array('page_id' => 'shopping_deliv', 'page_title' => '¹ØÆþ¡Ê¤ªÆϤ±Àè»ØÄê¡Ë'), 
   216        array('page_id' => 'shopping_payment', 'page_title' => '¹ØÆþ¡Ê¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê¡Ë'), 
   217        array('page_id' => 'shopping_confirm', 'page_title' => '¹ØÆþ¡Ê³Îǧ¡Ë'), 
   218        array('page_id' => 'thanks', 'page_title' => '¹ØÆþ¡Ê´°Î»', 'url' => 'shopping/complete.php'), 
   219        array('page_id' => 'mypage_index', 'page_title' => 'MY¥Ú¡¼¥¸¡Ê¥È¥Ã¥×¡Ë'), 
   220        array('page_id' => 'mypage_change', 'page_title' => 'MY¥Ú¡¼¥¸ > ²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆâÍÆÊѹ¹¡ÊÆþÎÏ¡Ë'), 
   221        array('page_id' => 'mypage_change_confirm', 'page_title' => 'MY¥Ú¡¼¥¸ > ²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆâÍÆÊѹ¹¡Ê³Îǧ¡Ë', 'url' => 'mypage/change.php'), 
   222        array('page_id' => 'mypage_change_complete', 'page_title' => 'MY¥Ú¡¼¥¸ > ²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆâÍÆÊѹ¹¡Ê´°Î»¡Ë', 'url' => 'mypage/change_complete.php'), 
  190223    ); 
  191224     
   
  205238    return lfCreateCSV($arrList); 
  206239} 
   240 
  207241?> 
 • branches/dev/data/downloads/module/mdl_ebis_tag/ebis_tag.tpl

  r15049 r15072  
  7575                                     
  7676                                    <table width="440" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  77                                         <tr class="fs12n"> 
  78                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥æ¡¼¥¶ID<span class="red">¢¨</span></td> 
  79                                             <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  80                                             <span class="red"><!--{$arrErr.user}--></span> 
  81                                             <input type="text" name="user" size="30" style="<!--{$arrErr.user|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm.user.value}-->" class="box30" maxlength="50"/> 
  82                                             </td> 
  83                                         </tr>    
  84                                         <tr class="fs12n"> 
  85                                             <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É<span class="red">¢¨</span></td> 
  86                                             <td width="337" bgcolor="#ffffff"> 
  87                                             <span class="red"><!--{$arrErr.pass}--></span> 
  88                                             <input type="password" name="pass" size="30" style="<!--{$arrErr.pass|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm.pass.value}-->" class="box30" maxlength="50"/> 
  89                                             </td> 
  90                                         </tr> 
  9177                                        <tr class="fs12n"> 
  9278                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥í¥°¥¤¥óURL<span class="red">¢¨</span></td> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.