Changeset 15042 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/07/12 20:41:30 (15 years ago)
Author:
adati
Message:

モジュール管理画面にロゴを表示するように変更

Location:
branches/dev
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/Smarty/templates/admin/system/module.tpl

  r17 r15042  
  5252                                <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" summary=" "> 
  5353                                    <tr bgcolor="#f2f1ec" align="center" class="fs12n"> 
  54                                         <td width="170">µ¡Ç½Ì¾</td> 
  55                                         <td width="300">ÀâÌÀ</td> 
  56                                         <td width="50">¸½¾õ</td>                                         
  57                                         <td width="50">ºÇ¿·</td>                                         
  58                                         <td width="80">¥ê¥ê¡¼¥¹Æü</td> 
  59                                         <td width="50">ÀßÄê</td> 
  60                                         <td width="50">¼Â¹Ô</td> 
   54                                        <td width="50">¥í¥´</td> 
   55                                        <td width="160">µ¡Ç½Ì¾</td> 
   56                                        <td width="290">ÀâÌÀ</td> 
   57                                        <td width="45">¸½¾õ</td> 
   58                                        <td width="45">ºÇ¿·</td> 
   59                                        <td width="70">¥ê¥ê¡¼¥¹Æü</td> 
   60                                        <td width="45">ÀßÄê</td> 
   61                                        <td width="45">¼Â¹Ô</td> 
  6162                                    </tr> 
  6263                                    <!--{section name=cnt loop=$arrUpdate}--> 
  6364                                    <tr bgcolor="#ffffff" class="fs12"> 
   65                                        <!--{if $arrUpdate[cnt].url}--> 
   66                                        <td align="center"> 
   67                                        <a href="<!--{$arrUpdate[cnt].url}-->" target="_blank"><img src="resize_image.php?image=<!--{$arrUpdate[cnt].icon}-->&width=50&height=50"></a> 
   68                                        </td> 
   69                                        <!--{else}--> 
   70                                        <td align="center"> 
   71                                        <img src="resize_image.php?image=<!--{$arrUpdate[cnt].icon}-->&width=50&height=50"> 
   72                                        </td> 
   73                                        <!--{/if}--> 
  6474                                        <td ><!--{$arrUpdate[cnt].module_name}--></td> 
  6575                                        <td ><!--{$arrUpdate[cnt].module_explain}-->(<!--{$arrUpdate[cnt].eccube_version}-->°Ê¹ß¤ËÂбþ)</td> 
 • branches/dev/data/conf/conf.php

  r15040 r15042  
  8989/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/ 
  9090// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡ 
  91 define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/"); 
   91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/test/"); 
  9292// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô 
  9393define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096); 
   
  9595define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13); 
  9696// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô 
  97 define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16); 
   97define("MODULE_CSV_COL_MAX", 18); 
  9898// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë 
  9999define("MODULE_CSV", "module.txt"); 
   
  120120 
  121121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó 
  122 define("ECCUBE_VERSION", "1.4.0a-beta"); 
   122define("ECCUBE_VERSION", "1.4.2-beta"); 
  123123 
  124124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À 
 • branches/dev/html/admin/system/module.php

  r14877 r15042  
  6161//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  6262// ¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼èÆÀ 
  63 function lfCopyUpdateFile($file) { 
   63function lfCopyUpdateFile($file, $icon = false) { 
  6464    global $objPage; 
  6565     
   
  9393        } 
  9494    } 
  95      
   95     
   96    if($icon === true) return $flg_ok; 
   97     
  9698    if($flg_ok) { 
  9799        $objPage->update_mess.= ">> " . $dst_path . "¡§¥³¥Ô¡¼À®¸ù<br>"; 
   
  171173                    $sqlval['module_x'] = $arrCSV[14]; 
  172174                    $sqlval['module_y'] = $arrCSV[15]; 
   175                    $sqlval['icon'] = $arrCSV[16]; 
   176                    $sqlval['url'] = $arrCSV[17]; 
  173177                    // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÂΤΥС¼¥¸¥ç¥ó 
  174178                    $sqlval['eccube_version'] = $arrCSV[13];                     
   
  183187                        $objQuery->insert("dtb_module", $sqlval); 
  184188                    } 
   189                    // ¥¢¥¤¥³¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É 
   190                    if ( !empty($arrCSV[16]) ) { 
   191                        lfCopyUpdateFile($arrCSV[16], true); 
   192                    } 
  185193            } else { 
  186194                sfErrorHeader(">> ¥«¥é¥à¿ô¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£¡§".count($arrCSV)); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.