Changeset 15020


Ignore:
Timestamp:
2007/07/04 10:48:13 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

お問い合わせ内容で、入力内容にURLが含まれているかチェックするようにした

Location:
branches/rel
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/data/class/SC_CheckError.php

  r12157 r15020  
  812812            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤Ï·ÈÂÓÅÅÏäΤâ¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
  813813        } 
  814     }        
   814    } 
   815    /** 
   816     * ¶Ø»ßʸ»úÎó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   817     * value[0] = ¹àÌÜ̾ value[1] = ȽÄêÂоÝʸ»úÎó 
   818     * value[2] = ÆþÎϤò¶Ø»ß¤¹¤ëʸ»úÎó(ÇÛÎó) 
   819     *  
   820     * @example $objErr->doFunc(array("URL", "contents", $arrReviewDenyURL), array("PROHIBITED_STR_CHECK")); 
   821     */  
   822    function PROHIBITED_STR_CHECK( $value ) { 
   823        if( isset($this->arrErr[$value[1]]) || empty($this->arrParam[$value[1]]) ) { 
   824            return; 
   825        } 
   826         
   827        $targetStr     = $this->arrParam[$value[1]]; 
   828        $prohibitedStr = str_replace(array('|', '/'), array('\|', '\/'), $value[2]); 
   829         
   830        $pattern = '/' . join('|', $prohibitedStr) . '/i'; 
   831        if(preg_match_all($pattern, $this->arrParam[$value[1]], $matches)) { 
   832            $this->arrErr[$value[1]] = "¢¨ " . $value[0] . "¤ÏÆþÎϤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£<br />"; 
   833        } 
   834    } 
  815835} 
  816836?> 
 • branches/rel/html/contact/index.php

  r12157 r15020  
  111111//¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯½èÍýÉô 
  112112function lfErrorCheck($array) { 
  113  
  114     $objErr = new SC_CheckError($array); 
   113    $objErr = new SC_CheckError($array); 
  115114    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°(À«)", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  116115    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°(̾)", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   
  129128    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03', TEL_ITEM_LEN), array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  130129     
  131  
   130    if (REVIEW_ALLOW_URL == false) { 
   131        // URL¤ÎÆþÎϤò¶Ø»ß 
   132        global $arrReviewDenyURL; 
   133        $objErr->doFunc(array("URL", "contents", $arrReviewDenyURL), array("PROHIBITED_STR_CHECK")); 
   134    } 
   135     
  132136    return $objErr->arrErr; 
  133  
  134137} 
  135138 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.