Changeset 14993 for branches/rel


Ignore:
Timestamp:
2007/06/28 17:24:05 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

CSRF対策:システム>メンバー管理の脆弱性を修正

Location:
branches/rel
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/data/Smarty/templates/admin/system/input.tpl

  r12157 r14993  
  4242<input type="hidden" name="pageno" value="<!--{$tpl_pageno}-->"> 
  4343<input type="hidden" name="old_login_id" value="<!--{$tpl_old_login_id}-->"> 
   44<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->"> 
  4445    <tr valign="top"> 
  4546        <td class="mainbg"> 
 • branches/rel/html/admin/system/input.php

  r12157 r14993  
  4949    // ¥í¥°¥¤¥óID¤òÊݴɤ·¤Æ¤ª¤¯¡£ 
  5050    $objPage->tpl_old_login_id = $data_list[0]['login_id']; 
   51     
   52    $objPage->tpl_uniqid = $objSess->getUniqId(); 
  5153} else { 
  5254    // ¿·µ¬ºîÀ®¥â¡¼¥É 
   
  5759// ¿·µ¬ºîÀ®¥â¡¼¥É or ÊÔ½¸¥â¡¼¥É 
  5860if( $_POST['mode'] == 'new' || $_POST['mode'] == 'edit') { 
  59     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   61    // ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   62    if (sfIsValidTransition($objSess) == false) { 
   63        sfDispError(INVALID_MOVE_ERRORR); 
   64    } 
   65    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  6066    $objPage->arrErr = fnErrorCheck($conn); 
  6167     
   
  98104    $objPage->tpl_onload="fnUpdateParent('".$url."')"; 
  99105} 
   106 
   107// ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ÍѤËuniqid¤òËä¤á¹þ¤à 
   108$objPage->tpl_uniqid = $objSess->getUniqId(); 
  100109 
  101110// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÍÑÊÑ¿ô¤Î³ä¤êÅö¤Æ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.