Changeset 14990 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/06/28 16:46:22 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

CSRF対策:sfIsValidTransition()の追加、画面遷移の正当性をチェックする

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/data/lib/slib.php

  r14950 r14990  
  465465 
  466466/* ǧ¾Ú¤Î²ÄÈÝȽÄê */ 
  467 function sfIsSuccess($objSess, $disp_error = true) {  
   467function sfIsSuccess($objSess, $disp_error = true) { 
  468468    $ret = $objSess->IsSuccess(); 
  469469    if($ret != SUCCESS) { 
   
  503503    // $_SERVER['HTTPS'] != 'off' ¤ÏIISÍÑ 
  504504    if (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] != 'off') { 
   505        return true; 
   506    } else { 
   507        return false; 
   508    } 
   509} 
   510 
   511/** 
   512 *  Àµµ¬¤ÎÁ«°Ü¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òȽÄê 
   513 *  Á°²èÌ̤Çuniqid¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ë 
   514 *  @param  obj  SC_Session, SC_SiteSession 
   515 *  @return bool 
   516 */ 
   517function sfIsValidTransition($objSess) { 
   518    // Á°²èÌ̤«¤éPOST¤µ¤ì¤ëuniqid¤¬Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   519    $uniqid = $objSess->getUniqId(); 
   520    if ( !empty($_POST['uniqid']) && ($_POST['uniqid'] === $uniqid) ) { 
  505521        return true; 
  506522    } else { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.