Changeset 14898 for branches/rel


Ignore:
Timestamp:
2007/06/20 11:41:28 (16 years ago)
Author:
kakinaka
Message:

dtb_order_temp に セッション情報を保持するように修正

Location:
branches/rel/html/mobile/shopping
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/html/mobile/shopping/complete.php

  r12157 r14898  
  314314    unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä 
  315315    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨ 
   316    unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó 
  316317 
  317318    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
 • branches/rel/html/mobile/shopping/confirm.php

  r12157 r14898  
  9797    $arrData["order_id"] = $order_id; 
  9898     
   99    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÊÝ»ý 
   100    $arrData['session'] = serialize($_SESSION); 
   101     
  99102    // ½¸·×·ë²Ì¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
  100103    sfRegistTempOrder($uniqid, $arrData); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.