Changeset 14890 for branches/beta


Ignore:
Timestamp:
2007/06/20 11:04:03 (16 years ago)
Author:
kakinaka
Message:

dtb_order_temp に セッション情報を保持するように修正

Location:
branches/beta/html
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/install/sql/create_table_mysql.sql

  r14676 r14890  
  615615    memo09 text, 
  616616    memo10 text, 
  617     campaign_id int 
   617    campaign_id int, 
   618    session text 
  618619) TYPE=InnoDB ; 
  619620 
 • branches/beta/html/install/sql/create_table_pgsql.sql

  r14676 r14890  
  615615    memo09 text, 
  616616    memo10 text, 
  617     campaign_id int4 
   617    campaign_id int4, 
   618    session text 
  618619); 
  619620 
 • branches/beta/html/shopping/complete.php

  r14676 r14890  
  318318    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨ 
  319319    unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¡¼¥ë¥Õ¥é¥° 
   320    unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó 
  320321     
  321322    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
 • branches/beta/html/shopping/confirm.php

  r14676 r14890  
  108108    } 
  109109    $arrData["order_id"] = $order_id; 
  110      
   110     
   111    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÊÝ»ý 
   112    $arrData['session'] = serialize($_SESSION); 
   113         
  111114    // ½¸·×·ë²Ì¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
  112115    sfRegistTempOrder($uniqid, $arrData); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.