Changeset 14873


Ignore:
Timestamp:
2007/06/19 09:38:50 (16 years ago)
Author:
kakinaka
Message:
 
Location:
branches/dev
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/class/GC_SendMail.php

  r14871 r14873  
  101101        return false; 
  102102    } 
  103      
  104     /** 
  105      * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤òȽÄꤹ¤ë 
  106      *  
  107      * @param string $address ȽÄꤹ¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  108      * @return integer 0:PC 1:·ÈÂÓ  
  109      */ 
  110     function chkDomain($address){ 
  111         $ret = ""; 
  112          
  113         if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$address)){ 
  114             $ret = 1; 
  115         }else{ 
  116             $ret = 0; 
  117         } 
  118          
  119         return $ret; 
  120     } 
  121      
  122103} 
  123104 
 • branches/dev/html/shopping/complete.php

  r14872 r14873  
  4949    // ´°Î»½èÍý 
  5050    $objQuery = new SC_Query(); 
  51     $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  5251    $objQuery->begin(); 
  5352    $order_id = lfDoComplete($objQuery, $uniqid); 
   
  6160        $order_email = $objQuery->select("order_email", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  6261     
  63         //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  64         $template_id = $objSendMail->chkDomain($order_email[0]['order_email']); 
  65         sfSendOrderMail($order_id, $template_id,"",""); 
   62    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
   63    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
   64              sfSendOrderMail($order_id, '1',"",""); 
   65        }else{ 
   66              sfSendOrderMail($order_id, '0',"",""); 
   67        } 
  6668    } 
  6769 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.