Changeset 14871 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/06/19 09:35:20 (15 years ago)
Author:
kakinaka
Message:
 
Location:
branches/dev
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/class/GC_SendMail.php

  r12206 r14871  
  101101        return false; 
  102102    } 
   103     
   104    /** 
   105     * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤òȽÄꤹ¤ë 
   106     *  
   107     * @param string $address ȽÄꤹ¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   108     * @return integer 0:PC 1:·ÈÂÓ  
   109     */ 
   110    function chkDomain($address){ 
   111        $ret = ""; 
   112         
   113        if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$address)){ 
   114            $ret = 1; 
   115        }else{ 
   116            $ret = 0; 
   117        } 
   118         
   119        return $ret; 
   120    } 
   121     
  103122} 
  104123 
 • branches/dev/html/shopping/complete.php

  r14786 r14871  
  4949    // ´°Î»½èÍý 
  5050    $objQuery = new SC_Query(); 
   51    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  5152    $objQuery->begin(); 
  5253    $order_id = lfDoComplete($objQuery, $uniqid); 
   
  6061        $order_email = $objQuery->select("order_email", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  6162     
  62     //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  63     if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
  64               sfSendOrderMail($order_id, '1',"",""); 
  65         }else{ 
  66               sfSendOrderMail($order_id, '0',"",""); 
  67         } 
   63        //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
   64        $template_id = objSendMail->chkDomain($order_email[0]['order_email']); 
   65        sfSendOrderMail($order_id, $template_id,"",""); 
  6866    } 
  6967 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.