Changeset 14842


Ignore:
Timestamp:
2007/06/18 23:12:27 (15 years ago)
Author:
nakanishi
Message:
 
Location:
branches/dev/html/mobile/nonmember
Files:
1 deleted
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/confirm.php

  r14840 r14842  
  5656// °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
  5757$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  58 sfprintr($arrData); 
  5958// ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
  6059$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer); 
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv.php

  r14831 r14842  
  7777            //print_r($_POST); 
  7878            if ($_POST['deli'] != "") { 
  79                 header("Location:" . gfAddSessionId("./payment1.php")); 
   79                header("Location:" . gfAddSessionId("./payment.php")); 
  8080            exit; 
  8181            }else{ 
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv_addr.php

  r14836 r14842  
  2424$objSiteSess = new SC_SiteSession(); 
  2525$objCartSess = new SC_CartSession(); 
  26  
  27 sfprintr($_SESSION); 
  2826 
  2927$objPage->arrForm = $_POST; 
   
  5553// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  5654$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
   55 
  5756                       
  5857 //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹ 
  5958    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);                         
   59sfprintr($_POST); 
  6060// Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý 
  6161if (!empty($_POST["return"])) { 
   
  6868        break; 
  6969    default: 
  70         //header("Location: " . gfAddSessionId('index.php')); 
  71         //exit; 
   70        header("Location: " . gfAddSessionId('index.php')); 
   71        exit; 
  7272 
  7373    } 
  7474}else{ 
  75     $objPage->arrForm = $_SESSION['cart']['mobile']; 
   75    $_POST["mode"] = "set1"; 
  7676} 
  7777 
   
  119119            // ÅÐÏ¿ 
  120120            $other_deliv_id = lfRegistData($_POST,$arrRegistColumn,$uniqid); 
  121              
   121 
  122122            // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊ̤ΤªÆϤ±Àè¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à 
  123123            lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id); 
   
  126126            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  127127            // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
  128             header("Location: " . gfAddSessionId('./payment2.php')); 
   128            header("Location: " . gfAddSessionId('./payment.php')); 
  129129            exit; 
  130130        } else { 
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/payment.php

  r14817 r14842  
  5252} 
  5353 
  54  
  5554// ¶â³Û¤Î¼èÆÀ (¹ØÆþÅÓÃæ¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤Î´Ø¿ôÆâ¤Ë¤Æ¤½¤Î¾¦ÉʤθĿô¤¬£°¤Ë¤Ê¤ë) 
  5655$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  5756$objPage->arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  5857 
  59 // ¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʤÎÇä¤êÀÚ¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   58// ¥«¡¼ÅÔÆâ¤Î¾¦ÉʤÎÇä¤êÀÚ¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  6059$objCartSess->chkSoldOut($objCartSess->getCartList(), true); 
  6160 
   
  7069        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  7170        //header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_TOP)); 
  72         header("Location: " . gfAddSessionId('../nonmember/index.php')); 
   71        header("Location: " . gfAddSessionId('../nonmember/deliv.php')); 
  7372        exit; 
  7473//        $_POST['mode'] = "deliv_date"; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.