Changeset 14826


Ignore:
Timestamp:
2007/06/18 21:39:42 (16 years ago)
Author:
kakinaka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/downloads/module/mdl_zero/recv.php

  r14824 r14826  
  6363    // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼ 
  6464    if(count($arrResult)){ 
  65         if(in_array($arrResult["clientip"], $arrCrilentIP)) return "²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"; 
   65        if(in_array($arrResult["clientip"], $arrCrilentIP)) return "111²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"; 
  6666    }else{ 
  67         return "²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"; 
   67        return "222²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"; 
  6868    } 
  6969     
   
  7272     
  7373    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¨¥é¡¼ 
  74     if(count($arrData) <= 0) return "¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   74    if(count($arrData) <= 0) return "333¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  7575     
  7676    // ·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
  77     if($arrData["del_flg"] == 1) return "»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£"; 
   77    if($arrData["del_flg"] == 1) return "444»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£"; 
  7878     
  7979    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×¤È¡¢¥¼¥í¤«¤éÊ֤äƤ­¤¿¶â³Û¤È¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼ 
  80     if($arrData["payment_total"] != $money) return "¤ª»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"; 
   80    if($arrData["payment_total"] != $money) return "555¤ª»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"; 
  8181     
  8282    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÉüµ¢ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.