Changeset 14786 for branches/dev/html


Ignore:
Timestamp:
2007/06/18 20:28:02 (15 years ago)
Author:
kakinaka
Message:

dtb_order_temp に セッション情報を保持するように修正

Location:
branches/dev/html
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/mobile/shopping/complete.php

  r14646 r14786  
  322322    unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä 
  323323    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨ 
  324  
   324    unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó 
   325     
  325326    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
  326327    if($sqlval["status"] == ""){ 
 • branches/dev/html/mobile/shopping/confirm.php

  r13447 r14786  
  9999    $arrData["order_id"] = $order_id; 
  100100     
   101    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÊÝ»ý 
   102    $arrData['session'] = serialize($_SESSION); 
   103     
  101104    // ½¸·×·ë²Ì¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
  102105    sfRegistTempOrder($uniqid, $arrData); 
 • branches/dev/html/shopping/complete.php

  r14606 r14786  
  318318    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨ 
  319319    unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¡¼¥ë¥Õ¥é¥° 
  320      
   320    unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó 
   321 
  321322    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
  322323    if($sqlval["status"] == ""){ 
 • branches/dev/html/shopping/confirm.php

  r12542 r14786  
  109109    $arrData["order_id"] = $order_id; 
  110110     
   111    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÊÝ»ý 
   112    $arrData['session'] = serialize($_SESSION); 
   113     
  111114    // ½¸·×·ë²Ì¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
  112115    sfRegistTempOrder($uniqid, $arrData); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.