Ignore:
Timestamp:
2007/06/14 22:01:13 (15 years ago)
Author:
adati
Message:

1.4.0a-betaのマージ

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/admin/mail/index.php

  r13628 r14676  
  2929        global $arrMailType; 
  3030        $this->arrMailType = $arrMailType; 
   31        global $arrDomain; 
   32        $this->arrDomain = $arrDomain; 
  3133        global $arrPageRows; 
  3234        $this->arrPageRows = $arrPageRows; 
   
  4042        global $arrCustomerType; 
  4143        $this->arrCustomerType = $arrCustomerType; 
   44        global $arrDOMAIN; 
   45        $this->arrDomain = $arrDOMAIN; 
   46        $this->arrDomain[''] = "»ØÄꤷ¤Ê¤¤"; 
   47        $this->arrDomain[1] = $arrDOMAIN[1]; 
   48        $this->arrDomain[2] = $arrDOMAIN[2];  
  4249    } 
  4350} 
   
  7582    $list_data['pref_disp'] = $objPage->arrPref[$list_data['pref']]; 
  7683     
   84    //¥É¥á¥¤¥ó»ØÄê¤òÊÑ´¹ 
   85    $list_data['domain_disp'] = $objPage->arrDomain[$list_data['domain']]; 
   86     
  7787    // ÇÛ¿®·Á¼° 
  7888    $list_data['htmlmail_disp'] = $objPage->arrHtmlmail[$list_data['htmlmail']]; 
   
  134144        // À¸À®¤µ¤ì¤¿WHEREʸ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë       
  135145        list($where, $arrval) = $objSelect->getWhere(); 
  136      
  137146        // ¡ÖWHERE¡×Éôʬ¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  138147        $where = ereg_replace("^WHERE", "", $where); 
   
  145154        $linemax = $objQuery->count($from, $where, $arrval); 
  146155        $objPage->tpl_linemax = $linemax;               // ²¿·ï¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¼¨ÍÑ 
  147          
   156 
  148157        // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
  149158        $objNavi = new SC_PageNavi($_POST['search_pageno'], $linemax, SEARCH_PMAX, "fnResultPageNavi", NAVI_PMAX); 
   
  253262        } else if( $_POST['mode'] == 'regist_complete' ){ 
  254263            lfRegistData($objPage->list_data); 
   264            //¥á¥ë¥Þ¥¬µ¡Ç½¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê 
  255265            if(MELMAGA_SEND == true) { 
   266                //ͽÌóÇÛ¿®¥â¡¼¥É¤Îʬ´ô 
  256267                if(MELMAGA_BATCH_MODE) { 
  257268                    header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php"); 
   
  275286    $arrYear[$year] = $year; 
  276287} 
   288 
   289$objPage->arrBlaynEngine = lfGetBlayn(); 
   290 
  277291$objPage->arrYear = $arrYear; 
  278292 
   
  380394    $search_data = $conn->getAll($objSelect->getListMailMagazine(lfGetIsMobile($_POST['mail_type'])), $objSelect->arrVal); 
  381395    $dataCnt = count($search_data); 
  382      
  383396    $dtb_send_history = array(); 
  384397     
  385     if(DB_TYPE == "pgsql"){ 
  386         $dtb_send_history["send_id"] = $objQuery->nextval('dtb_send_history', 'send_id'); 
   398    if(DB_TYPE == "pgsql"){ 
   399       $dtb_send_history["send_id"] = $objQuery->nextval('dtb_send_history', 'send_id'); 
  387400    } 
   401     
  388402    $dtb_send_history["mail_method"] = $arrData['mail_method']; 
  389403    $dtb_send_history["subject"] = $arrData['subject']; 
  390404    $dtb_send_history["body"] = $arrData['body']; 
  391405    if(MELMAGA_BATCH_MODE) { 
  392         $dtb_send_history["start_date"] = $arrData['send_year'] ."/".$arrData['send_month']."/".$arrData['send_day']." ".$arrData['send_hour'].":".$arrData['send_minutes']; 
   406        //¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇCRON¤¬Í­¸ú¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é»ØÄꤵ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë 
   407        $dtb_send_history["start_date"] = $arrData['send_year'] ."/".$arrData['send_month']."/".$arrData['send_day']." ".$arrData['send_hour'].":".$arrData['send_minutes']; 
  393408    } else { 
  394         $dtb_send_history["start_date"] = "now()"; 
   409        //CRON¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë 
   410        $dtb_send_history["start_date"] = "now()"; 
  395411    } 
  396412    $dtb_send_history["creator_id"] = $_SESSION['member_id']; 
   
  400416    $dtb_send_history["update_date"] = "now()"; 
  401417    $dtb_send_history["create_date"] = "now()"; 
  402     $objQuery->insert("dtb_send_history", $dtb_send_history );   
  403     if(DB_TYPE == "mysql"){ 
   418    
   419    //¥Ï¥Ã¥·¥ådtb_send_history¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹dtb_send_history¤ËÁÞÆþ 
   420    $objQuery->insert("dtb_send_history", $dtb_send_history ); 
   421    if(DB_TYPE == "mysql"){ 
  404422        $dtb_send_history["send_id"] = $objQuery->nextval('dtb_send_history','send_id'); 
  405423    } 
  406424     
  407425    if ( is_array( $search_data ) ){ 
  408         foreach( $search_data as $line ){ 
  409             $dtb_send_customer = array(); 
   426        foreach( $search_data as $line ){ 
   427             
   428            $dtb_send_customer = array(); 
  410429            $dtb_send_customer["customer_id"] = $line["customer_id"]; 
  411430            $dtb_send_customer["send_id"] = $dtb_send_history["send_id"]; 
  412431            $dtb_send_customer["email"] = $line["email"]; 
  413              
  414             $dtb_send_customer["name"] = $line["name01"] . " " . $line["name02"]; 
  415                  
  416             $conn->autoExecute("dtb_send_customer", $dtb_send_customer );                    
  417         }    
  418     }    
   432            $dtb_send_customer["name"] = $line["name01"] . " " . $line["name02"];             
   433            $conn->autoExecute("dtb_send_customer", $dtb_send_customer );                    
   434             
   435        }    
   436    } 
  419437} 
  420438 
   
  430448        $arrCampaign[$arrVal['campaign_id']] = $arrVal['campaign_name']; 
  431449    } 
  432  
  433450    return $arrCampaign; 
  434451} 
   
  451468    return $is_mobile; 
  452469} 
   470 
   471// ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÀßÄêºÑ¤ß¤«³Îǧ 
   472function lfGetBlayn() { 
   473     
   474    global $objQuery; 
   475     
   476    $arrRet[now_version] = $objQuery->count("dtb_module", "now_version = (SELECT now_version FROM dtb_module WHERE main_php='blayn/blayn.php')"); 
   477    $arrRet[blayn_ip] = $objQuery->count("dtb_blayn"); 
   478    return $arrRet; 
   479} 
  453480?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.