Ignore:
Timestamp:
2007/06/14 22:01:13 (15 years ago)
Author:
adati
Message:

1.4.0a-betaのマージ

Location:
branches/beta/data/conf
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/conf/conf.php

  r12224 r14676  
  9090// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡ 
  9191define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/"); 
  92  
  9392// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô 
  9493define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096); 
   
  9796// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô 
  9897define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16); 
   98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë 
   99define("MODULE_CSV", "module.txt"); 
  99100//-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  100101 
   
  119120 
  120121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó 
  121 define("ECCUBE_VERSION", "1.3.1-beta"); 
   122define("ECCUBE_VERSION", "1.4.0a-beta"); 
  122123 
  123124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À 
   
  185186define("REVIEW_REGIST_MAX", 5); 
  186187 
  187 /* 
   188/*F 
  188189 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô 
  189190 */ 
  190191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */ 
   192define ('DEBUG_MODE', false);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤) 
  191193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£) 
  192194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë 
   
  230232 
  231233/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */ 
  232 define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
   234define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
  233235define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI 
   236 
   237/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */ 
   238// define ("SMTP_HOST_BLAYN", "210.188.254.83");                    // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð 
   239define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ 
  234240 
  235241// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID 
   
  289295/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */ 
  290296define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë 
   297define ("DB_ERR_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/db_err.log");                  // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DB¥¨¥é¡¼ÍÑ) 
   298define ("DEBUG_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/debug.log");                    // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DEBUGÍÑ) 
  291299define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë 
  292300define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   
  295303define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë 
  296304 
  297 define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä) 
   305define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");                      // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä) 
  298306define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë 
  299307 
   
  304312define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL 
  305313define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL 
   314define ("FTP_IMAGE_SAVE_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/save_image/");   // FTP²èÁüÊݸ(ÁêÂХѥ¹) 
   315define ("FTP_IMAGE_TEMP_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/temp_image/");   // FTP²èÁü°ì»þÊݸ(ÁêÂХѥ¹) 
  306316define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè 
  307317define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨ 
   
  579589// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà 
  580590$arrMAILTEMPLATE = array( 
  581      1 => "Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë" 
  582     ,2 => "Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë" 
  583     ,3 => "¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë" 
   591     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë" 
   592    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë" 
   593    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë" 
   594    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë" 
   595    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë" 
   596    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë" 
  584597); 
  585598 
  586599// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹ 
  587600$arrMAILTPLPATH = array( 
  588     1 => "mail_templates/order_mail.tpl", 
  589     2 => "mail_templates/order_mail.tpl", 
  590     3 => "mail_templates/order_mail.tpl", 
  591     4 => "mail_templates/contact_mail.tpl", 
   601    0 => "mail_templates/order_mail.tpl", 
   602    1 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl" 
  592603); 
  593604 
   
  667678/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */ 
  668679$arrReminder = array( 
  669                         1 => "Êì¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©", 
   680                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©", 
  670681                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©", 
  671682                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©", 
   
  685696define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2); 
  686697$arrMailType = array( 
  687                     MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹", 
  688                     MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹", 
  689                 );       
   698                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", 
   699                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹" 
   700                );   
   701 
   702/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/ 
   703$arrDOMAIN = array( 
   704                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó", 
   705                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó" 
   706                    ); 
  690707                 
   708 
   709$arrDomainType = array( 
   710                      1 => "@docomo.ne.jp", 
   711                      2 => "@ezweb.ne.jp", 
   712                      3 => "@softbank.ne.jp", 
   713                      4 => "@t.vodafone.ne.jp", 
   714                      5 => "@d.vodafone.ne.jp", 
   715                      6 => "@h.vodafone.ne.jp", 
   716                      7 => "@c.vodafone.ne.jp", 
   717                      8 => "@k.vodafone.ne.jp", 
   718                      9 => "@r.vodafone.ne.jp", 
   719                      10 => "@n.vodafone.ne.jp", 
   720                      11 => "@s.vodafone.ne.jp", 
   721                      12 => "@q.vodafone.ne.jp", 
   722                      13 => "@pdx.ne.jp", 
   723                      14 => "@di.pdx.ne.jp", 
   724                      15 => "@dj.pdx.ne.jp", 
   725                      16 => "@dk.pdx.ne.jp", 
   726                      17 => "@wm.pdx.ne.jp" 
   727                  );                 
  691728                 
  692729/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/        
   
  884921 
  885922// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ) 
   923 
  886924$arrView = array( 
  887925    "vw_cross_class" => ' 
   
  895933        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2  
  896934        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ', 
  897  
  898     "vw_products_nonclass" => ' 
  899         (SELECT  
  900             T1.product_id, 
  901             T1.name, 
  902             T1.deliv_fee, 
  903             T1.sale_limit, 
  904             T1.sale_unlimited, 
  905             T1.category_id, 
  906             T1.rank, 
  907             T1.status, 
  908             T1.product_flag, 
  909             T1.point_rate, 
  910             T1.comment1, 
  911             T1.comment2, 
  912             T1.comment3, 
  913             T1.comment4, 
  914             T1.comment5, 
  915             T1.comment6, 
  916             T1.file1, 
  917             T1.file2, 
  918             T1.file3, 
  919             T1.file4, 
  920             T1.file5, 
  921             T1.file6, 
  922             T1.main_list_comment, 
  923             T1.main_list_image, 
  924             T1.main_comment, 
  925             T1.main_image, 
  926             T1.main_large_image, 
  927             T1.sub_title1, 
  928             T1.sub_comment1, 
  929             T1.sub_image1, 
  930             T1.sub_large_image1, 
  931             T1.sub_title2, 
  932             T1.sub_comment2, 
  933             T1.sub_image2, 
  934             T1.sub_large_image2, 
  935             T1.sub_title3, 
  936             T1.sub_comment3, 
  937             T1.sub_image3, 
  938             T1.sub_large_image3, 
  939             T1.sub_title4, 
  940             T1.sub_comment4, 
  941             T1.sub_image4, 
  942             T1.sub_large_image4, 
  943             T1.sub_title5, 
  944             T1.sub_comment5, 
  945             T1.sub_image5, 
  946             T1.sub_large_image5, 
  947             T1.sub_title6, 
  948             T1.sub_comment6, 
  949             T1.sub_image6, 
  950             T1.sub_large_image6, 
  951             T1.del_flg, 
  952             T1.creator_id, 
  953             T1.create_date, 
  954             T1.update_date, 
  955             T1.deliv_date_id, 
  956             T2.product_id_sub, 
  957             T2.product_code, 
  958             T2.price01, 
  959             T2.price02, 
  960             T2.stock, 
  961             T2.stock_unlimited, 
  962             T2.classcategory_id1, 
  963             T2.classcategory_id2 
  964         FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN  
  965         (SELECT 
  966         product_id AS product_id_sub, 
  967         product_code, 
  968         price01, 
  969         price02, 
  970         stock, 
  971         stock_unlimited, 
  972         classcategory_id1, 
  973         classcategory_id2 
  974         FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)  
  975         AS T2 
  976         ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ', 
  977935 
  978936    "vw_products_allclass" => ' 
   
  10651023); 
  10661024 
   1025$vw_products_nonclass = " 
   1026        (SELECT  
   1027            T1.product_id, 
   1028            T1.name, 
   1029            T1.deliv_fee, 
   1030            T1.sale_limit, 
   1031            T1.sale_unlimited, 
   1032            T1.category_id, 
   1033            T1.rank, 
   1034            T1.status, 
   1035            T1.product_flag, 
   1036            T1.point_rate, 
   1037            T1.comment1, 
   1038            T1.comment2, 
   1039            T1.comment3, 
   1040            T1.comment4, 
   1041            T1.comment5, 
   1042            T1.comment6, 
   1043            T1.file1, 
   1044            T1.file2, 
   1045            T1.file3, 
   1046            T1.file4, 
   1047            T1.file5, 
   1048            T1.file6, 
   1049            T1.main_list_comment, 
   1050            T1.main_list_image, 
   1051            T1.main_comment, 
   1052            T1.main_image, 
   1053            T1.main_large_image,"; 
   1054             
   1055for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) { 
   1056            $vw_products_nonclass.= " 
   1057            T1.sub_title$cnt, 
   1058            T1.sub_comment$cnt, 
   1059            T1.sub_image$cnt, 
   1060            T1.sub_large_image$cnt,"; 
   1061} 
   1062 
   1063$vw_products_nonclass.= " 
   1064            T1.del_flg, 
   1065            T1.creator_id, 
   1066            T1.create_date, 
   1067            T1.update_date, 
   1068            T1.deliv_date_id, 
   1069            T2.product_id_sub, 
   1070            T2.product_code, 
   1071            T2.price01, 
   1072            T2.price02, 
   1073            T2.stock, 
   1074            T2.stock_unlimited, 
   1075            T2.classcategory_id1, 
   1076            T2.classcategory_id2 
   1077        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN  
   1078        (SELECT 
   1079        product_id AS product_id_sub, 
   1080        product_code, 
   1081        price01, 
   1082        price02, 
   1083        stock, 
   1084        stock_unlimited, 
   1085        classcategory_id1, 
   1086        classcategory_id2 
   1087        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)  
   1088        AS T2 
   1089        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) "; 
   1090 
   1091$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass; 
  10671092?> 
 • branches/beta/data/conf/core.php

  r321 r14676  
  3131define ("AUTH_MAGIC", "31eafcbd7a81d7b401a7fdc12bba047c02d1fae6"); 
  3232 
   33////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
   34// WEBÉé²Ùʬ»¶ÀßÄê 
   35 
   36define ("MULTI_WEB_SERVER_MODE", false);    // Éé²Ùʬ»¶¥â¡¼¥É(true:ON false:OFF) 
   37 
   38/* 
   39 *  host:IP¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç»ØÄꤹ¤ë¡£ 
   40 *  user:FTP¥æ¡¼¥¶ 
   41 *  pass:FTP¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   42 */ 
   43$arrWEB_SERVERS = array( 
   44    array('host_name' => 'web1', 'host' => '127.0.0.1',   'user' => 'users', 'pass' => 'pass'),        // WEB¥µ¡¼¥Ð1 
   45    array('host_name' => 'web2', 'host' => 'host2',   'user' => 'users', 'pass' => 'pass'),        // WEB¥µ¡¼¥Ð2 
   46); 
   47//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////?/////////////////////////////////////////// 
   48 
   49 
  3350?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.