Changeset 13581 for branches/rel


Ignore:
Timestamp:
2007/05/29 09:47:57 (16 years ago)
Author:
adati
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/html/products/list.php

  r13494 r13581  
  1010 
  1111class LC_Page { 
  12     function LC_Page() { 
  13         global $arrSTATUS; 
  14         $this->arrSTATUS = $arrSTATUS; 
  15         global $arrSTATUS_IMAGE; 
  16         $this->arrSTATUS_IMAGE = $arrSTATUS_IMAGE; 
  17         global $arrDELIVERYDATE; 
  18         $this->arrDELIVERYDATE = $arrDELIVERYDATE; 
  19         global $arrPRODUCTLISTMAX; 
  20         $this->arrPRODUCTLISTMAX = $arrPRODUCTLISTMAX;       
  21         /* 
  22         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  23         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  24         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
  25         */ 
  26         session_cache_limiter('private-no-expire'); 
  27     } 
   12    function LC_Page() { 
   13        global $arrSTATUS; 
   14        $this->arrSTATUS = $arrSTATUS; 
   15        global $arrSTATUS_IMAGE; 
   16        $this->arrSTATUS_IMAGE = $arrSTATUS_IMAGE; 
   17        global $arrDELIVERYDATE; 
   18        $this->arrDELIVERYDATE = $arrDELIVERYDATE; 
   19        global $arrPRODUCTLISTMAX; 
   20        $this->arrPRODUCTLISTMAX = $arrPRODUCTLISTMAX;       
   21        /* 
   22        session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   23        ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
   24        private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   25        */ 
   26        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
   27    } 
  2828} 
  2929 
   
  3333//ɽ¼¨·ï¿ô¤ÎÁªÂò 
  3434if(sfIsInt($_POST['disp_number'])) { 
  35     $objPage->disp_number = $_POST['disp_number']; 
   35    $objPage->disp_number = $_POST['disp_number']; 
  3636} else { 
  37     //ºÇ¾®É½¼¨·ï¿ô¤òÁªÂò 
  38     $objPage->disp_number = current(array_keys($arrPRODUCTLISTMAX)); 
   37    //ºÇ¾®É½¼¨·ï¿ô¤òÁªÂò 
   38    $objPage->disp_number = current(array_keys($arrPRODUCTLISTMAX)); 
  3939} 
  4040 
   
  4848$tpl_subtitle = ""; 
  4949if($_GET['mode'] == 'search'){ 
  50     $tpl_subtitle = "¸¡º÷·ë²Ì"; 
   50    $tpl_subtitle = "¸¡º÷·ë²Ì"; 
  5151}elseif ($category_id == "" ) { 
  52     $tpl_subtitle = "Á´¾¦ÉÊ"; 
   52    $tpl_subtitle = "Á´¾¦ÉÊ"; 
  5353}else{ 
  54     $arrFirstCat = sfGetFirstCat($category_id); 
  55     $tpl_subtitle = $arrFirstCat['name']; 
   54    $arrFirstCat = sfGetFirstCat($category_id); 
   55    $tpl_subtitle = $arrFirstCat['name']; 
  5656} 
  5757 
   
  6464// ¡¦¸¡º÷¥â¡¼¥É¤Ç¤Ê¤¤¡£ 
  6565if(($count >= BEST_MIN) && lfIsRootCategory($category_id) && ($_GET['mode'] != 'search') ) { 
  66     // ¾¦ÉÊTOP¤Îɽ¼¨½èÍý 
  67     /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  68     $objPage->tpl_mainpage = HTML_PATH . "user_data/templates/list.tpl";        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È    
  69      
  70     $objPage->arrBestItems = sfGetBestProducts($conn, $category_id); 
  71     $objPage->BEST_ROOP_MAX = ceil((BEST_MAX-1)/2); 
   66    // ¾¦ÉÊTOP¤Îɽ¼¨½èÍý 
   67    /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
   68    $objPage->tpl_mainpage = HTML_PATH . "user_data/templates/list.tpl";        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È     
   69     
   70    $objPage->arrBestItems = sfGetBestProducts($conn, $category_id); 
   71    $objPage->BEST_ROOP_MAX = ceil((BEST_MAX-1)/2); 
  7272} else { 
  73     if ($_GET['mode'] == 'search' && strlen($_GET['category_id']) == 0 ){ 
  74         // ¸¡º÷»þ¤Ëcategory_id¤¬GET¤Ë¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾¤ËËä¤á¤¿ID¤ò¶õÇò¤ËÌ᤹ 
  75         $category_id = '';   
  76     } 
  77      
  78     // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Îɽ¼¨½èÍý 
  79     $objPage = lfDispProductsList($category_id, $_GET['name'], $objPage->disp_number, $_POST['orderby']); 
  80      
  81     // ¸¡º÷¾ò·ï¤ò²èÌ̤Ëɽ¼¨ 
  82     // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¸¡º÷¾ò·ï 
  83     if (strlen($_GET['category_id']) == 0) { 
  84         $arrSearch['category'] = "»ØÄê¤Ê¤·"; 
  85     }else{ 
  86         $arrCat = $conn->getOne("SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?",array($category_id)); 
  87         $arrSearch['category'] = $arrCat; 
  88     } 
  89      
  90     // ¾¦ÉÊ̾¸¡º÷¾ò·ï 
  91     if ($_GET['name'] === "") { 
  92         $arrSearch['name'] = "»ØÄê¤Ê¤·"; 
  93     }else{ 
  94         $arrSearch['name'] = $_GET['name']; 
  95     } 
   73    if ($_GET['mode'] == 'search' && strlen($_GET['category_id']) == 0 ){ 
   74        // ¸¡º÷»þ¤Ëcategory_id¤¬GET¤Ë¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾¤ËËä¤á¤¿ID¤ò¶õÇò¤ËÌ᤹ 
   75        $category_id = '';   
   76    } 
   77     
   78    // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Îɽ¼¨½èÍý 
   79    $objPage = lfDispProductsList($category_id, $_GET['name'], $objPage->disp_number, $_POST['orderby']); 
   80     
   81    // ¸¡º÷¾ò·ï¤ò²èÌ̤Ëɽ¼¨ 
   82    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¸¡º÷¾ò·ï 
   83    if (strlen($_GET['category_id']) == 0) { 
   84        $arrSearch['category'] = "»ØÄê¤Ê¤·"; 
   85    }else{ 
   86        $arrCat = $conn->getOne("SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?",array($category_id)); 
   87        $arrSearch['category'] = $arrCat; 
   88    } 
   89     
   90    // ¾¦ÉÊ̾¸¡º÷¾ò·ï 
   91    if ($_GET['name'] === "") { 
   92        $arrSearch['name'] = "»ØÄê¤Ê¤·"; 
   93    }else{ 
   94        $arrSearch['name'] = $_GET['name']; 
   95    } 
  9696} 
  9797 
   
  100100 
  101101if($_POST['mode'] == "cart" && $_POST['product_id'] != "") { 
  102     // ÃͤÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  103     if(!sfIsInt($_POST['product_id']) || !sfIsRecord("dtb_products", "product_id", $_POST['product_id'], "del_flg = 0 AND status = 1")) { 
  104         sfDispSiteError(PRODUCT_NOT_FOUND); 
  105     } else { 
  106         // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
  107         $objPage->arrErr = lfCheckError($_POST['product_id']); 
  108         if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  109             $objCartSess = new SC_CartSession(); 
  110             $classcategory_id = "classcategory_id". $_POST['product_id']; 
  111             $classcategory_id1 = $_POST[$classcategory_id. '_1']; 
  112             $classcategory_id2 = $_POST[$classcategory_id. '_2']; 
  113             $quantity = "quantity". $_POST['product_id']; 
  114             // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  115             if(!$objPage->tpl_classcat_find1[$_POST['product_id']]) { 
  116                 $classcategory_id1 = '0'; 
  117             } 
  118             // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  119             if(!$objPage->tpl_classcat_find2[$_POST['product_id']]) { 
  120                 $classcategory_id2 = '0'; 
  121             } 
  122             $objCartSess->setPrevURL($_SERVER['REQUEST_URI']); 
  123             $objCartSess->addProduct(array($_POST['product_id'], $classcategory_id1, $classcategory_id2), $_POST[$quantity]); 
  124             header("Location: " . URL_CART_TOP); 
  125             exit; 
  126         } 
  127     } 
   102    // ÃͤÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   103    if(!sfIsInt($_POST['product_id']) || !sfIsRecord("dtb_products", "product_id", $_POST['product_id'], "del_flg = 0 AND status = 1")) { 
   104        sfDispSiteError(PRODUCT_NOT_FOUND); 
   105    } else { 
   106        // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   107        $objPage->arrErr = lfCheckError($_POST['product_id']); 
   108        if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   109            $objCartSess = new SC_CartSession(); 
   110            $classcategory_id = "classcategory_id". $_POST['product_id']; 
   111            $classcategory_id1 = $_POST[$classcategory_id. '_1']; 
   112            $classcategory_id2 = $_POST[$classcategory_id. '_2']; 
   113            $quantity = "quantity". $_POST['product_id']; 
   114            // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   115            if(!$objPage->tpl_classcat_find1[$_POST['product_id']]) { 
   116                $classcategory_id1 = '0'; 
   117            } 
   118            // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   119            if(!$objPage->tpl_classcat_find2[$_POST['product_id']]) { 
   120                $classcategory_id2 = '0'; 
   121            } 
   122            $objCartSess->setPrevURL($_SERVER['REQUEST_URI']); 
   123            $objCartSess->addProduct(array($_POST['product_id'], $classcategory_id1, $classcategory_id2), $_POST[$quantity]); 
   124            header("Location: " . URL_CART_TOP); 
   125            exit; 
   126        } 
   127    } 
  128128} 
  129129 
   
  146146/* ¥«¥Æ¥´¥êID¤¬¥ë¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê */ 
  147147function lfIsRootCategory($category_id) { 
  148     $objQuery = new SC_Query(); 
  149     $level = $objQuery->get("dtb_category", "level", "category_id = ?", array($category_id)); 
  150     if($level == 1) { 
  151         return true; 
  152     } 
  153     return false; 
   148    $objQuery = new SC_Query(); 
   149    $level = $objQuery->get("dtb_category", "level", "category_id = ?", array($category_id)); 
   150    if($level == 1) { 
   151        return true; 
   152    } 
   153    return false; 
  154154} 
  155155 
  156156/* ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Îɽ¼¨ */ 
  157157function lfDispProductsList($category_id, $name, $disp_num, $orderby) { 
  158     global $objPage; 
  159     $objQuery = new SC_Query();  
  160     $objPage->tpl_pageno = $_POST['pageno']; 
  161  
  162     //ɽ¼¨·ï¿ô¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
  163     $objPage->tpl_mainpage = HTML_PATH . "user_data/templates/list.tpl";        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È        
  164  
  165     //ɽ¼¨½ç½ø 
  166     switch($orderby) { 
  167     //²Á³Ê½ç 
  168     case 'price': 
  169         $order = "price02_min ASC"; 
  170         break; 
  171     //¿·Ãå½ç 
  172     case 'date': 
  173         $order = "create_date DESC"; 
  174         break; 
  175     default: 
  176         $order = "category_rank DESC, rank DESC"; 
  177         break; 
  178     } 
  179      
  180     // ¾¦Éʸ¡º÷¾ò·ï¤ÎºîÀ®¡Ê̤ºï½ü¡¢É½¼¨¡Ë 
  181     $where = "del_flg = 0 AND status = 1 "; 
  182     // ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¤ÎWHEREʸ»úÎó¼èÆÀ 
  183     if ( $category_id ) { 
  184         list($tmp_where, $arrval) = sfGetCatWhere($category_id); 
  185         if($tmp_where != "") { 
  186             $where.= " AND $tmp_where"; 
  187         } 
  188     } 
  189          
  190     // ¾¦ÉÊ̾¤òwhereʸ¤Ë 
  191     $name = ereg_replace(",", "", $name); 
  192     if ( strlen($name) > 0 ){ 
  193         $where .= " AND ( name ILIKE ? OR comment3 ILIKE ?) "; 
  194         $ret = sfManualEscape($name);        
  195         $arrval[] = "%$ret%"; 
  196         $arrval[] = "%$ret%"; 
  197     } 
  198              
  199     // ¹Ô¿ô¤Î¼èÆÀ 
  200     $linemax = $objQuery->count("vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
  201     $objPage->tpl_linemax = $linemax;   // ²¿·ï¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¼¨ÍÑ 
  202      
  203     // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
  204     $objNavi = new SC_PageNavi($_POST['pageno'], $linemax, $disp_num, "fnNaviPage", NAVI_PMAX); 
  205      
  206     $strnavi = $objNavi->strnavi; 
  207     $strnavi = str_replace('onclick="fnNaviPage', 'onclick="form1.mode.value=\''.'\'; fnNaviPage', $strnavi); 
  208     $objPage->tpl_strnavi = $strnavi;       // ɽ¼¨Ê¸»úÎó 
  209     $startno = $objNavi->start_row;                 // ³«»Ï¹Ô 
  210      
  211     // ¼èÆÀÈϰϤλØÄê(³«»Ï¹ÔÈֹ桢¹Ô¿ô¤Î¥»¥Ã¥È) 
  212     $objQuery->setlimitoffset($disp_num, $startno); 
  213     // ɽ¼¨½ç½ø 
  214     $objQuery->setorder($order); 
  215      
  216      
  217      
  218      
  219      
  220      
  221      
  222      
  223     // ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¼èÆÀ 
  224     $objPage->arrProducts = $objQuery->select("*", "vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
  225      
  226     // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
  227     $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
  228     // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
  229     $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  230     // ´ë²è¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀßÄê 
  231     if($disp_num == 15) { 
  232         for($i = 0; $i < count($objPage->arrProducts); $i++) { 
  233             $objPage = lfMakeSelect($objPage->arrProducts[$i]['product_id'], $arrClassName, $arrClassCatName); 
  234             // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤ò¼èÆÀ 
  235             $objPage = lfGetSaleLimit($objPage->arrProducts[$i]); 
  236         } 
  237     } 
  238  
  239     return $objPage; 
   158    global $objPage; 
   159    $objQuery = new SC_Query();  
   160    $objPage->tpl_pageno = $_POST['pageno']; 
   161 
   162    //ɽ¼¨·ï¿ô¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
   163    $objPage->tpl_mainpage = HTML_PATH . "user_data/templates/list.tpl";        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È         
   164 
   165    //ɽ¼¨½ç½ø 
   166    switch($orderby) { 
   167    //²Á³Ê½ç 
   168    case 'price': 
   169        $order = "price02_min ASC"; 
   170        break; 
   171    //¿·Ãå½ç 
   172    case 'date': 
   173        $order = "create_date DESC"; 
   174        break; 
   175    default: 
   176        $order = "category_rank DESC, rank DESC"; 
   177        break; 
   178    } 
   179     
   180    // ¾¦Éʸ¡º÷¾ò·ï¤ÎºîÀ®¡Ê̤ºï½ü¡¢É½¼¨¡Ë 
   181    $where = "del_flg = 0 AND status = 1 "; 
   182    // ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¤ÎWHEREʸ»úÎó¼èÆÀ 
   183    if ( $category_id ) { 
   184        list($tmp_where, $arrval) = sfGetCatWhere($category_id); 
   185        if($tmp_where != "") { 
   186            $where.= " AND $tmp_where"; 
   187        } 
   188    } 
   189         
   190    // ¾¦ÉÊ̾¤òwhereʸ¤Ë 
   191    $name = ereg_replace(",", "", $name); 
   192    if ( strlen($name) > 0 ){ 
   193        $where .= " AND ( name ILIKE ? OR comment3 ILIKE ?) "; 
   194        $ret = sfManualEscape($name);        
   195        $arrval[] = "%$ret%"; 
   196        $arrval[] = "%$ret%"; 
   197    } 
   198             
   199    // ¹Ô¿ô¤Î¼èÆÀ 
   200    $linemax = $objQuery->count("vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
   201    $objPage->tpl_linemax = $linemax;   // ²¿·ï¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¼¨ÍÑ 
   202     
   203    // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
   204    $objNavi = new SC_PageNavi($_POST['pageno'], $linemax, $disp_num, "fnNaviPage", NAVI_PMAX); 
   205     
   206    $strnavi = $objNavi->strnavi; 
   207    $strnavi = str_replace('onclick="fnNaviPage', 'onclick="form1.mode.value=\''.'\'; fnNaviPage', $strnavi); 
   208    $objPage->tpl_strnavi = $strnavi;       // ɽ¼¨Ê¸»úÎó 
   209    $startno = $objNavi->start_row;                 // ³«»Ï¹Ô 
   210     
   211    // ¼èÆÀÈϰϤλØÄê(³«»Ï¹ÔÈֹ桢¹Ô¿ô¤Î¥»¥Ã¥È) 
   212    $objQuery->setlimitoffset($disp_num, $startno); 
   213    // ɽ¼¨½ç½ø 
   214    $objQuery->setorder($order); 
   215     
   216     
   217     
   218     
   219     
   220     
   221     
   222     
   223    // ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¼èÆÀ 
   224    $objPage->arrProducts = $objQuery->select("*", "vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
   225     
   226    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
   227    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
   228    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
   229    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
   230    // ´ë²è¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀßÄê 
   231    if($disp_num == 15) { 
   232        for($i = 0; $i < count($objPage->arrProducts); $i++) { 
   233            $objPage = lfMakeSelect($objPage->arrProducts[$i]['product_id'], $arrClassName, $arrClassCatName); 
   234            // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤ò¼èÆÀ 
   235            $objPage = lfGetSaleLimit($objPage->arrProducts[$i]); 
   236        } 
   237    } 
   238 
   239    return $objPage; 
  240240} 
  241241 
  242242/* µ¬³Ê¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ® */ 
  243243function lfMakeSelect($product_id, $arrClassName, $arrClassCatName) { 
  244     global $objPage; 
  245      
  246     $classcat_find1 = false; 
  247     $classcat_find2 = false; 
  248     // ºß¸Ë¤¢¤ê¤Î¾¦ÉʤÎ̵ͭ 
  249     $stock_find = false; 
  250      
  251     // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
  252     $arrProductsClass = lfGetProductsClass($product_id); 
  253      
  254     // µ¬³Ê1¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
  255     $objPage->tpl_class_name1[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id1']]; 
  256     // µ¬³Ê2¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
  257     $objPage->tpl_class_name2[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id2']]; 
  258      
  259     // ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¿ô  
  260     $count = count($arrProductsClass); 
  261      
  262     $classcat_id1 = ""; 
  263      
  264     $arrSele = array(); 
  265     $arrList = array(); 
  266      
  267     $list_id = 0; 
  268     $arrList[0] = "\tlist". $product_id. "_0 = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤'"; 
  269     $arrVal[0] = "\tval". $product_id. "_0 = new Array(''"; 
  270      
  271     for ($i = 0; $i < $count; $i++) { 
  272         // ºß¸Ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  273         if($arrProductsClass[$i]['stock'] <= 0 && $arrProductsClass[$i]['stock_unlimited'] != '1') { 
  274             continue; 
  275         } 
  276          
  277         $stock_find = true; 
  278          
  279         // µ¬³Ê1¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
  280         if($classcat_id1 != $arrProductsClass[$i]['classcategory_id1']){ 
  281             $arrList[$list_id].=");\n"; 
  282             $arrVal[$list_id].=");\n"; 
  283             $classcat_id1 = $arrProductsClass[$i]['classcategory_id1']; 
  284             $arrSele[$classcat_id1] = $arrClassCatName[$classcat_id1]; 
  285             $list_id++; 
  286         } 
  287          
  288         // µ¬³Ê2¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
  289         $classcat_id2 = $arrProductsClass[$i]['classcategory_id2']; 
  290          
  291         // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹É½¼¨ÃÍ 
  292         if($arrList[$list_id] == "") { 
  293             $arrList[$list_id] = "\tlist". $product_id. "_". $list_id. " = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤', '". $arrClassCatName[$classcat_id2]. "'"; 
  294         } else { 
  295             $arrList[$list_id].= ", '".$arrClassCatName[$classcat_id2]."'"; 
  296         } 
  297          
  298         // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹POSTÃÍ 
  299         if($arrVal[$list_id] == "") { 
  300             $arrVal[$list_id] = "\tval". $product_id. "_". $list_id. " = new Array('', '". $classcat_id2. "'"; 
  301         } else { 
  302             $arrVal[$list_id].= ", '".$classcat_id2."'"; 
  303         } 
  304     }    
  305      
  306     $arrList[$list_id].=");\n"; 
  307     $arrVal[$list_id].=");\n"; 
  308          
  309     // µ¬³Ê1 
  310     $objPage->arrClassCat1[$product_id] = $arrSele; 
  311      
  312     $lists = "\tlists".$product_id. " = new Array("; 
  313     $no = 0; 
  314     foreach($arrList as $val) { 
  315         $objPage->tpl_javascript.= $val; 
  316         if ($no != 0) { 
  317             $lists.= ",list". $product_id. "_". $no; 
  318         } else { 
  319             $lists.= "list". $product_id. "_". $no; 
  320         } 
  321         $no++; 
  322     } 
  323     $objPage->tpl_javascript.= $lists.");\n"; 
  324      
  325     $vals = "\tvals".$product_id. " = new Array("; 
  326     $no = 0; 
  327     foreach($arrVal as $val) { 
  328         $objPage->tpl_javascript.= $val; 
  329         if ($no != 0) { 
  330             $vals.= ",val". $product_id. "_". $no; 
  331         } else { 
  332             $vals.= "val". $product_id. "_". $no; 
  333         } 
  334         $no++; 
  335     } 
  336     $objPage->tpl_javascript.= $vals.");\n"; 
  337      
  338     // ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¬³Ê2ID 
  339     $classcategory_id = "classcategory_id". $product_id; 
  340     $objPage->tpl_onload .= "lnSetSelect('".$classcategory_id."_1','".$classcategory_id."_2','".$product_id."','".$_POST[$classcategory_id."_2"]."'); "; 
  341  
  342     // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
  343     if($arrProductsClass[0]['classcategory_id1'] != '0') { 
  344         $classcat_find1 = true; 
  345     } 
  346      
  347     // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
  348     if($arrProductsClass[0]['classcategory_id2'] != '0') { 
  349         $classcat_find2 = true; 
  350     } 
  351          
  352     $objPage->tpl_classcat_find1[$product_id] = $classcat_find1; 
  353     $objPage->tpl_classcat_find2[$product_id] = $classcat_find2; 
  354     $objPage->tpl_stock_find[$product_id] = $stock_find; 
  355          
  356     return $objPage; 
   244    global $objPage; 
   245     
   246    $classcat_find1 = false; 
   247    $classcat_find2 = false; 
   248    // ºß¸Ë¤¢¤ê¤Î¾¦ÉʤÎ̵ͭ 
   249    $stock_find = false; 
   250     
   251    // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ     
   252    $arrProductsClass = lfGetProductsClass($product_id); 
   253     
   254    // µ¬³Ê1¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
   255    $objPage->tpl_class_name1[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id1']]; 
   256    // µ¬³Ê2¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
   257    $objPage->tpl_class_name2[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id2']]; 
   258     
   259    // ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¿ô    
   260    $count = count($arrProductsClass); 
   261     
   262    $classcat_id1 = ""; 
   263     
   264    $arrSele = array(); 
   265    $arrList = array(); 
   266     
   267    $list_id = 0; 
   268    $arrList[0] = "\tlist". $product_id. "_0 = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤'"; 
   269    $arrVal[0] = "\tval". $product_id. "_0 = new Array(''"; 
   270     
   271    for ($i = 0; $i < $count; $i++) { 
   272        // ºß¸Ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   273        if($arrProductsClass[$i]['stock'] <= 0 && $arrProductsClass[$i]['stock_unlimited'] != '1') { 
   274            continue; 
   275        } 
   276         
   277        $stock_find = true; 
   278         
   279        // µ¬³Ê1¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
   280        if($classcat_id1 != $arrProductsClass[$i]['classcategory_id1']){ 
   281            $arrList[$list_id].=");\n"; 
   282            $arrVal[$list_id].=");\n"; 
   283            $classcat_id1 = $arrProductsClass[$i]['classcategory_id1']; 
   284            $arrSele[$classcat_id1] = $arrClassCatName[$classcat_id1]; 
   285            $list_id++; 
   286        } 
   287         
   288        // µ¬³Ê2¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
   289        $classcat_id2 = $arrProductsClass[$i]['classcategory_id2']; 
   290         
   291        // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹É½¼¨ÃÍ 
   292        if($arrList[$list_id] == "") { 
   293            $arrList[$list_id] = "\tlist". $product_id. "_". $list_id. " = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤', '". $arrClassCatName[$classcat_id2]. "'"; 
   294        } else { 
   295            $arrList[$list_id].= ", '".$arrClassCatName[$classcat_id2]."'"; 
   296        } 
   297         
   298        // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹POSTÃÍ 
   299        if($arrVal[$list_id] == "") { 
   300            $arrVal[$list_id] = "\tval". $product_id. "_". $list_id. " = new Array('', '". $classcat_id2. "'"; 
   301        } else { 
   302            $arrVal[$list_id].= ", '".$classcat_id2."'"; 
   303        } 
   304    }    
   305     
   306    $arrList[$list_id].=");\n"; 
   307    $arrVal[$list_id].=");\n"; 
   308         
   309    // µ¬³Ê1 
   310    $objPage->arrClassCat1[$product_id] = $arrSele; 
   311     
   312    $lists = "\tlists".$product_id. " = new Array("; 
   313    $no = 0; 
   314    foreach($arrList as $val) { 
   315        $objPage->tpl_javascript.= $val; 
   316        if ($no != 0) { 
   317            $lists.= ",list". $product_id. "_". $no; 
   318        } else { 
   319            $lists.= "list". $product_id. "_". $no; 
   320        } 
   321        $no++; 
   322    } 
   323    $objPage->tpl_javascript.= $lists.");\n"; 
   324     
   325    $vals = "\tvals".$product_id. " = new Array("; 
   326    $no = 0; 
   327    foreach($arrVal as $val) { 
   328        $objPage->tpl_javascript.= $val; 
   329        if ($no != 0) { 
   330            $vals.= ",val". $product_id. "_". $no; 
   331        } else { 
   332            $vals.= "val". $product_id. "_". $no; 
   333        } 
   334        $no++; 
   335    } 
   336    $objPage->tpl_javascript.= $vals.");\n"; 
   337     
   338    // ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¬³Ê2ID 
   339    $classcategory_id = "classcategory_id". $product_id; 
   340    $objPage->tpl_onload .= "lnSetSelect('".$classcategory_id."_1','".$classcategory_id."_2','".$product_id."','".$_POST[$classcategory_id."_2"]."'); "; 
   341 
   342    // µ¬³Ê1¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   343    if($arrProductsClass[0]['classcategory_id1'] != '0') { 
   344        $classcat_find1 = true; 
   345    } 
   346     
   347    // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   348    if($arrProductsClass[0]['classcategory_id2'] != '0') { 
   349        $classcat_find2 = true; 
   350    } 
   351         
   352    $objPage->tpl_classcat_find1[$product_id] = $classcat_find1; 
   353    $objPage->tpl_classcat_find2[$product_id] = $classcat_find2; 
   354    $objPage->tpl_stock_find[$product_id] = $stock_find; 
   355         
   356    return $objPage; 
  357357} 
  358358/* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */ 
  359359function lfGetProductsClass($product_id) { 
  360     $arrRet = array(); 
  361     if(sfIsInt($product_id)) { 
  362         // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ 
  363         $objQuery = new SC_Query(); 
  364         $col = "product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited"; 
  365         $table = "vw_product_class AS prdcls"; 
  366         $where = "product_id = ?"; 
  367         $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC"); 
  368         $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id)); 
  369     } 
  370     return $arrRet; 
   360    $arrRet = array(); 
   361    if(sfIsInt($product_id)) { 
   362        // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ 
   363        $objQuery = new SC_Query(); 
   364        $col = "product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited"; 
   365        $table = "vw_product_class AS prdcls"; 
   366        $where = "product_id = ?"; 
   367        $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC"); 
   368        $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id)); 
   369    } 
   370    return $arrRet; 
  371371} 
  372372 
  373373/* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
  374374function lfCheckError($id) { 
  375     global $objPage; 
  376      
  377     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  378     $objErr = new SC_CheckError(); 
  379      
  380     $classcategory_id1 = "classcategory_id". $id. "_1"; 
  381     $classcategory_id2 = "classcategory_id". $id. "_2"; 
  382     $quantity = "quantity". $id; 
  383     // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  384     if ($objPage->tpl_classcat_find1[$id]) { 
  385         $objErr->doFunc(array("µ¬³Ê1", $classcategory_id1, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  386     } 
  387     if ($objPage->tpl_classcat_find2[$id]) { 
  388         $objErr->doFunc(array("µ¬³Ê2", $classcategory_id2, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  389     } 
  390     $objErr->doFunc(array("¸Ä¿ô", $quantity, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "ZERO_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  391              
  392     return $objErr->arrErr; 
   375    global $objPage; 
   376     
   377    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   378    $objErr = new SC_CheckError(); 
   379     
   380    $classcategory_id1 = "classcategory_id". $id. "_1"; 
   381    $classcategory_id2 = "classcategory_id". $id. "_2"; 
   382    $quantity = "quantity". $id; 
   383    // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   384    if ($objPage->tpl_classcat_find1[$id]) { 
   385        $objErr->doFunc(array("µ¬³Ê1", $classcategory_id1, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   386    } 
   387    if ($objPage->tpl_classcat_find2[$id]) { 
   388        $objErr->doFunc(array("µ¬³Ê2", $classcategory_id2, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   389    } 
   390    $objErr->doFunc(array("¸Ä¿ô", $quantity, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "ZERO_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   391             
   392    return $objErr->arrErr; 
  393393} 
  394394 
  395395// ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤ÎÀßÄê 
  396396function lfGetSaleLimit($product) { 
  397     global $objPage; 
  398     //ºß¸Ë¤¬Ìµ¸Â¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþÀ©¸ÂÃͤ¬ÀßÄêÃͤè¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç 
  399     if($product['sale_unlimited'] == 1 || $product['sale_limit'] > SALE_LIMIT_MAX) { 
  400         $objPage->tpl_sale_limit[$product['product_id']] = SALE_LIMIT_MAX; 
  401     } else { 
  402         $objPage->tpl_sale_limit[$product['product_id']] = $product['sale_limit']; 
  403     } 
  404      
  405     return $objPage; 
   397    global $objPage; 
   398    //ºß¸Ë¤¬Ìµ¸Â¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþÀ©¸ÂÃͤ¬ÀßÄêÃͤè¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç 
   399    if($product['sale_unlimited'] == 1 || $product['sale_limit'] > SALE_LIMIT_MAX) { 
   400        $objPage->tpl_sale_limit[$product['product_id']] = SALE_LIMIT_MAX; 
   401    } else { 
   402        $objPage->tpl_sale_limit[$product['product_id']] = $product['sale_limit']; 
   403    } 
   404     
   405    return $objPage; 
  406406} 
  407407 
  408408//»ÙʧÊýË¡¤Î¼èÆÀ 
  409 //payment_id    1:Âå¶â°ú´¹¡¡2:¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¡¡3:¸½¶â½ñα 
   409//payment_id    1:Âå¶â°ú´¹¡¡2:¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¡¡3:¸½¶â½ñα 
  410410function lfGetPayment() { 
  411     $objQuery = new SC_Query; 
  412     $col = "payment_id, rule, payment_method"; 
  413     $from = "dtb_payment"; 
  414     $where = "del_flg = 0"; 
  415     $order = "payment_id"; 
  416     $objQuery->setorder($order); 
  417     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  418     return $arrRet; 
   411    $objQuery = new SC_Query; 
   412    $col = "payment_id, rule, payment_method"; 
   413    $from = "dtb_payment"; 
   414    $where = "del_flg = 0"; 
   415    $order = "payment_id"; 
   416    $objQuery->setorder($order); 
   417    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
   418    return $arrRet; 
  419419} 
  420420 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.