Changeset 13362 for branches/rel


Ignore:
Timestamp:
2007/05/24 14:21:56 (16 years ago)
Author:
kakinaka
Message:
 
Location:
branches/rel/html/mobile/entry
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/html/mobile/entry/complete.php

  r12157 r13362  
  1010    function LC_Page() { 
  1111        $this->tpl_css = '/css/layout/entry/complete.css';  // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹ 
  12         $this->tpl_mainpage = 'entry/complete.tpl';         // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   12         
   13        if(CUSTOMER_CONFIRM_MAIL == true) { 
   14            // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿´°Î» 
   15            $this->tpl_mainpage = 'entry/complete.tpl';         // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   16        } else { 
   17            // Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿´°Î» 
   18            $this->tpl_mainpage = 'regist/complete.tpl';        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È            
   19        } 
   20         
  1321        $this->tpl_title .= '²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)';         //¡¡¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë 
  1422    } 
 • branches/rel/html/mobile/entry/index.php

  r12157 r13362  
  2020$objPage = new LC_Page(); 
  2121$objView = new SC_MobileView(); 
   22$objCustomer = new SC_Customer(); 
  2223$objDate = new SC_Date(START_BIRTH_YEAR, date("Y",strtotime("now"))); 
  2324$objPage->arrPref = $arrPref; 
   
  203204        //--¡¡²¾ÅÐÏ¿¤È´°Î»²èÌÌ 
  204205        if ($_POST["mode"] == "complete") { 
  205             $objPage->uniqid = lfRegistData ($objPage->arrForm, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn); 
   206             
   207            // ³Îǧ²èÌ̤ǺÆÅÙ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ê²èÌÌ1¡Ë 
   208            $arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm); 
   209            if(count($arrErr) > 0){ 
   210                $objPage->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl'; 
   211                $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(1/3)'; 
   212                $objPage->arrErr = $arrErr; 
   213                //----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨ 
   214                $objView->assignobj($objPage); 
   215                $objView->display(SITE_FRAME); 
   216                exit(); 
   217            } 
   218             
   219            // ³Îǧ²èÌ̤ǺÆÅÙ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ê²èÌÌ2¡Ë 
   220            $arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm); 
   221            if(count($arrErr) > 0){ 
   222                $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set1.tpl'; 
   223                $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(2/3)'; 
   224                $objPage->arrErr = $arrErr; 
   225                //----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨ 
   226                $objView->assignobj($objPage); 
   227                $objView->display(SITE_FRAME); 
   228                exit(); 
   229            } 
   230 
   231            // ³Îǧ²èÌ̤ǺÆÅÙ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ê²èÌÌ3¡Ë 
   232            $arrErr = lfErrorCheck3($objPage->arrForm); 
   233            if(count($arrErr) > 0){ 
   234                $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set2.tpl'; 
   235                $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(3/3)'; 
   236                $objPage->arrErr = $arrErr; 
   237                //----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨ 
   238                $objView->assignobj($objPage); 
   239                $objView->display(SITE_FRAME); 
   240                exit(); 
   241            } 
   242             
   243            $objPage->uniqid = lfRegistData ($objPage->arrForm, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn, CUSTOMER_CONFIRM_MAIL); 
  206244 
  207245            // ¶õ¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®ºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËËÜÅÐÏ¿´°Î»¤Ë¤¹¤ë¡£ 
   
  222260            $objMailText = new SC_MobileView(); 
  223261            $objMailText->assignobj($objPage); 
  224             $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ'); 
  225             $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl"); 
   262             
   263            // ²¾²ñ°÷¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
   264            if(CUSTOMER_CONFIRM_MAIL == true) { 
   265                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ'); 
   266                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl"); 
   267            } else { 
   268                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´´°Î»'); 
   269                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_regist_mail.tpl"); 
   270                // ¥í¥°¥¤¥ó¾õÂ֤ˤ¹¤ë 
   271                $objCustomer->setLogin($_POST["email"]); 
   272            } 
   273             
  226274            $objMail = new GC_SendMail(); 
  227275            $objMail->setItem( 
   
  255303 
  256304//---- function·² 
  257 function lfRegistData ($array, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn) { 
   305function lfRegistData ($array, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn, $confirm_flg) { 
  258306    global $objConn; 
  259307 
   
  272320    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î°Å¹æ²½ 
  273321    $arrRegist["password"] = sha1($arrRegist["password"] . ":" . AUTH_MAGIC); 
  274      
  275     $count = 1; 
  276     while ($count != 0) { 
  277         $uniqid = sfGetUniqRandomId("t"); 
  278         $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid)); 
  279     } 
  280  
  281     switch($array["mailmaga_flg"]) { 
  282         case 1: 
  283             $arrRegist["mailmaga_flg"] = 4;  
  284             break; 
  285         case 2: 
  286             $arrRegist["mailmaga_flg"] = 5;  
  287             break; 
  288         default: 
  289             $arrRegist["mailmaga_flg"] = 6; 
  290             break; 
  291     } 
  292          
   322 
   323    // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç 
   324    if($confirm_flg == true) { 
   325        // ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¡£ 
   326        $count = 1; 
   327        while ($count != 0) { 
   328            $uniqid = sfGetUniqRandomId("t"); 
   329            $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid)); 
   330        } 
   331     
   332        switch($array["mailmaga_flg"]) { 
   333            case 1: 
   334                $arrRegist["mailmaga_flg"] = 4;  
   335                break; 
   336            case 2: 
   337                $arrRegist["mailmaga_flg"] = 5;  
   338                break; 
   339            default: 
   340                $arrRegist["mailmaga_flg"] = 6; 
   341                break; 
   342        } 
   343        $arrRegist["status"] = "1";             // ²¾²ñ°÷ 
   344    } else { 
   345        // ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¡£ 
   346        $count = 1; 
   347        while ($count != 0) { 
   348            $uniqid = sfGetUniqRandomId("r"); 
   349            $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid)); 
   350        } 
   351        $arrRegist["status"] = "2";             // Ëܲñ°÷ 
   352    } 
   353     
  293354    $arrRegist["secret_key"] = $uniqid;     // ²¾ÅÐÏ¿IDȯ¹Ô 
  294355    $arrRegist["create_date"] = "now()";    // ºîÀ®Æü 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.