Ignore:
Timestamp:
2007/05/24 13:57:42 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

DEBUG_MODEがtrue時には、sfPrintRを出力しないように変更

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/lib/slib.php

  r13285 r13359  
  29232923} 
  29242924 
  2925 /* ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ ------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
  2926 function sfPrintR($obj) { 
  2927     print("<div style='font-size: 12px;color: #00FF00;'>\n"); 
  2928     print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong><br />\n"); 
  2929     print("<pre>\n"); 
  2930     print_r($obj); 
  2931     print("</pre>\n"); 
  2932     print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong></div>\n"); 
   2925/** ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ´Ø¿ô **/ 
   2926 
   2927/** 
   2928 *  ÅϤµ¤ì¤¿ÊÑ¿ô¤òDump¤¹¤ë 
   2929 * 
   2930 *  @param  mixed  $obj   Dump¤·¤¿¤¤ÊÑ¿ô 
   2931 *  @param  string $color ½ÐÎϤ¹¤ë¿§ 
   2932 *   
   2933 *  @return void ¤Ê¤· 
   2934 */ 
   2935function sfPrintR($obj, $color='green') { 
   2936    if ( DEBUG_MODE === false ) { 
   2937        return; 
   2938    } 
   2939     
   2940    $arrColor = array( 
   2941        'green' => '#00FF00', 
   2942        'red'   => '#FF0000', 
   2943        'blue'  => '#0000FF' 
   2944    ); 
   2945     
   2946    if ( empty($arrColor[$color]) ) { 
   2947        $color = $arrColor['green']; 
   2948    } else { 
   2949        $color = $arrColor[$color]; 
   2950    } 
   2951     
   2952    print("<div style='font-size: 12px;color: $color;'>\n"); 
   2953    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong><br />\n"); 
   2954    print("<pre>\n"); 
   2955    print_r($obj); 
   2956    print("</pre>\n"); 
   2957    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong></div>\n"); 
  29332958} 
  29342959 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.