Changeset 13344


Ignore:
Timestamp:
2007/05/23 14:36:51 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

phpdocumentor用のコメントを記述

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/class/SC_Query.php

  r13308 r13344  
  119119     *  @access public 
  120120     *  @param  boolean $disp SQLʸ¤òprint¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤« 
  121      *  @return string  $disp==false¤Î¾ì¹ç¡§ºÇ¸å¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿SQLʸ $disp==true¤Î¾ì¹ç¡§¤Ê¤· 
   121     *  @return string  $disp==false¤Î¾ì¹ç¡§ºÇ¸å¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿SQLʸ¡¡$disp==true¤Î¾ì¹ç¡§¤Ê¤· 
  122122     */ 
  123123    function getLastQuery($disp = true) { 
   
  320320    } 
  321321     
  322      
  323     // INSERTʸ¤ÎÀ¸À®¡¦¼Â¹Ô 
  324     // $table   :¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
  325     // $sqlval  :Îó̾ => ÃͤγÊǼ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥·¥åÇÛÎó 
   322    /** 
   323     *  INSERTʸ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë 
   324     * 
   325     *  @access  public 
   326     *  @param   string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   327     *  @param   array   $sqlval (¥«¥é¥à̾ => ÃÍ)¤ÎÏ¢ÁÛÇÛÎó 
   328     *   
   329     *  @return  mixed   $result DB_Error¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È(¼ºÇÔ»þ)¤Þ¤¿¤ÏDB_OK(À®¸ù»þ)¤Þ¤¿¤Ïfalse(¥«¥é¥à¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤) 
   330     */ 
  326331    function insert($table, $sqlval) { 
  327332        $strcol = ''; 
   
  360365    } 
  361366     
  362         // INSERTʸ¤ÎÀ¸À®¡¦¼Â¹Ô 
  363     // $table   :¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
  364     // $sqlval  :Îó̾ => ÃͤγÊǼ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥·¥åÇÛÎó 
   367    /** 
   368     *  INSERTʸ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë 
   369     * 
   370     *  @access  public 
   371     *  @param   string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   372     *  @param   array   $sqlval (¥«¥é¥à̾ => ÃÍ)¤ÎÏ¢ÁÛÇÛÎó 
   373     *   
   374     *  @return  mixed   $result DB_Error¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È(¼ºÇÔ»þ)¤Þ¤¿¤ÏDB_OK(À®¸ù»þ)¤Þ¤¿¤Ïfalse(¥«¥é¥à¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤) 
   375     */ 
  365376    function fast_insert($table, $sqlval) { 
  366377        $strcol = ''; 
   
  390401        $ret = $this->conn->query($sqlin); 
  391402         
  392         return $ret;         
   403        return $ret; 
  393404    } 
  394405     
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.