Changeset 13291


Ignore:
Timestamp:
2007/05/22 19:23:21 (16 years ago)
Author:
adati
Message:

phpdocumentor用のコメントを記述

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/class/SC_Query.php

  r337 r13291  
  11<?php 
  2 /* 
   2/** 
  33 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  44 * 
   
  66 */ 
  77 
   8/** 
   9 *  SC_Query¥¯¥é¥¹ 
   10 * 
   11 *  @author     LOCKON CO.,LTD. 
   12 *  @access     public 
   13 */ 
  814class SC_Query { 
  9     var $option; 
  10     var $where; 
  11     var $conn; 
  12     var $groupby; 
  13     var $order; 
  14      
  15     // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
  16     /* 
  17         $err_disp:¥¨¥é¡¼É½¼¨¤ò¹Ô¤¦¤« 
  18         $new¡§¿·µ¬¤ËÀܳ¤ò¹Ô¤¦¤« 
  19      */ 
  20     function SC_Query($dsn = "", $err_disp = true, $new = false) { 
  21         $this->conn = new SC_DBconn($dsn, $err_disp, $new); 
  22         $this->where = ""; 
  23         return $this->conn; 
  24     } 
  25      
  26     // ¥¨¥é¡¼È½Äê 
  27     function isError() { 
  28         if(PEAR::isError($this->conn->conn)) { 
  29             return true; 
  30         } 
  31         return false; 
  32     } 
  33      
  34     // COUNTʸ¤Î¼Â¹Ô 
  35     function count($table, $where = "", $arrval = array()) { 
  36         if(strlen($where) <= 0) { 
  37             $sqlse = "SELECT COUNT(*) FROM $table"; 
  38         } else { 
  39             $sqlse = "SELECT COUNT(*) FROM $table WHERE $where"; 
  40         } 
  41         // ¥«¥¦¥ó¥Èʸ¤Î¼Â¹Ô 
  42         $ret = $this->conn->getOne($sqlse, $arrval); 
  43         return $ret; 
  44     } 
  45      
  46     function select($col, $table, $where = "", $arrval = array()){ 
  47         $sqlse = $this->getsql($col, $table, $where); 
  48         $ret = $this->conn->getAll($sqlse, $arrval); 
  49         return $ret; 
  50     } 
  51  
  52     function getLastQuery($disp = true) { 
  53         $sql = $this->conn->conn->last_query; 
  54         if($disp) {  
  55             print($sql.";<br />\n"); 
  56         } 
  57         return $sql; 
  58     } 
   15   /**#@+ 
   16    * @access private 
   17    */ 
   18     
   19   /** 
   20    * SC_DBConn¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
   21    * @var object SC_DBConn 
   22    */ 
   23    var $conn; 
   24     
   25   /** 
   26    * LIMIT,OFFSET ¶ç 
   27    * @var string 
   28    */ 
   29    var $option; 
   30     
   31   /** 
   32    * WHERE ¶ç 
   33    * @var string 
   34    */ 
   35    var $where; 
   36     
   37   /** 
   38    * GROUP BY ¶ç 
   39    * @var string 
   40    */ 
   41    var $groupby; 
   42     
   43   /** 
   44    * ORDER BY ¶ç 
   45    * @var string 
   46    */ 
   47    var $order; 
   48     
   49    /**#@-*/ 
   50     
   51    /** 
   52     *  SC_Query¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   53     * 
   54     *  @access public 
   55     *  @param  string  $dsn      DSN¾ðÊó 
   56     *  @param  boolean $err_disp ¥¨¥é¡¼É½¼¨¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤« 
   57     *  @param  boolean $new      ¿·µ¬¤ËDBÀܳ¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤« 
   58     */ 
   59    function SC_Query($dsn = "", $err_disp = true, $new = false) { 
   60        $this->conn = new SC_DBconn($dsn, $err_disp, $new); 
   61        $this->where   = ""; 
   62        $this->option  = ""; 
   63        $this->groupby = ""; 
   64        return $this->conn; //? 
   65    } 
   66     
   67    /** 
   68     *  DB¥¨¥é¡¼¤ÎȽÄê 
   69     * 
   70     *  @access public 
   71     *  @return boolean À®¸ù»þ¡§true ¼ºÇÔ»þ¡§false 
   72     */ 
   73    function isError() { 
   74        if(PEAR::isError($this->conn->conn)) { 
   75            return true; 
   76        } 
   77        return false; 
   78    } 
   79     
   80    /** 
   81     *  COUNTʸ¤Î¼Â¹Ô 
   82     * 
   83     *  @access public 
   84     *  @param  string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   85     *  @param  string  $where  WHERE¶ç 
   86     *  @param  array   $arrval ¥×¥ì¡¼¥¹¥Û¥ë¥À¤ÎÇÛÎó 
   87     *  @return string  ¥ì¥³¡¼¥É·ï¿ô 
   88     */ 
   89    function count($table, $where = "", $arrval = array()) { 
   90        if(strlen($where) <= 0) { 
   91            $sqlse = "SELECT COUNT(*) FROM $table"; 
   92        } else { 
   93            $sqlse = "SELECT COUNT(*) FROM $table WHERE $where"; 
   94        } 
   95        // ¥«¥¦¥ó¥Èʸ¤Î¼Â¹Ô 
   96        $ret = $this->conn->getOne($sqlse, $arrval); 
   97        return $ret; 
   98    } 
   99     
   100    /** 
   101     *  SELECTʸ¤Î¼Â¹Ô 
   102     * 
   103     *  @access public 
   104     *  @param  string  $col    ¥«¥é¥à̾ 
   105     *  @param  string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   106     *  @param  string  $where  WHERE¶ç 
   107     *  @param  array   $arrval ¥×¥ì¡¼¥¹¥Û¥ë¥À¤ÎÇÛÎó 
   108     *  @return array   SELECTʸ¤Î¼Â¹Ô·ë²Ì 
   109     */ 
   110    function select($col, $table, $where = "", $arrval = array()){ 
   111        $sqlse = $this->getsql($col, $table, $where); 
   112        $ret = $this->conn->getAll($sqlse, $arrval); 
   113        return $ret; 
   114    } 
   115     
   116    /** 
   117     *  ºÇ¸å¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿SQLʸ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   118     * 
   119     *  @access public 
   120     *  @param  boolean $disp SQLʸ¤òprint¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤« 
   121     *  @return string  $disp==false¤Î¾ì¹ç¡§ºÇ¸å¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿SQLʸ $disp==true¤Î¾ì¹ç¡§¤Ê¤· 
   122     */ 
   123    function getLastQuery($disp = true) { 
   124        $sql = $this->conn->conn->last_query; 
   125        if($disp) {  
   126            print($sql.";<br />\n"); 
   127        } 
   128        return $sql; 
   129    } 
  59130 
  60131    function commit() { 
   
  105176    } 
  106177 
  107     function getsql($col, $table, $where) { 
  108         if($where != "") { 
  109             // °ú¿ô¤Î$where¤òÍ¥À褷¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
  110             $sqlse = "SELECT $col FROM $table WHERE $where " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
  111         } else { 
  112             if($this->where != "") { 
  113                     $sqlse = "SELECT $col FROM $table WHERE $this->where " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
  114                 } else { 
  115                     $sqlse = "SELECT $col FROM $table " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
  116             } 
  117         } 
  118         return $sqlse; 
  119     } 
  120              
  121     function setoption($str) { 
  122         $this->option = $str; 
  123     } 
  124      
  125     function setlimitoffset($limit, $offset = 0, $return = false) { 
  126         if (is_numeric($limit) && is_numeric($offset)){ 
  127              
  128             $option.= " LIMIT " . $limit; 
  129             $option.= " OFFSET " . $offset; 
  130              
  131             if($return){ 
  132                 return $option; 
  133             }else{ 
  134                 $this->option.= $option; 
  135             } 
  136         } 
  137     } 
   178    /** 
   179     *  SELECTʸ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë 
   180     * 
   181     *  @access public 
   182     *  @param  string  $col    ¥«¥é¥à̾ 
   183     *  @param  string  $table  ¥Æ¡¼¥Ö¥ë̾ 
   184     *  @param  string  $where  WHERE¶ç 
   185     *  @return string  SQLʸ 
   186     */ 
   187    function getsql($col, $table, $where="") { 
   188        if($where != "") { 
   189            // °ú¿ô¤Î$where¤òÍ¥À褷¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
   190            $sqlse = "SELECT $col FROM $table WHERE $where " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
   191        } else { 
   192            if($this->where != "") { 
   193                    $sqlse = "SELECT $col FROM $table WHERE $this->where " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
   194                } else { 
   195                    $sqlse = "SELECT $col FROM $table " . $this->groupby . " " . $this->order . " " . $this->option; 
   196            } 
   197        } 
   198        return $sqlse; 
   199    } 
   200     
   201    /** 
   202     *  WHERE,GROUPBY,ORDERBY°Ê³°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   203     * 
   204     *  @access public 
   205     *  @param  string  $str ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëʸ»úÎó 
   206     */ 
   207    function setoption($str) { 
   208        $this->option = $str; 
   209    } 
   210     
   211    /** 
   212     *  LIMIT¶ç¡¢OFFSET¶ç¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
   213     * 
   214     *  @access public 
   215     *  @param  string  $limit  LIMIT¤Î·ï¿ô 
   216     *  @param  integer $offset OFFSET¤Î·ï¿ô 
   217     *  @param  string  $return À¸À®¤·¤¿LIMIT,OFFSET¶ç¤òreturn¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤« 
   218     *  @return string  À¸À®¤·¤¿LIMIT,OFFSET¶ç 
   219     */ 
   220    function setlimitoffset($limit, $offset = 0, $return = false) { 
   221        if (is_numeric($limit) && is_numeric($offset)){ 
   222             
   223            $option.= " LIMIT " . $limit; 
   224            $option.= " OFFSET " . $offset; 
   225             
   226            if($return){ 
   227                return $option; 
   228            }else{ 
   229                $this->option.= $option; 
   230            } 
   231        } 
   232    } 
  138233     
  139234    function setgroupby($str) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.