Changeset 13278


Ignore:
Timestamp:
2007/05/22 18:04:45 (16 years ago)
Author:
nakanishi
Message:
 
Location:
branches/dev/html/mobile/nonmember
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv.php

  r12901 r13278  
  3737$objFormParam->setParam($_POST);            // POSTÃͤμèÆÀ 
  3838 
   39// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  3940$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
   41 
  4042// ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤ò°ú¤­·Ñ¤° 
  4143$objPage->tpl_uniqid = $uniqid; 
  4244 
  43 if(!empty($_POST["mode2"])){ 
  44 if ($_POST["mode2"] == "deliv") { 
   45if(!empty($_POST["mode2"]) ){ 
   46    if ($_POST["mode2"] == "deliv") { 
  4547             
  4648            $objFormParam = new SC_FormParam(); 
   
  5557            $objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  5658            $objPage->arrErr = $arrErr; 
  57             $objPage->reffer = $_SERVER['HTTP_REFERER']; 
   59             
  5860           foreach($_POST as $key => $value){ 
  5961               $objPage->arrAddr[0][$key] = $value; 
  6062           } 
   63             
   64            //¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î°ì»þÊݸÍѥơ¼¥Ö¥ëdtb_order_temp¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÊǼ¤¹¤ë 
  6165            lfRegistDataTemp($objPage->arrAddr[0]['uniqid'],$objPage->arrAddr[0]);  
  6266             
   
  7074        } 
  7175         
  72          if ($_POST["mode2"] == "customer_addr") { 
   76        if ($_POST["mode2"] == "customer_addr") { 
  7377            //print_r($_POST); 
  7478            if ($_POST['deli'] != "") { 
  75             
  76            header("Location:" . gfAddSessionId("./payment.php")); 
   79                header("Location:" . gfAddSessionId("./payment.php")); 
  7780            exit; 
  78     }else{ 
  79         // ¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹ 
  80         $arrErr['deli'] = '¢¨ ¤ªÆϤ±Àè¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£'; 
   81            }else{ 
   82                // ¥¨¥é¡¼¤òÊÖ¤¹ 
   83                $arrErr['deli'] = '¢¨ ¤ªÆϤ±Àè¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£'; 
  8184            } 
  8285        } 
  83     }elseif(!empty($_POST["mode"]) && $_POST["mode"]=="deliv_date"){   
  84         $objQuery = new SC_Query(); 
  85         $objPage->reffer = $_SERVER['HTTP_REFERER']; 
  86         //objPage¤Î¾ðÊó¤òobjView¤Ë³ÊǼ 
  87          
  88         $where = "order_temp_id = ?"; 
  89         $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($objPage->tpl_uniqid)); 
  90         $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  91         $objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();         
  92          
  93              foreach($objPage->arrForm as $key => $value){ 
  94                $objPage->arrAddr[0][str_replace("order_","",$key)] = $value['value']; 
  95            } 
  96         $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/nonmember_deliv.tpl'; 
  97         $objPage->tpl_title = '¤ªÆϤ±Àè¾ðÊó'; 
  98         $objView->assignobj($objPage); 
  99         $objView->display(SITE_FRAME); 
  100     } 
  101  
  102 //ÆþÎϤµ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹dtb_order_temp¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   86//Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý         
   87}elseif(!empty($_POST["mode"]) && $_POST["mode"]=="deliv_date"){   
   88    //uniqid¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤ßɽ¼¨¤¹¤ë 
   89    $objQuery = new SC_Query(); 
   90    $where = "order_temp_id = ?"; 
   91    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($objPage->tpl_uniqid)); 
   92    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
   93    $objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();         
   94     
   95         foreach($objPage->arrForm as $key => $value){ 
   96           $objPage->arrAddr[0][str_replace("order_","",$key)] = $value['value']; 
   97       } 
   98    $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/nonmember_deliv.tpl'; 
   99    $objPage->tpl_title = '¤ªÆϤ±Àè¾ðÊó'; 
   100    $objView->assignobj($objPage); 
   101    $objView->display(SITE_FRAME); 
   102} 
   103 
   104/** 
   105 *ÆþÎϤµ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹dtb_order_temp¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   106 *  
   107 * @param string $uniqid unique id 
   108 * @param array $array  
   109 *  
   110*/ 
  103111function lfRegistDataTemp($uniqid,$array) { 
  104112    global $objFormParam; 
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv_addr.php

  r12818 r13278  
  7373        break; 
  7474    default: 
   75         
  7576        header("Location: " . gfAddSessionId('index.php')); 
  7677        exit; 
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/index.php

  r12848 r13278  
  292292} 
  293293 
  294 //¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦ 
   294 
   295/** 
   296 * regist data function 
   297 *  
   298 * @param string $uniqid this parameter is unique ID of user.  
   299 *  
   300 *  
   301 */ 
   302 //¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦ 
  295303function lfRegistData($uniqid) { 
  296304    global $objFormParam; 
   
  318326} 
  319327 
  320 //ÆþÎϤµ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹dtb_order_temp¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
  321 function lfRegistDataTemp($uniqid,$array) { 
  322     global $objFormParam; 
  323     $arrRet = $objFormParam->getHashArray(); 
  324     $sqlval = $objFormParam->getDbArray(); 
  325          
  326     // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
  327     $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
  328     $sqlval['order_birth'] = sfGetTimestamp($arrRet['year'], $arrRet['month'], $arrRet['day']); 
  329     $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
  330     $sqlval['customer_id'] = '0'; 
  331      
  332     $sqlval['order_name01'] = $array['name01']; 
  333     $sqlval['order_name02'] = $array['name02']; 
  334     $sqlval['order_kana01'] = $array['kana01']; 
  335     $sqlval['order_kana02'] = $array['kana02']; 
  336     $sqlval['order_zip01'] = $array['zip01']; 
  337     $sqlval['order_zip02'] = $array['zip02']; 
  338     $sqlval['order_pref'] = $array['pref']; 
  339     $sqlval['order_addr01'] = $array['addr01']; 
  340     $sqlval['order_addr02'] = $array['addr02']; 
  341     $sqlval['order_tel01'] = $array['tel01']; 
  342     $sqlval['order_tel02'] = $array['tel02']; 
  343     $sqlval['order_tel03'] = $array['tel03']; 
  344     $sqlval['order_email'] = $array['email']; 
  345     $sqlval['order_sex'] = $array['sex']; 
  346            
  347     // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  348     $objQuery = new SC_Query(); 
  349     $where = "order_temp_id = ?"; 
  350     $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  351     // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  352     if ($cnt == 0) { 
  353         $sqlval['create_date'] = 'Now()'; 
  354         $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval); 
  355     } else { 
  356         $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
  357     } 
  358 } 
  359328 
  360329/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   
  443412} 
  444413 
  445 // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
  446 function lfCopyDeliv($uniqid, $arrData) { 
  447     $objQuery = new SC_Query(); 
  448      
  449     // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  450     if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
  451         $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
  452         $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02']; 
  453         $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
  454         $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
  455         $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref']; 
  456         $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
  457         $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
  458         $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
  459         $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
  460         $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
  461         $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
  462         $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
  463         $where = "order_temp_id = ?"; 
  464         $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
  465     } 
  466 } 
  467414 
  468415//-----------------------------NONMEMBER´Ø¿ô·²¢§------------------------------------------------------------------ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.