Changeset 13271


Ignore:
Timestamp:
2007/05/22 17:16:18 (16 years ago)
Author:
naka
Message:
 
Location:
branches/dev/html/admin
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/admin/batch/daily.php

  r387 r13271  
  9191            $create_time = strtotime($create_date); 
  9292            $order_time = strtotime($order_date); 
  93             // ¥ª¡¼¥À¡¼³«»ÏÆü¤è¤ê°ìÆü°Ê¾å¸å¤Ë½¸·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï½¸·×¤·¤Ê¤ª¤µ¤Ê¤¤ 
   93            // ½¸·×³«»ÏÆü¤è¤ê1Æü°Ê¾å¸å¤Ë½¸·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï½¸·×¤·¤Ê¤ª¤µ¤Ê¤¤ 
  9494            if($order_time + 86400 < $create_time || $tmp_time > time()) { 
  9595                gfPrintLog("EXIT BATCH $batch_date $tmp_time" . " " . time()); 
 • branches/dev/html/admin/total/index.php

  r12165 r13271  
  201201default: 
  202202    if(count($_GET) == 0) { 
  203         // ¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¼Â¹Ô¤¹¤ë 
   203        // ¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¼Â¹Ô¤¹¤ë¡ÊÅöÆü¤Î½¸·×¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡Ë 
  204204        if(DAILY_BATCH_MODE) { 
  205205            // 3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î½¸·× 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.