Changeset 13250


Ignore:
Timestamp:
2007/05/22 15:29:37 (16 years ago)
Author:
matsumoto
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/conf/conf.php

  r13238 r13250  
  193193define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON) 
  194194define ("MELMAGA_SEND_BLAYN", true);                   // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¤ò·Ðͳ¤¹¤ë¡£¡Êfalse:·Ðͳ¤·¤Ê¤¤¡¢true:·Ðͳ¤¹¤ë¡Ë 
  195 define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë) 
   195define ("MELMAGA_BATCH_MODE", true);                    // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë) 
  196196define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à 
  197197define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.