Changeset 13149


Ignore:
Timestamp:
2007/05/21 10:41:15 (15 years ago)
Author:
nakanishi
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/js/site.js

  r13097 r13149  
  359359} 
  360360 
   361//͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤¿¤á¾ðÊó¤òÈóƱ´üŪ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
  361362function fnSendZipcode(){ 
  362363     
  363364    var zip01 = document.getElementsByName("order_zip01").item(0).value; 
  364365    var zip02 = document.getElementsByName("order_zip02").item(0).value; 
   366    var checkNum = new RegExp("/[^0-9]+/",g); 
   367     
   368    alert(checkNum.test(zip01+ zip02)); 
   369         
  365370    if(zip01.length >= 3 && zip02.length >= 4){ 
  366371        //input_zip_json.php¤Ë͹ÊØÈÖ¹æ¤òÁ÷¿®¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òfnReturnAddress¤ËÅϤ¹ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.