Changeset 12863


Ignore:
Timestamp:
2007/05/15 21:53:57 (15 years ago)
Author:
nakanishi
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv.php

  r12857 r12863  
  7676    } 
  7777         } 
  78           
  79          function lfRegistData($uniqid) { 
  80     global $objFormParam; 
  81     $arrRet = $objFormParam->getHashArray(); 
  82     $sqlval = $objFormParam->getDbArray(); 
  83      
  84     // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
  85     $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
  86     $sqlval['order_birth'] = sfGetTimestamp($arrRet['year'], $arrRet['month'], $arrRet['day']); 
  87     $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
  88     $sqlval['customer_id'] = '0'; 
  89     $sqlval['order_name01'] = $objPage->arrAddr[0]['name01']; 
  90            
  91     // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  92     $objQuery = new SC_Query(); 
  93     $where = "order_temp_id = ?"; 
  94     $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  95     // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  96     if ($cnt == 0) { 
  97         $sqlval['create_date'] = 'Now()'; 
  98         $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval); 
  99     } else { 
  100         $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
  101     } 
  102 } 
  10378 
  10479//ÆþÎϤµ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹dtb_order_temp¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   
  185160/* DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÐÏ¿ */ 
  186161 
  187 /* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
  188 function lfCheckError() { 
  189     global $objFormParam; 
  190     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  191     $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  192     $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  193     $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  194          
  195     // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  196     if($_POST['deliv_check'] == "1") {  
  197         $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "deliv_name01"), array("EXIST_CHECK")); 
  198         $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "deliv_name02"), array("EXIST_CHECK")); 
  199         $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "deliv_kana01"), array("EXIST_CHECK")); 
  200         $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "deliv_kana02"), array("EXIST_CHECK")); 
  201         $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01"), array("EXIST_CHECK")); 
  202         $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02"), array("EXIST_CHECK")); 
  203         $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref"), array("EXIST_CHECK")); 
  204         $objErr->doFunc(array("½»½ê1", "deliv_addr01"), array("EXIST_CHECK")); 
  205         $objErr->doFunc(array("½»½ê2", "deliv_addr02"), array("EXIST_CHECK")); 
  206         $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01"), array("EXIST_CHECK")); 
  207         $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02"), array("EXIST_CHECK")); 
  208         $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03"), array("EXIST_CHECK")); 
  209     } 
  210      
  211     // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  212     $objErr->doFunc(array("TEL", "order_tel01", "order_tel02", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  213     $objErr->doFunc(array("FAX", "order_fax01", "order_fax02", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  214     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "order_zip01", "order_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  215     $objErr->doFunc(array("TEL", "deliv_tel01", "deliv_tel02", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  216     $objErr->doFunc(array("FAX", "deliv_fax01", "deliv_fax02", "deliv_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  217     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "deliv_zip01", "deliv_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  218     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
  219     $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê³Îǧ¡Ë", "order_email", "order_email_check"), array("EQUAL_CHECK")); 
  220      
  221     // ¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ë¥Þ¥¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë²ñ°÷¤È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  222     if(sfCheckCustomerMailMaga($arrRet['order_email'])) { 
  223         $objErr->arrErr['order_email'] = "¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br>"; 
  224     } 
  225          
  226     return $objErr->arrErr; 
  227 } 
  228162 
  229163// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
   
  250184} 
  251185 
  252 //-----------------------------NONMEMBER´Ø¿ô·²¢§------------------------------------------------------------------ 
  253 //----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  254 function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) { 
  255     /* 
  256      *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  257      *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  258      *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  259      *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹  
  260      *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹ 
  261      *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  262      */ 
  263     // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó 
  264     foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  265         $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"]; 
  266     } 
  267     // ʸ»úÊÑ´¹ 
  268     foreach ($arrConvList as $key => $val) { 
  269         // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
  270         if(strlen(($array[$key])) > 0) { 
  271             $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val); 
  272         } 
  273     } 
  274     return $array; 
  275 } 
  276  
  277 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  278 function lfErrorCheck1($array) { 
  279  
  280     global $objConn; 
  281     $objErr = new SC_CheckError($array); 
  282      
  283     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  284     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  285     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  286     $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
  287     $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "MOBILE_EMAIL_CHECK")); 
  288  
  289     return $objErr->arrErr; 
  290 } 
  291  
  292 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  293 function lfErrorCheck2($array) { 
  294  
  295     global $objConn, $objDate; 
  296     $objErr = new SC_CheckError($array); 
  297      
  298     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  299     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
  300     $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  301  
  302     $objErr->doFunc(array("À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
  303     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", 4), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  304     if (!isset($objErr->arrErr['year'])) { 
  305         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getStartYear()), array("MIN_CHECK")); 
  306         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getEndYear()), array("MAX_CHECK")); 
  307     } 
  308     $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (·îÆü)", "month", "day"), array("SELECT_CHECK")); 
  309     if (!isset($objErr->arrErr['year']) && !isset($objErr->arrErr['month']) && !isset($objErr->arrErr['day'])) { 
  310         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
  311     } 
  312      
  313     return $objErr->arrErr; 
  314 } 
  315  
  316  
  317 //---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  318 function lfErrorCheck3($array) { 
  319  
  320     global $objConn; 
  321     $objErr = new SC_CheckError($array); 
  322      
  323     $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
  324     $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  325     $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
  326     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
  327     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
  328     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
  329     $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
  330      
  331     return $objErr->arrErr; 
  332 } 
  333  
  334 // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ 
  335 function lfGetAddress($zipcode) { 
  336     global $arrPref; 
  337  
  338     $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN); 
  339  
  340     // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ® 
  341     $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n"); 
  342     $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?"; 
  343  
  344     $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode)); 
  345  
  346     // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£ 
  347     $arrREV_PREF = array_flip($arrPref); 
  348  
  349     /* 
  350         Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È 
  351         °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç   Âкö¤¹¤ë¡£ 
  352         ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë 
  353         ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  354     */ 
  355     $town =  $data_list[0]['town']; 
  356     $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town); 
  357     $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town); 
  358     $data_list[0]['town'] = $town; 
  359     $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']]; 
  360  
  361     return $data_list; 
  362 } 
  363 //NONMEMBER_´Ø¿ô·²--------------------------------------------------------------------------------------- 
  364186?> 
  365187          
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.