Changeset 12851


Ignore:
Timestamp:
2007/05/15 21:23:44 (16 years ago)
Author:
nakanishi
Message:

ローカル関数群追加

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv.php

  r12850 r12851  
  7373    } 
  7474         } 
   75          
   76         function lfRegistData($uniqid) { 
   77    global $objFormParam; 
   78    $arrRet = $objFormParam->getHashArray(); 
   79    $sqlval = $objFormParam->getDbArray(); 
   80     
   81    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   82    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
   83    $sqlval['order_birth'] = sfGetTimestamp($arrRet['year'], $arrRet['month'], $arrRet['day']); 
   84    $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
   85    $sqlval['customer_id'] = '0'; 
   86    $sqlval['order_name01'] = $objPage->arrAddr[0]['name01']; 
   87           
   88    // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   89    $objQuery = new SC_Query(); 
   90    $where = "order_temp_id = ?"; 
   91    $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   92    // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   93    if ($cnt == 0) { 
   94        $sqlval['create_date'] = 'Now()'; 
   95        $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval); 
   96    } else { 
   97        $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
   98    } 
   99} 
   100 
   101//ÆþÎϤµ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹dtb_order_temp¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   102function lfRegistDataTemp($uniqid,$array) { 
   103    global $objFormParam; 
   104    $arrRet = $objFormParam->getHashArray(); 
   105    $sqlval = $objFormParam->getDbArray(); 
   106         
   107    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   108    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
   109    $sqlval['order_birth'] = sfGetTimestamp($arrRet['year'], $arrRet['month'], $arrRet['day']); 
   110    $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
   111    $sqlval['customer_id'] = '0'; 
   112     
   113    $sqlval['order_name01'] = $array['name01']; 
   114    $sqlval['order_name02'] = $array['name02']; 
   115    $sqlval['order_kana01'] = $array['kana01']; 
   116    $sqlval['order_kana02'] = $array['kana02']; 
   117    $sqlval['order_zip01'] = $array['zip01']; 
   118    $sqlval['order_zip02'] = $array['zip02']; 
   119    $sqlval['order_pref'] = $array['pref']; 
   120    $sqlval['order_addr01'] = $array['addr01']; 
   121    $sqlval['order_addr02'] = $array['addr02']; 
   122    $sqlval['order_tel01'] = $array['tel01']; 
   123    $sqlval['order_tel02'] = $array['tel02']; 
   124    $sqlval['order_tel03'] = $array['tel03']; 
   125    $sqlval['order_email'] = $array['email']; 
   126    $sqlval['order_sex'] = $array['sex']; 
   127           
   128    // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   129    $objQuery = new SC_Query(); 
   130    $where = "order_temp_id = ?"; 
   131    $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   132    // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   133    if ($cnt == 0) { 
   134        $sqlval['create_date'] = 'Now()'; 
   135        $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval); 
   136    } else { 
   137        $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
   138    } 
   139} 
   140 
   141/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
   142function lfInitParam() { 
   143    global $objFormParam; 
   144    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "order_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   145    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "order_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   146    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   147    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   148    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "order_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   149    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "order_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   150    $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "order_pref", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   151    $objFormParam->addParam("½»½ê1", "order_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   152    $objFormParam->addParam("½»½ê2", "order_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   153    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   154    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   155    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   156    $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ1", "order_fax01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   157    $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ2", "order_fax02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   158    $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ3", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   159    $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "order_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK")); 
   160    $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê³Îǧ¡Ë", "order_email_check", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK"), "", false); 
   161    $objFormParam->addParam("ǯ", "year", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
   162    $objFormParam->addParam("·î", "month", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
   163    $objFormParam->addParam("Æü", "day", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
   164    $objFormParam->addParam("À­ÊÌ", "order_sex", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   165    $objFormParam->addParam("¿¦¶È", "order_job", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   166    $objFormParam->addParam("Ê̤ΤªÆϤ±Àè", "deliv_check", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   167    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "deliv_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   168    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "deliv_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   169    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "deliv_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   170    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "deliv_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   171    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   172    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   173    $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   174    $objFormParam->addParam("½»½ê1", "deliv_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   175    $objFormParam->addParam("½»½ê2", "deliv_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   176    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   177    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   178    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   179    $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", "mail_flag", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), 1); 
   180} 
   181 
   182/* DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÐÏ¿ */ 
   183 
   184/* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
   185function lfCheckError() { 
   186    global $objFormParam; 
   187    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   188    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
   189    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
   190    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
   191         
   192    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   193    if($_POST['deliv_check'] == "1") {  
   194        $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "deliv_name01"), array("EXIST_CHECK")); 
   195        $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "deliv_name02"), array("EXIST_CHECK")); 
   196        $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "deliv_kana01"), array("EXIST_CHECK")); 
   197        $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "deliv_kana02"), array("EXIST_CHECK")); 
   198        $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01"), array("EXIST_CHECK")); 
   199        $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02"), array("EXIST_CHECK")); 
   200        $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref"), array("EXIST_CHECK")); 
   201        $objErr->doFunc(array("½»½ê1", "deliv_addr01"), array("EXIST_CHECK")); 
   202        $objErr->doFunc(array("½»½ê2", "deliv_addr02"), array("EXIST_CHECK")); 
   203        $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01"), array("EXIST_CHECK")); 
   204        $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02"), array("EXIST_CHECK")); 
   205        $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03"), array("EXIST_CHECK")); 
   206    } 
   207     
   208    // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   209    $objErr->doFunc(array("TEL", "order_tel01", "order_tel02", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
   210    $objErr->doFunc(array("FAX", "order_fax01", "order_fax02", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
   211    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "order_zip01", "order_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   212    $objErr->doFunc(array("TEL", "deliv_tel01", "deliv_tel02", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
   213    $objErr->doFunc(array("FAX", "deliv_fax01", "deliv_fax02", "deliv_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
   214    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "deliv_zip01", "deliv_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   215    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
   216    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê³Îǧ¡Ë", "order_email", "order_email_check"), array("EQUAL_CHECK")); 
   217     
   218    // ¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ë¥Þ¥¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë²ñ°÷¤È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   219    if(sfCheckCustomerMailMaga($arrRet['order_email'])) { 
   220        $objErr->arrErr['order_email'] = "¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br>"; 
   221    } 
   222         
   223    return $objErr->arrErr; 
   224} 
   225 
   226// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
   227function lfCopyDeliv($uniqid, $arrData) { 
   228    $objQuery = new SC_Query(); 
   229     
   230    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   231    if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
   232        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
   233        $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02']; 
   234        $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
   235        $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
   236        $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref']; 
   237        $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
   238        $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
   239        $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
   240        $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
   241        $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
   242        $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
   243        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
   244        $where = "order_temp_id = ?"; 
   245        $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
   246    } 
   247} 
   248 
   249//-----------------------------NONMEMBER´Ø¿ô·²¢§------------------------------------------------------------------ 
   250//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
   251function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) { 
   252    /* 
   253     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
   254     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
   255     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
   256     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹  
   257     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹ 
   258     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   259     */ 
   260    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó 
   261    foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
   262        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"]; 
   263    } 
   264    // ʸ»úÊÑ´¹ 
   265    foreach ($arrConvList as $key => $val) { 
   266        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   267        if(strlen(($array[$key])) > 0) { 
   268            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val); 
   269        } 
   270    } 
   271    return $array; 
   272} 
   273 
   274//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   275function lfErrorCheck1($array) { 
   276 
   277    global $objConn; 
   278    $objErr = new SC_CheckError($array); 
   279     
   280    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   281    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   282    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   283    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK")); 
   284    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "MOBILE_EMAIL_CHECK")); 
   285 
   286    return $objErr->arrErr; 
   287} 
   288 
   289//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   290function lfErrorCheck2($array) { 
   291 
   292    global $objConn, $objDate; 
   293    $objErr = new SC_CheckError($array); 
   294     
   295    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   296    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));  
   297    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   298 
   299    $objErr->doFunc(array("À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));  
   300    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", 4), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   301    if (!isset($objErr->arrErr['year'])) { 
   302        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getStartYear()), array("MIN_CHECK")); 
   303        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getEndYear()), array("MAX_CHECK")); 
   304    } 
   305    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (·îÆü)", "month", "day"), array("SELECT_CHECK")); 
   306    if (!isset($objErr->arrErr['year']) && !isset($objErr->arrErr['month']) && !isset($objErr->arrErr['day'])) { 
   307        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
   308    } 
   309     
   310    return $objErr->arrErr; 
   311} 
   312 
   313 
   314//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   315function lfErrorCheck3($array) { 
   316 
   317    global $objConn; 
   318    $objErr = new SC_CheckError($array); 
   319     
   320    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK")); 
   321    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   322    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK")); 
   323    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
   324    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
   325    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" )); 
   326    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK")); 
   327     
   328    return $objErr->arrErr; 
   329} 
   330 
   331// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ 
   332function lfGetAddress($zipcode) { 
   333    global $arrPref; 
   334 
   335    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN); 
   336 
   337    // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ® 
   338    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n"); 
   339    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?"; 
   340 
   341    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode)); 
   342 
   343    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£ 
   344    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref); 
   345 
   346    /* 
   347        Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È 
   348        °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç   Âкö¤¹¤ë¡£ 
   349        ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë 
   350        ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   351    */ 
   352    $town =  $data_list[0]['town']; 
   353    $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town); 
   354    $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town); 
   355    $data_list[0]['town'] = $town; 
   356    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']]; 
   357 
   358    return $data_list; 
   359} 
   360//NONMEMBER_´Ø¿ô·²--------------------------------------------------------------------------------------- 
  75361?> 
   362          
   363?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.