Changeset 12825


Ignore:
Timestamp:
2007/05/15 19:03:31 (16 years ago)
Author:
nakanishi
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/mobile/shopping/index.php

  r12824 r12825  
  1111 
  1212class LC_Page { 
  13     var $arrSession; 
  14     var $tpl_mode; 
  15     var $tpl_login_email; 
  16     function LC_Page() { 
  17         $this->tpl_mainpage = 'shopping/index.tpl'; 
  18         global $arrPref; 
  19         $this->arrPref = $arrPref; 
  20         global $arrSex; 
  21         $this->arrSex = $arrSex; 
  22         global $arrJob; 
  23         $this->arrJob = $arrJob; 
  24         $this->tpl_onload = 'fnCheckInputDeliv();'; 
  25          
  26         /* 
  27         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  28         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  29         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
  30         */ 
  31         session_cache_limiter('private-no-expire');              
  32     } 
   13    var $arrSession; 
   14    var $tpl_mode; 
   15    var $tpl_login_email; 
   16    function LC_Page() { 
   17        $this->tpl_mainpage = 'shopping/index.tpl'; 
   18        global $arrPref; 
   19        $this->arrPref = $arrPref; 
   20        global $arrSex; 
   21        $this->arrSex = $arrSex; 
   22        global $arrJob; 
   23        $this->arrJob = $arrJob; 
   24        $this->tpl_onload = 'fnCheckInputDeliv();'; 
   25         
   26        /* 
   27        session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   28        ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
   29        private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   30        */ 
   31        session_cache_limiter('private-no-expire');              
   32    } 
  3333} 
  3434 
   
  4040$objCustomer = new SC_Customer(); 
  4141$objCookie = new SC_Cookie(); 
  42 $objFormParam = new SC_FormParam();         // ¥Õ¥©¡¼¥àÍÑ 
  43 lfInitParam();                              // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
  44 $objFormParam->setParam($_POST);            // POSTÃͤμèÆÀ 
   42$objFormParam = new SC_FormParam();         // ¥Õ¥©¡¼¥àÍÑ 
   43lfInitParam();                              // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   44$objFormParam->setParam($_POST);            // POSTÃͤμèÆÀ 
   45 
  4546 
  4647//-------------------------------------¢§NONMEMBER---------------------------------------------- 
   
  7576// ¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  7677if($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  77     // ¤¹¤Ç¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÆϤ±ÀèÀßÄê²èÌ̤ËžÁ÷ 
  78     header("Location: " . gfAddSessionId('deliv.php')); 
  79     exit; 
   78    // ¤¹¤Ç¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÆϤ±ÀèÀßÄê²èÌ̤ËžÁ÷ 
   79    header("Location: " . gfAddSessionId('deliv.php')); 
   80    exit; 
  8081} 
  8182 
   
  8687switch($_POST['mode']) { 
  8788case 'nonmember_confirm': 
  88     $objPage = lfSetNonMember($objPage); 
  89     // ¢¨break¤Ê¤· 
   89    $objPage = lfSetNonMember($objPage); 
   90    // ¢¨break¤Ê¤· 
  9091case 'confirm': 
  91     // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
  92     $objFormParam->convParam(); 
  93     $objFormParam->toLower('order_mail'); 
  94     $objFormParam->toLower('order_mail_check'); 
  95      
  96     $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  97  
  98     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
  99     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  100         // DB¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
  101         lfRegistData($uniqid); 
  102         // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  103         $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  104         // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
  105         header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT)); 
  106         exit;        
  107     } 
  108      
  109     break; 
   92    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   93    $objFormParam->convParam(); 
   94    $objFormParam->toLower('order_mail'); 
   95    $objFormParam->toLower('order_mail_check'); 
   96     
   97    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
   98 
   99    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
   100    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   101        // DB¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
   102        lfRegistData($uniqid); 
   103        // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   104        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   105        // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   106        header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT)); 
   107        exit;        
   108    } 
   109     
   110    break; 
  110111// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë 
  111112case 'return': 
  112     // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
  113     header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_CART_TOP)); 
  114     exit; 
  115     break; 
   113    // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 
   114    header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_CART_TOP)); 
   115    exit; 
   116    break; 
  116117case 'nonmember': 
  117     $objPage = lfSetNonMember($objPage); 
  118     // ¢¨break¤Ê¤· 
   118    $objPage = lfSetNonMember($objPage); 
   119    // ¢¨break¤Ê¤· 
  119120default: 
  120     if($_GET['from'] == 'nonmember') { 
  121         $objPage = lfSetNonMember($objPage); 
  122     } 
  123     // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
  124     $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
  125     $objQuery = new SC_Query(); 
  126     $where = "order_temp_id = ?"; 
  127     $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  128     // DBÃͤμèÆÀ 
  129     $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
  130     $objFormParam->setValue('order_email_check', $arrRet[0]['order_email']); 
  131     $objFormParam->setDBDate($arrRet[0]['order_birth']); 
  132     break; 
   121    if($_GET['from'] == 'nonmember') { 
   122        $objPage = lfSetNonMember($objPage); 
   123    } 
   124    // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
   125    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
   126    $objQuery = new SC_Query(); 
   127    $where = "order_temp_id = ?"; 
   128    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   129    // DBÃͤμèÆÀ 
   130    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
   131    $objFormParam->setValue('order_email_check', $arrRet[0]['order_email']); 
   132    $objFormParam->setDBDate($arrRet[0]['order_birth']); 
   133    break; 
  133134} 
  134135 
   
  136137$objPage->tpl_login_email = $objCookie->getCookie('login_email'); 
  137138if($objPage->tpl_login_email != "") { 
  138     $objPage->tpl_login_memory = "1"; 
   139    $objPage->tpl_login_memory = "1"; 
  139140} 
  140141 
  141142// ÁªÂòÍÑÆüÉդμèÆÀ 
  142143$objDate = new SC_Date(START_BIRTH_YEAR); 
  143 $objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê 
   144$objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê 
  144145$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth(); 
  145146$objPage->arrDay = $objDate->getDay(); 
  146147 
  147148if($objPage->year == '') { 
  148     $objPage->year = '----'; 
   149    $objPage->year = '----'; 
  149150} 
  150151 
   
  153154 
  154155if($objPage->arrForm['year']['value'] == ""){ 
  155     $objPage->arrForm['year']['value'] = '----';     
   156    $objPage->arrForm['year']['value'] = '----';     
  156157} 
  157158 
   
  161162//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  162163/* Èó²ñ°÷ÆþÎÏ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È */ 
  163 <<<<<<< .mine 
  164 function lfSetNonMember($objPage) {         
  165 ======= 
  166164function lfSetNonMember($objPage) { 
  167165         
  168 <<<<<<< .mine 
  169 >>>>>>> .r12670 
  170     $objPage->tpl_mainpage = 'shopping/nonmember_set1.tpl'; 
  171 ======= 
  172166    $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/nonmember_set1.tpl'; 
  173 >>>>>>> .r12821 
  174     $objPage->tpl_css = array(); 
  175     $objPage->tpl_css[] = '/css/layout/login/nonmember.css'; 
   167    $objPage->tpl_css = array(); 
   168    $objPage->tpl_css[] = '/css/layout/login/nonmember.css'; 
  176169    return $objPage; 
  177170} 
   171 
  178172 
  179173function lfRegistData($uniqid) { 
   
  202196/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
  203197function lfInitParam() { 
  204     global $objFormParam; 
  205     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "order_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  206     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "order_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  207     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  208     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  209     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "order_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  210     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "order_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  211     $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "order_pref", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  212     $objFormParam->addParam("½»½ê1", "order_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  213     $objFormParam->addParam("½»½ê2", "order_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  214     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  215     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  216     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  217     $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ1", "order_fax01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  218     $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ2", "order_fax02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  219     $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ3", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  220     $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "order_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK")); 
  221     $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê³Îǧ¡Ë", "order_email_check", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK"), "", false); 
  222     $objFormParam->addParam("ǯ", "year", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
  223     $objFormParam->addParam("·î", "month", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
  224     $objFormParam->addParam("Æü", "day", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
  225     $objFormParam->addParam("À­ÊÌ", "order_sex", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  226     $objFormParam->addParam("¿¦¶È", "order_job", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  227     $objFormParam->addParam("Ê̤ΤªÆϤ±Àè", "deliv_check", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  228     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "deliv_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  229     $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "deliv_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  230     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "deliv_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  231     $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "deliv_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  232     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  233     $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
  234     $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  235     $objFormParam->addParam("½»½ê1", "deliv_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  236     $objFormParam->addParam("½»½ê2", "deliv_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  237     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  238     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  239     $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
  240     $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", "mail_flag", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), 1); 
   198    global $objFormParam; 
   199    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "order_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   200    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "order_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   201    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   202    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   203    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "order_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   204    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "order_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   205    $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "order_pref", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   206    $objFormParam->addParam("½»½ê1", "order_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   207    $objFormParam->addParam("½»½ê2", "order_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   208    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   209    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   210    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   211    $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ1", "order_fax01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   212    $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ2", "order_fax02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   213    $objFormParam->addParam("FAXÈÖ¹æ3", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   214    $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "order_email", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK")); 
   215    $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê³Îǧ¡Ë", "order_email_check", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NO_SPTAB", "MAX_LENGTH_CHECK", "EMAIL_CHECK", "EMAIL_CHAR_CHECK"), "", false); 
   216    $objFormParam->addParam("ǯ", "year", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
   217    $objFormParam->addParam("·î", "month", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
   218    $objFormParam->addParam("Æü", "day", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK"), "", false); 
   219    $objFormParam->addParam("À­ÊÌ", "order_sex", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   220    $objFormParam->addParam("¿¦¶È", "order_job", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   221    $objFormParam->addParam("Ê̤ΤªÆϤ±Àè", "deliv_check", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   222    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "deliv_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   223    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "deliv_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   224    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "deliv_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   225    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "deliv_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   226    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01", ZIP01_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   227    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02", ZIP02_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK")); 
   228    $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   229    $objFormParam->addParam("½»½ê1", "deliv_addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   230    $objFormParam->addParam("½»½ê2", "deliv_addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   231    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   232    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   233    $objFormParam->addParam("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK")); 
   234    $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", "mail_flag", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), 1); 
  241235} 
  242236 
   
  246240/* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
  247241function lfCheckError() { 
  248     global $objFormParam; 
  249     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  250     $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  251     $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  252     $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  253          
  254     // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  255     if($_POST['deliv_check'] == "1") {  
  256         $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "deliv_name01"), array("EXIST_CHECK")); 
  257         $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "deliv_name02"), array("EXIST_CHECK")); 
  258         $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "deliv_kana01"), array("EXIST_CHECK")); 
  259         $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "deliv_kana02"), array("EXIST_CHECK")); 
  260         $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01"), array("EXIST_CHECK")); 
  261         $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02"), array("EXIST_CHECK")); 
  262         $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref"), array("EXIST_CHECK")); 
  263         $objErr->doFunc(array("½»½ê1", "deliv_addr01"), array("EXIST_CHECK")); 
  264         $objErr->doFunc(array("½»½ê2", "deliv_addr02"), array("EXIST_CHECK")); 
  265         $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01"), array("EXIST_CHECK")); 
  266         $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02"), array("EXIST_CHECK")); 
  267         $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03"), array("EXIST_CHECK")); 
  268     } 
  269      
  270         // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  271         $objErr->doFunc(array("TEL", "order_tel01", "order_tel02", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  272         $objErr->doFunc(array("FAX", "order_fax01", "order_fax02", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  273         $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "order_zip01", "order_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  274         $objErr->doFunc(array("TEL", "deliv_tel01", "deliv_tel02", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  275         $objErr->doFunc(array("FAX", "deliv_fax01", "deliv_fax02", "deliv_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
  276         $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "deliv_zip01", "deliv_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
  277         $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
  278         $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê³Îǧ¡Ë", "order_email", "order_email_check"), array("EQUAL_CHECK")); 
  279      
  280     // ¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ë¥Þ¥¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë²ñ°÷¤È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  281     if(sfCheckCustomerMailMaga($arrRet['order_email'])) { 
  282         $objErr->arrErr['order_email'] = "¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br>"; 
  283     } 
  284     return $objErr->arrErr; 
   242    global $objFormParam; 
   243    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   244    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
   245    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
   246    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
   247         
   248    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   249    if($_POST['deliv_check'] == "1") {  
   250        $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", "deliv_name01"), array("EXIST_CHECK")); 
   251        $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", "deliv_name02"), array("EXIST_CHECK")); 
   252        $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", "deliv_kana01"), array("EXIST_CHECK")); 
   253        $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", "deliv_kana02"), array("EXIST_CHECK")); 
   254        $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "deliv_zip01"), array("EXIST_CHECK")); 
   255        $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "deliv_zip02"), array("EXIST_CHECK")); 
   256        $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", "deliv_pref"), array("EXIST_CHECK")); 
   257        $objErr->doFunc(array("½»½ê1", "deliv_addr01"), array("EXIST_CHECK")); 
   258        $objErr->doFunc(array("½»½ê2", "deliv_addr02"), array("EXIST_CHECK")); 
   259        $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "deliv_tel01"), array("EXIST_CHECK")); 
   260        $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "deliv_tel02"), array("EXIST_CHECK")); 
   261        $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "deliv_tel03"), array("EXIST_CHECK")); 
   262    } 
   263     
   264    // Ê£¿ô¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   265    $objErr->doFunc(array("TEL", "order_tel01", "order_tel02", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
   266    $objErr->doFunc(array("FAX", "order_fax01", "order_fax02", "order_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
   267    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "order_zip01", "order_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   268    $objErr->doFunc(array("TEL", "deliv_tel01", "deliv_tel02", "deliv_tel03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
   269    $objErr->doFunc(array("FAX", "deliv_fax01", "deliv_fax02", "deliv_fax03", TEL_ITEM_LEN), array("TEL_CHECK")); 
   270    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "deliv_zip01", "deliv_zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK")); 
   271    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE")); 
   272    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê³Îǧ¡Ë", "order_email", "order_email_check"), array("EQUAL_CHECK")); 
   273     
   274    // ¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ë¥Þ¥¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë²ñ°÷¤È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   275    if(sfCheckCustomerMailMaga($arrRet['order_email'])) { 
   276        $objErr->arrErr['order_email'] = "¤³¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br>"; 
   277    } 
   278         
   279    return $objErr->arrErr; 
  285280} 
  286281 
  287282// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
  288283function lfCopyDeliv($uniqid, $arrData) { 
  289     $objQuery = new SC_Query(); 
  290      
  291     // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  292     if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
  293         $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
  294         $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02']; 
  295         $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
  296         $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
  297         $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref']; 
  298         $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
  299         $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
  300         $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
  301         $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
  302         $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
  303         $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
  304         $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
  305         $where = "order_temp_id = ?"; 
  306         $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
  307     } 
   284    $objQuery = new SC_Query(); 
   285     
   286    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   287    if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
   288        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
   289        $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02']; 
   290        $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
   291        $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
   292        $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref']; 
   293        $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
   294        $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
   295        $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
   296        $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
   297        $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
   298        $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
   299        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
   300        $where = "order_temp_id = ?"; 
   301        $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
   302    } 
  308303} 
  309304?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.