Changeset 12820


Ignore:
Timestamp:
2007/05/15 17:13:40 (16 years ago)
Author:
nakanishi
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php

  r12819 r12820  
  1111 
  1212if(MELMAGA_SEND != true) { 
  13     exit; 
   13    exit; 
  1414} 
  1515 
   16 
  1617if($_GET['mode'] == 'now') { 
  17     //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  18     $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" ); 
   18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" ); 
  1920} else { 
  20      
  21     // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë 
  22     if (DB_TYPE == "pgsql") { 
  23         $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  "; 
  24         $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC"; 
  25     }else if (DB_TYPE == "mysql") { 
  26         $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  "; 
  27         $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC"; 
  28     }    
  29     //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ 
  30     $time_data = $conn->getAll($sql); 
  31     print_r($time_data); 
   21     
   22    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë 
   23    if (DB_TYPE == "pgsql") { 
   24        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  "; 
   25        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC"; 
   26    }else if (DB_TYPE == "mysql") { 
   27        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  "; 
   28        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC"; 
   29    }    
   30    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ 
   31    $time_data = $conn->getAll($sql); 
  3232} 
  3333 
   
  3535 
  3636if( $count > 0 ){ 
  37     print("start sending <br />\n"); 
   37    print("start sending <br />\n"); 
  3838} else { 
  39     print("not found ! <br />\n"); 
  40     exit; 
   39    print("not found <br />\n"); 
   40    exit; 
  4141} 
  4242 
   
  4444for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) { 
  4545 
  46     $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)"; 
  47     $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) ); 
  48      
  49     $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?"; 
  50     $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) ); 
   46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)"; 
   47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) ); 
   48     
   49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?"; 
   50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) ); 
  5151 
  5252} 
   
  5959for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) { 
  6060 
  61     for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) { 
   61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) { 
  6262 
  63         $customerName = ""; 
  64         $mailBody = ""; 
  65         $sendFlag = ""; 
   63        $customerName = ""; 
   64        $mailBody = ""; 
   65        $sendFlag = ""; 
  6666 
  67         //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹ 
  68         $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]); 
  69          
  70         if ($name == "") { 
  71             $name = "¤ªµÒ"; 
  72         } 
  73          
  74         $customerName = htmlspecialchars($name); 
  75         $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] ); 
  76         $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] ); 
  77          
  78         //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
  79         if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) { 
   67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹ 
   68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]); 
   69         
   70        if ($name == "") { 
   71            $name = "¤ªµÒ"; 
   72        } 
   73         
   74        $customerName = htmlspecialchars($name); 
   75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] ); 
   76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] ); 
  8077 
  81             $sendResut = MAIL_SENDING( 
  82                                          $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè 
  83                                         ,$subjectBody                               //¡¡Subject 
  84                                         ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ 
  85                                         ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  86                                         ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾ 
  87                                         ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to 
  88                                         ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path 
  89                                         ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to 
  90                                                                              ); 
   78        //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç    
   79        if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) { 
  9180 
  92         //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç   
  93         } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) { 
  94              
  95             $sendResut = HTML_MAIL_SENDING( 
  96                                              $list_data[$i][$j]["email"] 
  97                                             ,$subjectBody 
  98                                             ,$mailBody 
  99                                             ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  100                                             ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾ 
  101                                             ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to 
  102                                             ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path 
  103                                             ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to 
  104                                                                      ); 
  105         } 
  106      
  107         //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ 
  108         if( ! $sendResut ){ 
  109              $sendFlag = "-1"; 
  110         } else { 
  111             $sendFlag = "1"; 
  112              
  113             // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹ 
  114             $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?"; 
  115             $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) ); 
  116         } 
   81            $sendResut = MAIL_SENDING( 
   82                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè 
   83                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject 
   84                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ 
   85                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   86                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾ 
   87                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to 
   88                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path 
   89                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to 
   90                                                                             ); 
  11791 
  118         $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) ); 
  119          
  120          
   92        //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç   
   93        } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) { 
   94             
   95            $sendResut = HTML_MAIL_SENDING( 
   96                                             $list_data[$i][$j]["email"] 
   97                                            ,$subjectBody 
   98                                            ,$mailBody 
   99                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   100                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾ 
   101                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to 
   102                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path 
   103                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to 
   104                                                                     ); 
   105        } 
   106     
   107        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ 
   108        if( ! $sendResut ){ 
   109             $sendFlag = "-1"; 
   110        } else { 
   111            $sendFlag = "1"; 
   112             
   113            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹ 
   114            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?"; 
   115            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) ); 
   116        } 
  121117 
  122     } 
   118        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) ); 
   119         
   120         
  123121 
  124     //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý 
  125     $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?"; 
  126     $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) ); 
   122    } 
  127123 
  128     //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë 
  129     $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" ); 
   124    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý 
   125    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?"; 
   126    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) ); 
  130127 
  131     HTML_MAIL_SENDING( 
  132                      $objSite->data["email03"]   
  133                     ,$compData 
  134                     ,$mail_data[$i][0]["body"] 
  135                     ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
  136                     ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾ 
  137                     ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to 
  138                     ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path 
  139                     ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to 
  140                  ); 
  141                   
  142     if ($_GET['mode'] = "now") { 
  143         header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php"); 
  144     } 
  145     echo "complete\n"; 
   128    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë 
   129    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" ); 
   130 
   131    HTML_MAIL_SENDING( 
   132                     $objSite->data["email03"]   
   133                    ,$compData 
   134                    ,$mail_data[$i][0]["body"] 
   135                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ 
   136                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾ 
   137                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to 
   138                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path 
   139                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to 
   140                 ); 
   141                  
   142    if ($_GET['mode'] = "now") { 
   143        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php"); 
   144    } 
   145    echo "complete\n"; 
  146146 
  147147} 
   
  152152 
  153153 
  154     $mail_obj = new GC_SendMail();   
  155     $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc ); 
  156          
  157     if( $mail_obj->sendMail() ) { 
  158         return true; 
  159     } 
  160      
   154    $mail_obj = new GC_SendMail();   
   155    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc ); 
   156         
   157    if( $mail_obj->sendMail() ) { 
   158        return true; 
   159    } 
   160     
  161161} 
  162162 
   
  165165 
  166166 
  167     $html_mail_obj = new GC_SendMail(); 
  168     $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc ); 
   167    $html_mail_obj = new GC_SendMail(); 
   168    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc ); 
  169169 
  170              
  171     if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) { 
  172         return true;     
  173     } 
  174      
   170             
   171    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) { 
   172        return true;     
   173    } 
   174     
  175175} 
  176176 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.