Ignore:
Timestamp:
2007/05/14 21:21:09 (15 years ago)
Author:
nakanishi
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv_addr.php

  r12797 r12798  
  151151//------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  152152 
   153//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
   154function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) { 
   155    /* 
   156     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
   157     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
   158     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
   159     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹  
   160     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹ 
   161     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   162     */ 
   163    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó 
   164    print("251");     
   165    foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
   166        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"]; 
   167    } 
   168     
   169    // ʸ»úÊÑ´¹ 
   170    foreach ($arrConvList as $key => $val) { 
   171        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   172        if(strlen(($array[$key])) > 0) { 
   173            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val); 
   174        } 
   175    } 
   176    return $array; 
   177} 
   178 
  153179/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */ 
  154180function lfErrorCheck() { 
   
  239265} 
  240266 
  241 //----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  242 function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) { 
  243     /* 
  244      *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  245      *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  246      *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  247      *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹   
  248      *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹ 
  249      *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  250      */ 
  251     // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó 
  252     print("251");     
  253     foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  254         $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"]; 
  255     } 
  256      
  257     // ʸ»úÊÑ´¹ 
  258     foreach ($arrConvList as $key => $val) { 
  259         // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
  260         if(strlen(($array[$key])) > 0) { 
  261             $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val); 
  262         } 
  263     } 
  264     return $array; 
  265 } 
   267 
  266268 
  267269// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.