Changeset 12746


Ignore:
Timestamp:
2007/05/14 12:57:03 (15 years ago)
Author:
matsumoto
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/data/conf/conf.php

  r12743 r12746  
  192192define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë 
  193193define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON) 
   194define ("MELMAGA_MOBIE_SEND", true);                   // ·ÈÂӤ˥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¤ò·Ðͳ¤¹¤ë¡£¡Êfalse:·Ðͳ¤·¤Ê¤¤¡¢true:·Ðͳ¤¹¤ë¡Ë 
  194195define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë) 
  195196define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à 
   
  215216define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ) 
  216217define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È 
  217 define ("MAILMAGA_MOBIE_SEND", 1);                      // ·ÈÂӤ˥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¤ò·Ðͳ¤¹¤ë¡£¡Ê0:·Ðͳ¤·¤Ê¤¤¡¢1:·Ðͳ¤¹¤ë¡Ë 
  218218 
  219219/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.