Changeset 12542


Ignore:
Timestamp:
2007/05/11 13:09:03 (16 years ago)
Author:
kakinaka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/dev/html/shopping/confirm.php

  r232 r12542  
  7979// ·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  8080$payment_type = ""; 
   81$module_id = ""; 
  8182if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){ 
  82     // MEMO03¤ËÃͤ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲ䵤줿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤¹ 
  83     $sql = "SELECT memo03 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ?"; 
   83    // module_id¤ËÃͤ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲ䵤줿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤¹ 
   84    $sql = "SELECT module_id,memo03 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ?"; 
  8485    $arrPayment = $objQuery->getall($sql, array($arrData['payment_id'])); 
  8586    $payment_type = $arrPayment[0]["memo03"]; 
   87    $module_id =  $arrPayment[0]["module_id"]; 
  8688} 
  8789$objPage->payment_type = $payment_type; 
   90 
  8891 
  8992 
   
  112115     
  113116    // ·èºÑÊýË¡¤Ë¤è¤ê²èÌÌÀÚÂØ 
  114     if($payment_type != "") { 
   117    if(!empty($module_id)) { 
  115118        $_SESSION["payment_id"] = $arrData['payment_id']; 
  116119        header("Location: " . URL_SHOP_MODULE); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.