Ignore:
Timestamp:
2007/03/31 21:59:45 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

header("Location: 〜") で相対パスが使用されていたのを絶対パスに変更.
data/lib/slib.php に sfGetCurrentUri(boolean) と sfGetCurrentSchema() を追加

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/data/lib/slib.php

  r11984 r12039  
  261261    if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) { 
  262262        if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) { 
  263             header("Location: ./install/"); 
   263            header("Location: " . sfGetCurrentUri() . "/install/"); 
  264264        } 
  265265    } else { 
   
  29172917} 
  29182918 
   2919/** 
   2920 * ¸½ºß¤Î URI ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë. 
   2921 *  
   2922 * <p> 
   2923 * $_SERVER["SERVER_PORT"] ¤¬ 443 ¤Î¾ì¹ç¤Ï, ¥¹¥­¡¼¥Þ¤Ë https:// ¤ò»ÈÍÑ. 
   2924 * ¤½¤ì°Ê³°¤Ï http:// ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë. 
   2925 * <strong>URI ËöÈø¤Î / ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹.</strong> 
   2926 * </p> 
   2927 * @param boolean $hasFileName ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò´Þ¤á¤ë¾ì¹ç true 
   2928 * @return string ¸½ºß¤Î URI 
   2929 */ 
   2930function sfGetCurrentUri($hasFileName = false) { 
   2931    $host = $_SERVER["HTTP_HOST"]; 
   2932    $path = rtrim(dirname($_SERVER["SCRIPT_NAME"]), "/\\"); 
   2933     
   2934    if ($hasFileName === true) { 
   2935        return sfGetCurrentSchema() . $host . $_SERVER["SCRIPT_NAME"]; 
   2936    } else { 
   2937        return sfGetCurrentSchema() . $host . $path; 
   2938    } 
   2939} 
   2940 
   2941/** 
   2942 * ¸½ºß¤Î ¥¹¥­¡¼¥Þ̾¤òÊÖ¤¹. 
   2943 *  
   2944 * <p> 
   2945 * $_SERVER["SERVER_PORT"] ¤¬ 443 ¤Î¾ì¹ç¤Ï, https:// ¤òÊÖ¤¹. 
   2946 * ¤½¤ì°Ê³°¤Ï http:// ¤òÊÖ¤¹. 
   2947 * </p> 
   2948 * @return string http:// ¤Þ¤¿¤Ï https:// ¤Î string. 
   2949 */ 
   2950function sfGetCurrentSchema() { 
   2951     
   2952    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == 443) { 
   2953        return "https://"; 
   2954    } else { 
   2955        return "http://"; 
   2956    } 
   2957} 
   2958 
  29192959/* ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ ------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
  29202960function sfPrintR($obj) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.