Ignore:
Timestamp:
2007/03/31 21:59:45 (16 years ago)
Author:
nanasess
Message:

header("Location: 〜") で相対パスが使用されていたのを絶対パスに変更.
data/lib/slib.php に sfGetCurrentUri(boolean) と sfGetCurrentSchema() を追加

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/data/conf/conf.php

  r11984 r12039  
  120120 
  121121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó 
  122 <<<<<<< .working 
  123 define("ECCUBE_VERSION", "1.1.1"); 
  124 ======= 
  125122define("ECCUBE_VERSION", "1.2.0-beta"); 
  126 >>>>>>> .merge-right.r11982 
  127123 
  128124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À 
   
  213209define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ) 
  214210define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë) 
  215 <<<<<<< .working 
  216211define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó) 
  217212define ("MAX_LOG_SIZE", "10000");                       // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte) 
  218 ======= 
  219 define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó) 
  220 define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte) 
  221 >>>>>>> .merge-right.r11982 
  222213 
  223214define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë) 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.