Ignore:
Timestamp:
2007/03/28 15:05:09 (16 years ago)
Author:
uehara
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/comu/data/lib/slib.php

  r11730 r11984  
  8484} 
  8585 
  86 // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   86// ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ® 
  8787function sfColumnExists($table_name, $col_name, $col_type = "", $dsn = "", $add = false) { 
  8888    if($dsn == "") { 
   
  117117    } 
  118118     
   119    return false; 
   120} 
   121 
   122// ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ® 
   123function sfIndexExists($table_name, $col_name, $index_name, $length = "", $dsn = "", $add = false) { 
   124    if($dsn == "") { 
   125        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   126            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   127        } else { 
   128            return; 
   129        } 
   130    } 
   131 
   132    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
   133    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
   134     
   135    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   136    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   137    if(!$objQuery->isError()) { 
   138        list($db_type) = split(":", $dsn);       
   139        switch($db_type) { 
   140        case 'pgsql': 
   141            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ 
   142            $arrRet = $objQuery->getAll("SELECT relname FROM pg_class WHERE relname = ?", array($index_name)); 
   143            break; 
   144        case 'mysql': 
   145            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ 
   146            $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name));            
   147            break; 
   148        default: 
   149            return false; 
   150        } 
   151        // ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç 
   152        if(count($arrRet) > 0) { 
   153            return true; 
   154        } 
   155    } 
   156     
   157    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë 
   158    if($add){ 
   159        switch($db_type) { 
   160        case 'pgsql': 
   161            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?)", array($index_name, $table_name, $col_name)); 
   162            break; 
   163        case 'mysql': 
   164            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length));             
   165            break; 
   166        default: 
   167            return false; 
   168        } 
   169        return true; 
   170    }    
  119171    return false; 
  120172} 
   
  143195     
  144196    return $ret; 
   197} 
   198 
   199/* 
   200 * ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊ󤫤éÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   201 * ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É¬¤º1°Ê¾å¤Î¿ôÃͤ¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 
   202 * 0¤òÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¸µ¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤³¤È¡£ 
   203 *  
   204 * @param $control_id ´ÉÍýID 
   205 * @param $dsn DataSource 
   206 * @return $control_flg ¥Õ¥é¥° 
   207 */ 
   208function sfGetSiteControlFlg($control_id, $dsn = "") { 
   209 
   210    // ¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹ 
   211    if($dsn == "") { 
   212        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   213            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   214        } else { 
   215            return; 
   216        } 
   217    } 
   218 
   219    // ¥¯¥¨¥êÀ¸À® 
   220    $target_column = "control_flg"; 
   221    $table_name = "dtb_site_control"; 
   222    $where = "control_id = ?"; 
   223    $arrval = array($control_id); 
   224    $control_flg = 0; 
   225 
   226    // ¥¯¥¨¥êȯ¹Ô 
   227    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   228    $arrSiteControl = $objQuery->select($target_column, $table_name, $where, $arrval); 
   229 
   230    // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥é¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   231    if (count($arrSiteControl) > 0) { 
   232        $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"]; 
   233    } 
   234     
   235    return $control_flg; 
  145236} 
  146237 
   
  265356 
  266357/* ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */ 
  267 function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "") { 
   358function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "", $is_mobile = false) { 
  268359    global $objCampaignSess; 
  269360     
   
  281372     
  282373    $objPage = new LC_ErrorPage(); 
  283     $objView = new SC_SiteView(); 
   374     
   375    if($is_mobile === true) { 
   376        $objView = new SC_MobileView();      
   377    } else { 
   378        $objView = new SC_SiteView(); 
   379    } 
  284380     
  285381    switch ($type) { 
   
  382478 
  383479/* Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê */ 
  384 function sfIsPrePage($objSiteSess) { 
   480function sfIsPrePage($objSiteSess, $is_mobile = false) { 
  385481    $ret = $objSiteSess->isPrePage(); 
  386482    if($ret != true) { 
  387483        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  388         sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess); 
   484        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile);            
  389485    } 
  390486} 
   
  475571function sfReload($get = "") { 
  476572    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){ 
  477         $protocol = "https"; 
   573        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SSL_URL); 
  478574    } else { 
  479         $protocol = "http"; 
  480     } 
  481          
   575        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL); 
   576    } 
   577     
  482578    if($get != "") { 
  483         header("Location: ".$protocol."://" .$_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get); 
   579        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get); 
  484580    } else { 
  485         header("Location: ".$protocol."://" .$_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER['PHP_SELF']); 
   581        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF']); 
  486582    } 
  487583    exit; 
   
  812908function sfGetCommaList($array, $space=true) { 
  813909    if (count($array) > 0) { 
   910        $line = ""; 
  814911        foreach($array as $val) { 
  815912            if ($space) { 
   
  17401837        $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02'); 
  17411838        $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03'); 
  1742         $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email'); 
   1839        if (defined('MOBILE_SITE')) { 
   1840            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email_mobile'); 
   1841        } else { 
   1842            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email'); 
   1843        } 
  17431844        $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job'); 
  17441845        $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth'); 
   
  17681869/* ²ñ°÷¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯(²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤) */ 
  17691870function sfCheckCustomerMailMaga($email) { 
  1770     $col = "T1.email, T1.mail_flag, T2.customer_id"; 
  1771     $from = "dtb_customer_mail AS T1 LEFT JOIN dtb_customer AS T2 ON T1.email = T2.email"; 
  1772     $where = "T1.email = ? AND T2.status = 2"; 
   1871    $col = "email, mailmaga_flg, customer_id"; 
   1872    $from = "dtb_customer"; 
   1873    $where = "email = ? AND status = 2"; 
  17731874    $objQuery = new SC_Query(); 
  17741875    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email)); 
   
  20462147        if(strlen($str) > ($len + 2)) { 
  20472148            $ret =substr($str, 0, $len); 
   2149            $cut = substr($str, $len); 
  20482150        } else { 
  20492151            $ret = $str; 
   
  20532155        if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) { 
  20542156            $ret = mb_substr($str, 0, $len); 
   2157            $cut = mb_substr($str, $len); 
  20552158        } else { 
  20562159            $ret = $str; 
   
  20582161        } 
  20592162    } 
   2163 
   2164    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇʬÃǤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£ 
   2165    if (isset($cut)) { 
   2166        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î [ °Ê¹ß¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   2167        $head = strrchr($ret, '['); 
   2168 
   2169        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î ] °ÊÁ°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   2170        $tail_pos = strpos($cut, ']'); 
   2171        if ($tail_pos !== false) { 
   2172            $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1); 
   2173        } 
   2174 
   2175        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤Ë [¡¢¸å¤Ë ] ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢[ ¤«¤é ] ¤Þ¤Ç¤ò 
   2176        // Àܳ¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¥¿¥°1¸Äʬ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   2177        if ($head !== false && $tail_pos !== false) { 
   2178            $subject = $head . $tail; 
   2179            if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) { 
   2180                // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   2181                $ret = substr($ret, 0, -strlen($head)); 
   2182            } 
   2183        } 
   2184    } 
   2185 
  20602186    if($commadisp){ 
  20612187        $ret = $ret . "..."; 
   
  22002326    index.php?tpl=test.tpl 
  22012327*/ 
  2202 function sfCustomDisplay($objPage) { 
   2328function sfCustomDisplay($objPage, $is_mobile = false) { 
  22032329    $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]); 
  22042330 
   
  22192345    $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name; 
  22202346 
  2221     if(file_exists($template_path)) { 
   2347    if($is_mobile === true) { 
   2348        $objView = new SC_MobileView();          
   2349        $objView->assignobj($objPage); 
   2350        $objView->display(SITE_FRAME);       
   2351    } else if(file_exists($template_path)) { 
  22222352        $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR); 
  22232353        $objView->assignobj($objPage); 
   
  22532383    $arrRegist["update_date"] = "NOW()"; 
  22542384     
  2255     $sqlval["create_date"] = "NOW()"; 
  2256     $sqlval["update_date"] = "NOW()"; 
  2257     $sqlval['email'] = $array['email']; 
  2258     $sqlval['mail_flag'] = $array['mail_flag']; 
  22592385    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô 
   2386    if (defined('MOBILE_SITE')) { 
   2387        $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email']; 
   2388        unset($arrRegist['email']); 
   2389    } 
  22602390    $objQuery->begin(); 
  22612391    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id'])); 
  2262     $objQuery->delete("dtb_customer_mail", "email = ?", array($array['email'])); 
  2263     $objQuery->insert("dtb_customer_mail", $sqlval); 
  22642392    $objQuery->commit(); 
  22652393} 
   
  25172645 
  25182646// »ØÄꤷ¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ID¤ÎÂ祫¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2519 function GetFirstCat($category_id){ 
   2647function sfGetFirstCat($category_id){ 
  25202648    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ 
  25212649    $objQuery = new SC_Query(); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.